پیش¬بینی کنترل علائم بیماری آسم بر مبنای میزان استرس ادراک شده،کانون کنترل سلامت و خودکارآمدی در مبتلایان به بیماری آسم بزرگسال

تعداد 191 صفحه فایل word

 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی پیش­بینی کنترل علائم آسم بر مبنای استرس ادراک شده،خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت در بزرگسالان مبتلا به آسم می­باشد.100 نفر بیمار مبتلا به آسم در بیمارستان مسیح دانشوری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.شرکت کنندگان شامل 52 نفر زن و 48 نفر مرد بودند.میانگین سنی آنان 82/9±12/36 بود.اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد و آزمون­های استرس ادراک شده کوهن(PSS)،ابعاد کانون کنترل سلامت (MHLC)،مقیاس خودکارآمدی آسم(ASES) و آزمون کنترل آسم(ACT)  انجام گردید.به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از SPSS16  استفاده شد،تحلیل آماری داده­ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که رابطه منفی معنادار بین استرس ادراک شده و بعد کنترل بیرونی شانس با کنترل علائم آسم وجود داشت و رابطه مثبت معنادار بین خودکارآمدی با کنترل علائم آسم وجود داشت.در تحلیل رگرسیون،استرس ادراک شده پیش­بینی کننده کنترل علائم آسم شناخته شد.

در این مطالعه،یافته­ها نشان داد که استرس ادراک شده نقش بسیار مهمی در رشد و نگهداری علائم بیماری آسم بازی می­کند.علاوه بر این خود کارآمدی و گرایش به کانون کنترل بیرونی (شانس) بطور معناداری با کاهش کنترل علائم آسم مرتبط است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش    ۸

۱-۱. مقدمه   ۹

۱-۲. بیان مسئله   ۱۰

۱-۳. اهمیت و ضرورت   ۱۴

۱-۴. اهداف پژوهش   ۱۵

۱-۴-۱. اهداف کلی.. ۱۵

۱-۴-۲. اهداف اختصاصی.. ۱۵

۱-۴-۳. اهداف کاربردی.. ۱۵

۱-۵. سوالات و فرضیه­های پژوهش   ۱۶

۱-۵-۱. سوالات پژوهش.. ۱۶

۱-۵-۲. فرضیه­های پژوهش.. ۱۶

۱-۶. متغیرهای پژوهش   ۱۶

۱-۶-۱. متغیرهای پیشبین.. ۱۶

۱-۶-۲. متغیرهای ملاک.. ۱۷

۱-۷. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   ۱۷

۱-۷-۱. تعاریف مفهومی.. ۱۷

۱-۷-۲. تعاریف عملیاتی.. ۱۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش    ۱۹

