علوم غریبه در قصاید خاقانی شروانی

تعداد 90صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

علوم غریبه یکی از دو شاخه ی علوم در تقسیمات قدیمی دانش ها در نظام آموزشی مدارس اسلامی بوده است. این علوم به نیروهای مافوق طبیعت می پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می ماند. خاقانی شاعر بزرگ قصیده سرایی با علم و آگاهی از این علوم، آن را در اشعار خود گنجانده است. هدف این تحقیق شناسایی و میزان کاربرد این علوم در قصاید خاقانی است؛ بدین منظور از دیوان اشعار وی استفاده شده است تا نقش اثرگذار این علوم بر قصاید وی مشخص شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خاقانی به انواع علوم غریبه به خصوص “خمسه ی محتجبه” که عبارت است از علوم «کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا» علم و آگاهی کامل داشته و با توجه به کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن به این علوم پرداخته است و این علوم بیشتر در قصاید مدحیه و رثائیه وی دیده می شود که به علم کیمیا «علم اکسیر» و علم لیمیا «علم طلسمات» و سیمیا «علم خیالات» اشاراتی داشته است. خاقانی را به علم هیمیا که علم تسخیرات و علم ریمیا که علم شعبدات است؛ التفاتی نیست.

کلید واژه ها: علوم غریبه، کیمیا، سحر، تعویذ، قصاید، خاقانی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات.. ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۳

۱-۲-۱ خمسه محتجبه: ۴

۱-۲-۱-۱ کیمیا: ۴

۱-۲-۱-۲ لیمیا: ۴

۱-۲-۱-۳ هیمیا: ۴

۱-۲-۱-۴ سیمیا: ۵

۱-۲-۱-۵ ریمیا: ۵

۱-۲-۱-۶ خواص شناسی: ۵

۱-۳ پرسش های تحقیق: ۶

۱-۳-۱ خاقانی به چه میزان از علوم غریبه آگاهی داشته است؟. ۶

۱-۳-۲ خاقانی شروانی از کاربرد علوم غریبه در قصایدش چه اهدافی داشته است؟. ۶

۱-۳-۳ آیا خاقانی توانسته است به واسطه ی علوم غریبه مقصود خود را بیان کند؟. ۶

۱-۳-۴ آیا خاقانی از کاربرد علوم غریبه به جنبه قرآنی آن توجه داشته است یا جنبه خرافی آن؟. ۶

۱-۴ پیشینه ی تحقیق: ۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق: ۶

۱-۵-۱ خاقانی به میزان زیادی از علوم غریبه آگاهی داشته است. ۶

۱-۵-۲ هدف خاقانی در استفاده از علوم غریبه، کاربرد علوم مختلف در شعر برای ترویج آن است. ۶

۱-۵-۳ خاقانی به خوبی توانسته است به وسیله ی علوم غریبه، مقصود و منظور خود را بیان کند. ۶

۱-۵-۴ خاقانی در کاربرد علوم غریبه، بیشتر به جنبه عرفانی و قرآنی آن توجه داشته است. ۶

