بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک گل آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین

تعداد   67    صفحه در فایل   word

 

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ساختار داخلی و تغییرات میکرومورفولوژیک اندام های زایشی در حال تکوین آویشن دنایی، با تاکید بر ساختارهای ترشحی بوده است. جوانه زایشی به همراه گل در سه مرحله نمو با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی نگاره مطالعه گردید. تغیرات اساسی در تکوین کاسبرگ و گلبرگ شامل: افزایش ضخامت کوتیکول، توسعه فضای بین سلولی، کاهش تراکم کرک های محافظتی و وارد شدن کرک های غده ای به فاز پس از ترشح است. تشکیل روزنه در اپیدرم داخلی و خارجی کاسبرگ از زمان جدا شدن آن در جوانه زایشی اتفاق می افتد. روزنه در هیچیک از دو سطح گلبرگ وجود ندارد.کرک های غده ای در تمام سطح خارجی کاسبرگ و تنها در قسمت راسی سطح داخلی آن و در سطح خارجی گلبرگ وجود دارند. سطح داخلی گلبرگ با پاپیلاها پوشیده شده است. مادگی در آویشن دنایی دو برچه ای بوده که توسط دیوار کاذبی به چهارخانه تبدیل شده و دارای چهار تخمک می باشد. دیواره تخمدان پنج لایه ای در هنگام بلوغ تخمک ها از آنها فاصله می گیرد. در سطح تخمدان هیچ گونه کرکی وجود ندارد .ساختارهای ترشحی به دو نوع بیرونی(کرک های ترشحی) و داخلی(بافت نکتاری)تقسیم شد. انواع کرک های ترشحی مشاهده شده شامل: peltate، capitate(ساقه بلند و کوتاه) و digitiform بودند.کرک های capitate و digitiformتنها در جوانه زایشی مشاهده شدند.کرک هایpeltate در تمام مراحل تکوین گل، در گلپوش و حتی در جوانه زایشی دیده شدند. مراحل تمایزیابی کرک های peltate در13مرحله، capitate ساقه کوتاه در7مرحله و capitateساقه بلند در6مرحله مورد بررسی قرار گرفت. ساختار ترشحی داخلی در اطراف قاعده تخمدان قرار گرفته و دارای اپیدرم، پارانشیم nectary ، پارانشیم subnectary(به همراه دستجات آوندی) است. اپیدرم و پارانشیمnectary، بافت نوشجای محسوب شده که مستقیما در تولید نکتار و ترشح آن درگیرند. سلول های پارانشیمnectary و subnectary از نظر ساختار متفاوت و قابل تشخیص از هم هستند. دستجات آوندی در قسمتsubnectary از هر دو نوع چوب و آبکش بودند. فرآیند ترشح در بافت نوشجای با تیره تر شدن محتوای سیتوپلاسم سلول ها و خروج از طریق سلول های اپیدرمی بررسی شد. بعد از خروج مواد ترشحی، باقیمانده پروتوپلاست در این سلول ها به دلیل افزایش حجم واکوئل ها فشرده می شود.

کلید واژه: آویشن دنایی، کرک­های ترشحی، میکرومورفولوژی، تکوین، گل، ساختار، بافت نکتاری

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………صفحه

 

فصل اول: مقدمه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل دوم

مروری بر پژوهش­های انجام شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲- ۱- بررسی های ساختاری و تکوینی…………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲- ۲- خواص درمانی و اندام های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲- ۳- مطالعات فیتوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۴- مطالعات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………….۱۳

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

فصل سوم

مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۳- ۱ -انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۳- ۲- آماده‌سازی نمونه‌ها جهت مطالعات سلولی تکوینی با استفاده از میکروسکوپ نوری (۱۹۷۸Roland, )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۳- ۲- ۱- تثبیت (Fixation)…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۳- ۲- ۲- آبگیری (Dehydration)…………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۳- ۲- ۳- نفوذ پذیری (Infiltration)……………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۳-۲ -۴- قالب­گیری (Embedding)……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۳- ۲- ۵- برش ‌گیری (Sectioning)………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۳- ۲- ۶ – رنگ‌آمیزی (Staining)…………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۳- ۲- ۷- مشاهده و عکس­برداری (Observation and Photography)…………………………………………………۱۹

۳-۳- آماده سازی نمونه­ها جهت مطالعات میکرومورفولوژیک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (Bozzola and Russel,1998)………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۳-۳-۱- تثبیت (Fixation)………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۳- ۳- ۲ – آبگیری (Dehydration)……………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۳-۳-۳- چسباندن (Mounting)……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۳-۳-۴- پوشش دادن (Coating)…………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۳-۳-۵- مشاهده و عکس­برداری (Observation and Photography)……………………………………………………۲۰