۲-۱. آسم چیست؟   ۲۰

۲-۲. شیوع   ۲۰

۲-۳. اتیولوژی   ۲۲

۲-۴. آتوپی   ۲۲

۲-۵. آسم ذاتی   ۲۳

۲-۷. ملاحظات ژنتیکی   ۲۳

۲-۸. فاکتورهای محیطی   ۲۴

۲-۸-۱. فرضیه بهداشت.. ۲۵

۲-۸-۲ رژیم غذایی.. ۲۵

۲-۸-۳. آلودگی هوا.. ۲۶

۲-۸-۴. آلرژنها.. ۲۶

۲-۸-۵. مواجهه شغلی.. ۲۷

۲-۸-۶. سایر عوامل.. ۲۷

۲-۹. محرکهای آسم   ۲۷

۲-۹-۱. آلرژنها.. ۲۸

۲-۹-۲. عفونتهای ویروسی.. ۲۸

۲-۹-۳. عوامل دارویی.. ۲۹

۲-۹-۴. ورزش.. ۲۹

۲-۹-۵. عوامل فیزیکی.. ۳۰

۲-۹-۶. غذا.. ۳۰

۲-۹-۷. عوامل شغلی.. ۳۰

۲-۹-۸. عوامل هورمونی.. ۳۱

۲-۹-۹. ریفلاکس معدی مروی.. ۳۱

۲-۹-۱۰. استرس.. ۳۱

۲-۱۰. پاتوفیزیولوژی   ۳۲

۲-۱۰-۱. افزایش پاسخدهی مجاری هوایی.. ۳۲

۲-۱۱. ویژگیهای بالینی و تشخیصی   ۳۳

۲-۱۱-۱. تشخیص.. ۳۳

۲-۱۱-۲. آسم شدید حاد.. ۳۴

۲-۱۱-۳. ویژگیهای بالینی.. ۳۴

۲-۱۱-۴. آسم مقاوم.. ۳۴

۲-۱۱-۵. مکانیسمها.. ۳۵

۲-۱۲. عوامل روانشناختی در آسم شدید   ۳۵

۲-۱۳. استرس   ۳۷

۲-۱۴. نظریه استرس   ۳۸

۲-۱۵. عوامل مؤثر در تشدید فشارروانی   ۴۰

۲-۱۶. پیامدهای استرس بر سلامت   ۴۱

۲-۱۶-۱. بیماری­های ناشی از استرس.. ۴۱

۲-۱۷. رویکردهای نظری در قلمرو استرس   ۴۲

۲-۱۷-۱. رویکرد تبادلی.. ۴۲

۲-۱۷-۲. رویکرد شناختی.. ۴۳

۲-۱۷-۳. رویکرد رفتارنگری.. ۴۴

۲-۱۷-۴. رویکرد روانکاوی.. ۴۵

۲-۱۷-۵. رویکرد پزشکی روان-تنی: فلاندر-دنبا (۱۹۴۳) وآلکساندر (۱۹۵۰)   ۴۵

۲-۱۷-۶. رویکرد آمریکایی.. ۴۷

۲-۱۷-۷. رویکرد فرانسوی انستیتوی روان­تنی پاریس.. ۴۷

۲-۱۸. پاسخ به استرس   ۴۹

۲-۱۹. واکنش روانی به استرس   ۵۰

۲-۲۰. نشانگان عمومی انطباق   ۵۰

۲-۲۱. پاسخ نوروترانسمیتری (عصب-رسانهای) به استرس   ۵۲

۲-۲۲. پاسخ اندوکرین به استرس   ۵۳

۲-۲۳. پاسخ ایمنی به استرس   ۵۴

۲-۲۴. فراز و نشیب­های زندگی   ۵۴

۲-۲۵. استرس اختصاصی و غیراختصاصی   ۵۵

۲-۲۶. دستگاه تنفسی   ۵۶

۲-۲۶-۱. آسم.. ۵۷

۲-۲۷. مواجهه با استرس و بروز و تشدید بیماری آسم   ۵۸

۲-۲۸. کانون کنترل سلامت   ۵۹

۲-۲۸-۱. تعریف کانون کنترل سلامت.. ۵۹

۲-۲۸-۲. نظریه کانون کنترل راتر.. ۶۱

۲-۲۸-۳. نظریه اسناد.. ۶۲

۲-۲۹. کانون کنترل درونی در رفتارهای بهداشتی   ۶۷

۲-۳۰. استرس-کانون کنترل و بیماریها   ۶۸

۲-۳۱. حساسیت فرهنگیMHLC   ۶۹

۲-۳۲. خودکارآمدی   ۷۰

۲-۳۲-۱. نظریه شناختی اجتماعی آلبرت بندورا.. ۷۰

۲-۳۳. دیدگاه عاملی از شخصیت   ۷۳

۲-۳۳-۱. عاملیت انسانی.. ۷۳

