مدل ریاضی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از نرم‌افزارGMS7.1

تعداد 140 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

آبخوان مورد مطالعه، به وسعت 7921 کیلومتر مربع در دشت سیرجان (واقع در استان کرمان) طی سال­های اخیر در اثر خشکسالی و برداشت­های بیش از حد، دچار افت سطح آب در حدود 5/4 متر شده است. لذا به منظور شناخت شرایط آینده آبخوان و بهینه­سازی استحصال آب زیرزمینی، اقدام به ساخت مدل شبیه­ساز به کمک کد رایانه­ای MODFLOW تحت رابط کاربری GMS 7.1 گردید. به این منظور، ابتدا مدل مفهومی تهیه و سپس مدل عددی مبتنی بر آن، بر اساس تغییرات سطح آب با استفاده از آمار سطح ایستابی چاه‌های پیزومتری منطقه در یک گام­ زمانی یک ماهه (شهریور89) برای رژیم پایدار و یک دوره 12 ماهه (مهر 1389 تاشهریور 90) برای رژیم ناپایدار، به دو روش مستقیم (به صورت دستی) و معکوس (به کمک کد نرم­افزاری (PEST و به شیوه حداقل کردن میانگین مربعات خطا مورد واسنجی قرار گرفت. طی مراحل این فرایند، به ترتیب مقادیر اولیه هدایت هیدرولیکی (K) و آبدهی ویژه (Sy) کالیبره گردید. در گام بعدی، صحت مدل ساخته شده با استفاده از داده­های سطح آب دوره آماری مهر 1390 تاشهریور 1391 تأیید گردید. پیش­بینی وضعیت تراز آب سفره براي يك دوره چهارساله (مهرماه 1391 تا شهریورماه 1395) نشان‌دهنده افزایش افتی حدود 4 متر بر روی سطح آب آبخوان در قسمت­های خروجی دشت می­باشد. تمرکز چاه­های بهره­برداری در بخش خروجی می­تواند دلیل اصلی افت سطح آب زیرزمینی باشد. به همین منظور مقادیر مشخصی از کاهش در نرخ پمپاژ برای چاه­های بهره­برداری موجود در منطقه افت در نظر گرفته شده و برای جبران کسر آب حاصله، حفر تعدادی چاه کاندید در خارج از محدوده افت پیشنهاد گردید.

كلمات كليدي: آب‌زیرزمینی، بهینه‌سازی، پیش‌بینی، واسنجی، GMS 7.1 ، Modflow

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه  ___________________________________________________________

فصل اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳-  اهداف…………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم:تئوری و روش‌های مدل‌سازی…………………………………………………………………..۸

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲- تعریف مدل……………………………………………………………………………………………………………۹

۲-۲-۱- مدل‌های آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲-۲- انواع مدل‌های آب زیرزمینی………………………………………………………………………………..۱۰

 ۲-۲-۲-۱-مدل‌های فیزیکی……………………………………………………………………………………………۱۰

 ۲-۲-۲-۲- مدل‌های ریاضی …………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۲-۲-۲-۱- مدل‌های تحلیلی…………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۲-۲-۲-۲- مدل‌های عددی…………………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۲-۳- مدل‌های مورد استفاده در آب‌های زیرزمینی…………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۳-۱- مدلASM…………………………………………………………………………………………………………………….15

۲-۲-۳-۲-مدل AQUA…………………………………………………………………………………………………15

۲-۲-۳-۳- مدلEWASTEL   و FEMWATER………………………………………………………………………….15

۲-۲-۳-۴-مدل HST3D……………………………………………………………………………………………………………….15

۲-۲-۳-۵- مدل MODFLOW ……………………………………………………………………………………………………..15

عنوان                                                                                                        صفحه  ___________________________________________________________

۲-۲-۳-۶- مدل MT3D………………………………………………………………………………………………………………..15

۲-۲-۳-۷- مدل USGS 2D FLOW – USGS 3D FLOW……………………………………………………….16

۲-۳- تئوری آب‌های زیرزمینی………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳-۱- لایه آبدار ………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳-۱-۱- لایه‌ی آبدار آزاد…………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳-۱-۲- لایه‌ی آبدار محصور………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۳- لایه‌ی آبدار نشتی ………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۴- پروتکل یا روند ساخت و توسعه مدل………………………………………………………………………..۱۹

