پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی

تعداد 177 صفحه فایل word

چكيده   :

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. روش پژوهش رگرسیون چند متغیری و همبستگی پیرسون بود. بدین منظور از جامعه آماری دانشجویان عادی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد کرج نمونه ای به حجم 120نفر (60نفر دختر و 60 نفر پسر )که در سال تحصیلی 1393-1394 به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. از ابزار پرسشنامه 28 سوالی سلامت روان گلدبرک و 25 سوالی نگرش مذهبی براهنی و 21 سوالی هوش اجتماعی ترومسو توسط آزمودنی ها تکمیل و نتایج آن با استفاده از نرم افزارSPSS  ورژن 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که بین باورهای مذهبی با سلامت روان و هوش اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد . بدین معنا که هرچه باورهای مذهبی افراد مثبت تر شود از سلامت روان بهتری برخوردارند و همچنین افرادی که از هوش اجتماعی بالاتری برخوردار بودند از سلامت روان بهتری برخوردارند.

کلید واژه : سلامت روان ، باورهای مذهبی،هوش اجتماعی، دانشجویان  

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۴- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………… ۱۶

۱-۴-۱- تعریف نظری ………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۴-۲- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۵- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۶- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۷- فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۱۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲- ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط  به مذهب ……………………………………………………… ۲۵

۲-۳-۱- تعریف دین……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۲- دیدگاه های نظری درباره دین ………………………………………………………………… ۲۸

۲-۳-۳- روانشناسی مذهبی از دیدگاه انسانگراها ……………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۴- دیم به عنوان رفتار عامل ……………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۳-۵- فطری بودن دین …………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۶- منشأ دین ………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۳-۷- دیدگاه قرآن ………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۳-۸- معتقدان به آثار منفی دین بر سلامت ………………………………………………………… ۵۵

۲-۳-۹- سرآغاز روانشناسی دین ……………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۳-۱۰- روان شناسی دین ……………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۳-۱۱- نگرش مذهبی ………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳-۱۲- رفتار مذهبی …………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به هوش اجتماعی ……………………………………………. ۶۵

۲-۴-۱- هوش …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۴-۲- هوش اجتماعی ………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۴-۳- سازگاری اجتماعی ……………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۴-۴- ماهیت مهارتهای اجتماعی …………………………………………………………………… ۷۱

۲-۴-۵- فرایند پردازش اطلاعات اجتماعی ………………………………………………………… ۷۵

۲-۴-۶- پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۴-۷- آگاهی اجتماعی ……………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۴-۸- منش اجتماعی بودن ………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۴-۹- کارکرد اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-۴-۱۰- ارتباط مذهب و سلامت روان ……………………………………………………………. ۸۲

۲-۵- تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به سلامت روان ………………………………………………. ۸۵

۲-۵-۱- بهداشت عقل (خرد) …………………………………………………………………………. ۸۹

۲-۵-۲- بهداشت دل ( قلب ) ………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۶- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۶-۱- تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………….. ۱۰۹

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۳-۲- جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳-۳- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۴- رو ش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۵- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۵-۱- پرسشنامه نگرش سنج مذهبی ……………………………………………………………… ۱۱۹

۳-۵-۲- پرسشنامه سلامت روان ……………………………………………………………………… ۱۲۰

۳-۵-۳- پرسشنامه هوش اجتماعی …………………………………………………………………… ۱۲۱

۳-۶- روایی و پایایی آزمون …………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۳-۷- معیارهای ورود به پژوهش …………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۳-۸- روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………….. ۱۲۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۲- یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۳- ویژگی های جمعیت شناختی …………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۴- تحلیل استنباطی …………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۴-۵- فرضیه اسلی پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴-۶- فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………….. ۱۳۳

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱- اطلاعات توصیفی ………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۲- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۳- فرضیه اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۵-۴- اولین فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۵-۵- دویمن فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۵-۶- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۵-۷- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

منابع ومأخذ ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

پیوست ۱: پرسشنامه سلامت روان ……………………………………………………………………………. ۱۵۹

پیوست ۲: پرسشنامه نگرش سنجش مذهبی ………………………………………………………………… ۱۶۰

پیوست ۳: پرسشنامه هوش اجتماعی …………………………………………………………………………. ۱۶۱

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول ۱-۴- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه …………………………………………………. ۱۲۸

جدول ۲-۴- شاخص های توصیفی پرسشنامه سلامت روان ، باورهای مذهبی ، هوش اجتماعی و خرده مقیاس های هوش اجتماعی نمونه پژوهشی…………………………………………………………………………………………. ۱۳۰

جدول شماره ۳-۴- خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت عمومی بر پایه باورهای مذهبی ، هوش اجتماعی  و خرده مقایس های هوش اجتماعی ……………………………………………………………………………………. ۱۳۲

جدول شماره ۴-۴- ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت عمومی ، باورهای مذهبی ، هوش اجتماعی و مولفه های هوش اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۱-۴- نمودار میله ای مربوط به توزیع نمونه آماری مورد نظر بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه        ۱۲۹

 نمودار ۲-۴- نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی نمونه آماری مورد نظر بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش بینی سلامت روان بر اساس باورهای مذهبی و هوش اجتماعی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...