۲-۳۳-۲. عاملیت انسانی و مشخص نمودن اهداف.. ۷۴

۲-۳۳-۳. عاملیت انسانی و نتایج مورد انتظار.. ۷۶

۲-۳۴. خودکارآمدی   ۷۶

۲-۳۴-۱. ماهیت و ساختار خودکارآمدی.. ۷۷

۲-۳۴-۲. منابع اطلاعات خودکارآمدی.. ۸۰

۲-۳۴-۳. سیستم چندبعدی خودکارآمدی.. ۸۴

۲-۳۴-۴. تأثیر باورهای خودکارآمدی.. ۸۶

۲-۳۴-۵. تفاوت باورهای خودکارآمدی با دیگر باورهای خود.. ۸۷

۲-۳۴-۶. خودکارآمدی در بیماری آسم.. ۸۹

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش    ۹۰

۳-۱. مقدمه   ۹۱

۳-۲. طرح پژوهش و نوع مطالعه   ۹۱

۳-۳. جامعه،نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۹۱

۳-۳-۱. روش نمونه گیری.. ۹۱

۳-۳-۲. حجم نمونه.. ۹۲

۳-۴. ابزارهای پژوهش   ۹۲

۳-۴-۱. پرسشنامه جمعیت شناختی.. ۹۳

۳-۴-۲. مقیاس استرس ادراک شده کوهن(PSS-14) 93

۳-۴-۳. پرسشنامه کانون کنترل سلامت چند وجهی(MHLC) 94

۳-۴-۴. پرسشنامه خودکارآمدی آسم(ASES) 95

۳-۴-۵. آزمون کنترل آسم(ACT) 96

۳-۵. روش اجرای پژوهش   ۹۷

۳-۷. ملاحظات اخلاقی   ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها    ۱۰۰

۴-۱. مقدمه   ۱۰۱

۴-۲. بررسی فرضیه­های پژوهش   ۱۰۴

۴-۲-۱. فرضیه­ی اول پژوهش:.. ۱۰۴

۴-۲-۲. فرضیه­ی دوم پژوهش:.. ۱۰۴

۴-۲-۳. فرضیه­ی سوم پژوهش:.. ۱۰۴

۴-۲-۴. فرضیه­ی چهارم پژوهش:.. ۱۰۵

۴-۴. سوال پژوهش   ۱۰۶

۴-۵. یافته­های دیگر پژوهش   ۱۰۷

۴-۵-۱. ارتباط بین سن و میزان کنترل علائم آسم.. ۱۰۷

۴-۵-۲. تفاوت جنسیتی در کنترل علائم آسم.. ۱۰۸

۴-۵-۳. تفاوت مقاطع تحصیلی در کنترل علائم آسم.. ۱۰۹

۴-۵-۴. تفاوت مشاغل در کنترل علائم آسم.. ۱۱۰

۴-۵-۵ تفاوت گروههای کنترل آسم از لحاظ خودکارآمدی.. ۱۱۱

۴-۵-۶. تفاوت گروههای کنترل آسم از لحاظ استرس.. ۱۱۳

۴-۵-۷. نقش میانجی متغیر استرس در تأثیر متغیر خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت در پیش­بینی کنترل علائم آسم.. ۱۱۴

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری    ۱۱۸

۵-۱. مقدمه   ۱۱۹

۵-۲. بحث و نتیجه گیری   ۱۱۹

۵-۲-۱. سوال پژوهش:.. ۱۱۹

۵-۲-۲. فرضیه اول پژوهش:.. ۱۱۹

۵-۲-۳. فرضیه دوم پژوهش:.. ۱۲۲

۵-۲-۴. فرضیه سوم پژوهش:.. ۱۲۲

۵-۲-۵. فرضیه چهارم پژوهش:.. ۱۲۶

۵-۳. یافته­های دیگر پژوهش   ۱۲۹

۵-۳-۱. تفاوت جنسیتی در کنترل علائم آسم.. ۱۲۹

۵-۳-۲. نقش استرس ادراک شده به عنوان متغیر میانجی در رابطه ابعاد کانون کنترل سلامت و خودکارآمدی با کنترل علائم آسم.. ۱۳۱