۲-۴-۱- تعیین هدف مدل‌سازی……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۴-۲- ایجاد مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۴-۳- انتخاب معادلات حاکم و کد رایانه‌ای……………………………………………………………………۲۶

۲-۴-۴- انتخاب کد رایانه‌ای……………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۴-۵- شبکه‌بندی مدل…………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۴-۶ – طراحی و اجرای برنامه ……………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۷- واسنجی…………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۸- صحت‌سنجی……………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۴-۹- تحلیل حساسیت………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴-۱۰- پیش‌بینی………………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴-۱۱- ارائه نتایج………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۴-۱۲- بازنگری مجدد……………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۴-۱۳- طراحی مجدد مدل ………………………………………………………………………………………….۳۳

عنوان                                                                                                                                     صفحه ___________________________________________________________

۲-۵- معرفی نرم‌افزار GMS…………………………………………………………………………………………………………….33

فصل سوم : مشخصات منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………۳۶

۳-۱- موقعیت و مشخصات جغرافیایی محدوده مطالعاتی سیرجان……………………………………………۳۷

۳-۲- آ ب و هواشناسی…………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۲-۱- بارندگی…………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۲-۲- تبخیر……………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۲-۳- دما………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۳-۲-۴- جریان های سطحی ورودی …………………………………………………………………………………۴۲

۳-۳- زمین‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۳-۱- ریخت‌شناسی…………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۳-۲- زمین شناسی ساختمانی………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۳-۳- زون سنندج ـ سیرجان………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۴- هیدروژئولوژی………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۴-۱- حفاری اکتشافی…………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۴-۲- شکل و جنس سنگ بستر…………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۴-۳- ژئوفیزیک………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۴-۳-۱- حدود مقیاس مقاومت مخصوص ها ………………………………………………………………….۴۹

۳-۴-۳-۵- بررسی مقاطع ژئوفیزیک………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۵- وضعیت هیدرولیکی آبخوان آبرفتی…………………………………………………………………………..۵۵

۳-۵-۱-سطح برخورد به آب زیرزمینی………………………………………………………………………………۵۵

۳-۵-۲- تراز آب زیرزمینی آبخوان…………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۶- ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۶-۱- ضریب قابلیت انتقال…………………………………………………………………………………………….۵۸

عنوان                                                                                                                                     صفحه  ___________________________________________________________

۳-۶-۲- ضریب ذخیره…………………………………………………………………………………………………..۶۰

 ۳-۷- نوسانات سطح آب زیرزمینی………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۸- وضعیت بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی…………………………………………………………………….۶۲

 ۳-۹- بیلان آب‌زیرزمینی………………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۹-۱- معادله بیلان ……………………………………………………………………………………………………..۶۵

 ۳-۹-۱-۱- تغذیه آبخوان در محدوده بیلان……………………………………………………………………….۶۵

۳-۹- ۱-۱-۱- تغذیه از جریانهای ورودی ………………………………………………………………………….۶۵

۳-۹-۱-۱-۲- تغذیه از نفوذ مستقیم ریزشهای جوی …………………………………………………………….۶۶

۳-۹-۱-۱-۳- تغذیه از آب برگشتی چاههای کشاورزی……………………………………………………….۶۶

۳-۹-۱-۱-۴- تغذیه از آب برگشتی چاههای آشامیدنی………………………………………………………..۶۶

۳-۹-۱-۱-۵- تغذیه از آب برگشتی چاههای صنعت…………………………………………………………….۶۶

۳-۹-۱-۲- تخلیه آبخوان در محدوده بیلان…………………………………………………………………………۶۶

۳-۹-۱-۲-۱- جریانهای خروجی آب زیرزمینی…………………………………………………………………..۶۶

۳-۹-۱-۲-۲- تخلیه چاههای کشاورزی……………………………………………………………………………..۶۷

۳-۹-۱-۲-۳-تخلیه چاههای آشامیدنی………………………………………………………………………………۶۷

۳-۹-۱-۲-۴- تخلیه چاههای صنعت………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۹-۲- تغییرات حجم مخزن ………………………………………………………………………………………….۶۸

