مقایسه ی اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی بین پرستاران بخش های ویژه و عمومی بیمارستان های شهر ایلام

تعداد 130 صفحه فایل word

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اضطراب سلامت ،حساسیت پردازش حسی،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی دربین پرستاران بخش های ویژه و عمومی انجام گرفت. نمونه ای شامل 120 پرستار که در دو گروه مقایسه ای ،60 نفر پرستار شاغل دربخش های ویژه و60 نفر پرستار شاغل در بخش های عمومی بیمارستان که بصورت نمونه ی در دسترس انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی که از بیمارستانهای آموزشی شهر ایلام انتخاب شدند، به پرسشنامه اضطراب سلامت نسخه اصلی فرم کوتاه (SHAI)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه حساسیت پردازش حسی آرون و آرون(1997) و پرسشنامه آسیب پرهیزی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده از تحلیل آماری Tمستقل، آنوا و مانوا نشان دهنده ی وجود تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمره های اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان وزیر مؤلفه های این متغیرها در سطح ( 0001/ >p ) بود. به طور کلی بخش های ویژه به دلیل رویارویی با سوانح و فوریت های پزشکی و عهده دار بودن امداد رسانی به مصدومان تحت استرس و هیجان های منفی بیشتری قرار دارد که این هیجان های منفی در طول زمان، زمینه را برای بروز اختلالهای روانی مثل اضطراب سلامت فراهم می آورد.

کلید واژه ها : پرستاران بخش ویژه و عمومی، اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، آسیب پرهیزی

 

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب                                                                           صفحه

 

فصل اول:  کلیات پژوهش

۱-۱-     مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱ -۲-    بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱ -۳-    ضرورت و اهمیت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱ -۴-    اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۴-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۴-۲- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

  • سؤال و فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

  • تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

  • تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲-اضطراب سلامتی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۱- نظریه های مرتبط با اضطراب سلامتی ………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۲- پژوهش های صورت گرفته در زمینه اضطراب سلامتی…………………………………………………………………………..۲۶

۲-۳- حساسیت پردازش حسی………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۳-۱- تعریف حساسیت پردازش حسی………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۲- ابعاد مختلف حساسیت پردازش حسی………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۳-۳- پژوهش های انجام شده در زمینه حساسیت پردازش حسی………………………………………………………………….۲۹

۲-۴-الگوهای استرس و مقابله…………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۴-۱- هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۴-۲- تنظیم هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۴-۳- الگوی فرایند تنظیم هیجان……………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۴-۴- تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۵-الگوهای سرشت و منش…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۵-۱- تعریف الگوهای سرشت و منش……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۲-۵-۲- ارتباط آسیب پرهیزی و اضطراب…………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۶- خلاصه و جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۴-روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۵- ابزارهای اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴

۳-۵-۱- پرسشنامه اضطراب سلامت…………………………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۵-۲- پرسشنامه حساسیت پردازش حسی…………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۵-۳- پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان…………………………………………………………………………………….۵۷

۳-۵-۴- پرسشنامه الگوهای سرشت و منش…………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۶- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۷-روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

 

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۲- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۳-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۳-۱- پاسخ به سؤال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۳-۲ – فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۳-۳- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۳-۴- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۳-۵- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۴-یافته جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

 

 

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۵-۲- تحلیل سؤال و فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۵-۲-۱ – سؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۵-۲-۲فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۵-۲-۳- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۵-۲-۴- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۲-۵ فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۵-۳- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۵-۴-محدودیت­ها ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

 

فهرست منابع و مؤاخذ

۶-۱-منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۶-۲- منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱: رابطه بین اختلالهای اضطرابی و ابعاد سرشت و منش……………………………………………………………………….۴۸

جدول۳-۱: فراوانی و درصدافراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………….۵۴

جدول۳-۲: شماره‌ سوال‌های پرسشنامهحساسیت پردازش حسی……………………………………………………………………….۵۶

جدول۳-۳: شماره‌ی سوال‌های پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان………………………………………………………………………۵۸

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت………………………………………………………………۶۲

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به تفکیک مجرد یا متاهل بودن…………………………………………….۶۲

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد پرستاران شرکت کنندگان به تفکیک عمومی/ویژه………………………………………..۶۳

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به تفکیک سابقه کاری…………………………………………………………۶۴

جدول ۴-۵: میانگین های نمره های اضطراب سلامت و آسیب پرهیزی پرستاران بخش ویژه/عمومی…………………….۶۵

جدول ۴-۶: میانگین های نمره های حساسیت پردازش حسی و خرده مقیاس های آن در پرستاران بخش ویژه/عمومی.. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

جدول ۴-۷: میانگین های نمره های راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی مثبت و منفی در پرستاران بخش ویژه/عمومی……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

جدول ۴-۸: میانگین های نمره های راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و حساسیت پردازش حسی درپرستاران زن/مرد……. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

جدول ۴-۹: میانگین های نمرات اضطراب سلامت و آسیب پرهیزی پرستاران زن/مرد………………………………………….۶۸

جدول ۴-۱۰: آزمون معناداری لوین برای همگنی واریانسها………………………………………………………………………………….۶۸

جدول ۴-۱۱: نتایج تحلیل تحلیل واریانس چند متغییری بین اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی  در پرستاران بخش ویژه / بخش عمومی………………………………………………..۶۹

جدول۴-۱۲: میانگین نمرات اضطراب سلامت پرستاران بخش ویژه و عمومی………………………………………………………..۷۰

جدول۴-۱۳: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حساسیت پردازش حسی وخرده مقیاس های آن براساس پرستاران بخش عمومی/ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

جدول۴-۱۴:خلاصه نتایج تحلیل واریانس های تک متغیره حساسیت پردازش حسی وخرده مقیاس های آن……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

جدول۴-۱۵:نتایج تحلیل واریانس چند متغیره تنظیم شناختی هیجانی مثبت و منفی براساس پرستاران بخش عمومی/ویژه …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

جدول۴-۱۶:خلاصه نتایج تحلیل واریانس های تک متغیره تنظیم شناختی- هیجانی مثبت و منفی براساس پرستاران بخش عمومی/ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

جدول۴-۱۷:میانگین نمرات آسیب پرهیزی پرستاران بخش ویژه و عمومی………………………………………………………….۷۵

جدول۴-۱۸:نتایج تحلیل واریانس چند متغیره تنظیم شناختی هیجانی مثبت و منفی ،اضطراب سلامت، آسیب پرهیزی و حساسیت پردازش حسی براساس جنسیت پرستاران………………………………………………………………………….۷۶

جدول۴-۱۹:خلاصه نتایج تحلیل واریانس های تک متغیره تنظیم شناختی- هیجانی مثبت و منفی ،اضطراب سلامت، آسیب پرهیزی و حساسیت پردازش حسی براساس جنسیت پرستاران……………………………………………………………….۷۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه ی اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آسیب پرهیزی بین پرستاران بخش های ویژه و عمومی بیمارستان های شهر ایلام”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...