۱-۶ اهمیت و ضرورت اجرایی تحقیق: ۷

۱-۷ روش تحقیق: ۷

۱-۸ حدود قلمرو تحقیق: ۷

۱-۹ تعریف واژه های کلیدی: ۷

۱-۹-۱ علوم غریبه : ۷

۱-۹-۲ کیمیا : ۸

۱-۹-۳ سیمیا: ۸

۱-۹-۴ لیمیا: ۸

۱-۹-۵ هیمیا: ۸

۱-۹-۶ ریمیا: ۸

۱-۹-۷ تعویذ: ۸

۱-۹-۸ خاقانی: ۹

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. ۱۰

۲-۱ علوم غریبه: ۱۱

۲-۱-۱ خمسه ی محتجبه: ۱۱

۲-۱-۲ کیمیا: ۱۱

۲-۱-۳ لیمیا: ۱۲

۲-۱-۴ هیمیا: ۱۲

۲-۱-۵ سیمیا: ۱۳

۲-۱-۶ ریمیا: ۱۳

۲-۱-۷ خواص شناسی: ۱۳

۲-۱-۸ جفر: ۱۳

۲-۱-۹ رمل: ۱۳

۲-۱-۱۰تعویذ: ۱۴

۲-۱-۱۱ حرز: ۱۴

۲-۱-۱۲ تمیمه: ۱۵

۲-۱-۱۳هیکل: ۱۵

۲-۱-۱۴ حمایل: ۱۵

۲-۲ دانشمندان و علوم خفیه. ۱۵

۲-۲-۱ علوم غریبه از دیدگاه ابن سینا ۱۶

۲-۲-۲ علوم غریبه از دیدگاه ابن خلدون. ۱۶

۲-۳ علوم غریبه از دیدگاه اسلام. ۱۷

۲-۴ سحر و جادو از دیدگاه ابوبکر عتیق نیشابوری: ۱۷

۲-۵ شعبده ۱۷

فصل سوم: شرح احوال، آثار و سبک خاقانی.. ۱۹

۳-۱ نام و نسب خاقانی: ۲۰

۳-۲ دوران کودکی و استادان خاقانی.. ۲۱

۳-۳ دوران جوانی.. ۲۲

۳-۴ سفرهای خاقانی.. ۲۲

۳-۵ ویژگی های اخلاقی خاقانی.. ۲۳

۳-۶ عصر خاقانی و ممدوحان او. ۲۴

۳-۷ معاصران خاقانی.. ۲۵

۳-۸ خاقانی و زیباشناسی سخن.. ۲۶

۳-۹ موسیقی در شعر خاقانی.. ۲۶

۳-۱۰ آثار خاقانی.. ۲۷

۳-۱۰-۱ دیوان قصاید: ۲۷

۳-۱۰-۲ مثنوی تحفه العراقین: ۲۷

۳-۱۰-۳ منشآت: ۲۷

۳-۱۰-۴ ختم الغرائب: ۲۷

۳-۱۱ وفات خاقانی.. ۲۷

فصل چهارم: علوم غریبه در قصاید خاقانی شروانی.. ۲۸

۴-۱کیمیا: ۲۹

۴-۲ سیمیا: ۳۵

۴-۲-۱ سحر. ۳۵

۴-۲-۲ نیرنج: ۴۳

۴-۲-۳ شعبده: ۴۵

۴-۲-۴ علم حروف: ۴۶

۴-۳ لیمیا: ۵۰

۴-۴ تعویذ: ۵۱

۴-۴-۱ تعاویذ همراه داشتنی: ۵۲

۴-۴-۱-۱ حرز: ۵۲

۴-۴-۱-۲ تمیمه: ۵۵

۴-۴-۱-۳ هیکل: ۵۶

۴-۴-۱-۴ حمایل: ۵۷

۴-۴-۲ تعاویذ همراه داشتنی آویختنی: ۵۸

۴-۴-۲-۱ تعویذهایی که منشاء جمادی دارند: ۵۸

۴-۴-۲-۱-۱ مهره ها: ۵۸

۴-۴-۲-۱-۲  پتر: ۶۱

۴-۴-۲-۱-۳  آهن: ۶۲

۴-۴-۲-۲ تعویذهایی که منشاء گیاهی دارند: ۶۳

۴-۴-۲-۲-۱ عودالصلیب: ۶۳

۴-۴-۲-۳  تعویذهایی که منشاء حیوانی دارند: ۶۴

۴-۴-۳  تعویذهایی خیساندنی برای خوردن آب آن ها: ۶۵

۴-۴-۴  تعویذهای سوزاندنی برای استنشاق بوی آن ها: ۶۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد. ۶۹

۵-۱  نتیجه گیری: ۷۰

۵-۲ ارائه پیشنهاد: ۷۴

منابع و مآخذ. ۷۵

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار۵-۱: بررسی علوم غریبه در قصاید خاقانی.. ۷۲

نمودار۵-۲: درصد علوم غریبه در قصاید خاقانی.. ۷۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “علوم غریبه در قصاید خاقانی شروانی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...