۳-۱۰- بازسازی داده‌ها……………………………………………………………………………………………………۶۸

فصل چهارم: ساخت مدل آبخوان و نتایج…………………………………………………………………۷۱

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۲- طبقه بندی مطالعات………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۲-۱- مطعالعات کتابخانه‌ای………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۲-۲- مطالعات میدانی…………………………………………………………………………………………………۷۲

۴-۳- تهیه مدل مفهومی آبخوان دشت سیرجان……………………………………………………………………۷۲

عنوان                                                                                                                                     صفحه  ___________________________________________________________

۴-۳-۱- شکل هندسی آبخوان………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۳-۱-۱ توپوگرافی سطح آبخوان……………………………………………………………………………………۷۳

۴-۳-۱-۲- تراز سنگ کف آبخوان…………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۳-۲- شرایط مرزی…………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۴- تبین مدل ریاضی……………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۴-۱- انتخاب کد رایانه‌ای …………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۴-۲- طراحی و تهیه مدل عددی……………………………………………………………………………………۷۶

۴-۴-۲-۱- شبکه‌بندی مدل……………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۴-۲-۲ – انتخاب دوره‌های تنش و گام‌های زمانی…………………………………………………………….۷۷

۴-۴-۲-۳- لایه‌های اطلاعاتی مدل و وارد نمودن داده‌ها……………………………………………………….۷۷

۴-۴-۲-۳-۱- لایه اطلاعاتی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………۷۷

۴-۴-۲-۳-۲- لایه اطلاعاتی چاه………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۴-۲-۳-۳- لایه اطلاعاتی قنات…………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۴-۲-۳-۴- لایه اطلاعاتی تغذیه از طریق بارندگی…………………………………………………………….۷۸

۴-۴-۲-۳-۵- لایه اطلاعاتی چاه‌های پیزومتری……………………………………………………………………۷۹

۴-۴-۲-۳-۶- لایه اطلاعاتی هدایت هیدرولیکی………………………………………………………………….۷۹

۴-۴-۲-۳-۷- لایه اطلاعاتی آبدهی ویژه……………………………………………………………………………۷۹

۴-۴-۲-۳-۸- لایه اطلاعاتی شرایط اولیه……………………………………………………………………………۷۹

۴-۵- انتخاب بسته محاسباتی…………………………………………………………………………………………….۸۱

۴-۶ – اجرای مدل در حالت پایدار……………………………………………………………………………………۸۱

۴-۷- واسنجی مدل………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۷-۱- واسنجی در حالت پایدار……………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۷-۲-واسنجی در حالت ناپایدار…………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۸-آنالیز حساسیت مدل………………………………………………………………………………………………..۸۶

عنوان                                                                                                                                     صفحه ___________________________________________________________

۴-۹-صحت‌سنجی………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۱۰- پیش‌بینی……………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۱۱- مدیریت آبخوان………………………………………………………………………………………………….۹۵

فصل پنجم: بررسی و تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………….۹۹

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۵-۲- بحث در مؤلفه‌های فرایند مدل‌سازی……………………………………………………………………….۱۰۰

۵-۳- بحث پیرامون سیستم جریان آب زیرزمینی……………………………………………………………….۱۰۳

۵-۴- بحث پیرامون مدل شبیه‎‌ساز……………………………………………………………………………………۱۰۳

۵-۴- ۱- بحث پیرامون شبکه‌بندی مدل……………………………………………………………………………۱۰۳

۵-۴-۲- بحث و تحلیل پیرامون فرایند واسنجی………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۴-۲-۱- واسنجی در حالت پایدار……………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۴-۲-۲- واسنجی در حالت ناپایدار……………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۴-۳- بحث پیرامون حساسیت‌سنجی……………………………………………………………………………۱۰۸

۵-۴-۴- بحث پیرامون صحت‌سنجی……………………………………………………………………………….۱۰۸

۵-۴-۵- بحث پیرامون نتایج حاصل از پیش‌بینی………………………………………………………………..۱۰۹

۵-۴-۶- بحث پیرامون مدل مدیریتی آبخوان……………………………………………………………………۱۰۹

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات ………………………………………………………………………………..۱۱۰

۶-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۶-۲- نتایج اصلی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۶-۳- نتایج فرعی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۶-۳-۱- نتایج حاصل از شبیه‌سازی…………………………………………………………………………………۱۱۱

