بررسی تاثیر امواج فروصوت بر ترکیبات دیواره، رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک سلولهای کشت شده توتون Nicotiana tabacum L. cv. barley 21

تعداد    69   صفحه در فایل   word

چکیده

امواج مکانیکی با فرکانس 0-20 هرتز درمحدوده امواج فروصوت قرار می گیرند. آتشفشان و زلزله ورعدو برق از منابع طبیعی و بسیاری از وسایل الکتریکی نیز مولدهای مصنوعی امواج فروصوت می باشند. تاثیر امواج فروصوت بر سلولهای جانوری و انسان گزارش شده است. اما تا کنون تاثیر آن برسلول های گیاهی بررسی نشده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر امواج فروصوت بر ترکیبات دیواره،  رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک سلولهای جدا کشت شده توتون  Nicotiana tabacum L. cv.  barley 21   می باشد. سلولها در ابتدای فاز لگاریتمی، برای مدت 0-15-30-45 و 75دقیقه در معرض امواج فروصوت بافرکانس ثابت 15 هرتز و شدت 44dB قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده امواج فروصوت نه تنها اثر منفی بر میزان زنده مانی و تمامیت غشای سلول های توتون نداشت بلکه موجب افزایش زی توده، وزن خشک دیواره، متابولیت های اولیه مانند پروتئین و قند و افزایش  فعالیت آنزیم پر اکسیداز شد. محتوای لیگنین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در مقایسه با گروه شاهد زیاد شد و بیشترین افزایش در تیمار 75 دقیقه مشاهده شد. همچنین محتوای کلسیم درون سلولی در این تیمار بیشترین مقدار را در ساعت های اولیه  نشان داد. نتایج  نشان داد که  امواج فرو صوت به وسیله سلولهای گیاهی درک میشوند. همچنین این نتایج پیشنهاد می کند که یکی از جایگاههای درک امواج فروصوت ممکن است کانالهای کلسیمی باشند و پاسخهای فیزیولوژیک سلولهای توتون  به فروصوت با واسطه پیام دهی کلسیم انجام گیرد.

 واژگان کلیدی: امواج فروصوت، گیاه توتون، لیگنین، کلسیم

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول : مقدمه  ………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱.  امواج فروصوت و تأثیر آن بر موجودات زنده…………………………………………………………………………….. ۲

۱- ۱-۱.  معرفی امواج فروصوت ………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱- ۱-۲ . تاثیر امواج فرو صوت بر سیستم های زنده ………………………………………………………………………. ۳

۱- ۲ . تحریک مکانیکی گیاهان و انتقال Ca۲ …………………………………………………………………………………. ۳

۱- ۲-۱. کانال های مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱- ۲-۲. کلسیم پیامبر ثانویه ……………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱- ۳. ترکیبات آنتی اکسیدانی …………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱- ۳-۱. ترکیبات فنلی………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱- ۴ . آلکالوئیدها ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱- ۵ . اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم : مواد وروش ها…………………………………………………………………………………… ۱۱

۲- ۱. دستگاه مولد امواج فروصوت ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲- ۱-۱. مقدار سنجی پتاسیم یداید تحت ثاثیر امواج فروصوت ………………………………………………….. ۱۳

۲- ۱-۲. کشت سلولی و تیمار سلول ها با امواج فرو صوت ………………………………………………………….. ۱۳

۲- ۲. اندازه گیری رشد سلولی، مشاهدات میکروسکوپی و تعیین درصد زنده بودن سلول ها ….. ۱۵

۲- ۳. آنالیز های بیوشیمیایی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲- ۳-۱. بررسی تمامیت غشا ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲- ۳-۲. اندازه گیری میزان قند کل ………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲- ۳-۳. اندازه گیری میزان پروتئین کل ……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲- ۳-۴. اندازه گیری قدرت احیا کنندگی عصاره سلول های توتون …………………………………………… ۱۷

۲- ۳- ۵ . استخراج و اندازه گیری فعالیت آنزیم پر اکسیداز ……………………………………………………….. ۱۸

۲- ۳- ۶ . استخراج و اندازه گیری فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) ……………………… 19

۲- ۳- ۷. استخراج دیواره ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲- ۳- ۸ . تعیین محتوای لیگنین ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲- ۳- ۹. استخراج ترکیبات فنلی متصل به دیواره ……………………………………………………………………….. ۲۰

۲- ۳- ۱۰. سنجش میزان کلسیم …………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲- ۳-۱۱. استخراج و اندازه گیری  ترکیبات فنلی کل محلول……………………………………………………… ۲۱

۲- ۳-۱۲. استخراج و اندازه گیری فلاونوئید کل …………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۱۳. استخراج و اندازه گیری آنتوسیانین کل ………………………………………………………………………… ۲۲

۲- ۳- ۱۴. استخراج واندازه گیری آلکالوئید کل …………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۳-۱۵ اندازه گیری رادیکال آنیون سوپراکسید ………………………………………………………………………….. ۲۳

