مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی¬های تحولی

تعداد 111 صفحه فایل word

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های تحولی (مادران دانش‌آموزان با اختلال‌های طیف اتیسم، با کم‌توان‌ذهنی و با ناتوانی یادگیری) در شهر شیراز بود. حجم نمونه این پژوهش شامل 135 نفر از مادران کودکان با ناتوانی‌های تحولی بودند که  به روش نمونه‌گیری هدفمند از مراکز و مدارس ناحیه 1 آموزش و پرورش شیراز انتخاب شدند. به منظور سنجش سلامت عمومی از پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی و برای سنجش احساس تنهایی از مقیاس 38 سؤالی احساس تنهایی استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه برای نمره کل سلامت عمومی و احساس تنهایی و تحلیل واریانس چند متغیره برای خرده مقیاس‎های سلامت عمومی و احساس تنهایی تحلیل شدند. تحلیل داد‌ها نشان داد که از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی‌داری بین مادران کودکان کم‌توانی‌ذهنی با مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری وجود داشت. از نظر ابعاد احساس تنهایی، تنها در احساس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان مادران کودکان با ناتوانی یادگیری با هر دو گروه مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان طیف اتیسم تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0P<). در ارتباط با سلامت عمومی نیز  مادران کودکان با ناتوانی یادگیری با هر دو گروه مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی و مادران کودکان طیف اتیسم تفاوت معنی‌داری را نشان دادند. در ارتباط با ابعاد سلامت عمومی در ابعاد نشانه‌های جسمی، نشانه‌های اضطراب و نشانه‌های اختلال در کارکرد اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین مادران وجود داشت. در ارتباط با نشانه‌های افسردگی تفاوتی بین گروه‌های مادران به دست نیامد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با طراحی و اجرای برنامه‌های مداخله‌ای جهت بهبود سلامت عمومی و احساس تنهایی مادران کودکان با ناتوانی‌های تحولی به ویژه مادران کودکان با ناتوانی یادگیری اقدام شود.

کلیدواژه‌ها: مادران، سلامت عمومی، احساس تنهایی، ناتوانی تحولی.

فهرست مطالب

 

فصل اول: ۱

بیان مسأله. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسئله‌. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

