%34تخفیف

دانلود پروژه:بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی شامل نیروگاه بادی و سیستم های ذخیره‌ساز انرژی

تعداد 109 صفحه فایل word

چکیده

با توسعه صنعتی و نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی افزایش تولید انرژی الکتریکی بیش از پیش احساس می‌شود، ولی با توجه به هزینه بالای سوخت‌های فسیلی و اتمام پذیر بودن این منابع و همچنین تاثیرات مخرب زیست محیطی آن‌ها بازنگری در استفاده از منابع انرژی مرسوم به امری ضروری تبدیل شده است. در این میان امروزه استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به علت مزایای فراوان آن بسیار مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله می‌توان انرژی باد را نام برد. باد یکی از منابع انرژی پایان‌ناپذیر جهان است و یکی از بهترین روش‌های بهره‌برداری از این انرژی تولید انرژی الکتریکی از باد است. در سال‌های اخیر استفاده از انرژی باد جهت تولید برق بسیار رایج شده و باتوجه به افزایش روزافزون تولید انرژی بادی باید اثرات آن بر روی جنبه‌های مختلف سیستم‌های قدرت الکتریکی از جمله قابلیت اطمینان سیستم مدنظر گرفته شود. به علت متغیر بودن توان خروجی نیروگاه‌های بادی کنترل و هماهنگی آنها در سیستم تولید بسیار دشوار است. در صورت افزایش سهم واحدهای بادی در تولید برق در سیستم‌های قدرت به دلیل عدم قطعیت و تصادفی بودن سرعت وزش باد توان خروجی واحدهای بادی متغیر و غیر قابل پیش بینی می‌باشد که این امر باعث تاثیر بر سیستم‌های قدرت ازجمله قابلیت اطمینان سیستم می‌شود . با توجه به رقابتی شدن بازار برق که به نیروی برق با قابلیت اطمینان بالا نیاز دارد اهمیت شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم افزایش می‌یابد. در این تحقیق هدف اصلی بررسی اثر نیروگاه‌های بادی با ظرفیت‌های مختلف بر قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت الکتریکی است و همچنین از سیستم‌های ذخیره انرژی جهت بهبود قابلیت اطمینان استفاده شده است. نتایج بدست آمده با شبیه‌سازی سرعت باد توسط سری زمانیARMA  و همچنین استفاده از روش مونت‌کارلو نشان می‌دهد استراتژی استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی در کنار مزارع بادی توانسته است قابلیت اطمینان شبکه را به صورت چشمگیری بهبود بخشد.

واژه‌های کلیدی : قابلیت اطمینان سیستم قدرت، نیروگاه بادی، انرژی باد، مونت‌کارلو، شاخص‌های ریسک، سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فهرست جدول‌ها ‌ح

فهرست شکل‌‌ها ‌ط

چکیده ………… 1

فصل 1-   مقدمه …. 2

1-1-    مقدمه. 3

1-2-    تحقیقات گذشته. 4

فصل 2-   قابلیت اطمینان سیستم قدرت… 7

2-1-    مقدمه. 8

2-2-    اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم قدرت… 8

2-3-    اهداف کلی در مطالعات قابلیت اطمینان. 9

2-4-    مفاهیم قابلیت اطمینان سیستم قدرت… 9

2-5-    انرژی باد و قابلیت اطمینان سیستم قدرت… 12

2-6-    قابلیت اطمینان در سیستم تولید شامل نیروگاه بادی و ذخیره‌ساز انرژی.. 15

2-6-1-    سیستم‌های ذخیره انرژی باتری (BESS) 16

2-6-2-    ذخیره انرژی هوای فشرده (CAES) 16

2-6-3-    تکنولوژی پمپ ذخیره‌ای.. 16

2-6-4-    سیستم‌های ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن. 17

2-6-5-    سیستم‌های ذخیره انرژی ابررسانا (SMES) 17

2-7-    نتیجه گیری.. 18

فصل 3-   مدل‌ سازی و پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی.. 19