فصل چهارم

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۴- ۱- ویژگی­های مورفولوژیک ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۴- ۲- ساختار درونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۴-۲-۱- جوانه زایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۴- ۲- ۲- کاسبرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۴- ۲- ۳- گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۴- ۳- تمایزیابی کرک های غده ای……………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۴- ۲-۴- برچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۴- ۴- بررسی های میکرومورفولوژیک…………………………………………………………………………………………………………………۳۱

فصل پنجم

بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۵- ۱- بررسی مورفولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۵- ۲- ساختار تشریحی و تغییرات تکوینی……………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۵- ۲- ۱- جوانه زایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۵- ۲- ۲- کاسبرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۵- ۲- ۳- گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۵- ۲- ۴- برچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۵- ۳- کرک های اپیدرمی غیر ترشحی………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۵- ۳-۱- کرک های محافظتی……………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۵- ۴- ساختارهای ترشحی …………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۵-۴-۱- ساختارهای ترشحی بیرونی ………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۴-۱-۲- کرک های ترشحی…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۴-۱-۲-۱- تمایزیابی کرک های ترشحی……………………………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۴-۱-۲-۱-۱- کرک غده ای peltate…………………………………………………………………………………………………………..88

۵-۴-۱-۲-۱-۲- کرک غده ای capitate…………………………………………………………………………………………………………88

۵-۴-۲- ساختارهای ترشحی داخلی……………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۴-۲-۱- بافت نکتاری………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۵- رابطه بین تمایزیابی ساختار ترشحی و تکوین اندام ها……………………………………………………………………………..۹۱

۵-۵-۱- ساختار ترشحی خارجی(ترایکوم های غده ای)…………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۵-۱-۱- کاسبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۵-۱-۲- گلبرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۵-۲- ساختارهای ترشحی داخلی(بافت نکتاری)…………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۵-۲-۱- تخمدان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۵-۶- مطالعات میکرومورفولوژیک………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۵-۶-۱- کاسبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۶-۲- گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۵-۶-۳- برچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

پیشنهادات پژوهشی آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

 

 

فهرست تصاویر

عنوان

صفحه

تصویر ۱- محل رویش آویشن دنایی واقع در نزدیکی شهر سپیدان…………………………………………………….

۳۴

تصویر ۲- فرم رویش آویشن دنایی………………………………………………………………………………………………

۳۴

تصویر ۳- گل آذین کله ای انتهایی در آویشن دنایی……………………….………………………………………………

۳۵

تصویر ۴- جوانتر بودن گل های میانی در گل آذین آویشن دنایی ……………………………………………………..

۳۵

تصویر ۵- اندام های گل  …………………………………………………………………………………………………………..

۳۶

تصویر ۶- تخمدان تحتانی………………………………………………………………………………………………………….

۳۶

تصویر ۷- کرک های محافظتی و غده ای روی گلپوش ……………………………………………………………………

۳۷

تصویر ۸- سه مرحله انتخاب شده برای بررسی تکوین گل ……………………………………………………………….

۳۷

تصویر ۹- برش طولی جوانه زایشی آویشن دنایی …………………………………………………………………………..

۳۸

تصویر ۱۰- برش عرضی جوانه زایشی نشان دهنده مورفوژنز کاسبرگ ………………………………………………..

۳۹

تصویر ۱۱-  برش عرضی جوانه زایشی نشان دهنده مورفوژنز کاسبرگ………………………………………………..

۳۹

تصویر ۱۲- برش عرضی جوانه زایشی نشان دهنده مورفوژنز کاسبرگ…………………………………………………

۴۰

تصویر ۱۳- برش عرضی جوانه زایشی نشان دهنده مورفوژنز کاسبرگ…………………………………………………

۴۰

تصویر ۱۴- برش عرضی جوانه زایشی ………………………………………………………………………………………….

۴۱

تصویر ۱۵- برش عرضی کاسبرگ مرحله اول بررسی  ……………………………………………………………………..

۴۱

تصویر ۱۶- برش عرضی کاسبرگ مرحله دوم بررسی ………………………………………………………………………

۴۲

تصویر ۱۷- برش عرضی کاسبرگ مرحله سوم بررسی……………………………………………………………………...

۴۲

تصویر ۱۸- کرک ترشحی peltate در جوانه زایشی…….….……………………………………………………………..

۴۳

تصویر ۱۹- کرک ترشحی capitateساقه کوتاه در جوانه زایشی………………………………………………………..

۴۳

تصویر ۲۰- کرک ترشحی capitate ساقه بلند در جوانه زایشی ……………………………………………………….

۴۴

تصویر ۲۱- کرک ترشحی digitiform در جوانه زایشی ………………………………………………………………..

۴۴

تصویر ۲۲- برش عرضی گلبرگ مرحله اول بررسی………………………………………………………………………….

۴۵

تصویر ۲۳- برش عرضی گلبرگ مرحله دوم بررسی ………………………………………………………………………..

۴۵

تصویر ۲۴- برش عرضی گلبرگ مرحله سوم بررسی ……………………………………………………………………….

۴۶

تصویر ۲۵- گلبرگ مرحله اول. یک کرک ترشحی ………………………………………………………………………….

۴۶

تصویر ۲۶- گلبرگ مرحله دوم. یک کرک ترشحیpeltate،یک کرک غده ای و یک کرک محافظتی بلند

۴۷

تصویر ۲۷- گلبرگ مرحله اول. یک کرک غده ای و یک کرک غیر محافظتی ………………………………………

۴۷

تصویر ۲۸- برش عرضی جوانه زایشی. اولین مرحله تکوین کرک peltate…………………………………………..

۴۸

تصویر ۲۹- برش عرضی جوانه زایشی. دومین مرحله تکوین کرک peltate…………………………………………

۴۸

تصویر ۳۰- برش عرضی جوانه زایشی. سومین مرحله تکوین کرک peltate………………………………………..

۴۹

تصویر ۳۱- برش عرضی جوانه زایشی. چهارمین مرحله تکوین کرک peltate………………………………………

۴۹

تصویر ۳۲- برش عرضی جوانه زایشی. پنجمین مرحله تکوین کرک peltate………………………………………

۵۰

تصویر ۳۳- برش عرضی جوانه زایشی. ششمین مرحله تکوین کرک peltate………………………………………

۵۰

تصویر ۳۴- برش عرضی جوانه زایشی. هفتمین مرحله تکوین کرک peltate……………………………………..

۵۱

تصویر ۳۵- برش عرضی کاسبرگ مرحله اول. هشتمین مرحله تکوین کرک peltate……………………………

۵۱

تصویر ۳۶- برش عرضی کاسبرگ مرحله دوم. نهمین مرحله تکوین کرک peltate……………………………….

۵۲

تصویر ۳۷- برش عرضی کاسبرگ مرحله اول. دهمین مرحله تکوین کرک peltate………………………………

۵۲

تصویر ۳۸- برش عرضی کاسبرگ مرحله دوم. یازدهمین مرحله تکوین کرک peltate…………………………..

۵۳

تصویر ۳۹- برش عرضی کاسبرگ مرحله سوم. دوازدهمین مرحله تکوین کرک peltate………………………..

۵۳

تصویر ۴۰- برش عرضی کاسبرگ مرحله سوم. سیزدهمین مرحله تکوین کرک peltate………………………..

۵۴

تصویر ۴۱- برش عرضی جوانه زایشی. سومین مرحله تکوین کرک capitate ساقه کوتاه……………………….          

   ۵۴

تصویر ۴۲- برش عرضی جوانه زایشی. چهارمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه کوتاه…………………….     

   ۵۵

تصویر ۴۳- برش عرضی جوانه زایشی. پنجمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه کوتاه…………………….

۵۵

تصویر ۴۴- برش عرضی جوانه زایشی. ششمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه کوتاه…………………….

۵۶

تصویر ۴۵- برش عرضی جوانه زایشی. هفتمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه کوتاه………………………

۵۶

تصویر ۴۶- برش عرضی جوانه زایشی. سومین مرحله تکوین کرک capitate ساقه بلند…………………………

۵۷

تصویر ۴۷- برش عرضی جوانه زایشی. چهارمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه بلند………………………

۵۷

تصویر ۴۸-  برش عرضی جوانه زایشی. پنجمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه بلند………………………

۵۸

تصویر ۴۹- برش عرضی جوانه زایشی. ششمین مرحله تکوین کرک capitate ساقه بلند………………………

۵۸

تصویر ۵۰- برش طولی تخمدان در مرحله اول بررسی……………………………………………………………………..

۵۹

تصویر ۵۱- برش طولی تخمدان در مرحله اول بررسی در نمای نزدیکتر………………………………………………

۵۹

تصویر ۵۲-  برش عرضی تخمک در مرحله اول بررسی…………………………………………………………………….

۶۰

تصویر ۵۳-برش عرضی تخمک در مرحله دوم بررسی……………………………………………………………….……..

۶۰

تصویر ۵۴- برش عرضی تخمدان مرحله اول بررسی در منطقه a……………………………………………………….

۶۱

تصویر ۵۵- برش عرضی تخمدان مرحله اول بررسی در منطقه b ………………………………………………………

۶۱

تصویر ۵۶- برش عرضی تخمدان مرحله اول بررسی در منطقه c………………………………………………………..

۶۲

تصویر ۵۷- برش عرضی تخمدان مرحله اول بررسی در منطقه d……………………………………………………….