۱-۴-اهداف پژوهش… ۶

۱-۴-۱-هدف کلی.. ۶

۱-۴-۲-اهداف جزئی.. ۶

۱-۵-سوال‌های پژوهش… ۷

۱-۶-تعریف مفهومی متغیرها ۷

۱-۶-۱-سلامت عمومی.. ۷

۱-۶-۲- احساس تنهایی.. ۷

۱-۶-۳- اختلالهای طیف اتیسم. ۸

۱-۶-۴- کمتوانیذهنی.. ۸

۱-۶-۵- ناتوانی یادگیری.. ۹

فصل دوم: ۱۰

ادبیات تحقیق. ۱۰

۲-۱-مبانی نظری.. ۱۱

۲-۱-۱- ناتوانیهای تحولی.. ۱۱

۲-۱-۲- اختلالهای طیف اتیسم. ۱۳

۲-۱-۲-۱- ویژگیهای دانشآموزان با اختلالهای طیف اتیسم. ۱۳

۲-۱-۲-۲-میزان شیوع. ۱۴

۲-۱-۲-۳-سبب شناسی.. ۱۴

۲-۱-۲-۳-۱-عوامل ژنتیکی.. ۱۵

۲-۱-۲-۳-۲-عوامل زیست-شیمیایی.. ۱۵

۲-۱-۲-۳-۳-عوامل عصب-فیزیولوژیکی.. ۱۵

۲-۱-۲-۳-۴-عوامل شناختی.. ۱۶

۲-۱-۲-۳-۵-عوامل خانوادگی.. ۱۶

۲-۱-۲-۴-طبقهبندی اختلالهای طیف اتیسم. ۱۷

۲-۱-۳- کمتوانیذهنی.. ۱۷

۲-۱-۳- ۱- ویژگیهای دانشآموزان کمتوانذهنی.. ۱۸

۲-۱-۳-۲-میزان شیوع. ۱۹

۲-۱-۳-۳-سببشناسی.. ۱۹

۲-۱-۳-۴- طبقه بندی کمتوانیذهنی.. ۲۰

۲-۱-۴-ناتوانی یادگیری.. ۲۰

۲-۱-۴-۱- ویژگیهای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری.. ۲۱

۲-۱-۴-۲-میزان شیوع. ۲۲

۲-۱-۴-۳-سببشناسی.. ۲۲

۲-۱-۴-۴-طبقهبندی کودکان با ناتوانی یادگیری.. ۲۳

۲-۱-۵-مسائل و چالشهای خانوادههای افراد با ناتوانیهای تحولی.. ۲۴

۲-۱-۵-۱- مسائل و چالشهای خانوادههای کودکان با اختلالهای طیف اتیسم. ۲۵

۲-۱-۵-۲- مسائل و چالشهای خانوادههای کودکان با کمتوانیذهنی.. ۲۶

۲-۱-۵-۳- مسائل و چالشهای خانوادههای کودکان با ناتوانی یادگیری.. ۲۷

۲-۱-۶- مسائل و چالشهای  مادران کودکان با ناتوانیهای تحولی.. ۲۸

۲-۲-پیشینه پژوهش… ۳۰

۲-۲-۱ پیشینه داخلی.. ۳۰

۲-۲-۲ پیشینه خارجی.. ۳۵

۲-۲-۳-نتیجهگیری از پژوهشهای پیشین.. ۴۲

فصل سوم: ۴۴

روش تحقیق. ۴۴

۳-۱-طرح تحقیق.. ۴۵

۳-۲-متغیرهای تحقیق.. ۴۵

۳-۳-جامعه آماری.. ۴۵

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری.. ۴۵

۳-۵-تعریف عملیاتی متغیرها ۴۶

۳-۶-ابزار پژوهش… ۴۷

۳-۶-۱- پرسشنامه سلامت عمومی.. ۴۷

۳-۶-۲- مقیاس احساس تنهایی.. ۴۸

۳-۷-شیوهی اجرای پژوهش… ۴۸

۳-۸-روش تجزیه و تحلیل.. ۴۹

فصل چهارم: ۵۰

نتایج. ۵۰

۴-۱-یافته‌های توصیفی: ۵۱

۴-۱-۱-ناتوانی‌های تحولی.. ۵۱

۴-۱-۲-سن مادران. ۵۲

۴-۱-۳-تحصیلات مادران. ۵۳

۴-۱-۴-شغل مادران. ۵۴

۴-۱-۵-سن همسر. ۵۵

۴-۱-۶-تحصیلات همسر. ۵۶

۴-۱-۷-شغل همسر. ۵۷

۴-۱-۸-جنسیت فرزند با نیاز ویژه. ۵۸

۴-۱-۹-سن فرزند با نیاز ویژه. ۵۸

۴-۱-۱۰-تعداد اعضای خانواده. ۵۹

۴-۱-۱۱-تعداد فرزندان خانواده. ۶۰

۴-۱-۱۲-تعداد دختران. ۶۱

۴-۱-۱۳-تعداد پسران. ۶۱

۴-۱-۱۴-درآمد. ۶۲

۴-۱-۱۵-نمره کل احساس تنهایی.. ۶۳

۴-۱-۱۶-نمره کل سلامت عمومی.. ۶۴

۴-۲-تحلیل استنباطی.. ۶۶

۴-۲-۱-تحلیل واریانس یک راهه مقیاس احساس تنهایی.. ۶۷

۴-۲-۲-تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد احساس تنهایی.. ۶۸

۴-۲-۳-تحلیل واریانس یک راهه سلامت عمومی.. ۷۰

۴-۲-۴-تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد سلامت عمومی.. ۷۲

فصل پنجم: ۷۵

بحث و نتیجه‌گیری.. ۷۵

محدودیت ها ۸۷

پیشنهادات.. ۸۷

منابع و مآخذ. ۸۸

 

فهرست جداول

جدول۴-۱ فراوانی و درصد نوع ناتوانی رشدی گروه نمونه  ۵۱

جدول۴-۲ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی   ۵۲

جدول۴-۳ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات   ۵۳

جدول۴-۴ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع شغل   ۵۴

جدول۴-۵ فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن همسرانشان  ۵۵

جدول۴-۶ فراوانی و درصد بر حسب میزان تحصیلات همسران پاسخگویان  ۵۶

جدول۴-۷ فراوانی و درصد بر حسب نوع شغل همسران پاسخگویان  ۵۷

جدول۴-۸ فراوانی و درصد جنسیت فرزندان گروه نمونه  ۵۸

جدول۴-۹ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار گروه‌های سنی مختلف فرزندان با نیاز ویژه ۵۸

جدول۴-۱۰ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار بر حسب تعداد اعضای خانواده ۵۹

جدول۴-۱۱ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار بر حسب تعداد فرزندان خانواده ۶۰

جدول۴-۱۲ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار بر حسب تعداد دختران خانواده ۶۱

جدول۴-۱۳ فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار بر حسب تعداد پسران خانواده ۶۱

جدول۴-۱۴ فراوانی و درصد،  بر حسب میزان درآمد خانوادههای پاسخگویان  ۶۲

جدول۴-۱۵ میانگین و انحراف معیار متغیر احساس تنهایی و خرده مقیاس‌های آن در سه گروه ۶۳

جدول۴-۱۶ میانگین و انحراف معیار متغیر سلامت عمومی و خرده مقیاس‌های آن در سه گروه ۶۴

جدول شماره ۴-۱۷- نتایج تحلیل واریانس یک راهه در ارتباط با متغیر احساس تنهایی   ۶۷

جدول ۴-۱۸- نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه زوجی گروه‌ها در متغیر احساس تنهایی   ۶۷

جدول ۴-۱۹ نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در ارتباط با ابعاد احساس تنهایی   ۶۸

جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه زوجی در ابعاد احساس تنهایی   ۶۹

جدول شماره ۴-۲۱- نتایج تحلیل واریانس یک راهه در ارتباط با متغیر سلامت عمومی کل   ۷۰

جدول ۴-۲۲ نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه زوجی گروه‌ها در متغیر سلامت عمومی   ۷۱

جدول ۴-۲۳ نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره در ارتباط با ابعاد سلامت عمومی   ۷۲

جدول ۴-۲۴- نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسه زوجی در ابعاد سلامت عمومی در سه گروه ۷۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران کودکان با ناتوانی¬های تحولی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...