۶-۴- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

فهرست جداول                                                                                                                      صفحه  _________________________________________________________

جدول۲-۱- اطلاعات مورد نیاز برای ساخت مدل مفهومی …………………………………………………….۲۳

جدول۳-۱- آمار تبخیر سالانه ایستگاههای تبخیرسنجی سیرجان……………………………………………..۴۱

جدول۳-۲- آمار بارندگی سالانه ایستگاههای باران سنجی سیرجان…………………………………………۴۲

جدول۳-۳- میزان متوسط آورد رودخانه‌های سیرجان…………………………………………………………..۴۳

جدول۳-۴- نتایج حفاری اکتشافی چاههای دشت سیرجان…………………………………………………….۴۶

جدول۳-۵- مقیاس مقاومت ویژه لایه های آبرفتی دشت سیرجان……………………………………………۴۹

جدول۳-۶- تعداد چاههای نیمه‌عمیق محدوده مطالعاتی…………………………………………………………۶۴

جدول۳-۷- تعداد چاههای عمیق محدوده مطالعاتی………………………………………………………………۶۵

جدول۴-۱- مقادیر آبدهی ویژه در مواد مختلف…………………………………………………………………..۸۰

جدول۴-۲- مقدار آنالیز باقی­مانده­ها در پیزومترها پس از واسنجی در حالت پایدار………………………۸۵

جدول۴-۳- مقادیر هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه در پیزومترها در دوره واسنجی………………….۸۸

جدول۴-۴-  نتایج حاصل از حساسیت­سنجی پارامترهای مختلف در حالت پایدار و ناپایدار………….۸۸

جدول۵-۱- میزان تغییرات خطای مدل با تغییر اندازه سلول­های شبکه……………………………………..۱۰۴

جدول۵-۲- نتایج حاصل از رگرسیون خطی سطح آب مشاهداتی و محاسباتی طی دوره ناپایدار…۱۰۷

فهرست شکل                                                                                                                         صفحه ___________________________________________________________

شکل۲-۱-  نحوه شبکه­بندی تفاضل محدود با هسته مرکزی…………………………………………………..۱۳

شکل۲-۲-  نحوه شبکه­بندی تفاضل محدود با شبکه متقاطع……………………………………………………۱۳

شکل۲-۳- نحوه شبکه­بندی اجزاء محدود…………………………………………………………………………..۱۴

شکل ۲-۴- مقاطع عمودی از لایه آبدار آزاد و محصور………………………………………………………۲۰

شکل ۲-۴- مقاطع عمودی از لایه آبدار آزاد و محصور………………………………………………………۲۰

شکل۲-۶ – پروتکل مدل­سازی…………………………………………………………………………………………۲۱ شکل۲-۷- هدف واسنجی……………………………………………………………………………………………….۳۵ شکل۳-۱- موقعیت محدوده مطالعاتی سیرجان در حوضه آبریز درجه یک کشور………………………۳۸ شکل۳-۲- محدوده مورد مطالعه دشت سیرجان…………………………………………………………………..۳۹ شکل۳-۳ نقشه تراز سنگ کف دشت سیرجان…………………………………………………………………….۴۷ شکل۳-۴- موقعیت سونداژهای منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………….۴۸ شکل۳-۵- عمق آب زیرزمینی در شهریور ۱۳۸۹………………………………………………………………….۵۵ شکل۳-۶ –تراز آب زیرزمینی دشت سیرجان در شهریور ۱۳۸۹ ……………………………………………..۵۷ شکل۳-۷- نقشه قابلیت انتقال دشت سیرجان……………………………………………………………………….۵۹ شکل۳-۸ : هیدروگراف واحد دشت سیرجان از مهر ۷۷ تا مهر۹۲……………………………………………۶۲ شکل ۳-۹ -بهره برداری از چاههای دشت سیرجان در سالهای مختلف……………………………………..۶۳ شکل ۳-۱۰- تعداد قنات‌های دشت سیرجان در سالهای مختلف………………………………………………۶۴ شکل۳-۱۱- تخلیه قنات‌های دشت سیرجان در سالهای آماربرداری………………………………………….۶۵ شکل۳-۱۲- هیدروگراف پیزومتر هاشم‌آباد سرهنگ وحید قبل از بازسازی………………………………۶۹ شکل۳-۱۳- رگرسیون بین پیزومتر هاشم‌آباد سرهنگ وحید با ده‌بیابانی……………………………………۷۰