۲- ۴ . تجزیه تحلیل آمار ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

فصل سوم : نتایج ……………………………………………………………………………………………… ۲۴

۳- ۱ . مقدار سنجی شیمیایی پتاسیم یداید ………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲. تاثیر امواج فرو صوت بر زیتوده  و درصد زنده بودن سلول ها ی جداکشت توتون   ………… ۲۶

۳-۳. تمامیت غشاهای سلول ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۳-۴. میزان قند کل محلول ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۵. محتوای پروتئین کل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۶. قدرت احیا کنندگی …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳- ۷. فعالیت آنزیم پر اکسیداز ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۸. فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز(PAL) ………………………………………………………………………… 37

۳- ۹. وزن خشک دیواره …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳- ۱۰. محتوای لیگنین …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳- ۱۱. محتوای کل فنل های متصل به دیواره ……………………………………………………………………………… ۴۰

۳- ۱۲. میزان کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳- ۱۳. محتوای فنل کل ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳- ۱۴. محتوای ترکیبات فلاونوئیدی ……………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳- ۱۵. محتوای آنتوسیانین …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳- ۱۶. محتوای آلکالوئید کل ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۱۷ توان جاروب کنندگی رادیکال آنیون سوپراکسید ……………………………………………………………….. ۴۷

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها ……………………………………………………. ۴۸

۴-۱. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲. پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول ۲- ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

جدول ۳-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل (۱-۱) تاثیرتنش مکانیکی بر بازشدن کانال ها………………………………………………………………………….. ۴

شکل (۱-۲) افزایش کلسیم درون سلولی و فعال شدن  NADPHاکسیداز……………………………………. ۶

شکل (۱-۳) مسیر های بیوسنتزی متابولیت های ثانویه……………………………………………………………………. ۸

شکل (۲-۱) شکل ظاهری دستگاه مولد فروصوت ………………………………………………………………………….. ۱۲

شکل(۲-۲) سلول های توتون در محیط کشت ………………………………………………………………………………. ۱۴

شکل (۳-۱) غلظت I۳ تولید شده نسبت به زمان …………………………………………………………………………… ۲۵

شکل (۳-۲) میزان وزن تر سلول های جدا کشت توتون پس از قرار گرفتن در معرض امواج فروصوت در زمان های مختلف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

شکل (۳-۳) میزان وزن خشک سلول های جدا کشت توتون پس از قرار گرفتن در معرض امواج فروصوت در زمان های مختلف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

شکل (۳-۴) سلول های جدا کشت توتون تیمار شده با امواج فروصوت در زمان های مختلف ۲۸

شکل(۳-۵) میزان زنده بودن سلول های جدا کشت توتون پس از قرار گرفتن در معرض امواج فروصوت در زمان های مختلف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

شکل(۳-۶) تاثیر امواج فروصوت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشا در زمان های مختلف در سلول های جداکشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

شکل(۳-۷) تاثیر امواج فروصوت بر میزان نشت الکترولیت ها در زمان های مختلف در سلول های جداکشت توتون    ۳۱

شکل(۳-۸) تغییر محتوای قند کل سلول های توتون ……………………………………………………………………. ۳۲

شکل(۳-۹) تغییر محتوای پروتئین کل سلول های توتون …………………………………………………………….. ۳۳

شکل (۳-۱۰) قدرت احیاکنندگی سلولی تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

شکل(۳-۱۱) تغییر فعالیت پراکسیداز محلول(SPO) تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

شکل (۳-۱۲ ) تغییر فعالیت  پراکسیداز یونی(IPO) تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

شکل(۳-۱۳) تغییر فعالیت پراکسیداز کووالانی (CPO) تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

شکل (۳- ۱۴) تغییرات میزان فعالیت آنزیمPAL  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

شکل(۳- ۱۵) مقدار وزن خشک دیواره  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

شکل(۳- ۱۶) محتوای لیگنین  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون       ۳۹

شکل(۳- ۱۷)  روند تغییرات محتوای کل فنل های متصل به دیواره  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

شکل (۳- ۱۸) تغییرات محتوای کلسیم  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

شکل(۳- ۱۹) تغییر در محتوای ترکیبات فنلی  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

شکل (۳- ۲۰) تغییر در محتوای ترکیبات فلاونوئیدی  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

شکل(۳- ۲۱) روند تغییر در محتوای آنتوسیانین  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

شکل(۳- ۲۲) تغییر در محتوای آلکالوئید کل  تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

شکل۳- ۲۳ تغییر در مقدار رادیکال آنیون سوپراکسید تحت تاثیر امواج فروصوت در زمان های مختلف در سلول های جدا کشت توتون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

شکل۴-۱کلسیم درون سلولی به عنوان پیامبر ثانویه و آغاز فعالیت دیگر

ه

……………………………………. ۵۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تاثیر امواج فروصوت بر ترکیبات دیواره، رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک سلولهای کشت شده توتون Nicotiana tabacum L. cv. barley 21”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...