مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی و روانشناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن

تعداد 276 صفحه فایل word

چکیده

         هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختي(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر متغیرهای زیست شناختی(فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، ضربان قلب و دمای بدن) روانشناختی(خشم، خصومت، راهبرد مقابله گری اجتناب و رضایت زناشویی) جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحة مزمن اجرا شد.

      روش: :روش پژوهش نيمه آزمايشي بود که در آن از طرح پيش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری مشتمل بود برکلیه جانبازان جنگ عراق علیه ایران که ساکن استان کرمانشاه بودند و براساس بررسی های کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان و امور ایثارگران این استان، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن تشخیص داده شده بودند. از جامعه آماری پژوهش، 36 نفر بر اساس نمونه گیری هدفمند که معیارهای شمول در پژوهش را داشتند انتخاب و در سه گروه(دو گروه آزمایشی و یک گروه گروه کنترل) قرار گرفتند. شرکت کنندگان به مدت 12 جلسه تحت درمان گروهی پردازش شناختي(CPT) و 14 جلسه درمان مبتنی بر طرحواره(ST) یانگ  قرار گرفتند و مرحله پیگیری نیز 1 ماه پس از پایان درمان انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست اختلال استرس پس سانحه-نسخه نظامي(PCL- M)، خرده مقیاس های خشم و خصومت از پرسشنامه پرخاشگری بای و پری(BPAQ; Buss & Perry)، خرده مقیاس مقابله اجتنابی از پرسشنامه راهبردهای مقابله ای فولکمن و لازاروس، پرسشنامه­ی وضعیت زناشویی گلومبوک – راست(GRIMS)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(YEMSQ)، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات محور اول(IV- TR DSM- SCID) و فشارسنج و دما سنج رقمی(ديجتالي) شرکت بيورِر(Beurer) آلمان استفاده شد. داده ها با سطح اطمينان 95/0 به کمک نرم افزار آماريIBM SPSS22 و با روش آماري تحليل واریانس با اندازه گیری مکرر چند متغیری (Multivariate repeated measures analysis of variance) تحليل شدند.

      یافته­ها: نتايج تحليل واریانس با اندازه گیری مکرر چندمتغیری نشان داد که ميانگين نمرات در مراحل پس آزمون و پیگیری در گروه­های آزمايش در مقايسه با گروه  گروه کنترل در تمام متغیرهای وابسته به طور معنا داری متفاوت به دست آمد(05/0> P). همچنین نتایج آزمون تعقیبی سیداک(Sidak)حاکی از آن بود که درمان پردازش شناختي(CPT) بر کاهش مقابله گری اجتنابی اثربخش تر از طرحواره درمانی(ST) بوده است.

نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای منفی اختلال استرس پس از سانحه بر سلامت قلبی و عروقی، و روابط درون فردی و بین فردی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه، نتايج به دست آمده از این پژوهش می تواند تلويحات مهمي در توجه به درمان پردازش شناختي(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر زیست نشانگرهای قلبی عروقی، خشم و خصومت، اجتناب و افزایش رضایت زناشویی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن به همراه داشته باشد..

بحث: درمان پردازش شناختي(CPT) به عنوان روش درمانی منحصراٌ متمرکز بر تروما، با بهره گیری از فنون شناخت درمانی از جمله بازسازی شناختی و فنون رفتاردرمانی از جمله مواجهه به صورت نوشتاری با رویداد تروماتیک، بستر مناسبی برای درمان اختلال استرس پس از سانحه را فراهم می آورد. علاوه بر این طرحواره درمانی(ST) با هدف قرار دادن باورهای بنیادین و مرکزی که از عوامل تداوم بخش این اختلال هستند، می تواند بالینگران را در بهره جستن از یک شیوه درمانی اثربخش جهت بهبودی از اختلال استرس پس از سانحه امیدوار نماید.