فهرست  شکل                                                                                                                        صفحه _________________________________________________________

شکل۳-۱۴- هیدروگراف پیزومتر هاشم‌آباد سرهنگ وحید بعد از بازسازی………………………………۷۰ شکل۴-۱- توپوگرافی محدوده مدل‌سازی………………………………………………………………………….۷۴ شکل۴-۲- توپوگرافی سنگ بستر آبخوان محدوده مدل‌سازی……………………………………………….۷۴ شکل۴-۳- شرایط مرزی در آبخوان مورد مطالعه…………………………………………………………………۷۵

شکل۴-۴-  شبکه­بندی مدل……………………………………………………………………………………………..۷۷ شکل ۴-۵- موقعیت چاه‌های بهره‌برداری و مشاهداتی مورد استفاده در مدل………………………………۸۰  شکل۴-۶- نتیجه اولین اجرای مدل در حالت پایدار………………………………………………………………۸۱ شکل۴-۷- پیزومترهای موجود در منطقه مدل­سازی پس از واسنجی حالت پایدار……………………….۸۳ شکل۴-۸- مقایسه­ی نموداری مقادیر محاسباتی و مشاهداتی در پایان واسنجی…………………………..۸۴ شکل۴-۹- مقادیر بهینه‌ی هدایت هیدرولیکی طی واسنجی حالت پایدار…………………………………..۸۴ شکل ۴-۱۰- مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی فرایند در واسنجی……………………………..۸۷ شکل ۴-۱۱- مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی فرایند در واسنجی……………………………..۸۷  شکل۴-۱۲-  نتایج حساسیت در حالت پایدار………………………………………………………………………۸۹ شکل۴-۱۳- نتایج حساسیت در حالت ناپایدار……………………………………………………………………..۸۹ شکل۴-۱۴- مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی در فرایند صحت‌سنجی………………………..۹۰ شکل۴-۱۵- مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی در فرایند صحت‌سنجی………………………..۹۰  شکل۴-۱۶- مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی در فرایند صحت‌سنجی………………………..۹۰ شکل۴-۱۷-   خطوط ترازآب زیرزمینی آبخوان در ابتدای دوره پیش­بینی مهر ماه ۹۱…………………۹۲ شکل۴-۱۸- خطوط تراز آب زیرزمینی آبخوان در انتهای دوره پیش­بینی مهر ماه۹۵……………………۹۳ شکل ۴-۱۹- نمودار افت در دوره ۴ ساله پیش بینی در پیزومتر۲۷……………………………………………۹۴

فهرست شکل                                                                                                                         صفحه ___________________________________________________________

شکل ۴-۲۰- نمودار افت در دوره ۴ ساله پیش بینی در پیزومتر۲۰……………………………………………۹۴ شکل ۴-۲۱- خطوط ترازآب زیرزمینی آبخوان پس از ۵ درصد کاهش پمپاژ…………………………..۹۶

شکل ۴-۲۲- خطوط ترازآب زیرزمینی آبخوان پس از ۱۰ درصد کاهش پمپاژ………………………….۹۶

شکل ۴-۲۳- خطوط ترازآب زیرزمینی آبخوان پس از ۲۰ درصد کاهش پمپاژ………………………….۹۷

شکل ۴-۲۴- خطوط ترازآب زیرزمینی آبخوان پس از ۳۰ درصد کاهش پمپاژ………………………….۹۷ شکل ۴-۲۵- خطوط ترازآب زیرزمینی آبخوان پس از خاموشی …………………………………………….۹۸  شکل۴-۲۶- تغییرات سطح آب زیرزمینی در سناریوهای تعریف شده در منطقه………………………….۹۸

 شکل۵-۱- تغییرات ریشه میانگین مربعات خطای مدل با تغییر اندازه سلول­های شبکه………………..۱۰۴

 شکل۵-۲- رگرسیون خطی سطح آب مشاهداتی و محاسباتی در پیزومترها در دوره پایدار………..۱۰۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدل ریاضی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از نرم‌افزارGMS7.1”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...