۵-۴. محدودیتهای پژوهش   ۱۳۴

۵-۵. پیشنهادات   ۱۳۴

منابع   ۱۳۶

پیوست­ها    ۱۵۱

 

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار سن افراد نمونه   ۱۰۱

جدول ۴-۲: اطلاعات جمعیت شناختی آزمودنی­ها   ۱۰۲

جدول ۴-۳: میانگین و انحراف معیار استرس ادراک شده   ۱۰۲

جدول ۴-۴: میانگین و انحراف معیار ابعاد کانون کنترل سلامت   ۱۰۳

جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار ابعاد خودکارآمدی آسم   ۱۰۳

جدول ۴-۶: میانگین و انحراف معیار نمره آزمون کنترل آسم   ۱۰۴

جدول ۴-۷: همبستگی پیرسون بین متغیر استرس ادراک شده و میزان کنترل علائم آسم   ۱۰۴

جدول ۴-۸: نتایج همبستگی پیرسون بین متغیر ابعاد کانون سلامت و میزان کنترل علائم آسم   ۱۰۵

جدول ۴-۹: نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای خودکارآمدی و کنترل علائم آسم   ۱۰۵

جدول ۴-۱۰: نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان ابعاد مختلف خودکارآمدی آسم و کنترل علائم آسم   ۱۰۶

جدول ۴-۱۱: خلاصه مدل رگرسیون گام به گام برای پیش­بینی کنترل علائم آسم   ۱۰۷

جدول ۴-۱۲: نتایج ضریب همبستگی پیرسون میان سن و میزان کنترل علائم آسم   ۱۰۷

جدول ۴-۱۳: میانگین و انحراف معیار متغیر کنترل آسم به تفکیک جنسیت و نتایج آزمون t برای تفاوت دو جنس در متغیر کنترل آسم   ۱۰۸

جدول ۴-۱۴: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار کنترل آسم به تفکیک تحصیلات   ۱۰۹

جدول ۴-۱۵: نتایج تحلیل و اریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب تحصیلات در متغیر میزان کنترل آسم   ۱۰۹

جدول ۴-۱۶: میانگین،انحراف معیار،کمترین و بیشترین مقدار متغیر کنترل آسم به تفکیک شغل   ۱۱۰

جدول ۴-۱۷: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب نوع شغل در متغیر میزان کنترل آسم   ۱۱۰

جدول ۴-۱۸: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار متغیر گروههای کنترل آسم در متغیر خودکارآمدی   ۱۱۱

جدول ۴-۱۹: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب طبقه­بندی گروههای کنترل آسم در متغیر خودکارآمدی   ۱۱۱

جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون توکی برای تفاوت میانگین گروههای کنترل آسم بر حسب خودکارآمدی   ۱۱۱

جدول ۴-۲۱: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار متغیر گروههای کنترل آسم در متغیر استرس   ۱۱۳

جدول ۴-۲۲: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب طبقه بندی گروههای کنترل آسم در متغیر استرس   ۱۱۳

جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون تعقیبی توکی برای تفاوت میانگین گروههای کنترل آسم بر حسب استرس ادراک شده   ۱۱۴

جدول ۴-۲۴: خلاصه ضرایب رگرسیون خودکارآمدی و کانون کنترل سلامت بر استرس   ۱۱۵

جدول ۴-۲۵: خلاصه ضرایب رگرسیون متغیرهای استرس،خودکارآمدی،ابعاد کانون کنترل بر علائم آسم   ۱۱۶

فهرست اشکال

شکل ۴-۱ مدل تحلیل مسیر برای نقش میانجی استرس در رابطه خودکارآمدی و ابعاد کانون کنترل سلامت با کنترل علائم آسم.. ۱۱۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش¬بینی کنترل علائم بیماری آسم بر مبنای میزان استرس ادراک شده،کانون کنترل سلامت و خودکارآمدی در مبتلایان به بیماری آسم بزرگسال”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...