کلید واژه ها: اختلال استرس پس سانحه مزمن، جانبازان، زیست نشانگرهای قلبی عروقی، درمان پردازش شناختی(CPT)، طرحواره درمانی(ST)

فهرست مطالب

عنوان

 

    صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                                                  ۱

 مقدمه                                                                                                                              ۱

تعریف و بیان مسأله                                                                                                              ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                              ۲۴

اهداف پژوهش                                                                                                                 ۲۶

سؤال های پژوهش                                                                                                                        ۲۷

فرضیات پژوهش                                                                                                              ۲۸

متغیرهای پژوهش                                                                                                             ۲۸

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                                                        ۲۹

فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش                                                                                     ۳۵

اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)                                                                                        ۳۵

تعاریف اختلال استرس پس از سانحه و نقاط اشتراک آن‌ها                                                          ۳۵

ملاک‌های تشخیصی اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)                                                              ۳۸

اختلالات وابسته با تروما و استرس، زیرگروه­های مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)      ۴۶

اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان                                                                 ۵۱

اختلال استرس پس از سانحه ثانویه (نیابی)                                                                                  ۵۲

همه‌گیرشناسی، جنسیت و همبودی یا هم ابتلایی در اختلال استرس پس از سانحه                            ۵۵

رهیافت‌ها و الگوهای اصلی در تبیین اختلال استرس پس از سانحه                                                       ۶۲

درمان‌های روانشناختی در اختلال استرس پس از سانحه                                                       ۸۸

راهبردهای مقابله گری در مواجهه با استرس(راهبرد اجتناب)                                                             ۱۱۵

زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی                                                                                                ۱۲۲

پیشینه پژوهش                                                                                                                 ۱۲۹

جمع‌بندی فصل دوم                                                                                                          ۱۴۲

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                    ۱۴۵

مقدمه                                                                                                                            ۱۴۵

طرح پژوهش                                                                                                                  ۱۴۵

جامعه آماری پژوهش                                                                                                          ۱۴۶

نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                   ۱۴۶

ابزارهای پژوهش                                                                                                              ۱۴۷

روند اجرای پژوهش                                                                                                         ۱۵۲

مروری بر جلسات روان‌درمانی                                                                                             ۱۵۳

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                             ۱۶۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                            ۱۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مقدمه                                                                                                                 ۱۶۶

گزارش توصیفی دادهای پژوهش                                                                                           ۱۶۶

تحلیل داده‌های پژوهش                                                                                                       ۱۷۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث                                                                                           ۲۰۰

مقدمه                                                                                                                          ۲۰۰

مروری اجمالی بر فرضیه‌ها، مقایسه با یافته‌های ادبیات عملی پژوهش و طرح تبیین‌های نظری                 ۲۰۱

محدودیت ها                                                                                                                  ۲۱۴

پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی                                                                                           ۲۱۶

منابع                                                                                                                           ۲۲۰

چکیده انگلیسی                                                                                                              ۲۵۹

فهرست جداول

شماره                                                                                                                 

                                                     عنوان                                                                                      

 صفحه

۱-۲

ملاک­های تشخیصی ICD-11 برای اختلال استرس پس از سانحه

۴۵

۲

مدهای طرحواره ای اساسی

۱۱۳

۴-۱

مقایسه سه گروه بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک

۱۶۷

۴-۲

خلاصه آمار توصیفی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه گروه

۱۶۸

۴-۳

خلاصه آمار توصیفی ضربان قلب و دما در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه گروه

۱۶۹

۴-۴

خلاصه آمار توصیفی خشم و خصومت در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه گروه

۱۷۰

۴-۵

خلاصه آمار توصیفی مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون سه گروه

۱۷۱

۴-۶

آزمون شاپیرو-ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی

۱۷۳

۴-۷

آزمون شاپیرو-ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای روانشناختی

۱۷۳

۴-۸

آزمون لوین جهت برابری واریانس خطا برای متغیرهای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

۱۷۵

۴-۹

آزمون ام باکس برای بررسی فرض همسانی ماتریس­های کوواریانس متغیرهای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

۱۷۶

۴-۱۰

آزمون موچلی برای بررسی فرض برابری واریانس‌های درون‌گروهی دو متغیر وابسته فرضیه اول

۱۷۶

۴-۱۱

آزمون‌های چندمتغیری طرح اندازه‌گیری مکرر برای دو متغیر وابسته فرضیه اول

۱۷۷

۴-۱۲

آزمون‌های درون‌گروهی و بین گروهی طرح اندازه‌گیری مکرر برای فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