3-1-    مقدمه. 20

3-2-    مدل‌سازی سیستم در روش احتمالاتی.. 21

3-2-1-    مدل تولید. 22

3-2-2-    مدل بار 24

3-2-3-    مدل ریسک سیستم. 25

3-3-    روش‌های ارزیابی کفایت احتمالاتی.. 25

3-3-1-    تکنیک‌های تحلیلی.. 26

3-3-2-    مدل شبیه‌سازی مونت‌کارلو. 26

3-3-2-1-              روش نمونه‌گیری یا غیرترتیبی.. 27

3-3-2-2-              روش مونت‌کارلو ترتیبی ……. 27

3-3-2-3-              شرط همگرایی شبیه‌ساز مونت‌کارلو. 31

3-4-    مدل‌سازی نیروگاه بادی(سیستم‌های تبدیل انرژی باد) 33

3-4-1-    مدل‌سازی سرعت باد و پیاده‌سازی الگوریتم. 34

3-4-2-    مدل‌سازی توان خروجی توربین بادی.. 37

3-5-    مدل‌سازی سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی.. 39

3-6-    الگوریتم کلی قابلیت اطمینان سیستم قدرت شامل نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 42

فصل 4-   آزمایش و شبیه‌سازی.. 46

4-1-    مقدمه. 47

4-2-    سیستم‌های تست قابلیت اطمینان. 47

4-3-    شبیه‌سازی سیستم‌های قدرت نمونه. 49

4-3-1-    شبیه‌سازی سیستم RBTS بدون حضور نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 50

4-3-2-    شبیه‌سازی سیستم RTS بدون حضور نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 52

4-4-    شبیه‌سازی نیروگاه بادی.. 54

4-4-1-    شبیه‌سازی سرعت باد. 55

4-4-2-    شبیه‌سازی توان خروجی نیروگاه بادی.. 64

4-5-    ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با حضور نیروگاه بادی.. 67

4-5-1-    اثر نیروگاه بادی بر شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم قدرت RBTS. 67

4-5-1-1-              تاثیر مزارع مختلف بادی بر روی شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم قدرت RBTS. 69

4-5-2-    اثر نیروگاه بادی بر شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RTS. 70

4-6-    ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با حضور نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 73

4-6-1-    اثر ذخیره‌ساز انرژی بر شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RBTS. 74

4-6-2-    اثر ذخیره‌ساز انرژی بر شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RTS. 77

4-7-    نتیجه‌گیری.. 80

فصل 5-   نتیجه گیری و پیشنهادات… 81

5-1-    نتیجه‌گیری.. 82

5-2-    نتایج  83

5-3-    پیشنهادات… 84

پیوست( پارمترها و داده‌ها) 85

فهرست واژگان  89

فهرست منابع …. 91

Abstract …… I

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول ‏4‑1: شاخص‌های مرجع قابلیت اطمینان سیستم RBTS. 52

جدول ‏4‑2: شاخص‌های مرجع قابلیت اطمینان سیستم RTS. 54

جدول ‏4‑3: مقایسه میانگین سالیانه داده‌های سرعت باد سایت‌های مختلف بادی.. 63

جدول ‏4‑4: شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RBTS در حضور نیروگاه بادی مزرعه Swift Current 68

جدول ‏4‑5: مقایسه تاثیر سایت‌های مختلف بر روی شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RBTS. 69

جدول ‏4‑6: شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RTS در حضور نیروگاه بادی مزرعه Swift Current 71

جدول ‏4‑7: مقایسه تاثیر سایت‌های مختلف بر روی شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RTS. 72

جدول ‏4‑8: شاخص‌های قابلیت سیستم RBTS درحضور نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 74

جدول ‏4‑9: شاخص‌های قابلیت سیستم RTS در حضور نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 78

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل ‏2‑1: زیر سیستم قابلیت اطمینان. 10

شکل ‏2‑2: سطوح سلسله مراتب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت… 12