۶۲

تصویر ۵۸- برش عرضی تخمدان مرحله اول بررسی در منطقه e ………………………………………………………

۶۳

تصویر ۵۹- برش عرضی خامه در اولین مرحله بررسی……………………………………………………………………..

۶۳

تصویر ۶۰- برش طولی تخمدان مرحله اول بررسی برای نشان دادن محل قرارگیری نوشجای………………….

۶۴

تصویر ۶۱- برش عرضی تخمدان مرحله اول بررسی و نشان دادن محل قرارگیری نوشجای  ……………………

۶۴

تصویر ۶۲-  برش عرضی تخمدان مرحله سوم بررسی . بافت نوشجای در مرحله ترشح ………………………….

۶۵

تصویر ۶۳- بافت نوشجای در مرحله اول بررسی. بافت نوشجای در نمای نزدیک …………………………………..

۶۵

تصویر ۶۴-  بافت نوشجای در مرحله اول بررسی. اولین مرحله ترشح شهد از سلول های اپیدرمی………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶۶

تصویر ۶۵-  بافت نوشجای در مرحله اول بررسی. دومین مرحله ترشح شهد از سلول های اپیدرمی………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶۶

تصویر ۶۶- بافت نوشجای در مرحله اول بررسی. مرحله تیره شدن چند سلول مجاور، سلول های اپیدرمی………………………………………………………………………………………………………………………………..

۶۷

تصویر ۶۷- بافت نوشجای در مرحله دوم بررسی.خروج مواد ترشحی از سلول های اپیدرمی…………………………………………………………………………………………………………………………………

۶۷

تصویر ۶۸- بافت نوشجای در مرحله دوم بررسی. فشرده شدن باقیمانده پروتوپلاست…………………………….

۶۸

تصویر ۶۹- بافت نوشجای در مرحله دوم بررسی. فشرده شدن باقیمانده پروتوپلاست…………………………….

۶۸

تصویر ۷۰- نمای کلی گل در برش عرضی در مرحله دوم بررسی……………………………………………………….

۶۹

تصویر ۷۱- سطح داخلی کاسبرگ مرحله اول بررسی. میکروسکوپ الکترونی نگاره………………………………..

۷۰

تصویر ۷۲- کاسبرگ مرحله اول بررسی. تفاوت منطقه میانی و پایه……………………………………………………

۷۰

تصویر ۷۳- سطح داخلی کاسبرگ مرحله اول بررسی. منطقه راسی……………………………………………………

۷۱

تصویر ۷۴- سطح داخلی کاسبرگ مرحله دوم بررسی……………………………………………………………………..

۷۱

تصویر ۷۵- سطح پشتی کاسبرگ مرحله اول بررسی………………………………………………………………………

۷۲

تصویر ۷۶- سطح پشتی کاسبرگ مرحله اول بررسی. منطقه میانی……… …………………………………………..

۷۲

تصویر ۷۷- سطح پشتی کاسبرگ مرحله دوم بررسی ………………………………………………………………………

۷۳

تصویر ۷۸- سطح پشتی کاسبرگ مرحله دوم بررسی. منطقه راسی ……………………………………………………

۷۳

تصویر ۷۹- سطح پشتی کاسبرگ مرحله دوم بررسی. منطقه میانی ……………………………………………………

۷۴

تصویر ۸۰- سطح پشتی کاسبرگ مرحله دوم بررسی. منطقه پایه ……………………………………………………..

۷۴

تصویر ۸۱- سطح پشتی گلبرگ مرحله اول بررسی ………………………………………………………………………..

۷۵

تصویر ۸۲- سطح پشتی گلبرگ مرحله اول بررسی. تفاوت زمینه منطقه راسی و منطقه میانی…………………

تصویر ۸۳- سطح پشتی گلبرگ مرحله دوم بررسی. منطقه راسی………………………………………………………

تصویر ۸۴- سطح پشتی گلبرگ مرحله اول بررسی. منطقه راسی………………………………………………………

تصویر ۸۵- سطح شکمی گلبرگ مرحله دوم بررسی……………………………………………………………………….

تصویر ۸۶- پاپلاهای سطح داخلی گلبرگ مرحله سوم…………………………………………………………………….

تصویر ۸۷- تخمدان مرحله اول بررسی………………………………………………………………………………………..

تصویر ۸۸- تخمدان مرحله دوم بررسی……………………………………………………………………………………….

تصویر۸۹- تخمدان مرحله سوم بررسی……………………………………………………………………………………….

تصویر ۹۰- گل کامل و شکوفا……………………………………………………………………………………………………

۷۵

۷۶

۷۶

۷۷

۷۷

۷۸

۷۸

۷۹

۷۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک گل آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) در مراحل تکوین”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...