۱۷۸

۴-۱۳

آزمون تعقیبی تصحیح بونفرونیبرای مقایسه زوجی دو متغیر فرضیه اول بین گروه­های مختلف در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری

۱۷۹

۴-۱۴

آزمون لوین جهت برابری واریانس خطا برای متغیرهای ضربان قلب و دمای بدن

۱۸۱

۴-۱۵

آزمون ام باکس برای بررسی فرض همسانی ماتریس­های کوواریانس متغیرهای ضربان قلب و دمای بدن

۱۸۲

۴-۱۶

آزمون موچلی برای بررسی فرض برابری واریانس‌های درون‌گروهی دو متغیر وابسته فرضیه دوم

۱۸۲

۴-۱۷

آزمون‌های چندمتغیری طرح اندازه‌گیری مکرر برای دو متغیر وابسته فرضیه دوم

۱۸۳

۴-۱۸

آزمون‌های درون‌گروهی و بین گروهی طرح اندازه‌گیری مکرر برای متغیرهای ضربان قلب و دمای بدن

۱۸۴

۴-۱۹

آزمون تعقیبی تصحیح بونفرونیبرای مقایسه زوجی دو متغیر فرضیه دوم بین گروه­های مختلف در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری

۱۸۵

۴-۲۰

آزمون لوین جهت برابری واریانس خطا برای متغیرهای خشم و خصومت

۱۸۷

۴-۲۱

آزمون ام باکس برای بررسی فرض همسانی ماتریس­های کوواریانس متغیرهای خشم و خصومت

۱۸۷

۴-۲۲

آزمون موچلی برای بررسی فرض برابری واریانس‌های درون‌گروهی دو متغیر وابسته فرضیه سوم

۱۸۸

۴-۲۳

آزمون‌های چندمتغیری طرح اندازه‌گیری مکرر برای دو متغیر وابسته فرضیه سوم

۱۸۹

۴-۲۴

آزمون‌های درون‌گروهی و بین گروهی طرح اندازه‌گیری مکرر برای متغیرهای خشم و خصومت

۱۹۰

۴-۲۵

آزمون تعقیبی تصحیح بونفرونیبرای مقایسه زوجی دو متغیر فرضیه سوم بین گروه­های مختلف در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری

۱۹۱

۴-۲۶

آزمون لوین جهت برابری واریانس خطا برای متغیرهای مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی

۱۹۳

۴-۲۷

آزمون ام باکس برای بررسی فرض همسانی ماتریس­های کوواریانس متغیرهای مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی

۱۹۴

۴-۲۸

آزمون موچلی برای بررسی فرض برابری واریانس‌های درون‌گروهی دو متغیر وابسته فرضیه چهارم

۱۹۴

۴-۲۹

آزمون‌های چندمتغیری طرح اندازه‌گیری مکرر برای دو متغیر وابسته فرضیه چهارم

۱۹۵

۴-۳۰

آزمون‌های درون‌گروهی و بین گروهی طرح اندازه‌گیری مکرر برای متغیرهای مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی

۱۹۶

۴-۳۱

آزمون تعقیبی تصحیح بونفرونیبرای مقایسه زوجی دو متغیر فرضیه چهارم بین گروه­های مختلف در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری

۱۹۷

ز

فهرست اشکال

شماره

عنوان شکل

صفحه

۱-۱

تفاوت پردازش شناختی در افراد مضطرب و عادی

۲۱

۲-۱

الگوی شناختی اهلرز و کلارک

۸۱

۲-۲

الگوی پردازش عاطفی- شناختی رشد پس آسیبی

۸۳

۲-۳

نقش میانجی کنترل توجهی بر اختلال استرس پس از سانحه و ترس از هیجان‌ها

۸۶

۲-۴

تحول و شکل‌گیری طرحواره­های ناسازگار

۱۰۸

۲-۵

اثرات و پیامدهای استرس

۱۱۷

۲-۶

سودمندی و هزینه‌های زیست‌نشانگرهای اختلال استرس پس از سانحه

۱۲۸

۵-۱

نظریه شناختی برای اختلال استرس پس از سانحه

۲۱۳

 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی و روانشناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...