بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر پسرفت ضایعه و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به نئوپلازی داخل اپی تلیالی سرویکس درجه ۱

تعداد   50    صفحه در فایل   word

خلاصه: بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر پسرفت ضایعه و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به نئوپلازی داخل اپی تلیالی سرویکس درجه 1

زمینه: بر اساس دانش ما، هیچ گزارشی که نشاندهنده اثرات مکمل یاری سلنیوم بر روی پسرفت ضایعه و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به نئوپلازی داخل اپی تلیالی سرویکس درجه 1 (CIN1) باشد وجود ندارد.

هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مکمل یاری سلنیوم بر روی پسرفت ضایعه و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به CIN1 طراحی شده بود.

مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده-پلاسبو دو سوکور بر روی 56 زن مبتلا به CIN1 انجام شده است. تشخیص CIN بر اساس روش های تشخیصی اختصاصی کولپوسکپی، بیوپسی و تشخیص پاتولوژی انجام شد. شرکت کنندگان، بطور تصادفی برای مصرف مکمل سلنیوم یا پلاسبو تقسیم شدند. افراد در گروه سلنیوم (28=n) 200 میکروگرم سلنیوم روزانه و در گروه پلاسبو(28=n)روزانه پلاسبو به مدت 6 ماه دریافت نمودند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و 6 ماه بعد از مداخله برای اندازه‌گیری متغیرهای مرتبط از بیماران گرفته شد.

یافته ها: بعد از شش ماه تجویز سلنیوم، درصد بیشتری از زنان CIN1 در گروه سلنیوم در مقایسه با گروه پلاسبو پسرفت ضایعه داشتند (88 درصد در مقایسه با 56 درصد، 01/0 P=). بدنبال تجویز سلنیوم، یک کاهش معنی‌دار قند خون ناشتا (9/5±8/6- در مقابل mg/dL 6/11±3/1+، 002/0=P)، انسولین سرمی (2/5±8/4- در مقابل µIU/ml 7/6±2/2+، 001/0>P) و یک افزایش معنی‌دار در حساسیت به انسولین (03/0±03/0+ در مقابل 01/0±01/0-، 001/0>P) در مقایسه با پلاسبو شده است. بعلاوه، یک کاهش معنی دار در تری گلیسرید (0/50±3/13- در مقابل mg/dL 4/35±5/14+، 02/0=P) و مالون دی آلدئید (1/2±5/1- در مقابل µmol/L 4/1±1/0+، 001/0=P) بعد از مداخله گروه سلنیوم در مقایسه با پلاسبو مشاهده شد.

نتیجه گیری: مکمل یاری سلنیوم در زنان مبتلا به CIN1 اثرات مفیدی بر روی پسرفت ضایعه و پروفایل های متابولیک داشته است.

کلمات کلیدی: سلنیوم، CIN1، مکمل یاری، پروفایل های متابولیک

فهرست مطالب                                                                                                                           صفحه

فصل اول مقدمه. ۱۱

۱-۱- بیان مساله. ۱۲

۱-۲-۱- هدف کلی.. ۱۶

۱-۲-۲- اهداف اختصاصی.. ۱۶

۱-۲-۵- تعریف واژه‌های کلیدی.. ۱۸

فصل دوم کلیات تحقیق.. ۲۱

۲- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۲۲

فصل سوم مواد و روش ها ۲۴

۳-۱- جمعیت مورد مطالعه و خصوصیات آن ها ۲۵

۳-۴- روش اجرای طرح. ۲۶

۳-۵- طراحی مطالعه. ۲۷

۳-۶-۱- ارزیابی شاخص‌های آنتروپومتریک… ۲۸

۳-۷-۳- ارزیابی بیوشیمیایی.. ۲۸

۳-۷-۳-۱- تعیین قند خون و حساسیت به انسولین.. ۲۹

۳-۷-۳-۳- تعیین تعیین فاکتور التهابی hs-CRP. 29

۳-۸- معیارهای ورود و خروج مطالعه. ۳۰

۳-۸-۱- معیار ورود مطالعه. ۳۰

۳-۸-۲- معیار خروج از مطالعه. ۳۰

۳-۹- گردآوری اطلاعات.. ۳۰

۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری.. ۳۲

۳-۱۳- ملاحظات اخلاقی.. ۳۳

فصل چهارم یافته ها ۳۴

۴- یافته ها ۳۷

۴-۱- یافته‌های مربوط به مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به CIN1. 37

۴-۲- یافته‌های مربوط به دریافت‌های غذایی بیماران مبتلا به CIN1. 38

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. ۴۱

۵- بحث.. ۴۲

۵-۱- مقایسه با سایر مطالعات و مکانیسم های احتمالی.. ۴۲

۵-۳- محدودیت های پژوهش… ۴۸

تشکر و قدردانی.. ۴۹

رفرنس ها ۵۰


فهرست جدول
………………………………………………………………………………………………………………. صفحه                                                                                                                

جدول ۴- ۱- مشخصات عمومی شرکت کنندگان مطالعه. ۳۳

جدول ۴- ۳-تغییرات در میزان پروفایل های متابولیک در دو گروه بیماران مبتلا به CIN1. 36

 

 

فهرست شکل ……………………………………………………………………………………………………………….   صفحه                                                                                                                    

شکل ۳- ۱- دیاگرام نحوه بررسی افراد در کارآزمایی بالینی.. ۳۲

فهرست پیوست ها                                                                                                                     صفحه

پیوست شماره  ۱: ” پرسشنامه یادآمد ۲۴ ساعت خوراک”. ۵۰

پیوست شماره  ۲: ” پرسشنامه فعالیت فیزیکی……………………………………………………………… ۵۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر پسرفت ضایعه و پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به نئوپلازی داخل اپی تلیالی سرویکس درجه ۱”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...