شکل ‏2‑3: روند رشد تولید نیروگاه بادی در سراسر جهان. 13

شکل ‏3‑1: مدل اساسی و پایه سیستم برای ارزیابی کفایت سطح HL-I 20

شکل ‏3‑2: مدل سازی مراحل ارزیابی کفایت سیستم قدرت… 21

شکل ‏3‑3: مدل تولید دو حالته. 22

شکل ‏3‑4: مدل تولید سه حالته. 23

شکل ‏3‑5: مدل بار سیستم قدرت RBTS. 25

شکل ‏3‑6: مدل بار سیستم قدرت RTS. 25

شکل ‏3‑7: تعیین حالت واحد تولید معمولی.. 29

شکل ‏3‑8: ظرفیت کل در دسترس با ترکیب کلیه واحدها 29

شکل ‏3‑9: برخورد بار با تولید جهت بررسی شاخص‌های سیستم. 30

شکل ‏3‑10: روند همگرای شاخص LOEE سیستم RTS. 32

شکل ‏3‑11: روند همگرایی شاخص LOLE سیستم RTS. 32

شکل ‏3‑12: الگوریتم شبیه‌سازی سیستم قدرت با روش مونت‌کارلو. 33

شکل ‏3‑13: الگوریتم شبیه‌سازی سرعت باد. 37

شکل ‏3‑14: منحنی توان-سرعت نیروگاه بادی.. 38

شکل ‏3‑15: مدل اساسی وپایه سیستم تولید بادی-معمول شامل انرژی ذخیره 40

شکل ‏3‑16: مدل تغییر یافته تولید بادی- معمول شامل انرژی ذخیره 40

شکل ‏3‑17: الگوریتم ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت شامل نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 45

شکل ‏4‑1: دیاگرام تک خطی سیستم RBTS. 48

شکل ‏4‑2: دیاگرام تک خطی سیستم RTS. 49

شکل ‏4‑3: بار کل شبیه‌سازی شده سیستم RBTS. 50

شکل ‏4‑4: کل ظرفیت تولید شبیه‌سازی شده سیستم RBTS بدون نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 51

شکل ‏4‑5: تلفیق ظرفیت تولید و بار سیستم RBTS جهت تعیین رزرو سیستم. 51

شکل ‏4‑6: نمونه رزرو منفی یا عدم تامین بار سیستم. 51

شکل ‏4‑7: وقوع رزرو منفی و عدم تولید کافی جوابگوی بار سیستم RBTS. 52

شکل ‏4‑8: بار کل شبیه‌سازی شده سیستم RTS. 52

شکل ‏4‑9: نمونه شبیه‌سازی شده کل تولید سیستم RTS بدون نیروگاه بادی و انرژی ذخیره 53

شکل ‏4‑10: تلفیق ظرفیت تولید و بار سیستم RTS در کنار هم جهت تعیین شاخص‌ها 53

شکل ‏4‑11: (الف و ب) وقوع رزرو منفی در سیستم RTS. 54

شکل ‏4‑12: میانگین سرعت باد سایت Swift Current الف)ماهیانه ب)سالیانه. 55

شکل ‏4‑13: انحراف معیار سایت Swift Current الف)ماهیانه ب)سالیانه. 56

شکل ‏4‑14: سرعت باد شبیه سازی شده سایت Swift Current الف)ماهیانه ب)سالیانه. 57

شکل ‏4‑15: میانگین سرعت باد سایت North Battleford الف)ماهیانه ب)سالیانه. 57

شکل ‏4‑16: انحراف معیار سایت North Battleford الف)ماهیانه ب)سالیانه. 58

شکل ‏4‑17: سرعت باد سایت North Battleford الف)ماهیانه ب)سالیانه. 59

شکل ‏4‑18: میانگین سرعت باد سایت Regina الف)ماهیانه ب)سالیانه. 59

شکل ‏4‑19: انحراف معیار سایت Regina الف)ماهیانه ب)سالیانه. 60

شکل ‏4‑20: سرعت باد شبیه سازی شده سایت Regina الف)ماهیانه ب)سالیانه. 61

شکل ‏4‑21: میانگین سرعت باد داده‌های مشاهده شده سایت شهرستان اقلید. 61

شکل ‏4‑22: انحراف معیار داده‌های باد سایت شهرستان اقلید. 61

شکل ‏4‑23: سرعت باد شبیه‌سازی شده سایت شهرستان اقلید. 62

شکل ‏4‑24: میانگین سرعت باد داده‌های مشاهده شده سایت شهرستان شیراز. 62

شکل ‏4‑25: انحراف معیار داده‌های باد سایت شهرستان شیراز. 62

شکل ‏4‑26: سرعت باد شبیه‌سازی شده سایت شهرستان شیراز. 63

شکل ‏4‑27: توان خروجی توربین بادی سایت Swift Current الف)ماهانه ب)سالیانه. 64

شکل ‏4‑28: توان خروجی توربین بادی سایت North Battleford الف)ماهیانه ب)سالیانه. 65

شکل ‏4‑29: توان خروجی توربین بادی سایت Regina الف)ماهیانه ب)سالیانه. 66

شکل ‏4‑30: توان خروجی توربین بادی امکان سنجی شده در سایت شهرستان اقلید. 66

شکل ‏4‑31: توان خروجی توربین بادی امکان سنجی شده در سایت شهرستان شیراز. 66

شکل ‏4‑32: تاثیر اضافه شدن نیروگاه بادی به سیستم قدرت RBTS. 68

شکل ‏4‑33: (الف و ب)روند تغییر شاخص‌های سیستم RBTS در حضور نیروگاه بادی مزرعه Swift Current 69

شکل ‏4‑34: مقایسه اثر سایت‌های مختلف بر شاخص قابلیت اطمینان LOLE سیستم RBTS. 70

شکل ‏4‑35: مقایسه اثر سایت‌های مختلف بر شاخص قابلیت اطمینان LOEE سیستم RBTS. 70

شکل ‏4‑36: تاثیر اضافه شدن نیروگاه بادی به سیستم RTS. 71

شکل ‏4‑37: (الف و ب)روند تغییر شاخص‌های سیستم RTS در حضور نیروگاه بادی مزرعه Swift Current 72

شکل ‏4‑38: (الف و ب) مقایسه تاثیر سایت‌های مختلف بر شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم RTS. 73

شکل ‏4‑39: (الف و ب) تاثیر اضافه شدن انرژی ذخیره بر سیستم RBTS. 75

شکل ‏4‑40: (الف و ب) روند تغییر شاخص‌های سیستم RBTS در حضور سیستم انرژی ذخیره 76

شکل ‏4‑41: (الف، ب و ج) تاثیر اضافه شدن انرژی ذخیره بر سیستم RTS. 78

شکل ‏4‑42: (الف و ب)روند تغییر شاخص‌های سیستم RTS در حضور سیستم انرژی ذخیره 79

20 دیدگاه برای دانلود پروژه:بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی شامل نیروگاه بادی و سیستم های ذخیره‌ساز انرژی

 1. Oliva

  Hi there, i read your blog from time to time and i
  own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

  Also visit my blog post – dove trovare talmanco

 2. Roland

  My spouse аnd I absolutely love your blog аnd find the majority ߋf your post’ѕ
  to be what precisely I’m ⅼooking f᧐r.
  Would yoᥙ offer guest writers to writе сontent to suit уour neеds?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on ɑ numbеr оf
  tһe subjects you ѡrite regarding here. Agаin, awesome website!

  Ⴝtοp by my web blog; istorya.pro

 3. Gtfouf

  piriton allergy tablets canada alternatives to allergy medication best prescription allergy pills

 4. geavyType

  You’re a very beneficial site; couldn’t make it without ya! online verkoop van cabergoline 0.25 mg in België

 5. poizena en venta libre en Españar

  Awesome Site, Continue the very good job. Thank you! acquisto di hydroxyurea in Spagna

 6. Collin

  Wow, awesome weblog layout! How long have you ever been running a blog
  for? you make running a blog glance easy. The overall look of
  your website is magnificent, as neatly as the content material!
  You can see similar here sklep internetowy

 7. Ernie

  Very nice article, totally what I was looking for.
  I saw similar here: Sklep online

 8. Michal

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any
  please share. Thank you! You can read similar article here: Sklep online

 9. Research Agency

  It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

 10. Addie

  Hey! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar text here: Najlepszy sklep

 11. Petra

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good gains. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar article here: Sklep online

 12. Phillip

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate
  it! You can read similar art here: E-commerce

 13. Isabell

  Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank
  for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks! You can read similar art here:
  Link Building

 14. Mikel

  Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good results. If you know of any please share. Kudos!
  You can read similar blog here: AA List

 15. Latashia

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar art here: GSA List

 16. Jean

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good results. If you know of any please share.
  Thanks! You can read similar blog here: GSA Verified List

 17. Eloise

  Wow, incredible weblog layout! How long have you been running a blog for?

  you made running a blog glance easy. The whole glance of your site is wonderful,
  as neatly as the content! You can see similar here dobry sklep

 18. Collette

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Many thanks! You can read similar blog here: Escape rooms list

 19. Ferdinand

  I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet will be a lot more helpful than ever before!

 20. Judy

  I’ve been browsing online greater than three hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you did, the web shall be much more helpful than ever before!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo