%46تخفیف

شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

تعدا149 صفحه  درword

كارشناسي ارشد رشته مکانیک

گرایش:

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان:

شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

     یکی از مهمترین مؤلفه هاي سیستمهاي انتقال سیالات، شیرهاي کنترلی می باشند که در مسیرهاي مختلف خطوط لوله انتقال نفت و گاز و …. به چشم می خورد. در شيرهاي كنترلي مهمترين مسأله، خاصيت جريان به منظور دستيابي به رفتار مناسب شير، جهت كنترل دبي يا فشار جريان عبوري مي باشد. در اين پایان نامه يك شير كنترلي با خاصيت جريان مناسب به منظور كاهش لرزش و سروصدای شدید طراحي و مدلسازي و سپس شبیه سازی شده است. بدين منظور با استفاده از مدلسازي سيالاتي شير كنترلي، رفتار جريان در داخل شير بوسيله حل عددی در نرم افزار CFX شبيه سازي مي گردد تا به كمك نتايج تحليلي بتوان علاوه بر يك پروفيل داخلي مناسب براي شير كنترلي، آن را به گونه اي طراحي نمود كه از لحاظ دبي عبوري و خاصيت اعمال شده به شير پاسخگوي نياز مورد نظر باشد. و در حد امکان از ایجاد نویز و لرزش زیاد جلوگیری نمود. در اين پایان نامه پروفيل داخلي يك نمونه شير با خاصيت كنترلي مشخص، در نرم افزار Catia طراحي شده و سپس بوسيله نرم افزار CFX بررسي و تحليل شده است. جهت كنترل صحت نتايج مدلسازي، نتايج بدست آمده با اطلاعات ارايه شده در محل نصب آن روی یکی از خطوط لوله گاز ناحیه آغار مقايسه و بررسی می گردد. که نتایج حاصله از شبیه سازی جریان در چند حالت مختلف بررسی گردید و مشخص گردید که نتایج نرم افزار در Cage حداکثر 2% و براي پروفیل داخلي بدنه شير حداکثر 5% با نمونه اصلی تفاوت دارد. که قابليت كنترل دبي با توجه به الگوي مشخص شده را دارا مي باشد. همچنین جهت کاهش نویز نیز پس از بررسی ها مشخص گردید که صداي تولید شده در شیرهاي کنترلی ناشی از عبور سیال از گلوگاه، کاویتاسیون، فلشینگ و ارتعاشات خط لوله است. صداي هیدرودینامیکی با پدیده هایی مانند کاویتاسیون و فلشینگ تشدید می شود. که سطح فشار صدا بوسیله عوامل محیطی افزایش و یا کاهش می یابد. مهمترین عامل افزایش سطح صدا در محیط وجود سطوح سخت منعکس کننده صدا است که معمولاً هر سطح حدود 3 دسی بل سبب افزایش سطح فشار صدا می شود.

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول (مقدمه) 2

1-۱- مقدمه   2

1-2- بیان مسئله   2

1-3- اهداف:   3

1-4- مدل مطالعه:   3

1-5- روش کار   3

1-5-1- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی   4

1-5-2- مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی   4

1-6- نتیجه گیری کلی   6

1-7- ساختار پایان نامه:   7

فصل دوم (پیشینه تحقیق) 8

2-1- مقدمه   8

2-2- پیشینه تحقیق:   10

3-2- انواع شيرهاي صنعتي و کاربرد آنها   12

3-2-1- شير دروازه اي (Gate Valve)   12

3-2-2- شير توپي Ball Valve) )   13

2-2-3- شير مجرابند سماوري (Cock Valve)   14

2-2-4- شير ساچمه اي Globe Valve))   15

2-2-5- شير يك طرفه  (Check Valve) 16

2-2-6- شير پروانه اي Butter fly Valve))   17

2-2-7- شير ايمني (Safety Valve) 18

2-2-8- شير كنترلی (Control Valve):   19

2-2-9- شير محدود كننده جريان  (Chock Valve) 20

2-2-10- شیر سوزنی (Needle Valve)   20

2-2-11- شیر زاویه ای (Angle Valve)   20

2-3- نحوه انتخاب شيرها   21

2-4- مهمترین کاربرد شیرها:   21

2-4-1- قطع و وصل کردن جریان   21

2-4-2- تنظیم یا کنترل جریان   21

2-4-3- جلوگیری از برگشت جریان   22

2-4-4- کاهش دادن فشار یک سیستم   22

2-5- جریان عبوری از شیرها Flow Through Valves  23

2-5-1- ضریب مقاومت ζ  23

2-5-2- ضريب شير و مقدار جريان   28

2-5-3- رابطه متقابل بین ضرایب مقاومت و جریان   31

2-6- پديده كاويتاسيون در شيرها   31

فصل سوم (شیرهای کنترلی) 33

3-1- مقدمه   33

3-1-1- تعريف شير کنترل:   33

3-2- تاريخچه شير كنترل:   34

3-3- انتخاب شیرهای کنترل:   35

3-4- نحوه عملکرد شير کنترل   35

3-5- اصطلاحات فني(Terminology) شیر کنترل   36

3-6- انواع شيرهای کنترلی   38

3-6-1- از نظر نوع کنترل جریان :   38

3-6-2- از نظر مسیر   38

3-6-3- از نظر عملکرد   40

3-7- شيرهاي با محور چرخان(Rotary Shaft) 42

3-8- خطا ـ ايمن (Fail Safe) 43

3-9- مشخصات جريان عبوري براي شيرهاي کنترل   44

3-10- متعلقات شير کنترل   46

3-10-1- اکچويتورها يا محرک ها (Actuators) :   46

3-10-2- پوزيشنر در شير کنترل (Positioner) :   47

3-10-3- سوئيچ هاي محدودکننده(Limit Switches) :   49

3-10-4- شيرهاي سولونوئيد(Solenoid Valves) :   49

3-10-5- رله هاي معکوسAir Lock (Lock up Relay) :   49

3-10-6- مبدل ها(Transducers) 49

3-10-7- شيرهاي حبسی(Lock up Valves) 50

3-10-8- رله هاي تقویت کننده (بوستر)Booster Relays and Amplifier :   50

3-10-9- مخازن ظرفيت(Capacity Tanks) 50

3-10-10-چرخ دستي هاي قابل نصب ازبالا وپهلو (Hand Wheel Actuators):   50

3-10-11- رگولاتورهاي تغذيه فشار با فيلتر و تله رطوبت (Moisture Trap):   50

3-11- سايزينگ شيرهاي کنترل (Sizing)   51

3-12- کاویتاسیون (Cavitation) در شیرهای کنترل:   52

3-13- Flashing:   53

فصل چهارم (آشنایی بر روند انجام کار مدلسازی و شبیه سازی جریان با CFD) 55

4-1- مقدمه:   55

4-1-1- تاریخچه CFD:   55

4-1-2- ریاضیات CFD:   56

4-1-3- کاربردهای CFD:   58

4-1-4- روش شناسیCFD   59

4-2- آشنایی با نرم افزار ANSYS :   61

4-3- ساختار نرم افزار  ANSYS CFX   62

4-3-1- محیط Geometry یا Design Modler :   62

4-3-2- محیط Meshing :   63

4-3-3- محیط Setup یاCFX-Pre  :   63

4-3-4- محیط Solution یاCFX-Solver  :   64

4-3-5- محیط Results یاCFD-Post  :   64

4-4- نحوه گسسته سازی و حل معادلات جریان:   64

4-4-1- گسسته سازی عددی: 66

4-4-2- استراتژی حل:   69

4-4-3- حل معادله خطی   70

4-5- آشنایی با نرم افزار CATIA   71

4-6- خاصیت جریان شیر کنترلی   73

4-6-1- انتخاب صحیح خاصیت جریان   74

4-6-2- روش طراحی شیر کنترلی   74

4-7- طراحی شیر کنترلی با نرم افزار CAD   75

4-7-1- شیر کنترلی “8 موجود در منطقه آغار بعنوان نمونه:   75

4-7-2- شیر کنترلی “8 به عنوان مدل با مقیاس 1 به 10:   77

4-7-3- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی “3 :   78

4-8- آشنایی با گاز طبیعی:   86

4-8-1- مشخصات گاز طبيعي :   86

4-8-2-  انواع گاز طبيعي   86

فصل پنجم (مراحل شبیه سازی جریان درون شیرکنترلی با نرم افزار CFX) 87

5-1- مقدمه   87

5-1-1- مدل المان محدود: 87

5-1-2- شرایط مرزی   87

5-1-3- روشهای حل   88

5-2- مراحل انجام شبیه سازی:   89

5-2-1- شبیه سازی جریان درون Cage:   89

5-2-2- شبیه سازی جریان درون بدنه شیر کنترلی:   109

فصل ششم (جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیل و ارائه راهکار) 122

6-1- مقدمه   122

6-2- جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیلی از نرم افزار   122

6-2-1- اعتبارسنجی نتایج:   ……………..122

6-3-بررسی نویز درشیرهاي کنترلی وروشهاي کاربردي جهت کاهش آن   124

6-3-1- استانداردهای نویز در شیر کنترل   124

6-3-2 معرفی روش بیان شدت صداي تولید شده   125

6-3-3- مراحل پیش بینی نویز   126

6-3-4 روشهاي کاهش صداي تولید شده در شیر   127

6-4- نتیجه گیری   132

6-5- پیشنهاد های ادامه پروژه   133

منابع 134

فهرست شکلها

شکل 2-1 شماتیک شیر 8

شکل 2-2- ساختمان یک شیر 9

شکل 2-3- شیر دروازه ای 12

شکل2-4 شیر توپی 13

شکل 2-5- شیر مجرابند سماوری 14

شکل 2-6 شیر ساچمه ای 15

شکل 2-7- شیر یکطرفه 16

شکل 2-8 شیر پروانه ای 17

شکل 2-9 شیر ایمنی درون چاهی (3SV) 18

شکل2-10 بدنه شیر کنترلی 19

شکل 3-1 شیر کنترلی 33

شکل 3-2 شماتیک برش خورده بدنه شیر کنترلی 34

شکل 3-3 شماتیک برش خورده شیر کنترلی 36

شکل 3-4 شير تک مسيره با عملکرد معکوس 39

شکل 3-6 شيرهاي دو مسيره (Double- Ported) 40

شکل 3-7 شير تک مسيره با پيستون Cage-trim 40

شکل 3-8 عملگر نوع مستقیم 41

شکل 3-9 عملگر نوع معکوس 41

شکل 3-10 شیر کنترلی نرمال باز 43

شکل 3-12 شماتیک Cage 45

شکل 3-13 نماي ساده شده پوزيشنر شير کنترل کارخانه فيشر 48

شکل 3-14 منحنی فشار در ناحیه Vena Contracta 52

شکل 3-15 خسارات ناشي از کاويتاسيون 53

شکل 3-16 منحنی فشار در هنگام Flashing 53

شکل 4-1 مراحل حل در نرم افزار CFX 64

شکل 4-2 گسسته سازی حوزه فیزیکی پیوسته سیال به چندین سلول محاسبات 66

شکل 4-3 نمایی از نرم افزار Catia 71

شکل 4-4 بدنه شیر کنترلی “8 75

شکل 4-5 Cage  شیر کنترلی “8 76

شکل 4-6 مسیر عبور جریان در شیر کنترلی “8 بدون Cage 76

شکل4-7 Cage 8” شیر کنترلی با مقیاس1 به 10 77

شکل 4-8 Cage 3″ طراحی شده با نرم افزار Catia 78

شکل 4-9 طراحی بدنه شیر کنترلی 79

شکل 4-10 طراحی مسیر عبور جریان درون شیر کنترلی 79

شکل 4-11 طراحی بدنه شیر کنترلی 80

شکل 4-12 طراحی مسیر عبور جریان درون شیر کنترلی 80

شکل 4-13 مسیر عبور جریان درون شیر کنترلی 81

شکل 4-14 مسیر عبور جریان درون شیر کنترلی 81

شکل 4-15 طراحی بدنه شیر کنترلی 82

شکل 4-16 طراحی مسیر عبور جریان درون شیر کنترلی 82

شکل 4-17 مسیر عبور جریان درون شیر کنترلی 83

شکل 4-18مراحل باز بودن 10 درصدی جریان درون Cage 84

شکل 4-19 مسیر عبور جریان در شیر کنترلی در حالت کامل و 29% 85

شکل 5-1 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 10% 90

شکل 5-2 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 20% 91

شکل 5-3 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 40% 92

شکل 5-4 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 50% 93

شکل 5-5 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 70% 94

شکل 5-6 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 80% 95

شکل 5-7 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 90% 96

شکل 5-8 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 29% 97

شکل 5-9 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 29% 98

شکل 5-10 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 29% 99

شکل 5-11 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 29% 100

شکل 5-12 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی 29% 101

شکل 5-14 مراحل ایجاد شبکه محاسباتی جریان درون Cage در حالت بازشدگی کامل 102

شکل 5-15 مراحل شبیه سازی جریان آب درون Cage در حالت بازشدگی کامل 103

شکل 5-16 مراحل ایجاد شبکه محاسباتی جریان درون Cage در حالت بازشدگی کامل 104

شکل 5-17 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی کامل 105

شکل 5-18 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی کامل 106

شکل 5-19 مراحل شبیه سازی جریان درون Cage در حالت بازشدگی کامل 107

شکل 5-20 نمودار باقیمانده ها پس از انجام هر مرحله حل معادلات 108

شکل5-21 مراحل شبیه سازی مسیر عبور جریان با باز بودن %29 در حالت مش درشت 110

شکل 5-22 بردارهای سرعت جریان درون شیر کنترلی با باز بودن 29% در حالت مش درشت 111

شکل5-23 مراحل شبیه سازی مسیر عبور جریان با باز بودن %29 در حالت مش ریز 112

شکل 5-24 بردارهای سرعت جریان درون شیر کنترلی با باز بودن 29% در حالت مش ریز 113

شکل 5-25 ایجاد شبکه محاسباتی جریان درون بدنه در حالت بازشدگی کامل 114

شکل 5-26 شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی در حالت باز بودن کامل 115

شکل 5-27 بردارهای سرعت جریان درون شیر کنترلی در حالت باز بودن کامل 116

شکل 5-28 شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی در حالت کاملا باز 118

شکل 5-29 بردارهای سرعت جریان درون شیر کنترلی در حالت باز بودن کامل 119

شکل 5-30 شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی در حالت کاملاً باز 120

شکل 5-31 بردارهای سرعت جریان درون شیر کنترلی در حالت باز بودن کامل 121

شکل 6-1 انتشار صداي پایین دست جریان ناشی از اغتشاش ایجاد شده توسط شیر 125

شکل 6-2 قفس تریم ضد صداي آیرودینامیکی 127

شکل 6-3 تریم چند مرحله اي (سمت راست) و تریم تک مرحله اي (سمت چپ) 128

شکل 6-4 تریم یک مرحله اي 128

شکل 6-6 نماي برش خورده یک شیر با تریم آئرودینامیکی 129

شکل 6-8 نمونه از تریم با مسیر پیچ دار افقی 129

شکل 6-10 روشهاي چندگانه کاهنده صدا در مسیر نویز 131

شکل 6-11 قرار گرفتن یک دیفیوزر در جریان پایین دست یک شیر 132

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- اثر تقریبی باز بودن جزئی شیرهای ساچمه ای روی ضریب مقاومت 25

نمودار 2-2- اثر تقریبی باز بودن جزئی شیرهای دروازه ای روی ضریب مقاومت 25

نمودار 2-3 اثر تقریبی باز بودن جزئی شیرهای دیافراگمی روی ضریب مقاومت 26

نمودار 2-4- اثر تقریبی باز بودن جزئی شیرهای پروانه ای روی ضریب مقاومت 26

نمودار 2-5- ضریب مقاومت گیت شیرهای کاملاً باز با جریانی عبوری همگرا/واگرا و Eye Piece بین seatها. 27

نمودار 2-6 ضريب کاويتاسيون برای شيرهای مختلف 32

نمودار 3-1 نمودار خاصیت جریان در شیرهای کنترلی 44

نمودار 6-1 منحنی عملکرد شیر طراحی شده و شیر اصلی 123

فهرست جداول

جدول 2-2 تبدیل ضریب جریان 28

جدول 2-3 مقدار عدد جريان برحسب سايز شير و نوع آن 30

98 دیدگاه برای شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

 1. Soila

  Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the
  favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

  Here is my webpage: colchicine in Europa kaufen

 2. tlovertonet

  Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 3. anal sikis siteleri

  yandanxvurulmus.DklfCv9LmAHy

 4. engulphs

  xyandanxvurulmus.xf4kyVAyKvKE

 5. ladyboy

  xbunedirloooo.0iWaSzLbMxfK

 6. destructional

  destructional xyandanxvurulmus.HQ0Crf8oGTgh

 7. Qbepgh

  do you need a prescription how long do antihistamines take to work allergy pills for adults

 8. food porn

  porno izle vurgunyedim.u0TxCNi2ETlT

 9. craft porn

  pornhub bahis siteleri yaralandinmieycan.GRZ4ytNvhKQZ

 10. amciik siteleri

  porno citixx.7B1wQ85KbTHi

 11. anal siteleri

  bahis siteleri incest category hyuqgzhqt.AUwahTUJin9p

 12. viagra

  escort siteleri ewrjghsdfaa.c2lb507ax2Es

 13. sexx

  anal sikis siteleri wrtgdfgdfgdqq.uEeaA3wLFSp3

 14. food porn

  porn pompadirha.W9d3zvEYo1VB

 15. porn siteleri

  childrens sex asillartaklitler.OXdaQ4uufzzJ

 16. viagra

  eskort siteleri hephupx.sEWsWh6zO9Nn

 17. BİZİ SİK BİZ BUNU HAK EDİYORUZ

  amciik siteleri hepxhupx.mdThuYSgep8h

 18. amciik siteleri

  amciik siteleri juljulfbi.6k6JrX2Jsm06

 19. Shani

  I’m truly enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much
  more enjoyable for me to come here and visit more
  often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

  Also visit my web page – aankoop van slaappillen op basis van duraclon

 20. bahis siteleri sikis

  watch porn video bjluajszz.5HSdIjD5tTxy

 21. bahis siteleri incest category

  anal sikis siteleri bxjluajsxzz.vIQLEqNGTSmQ

 22. fuck

  porno izle 0qbxjluaxcxjsxzz.oe2fL9zg7Xdl

 23. prijzen van rosuvastatin in de apotheekr

  Wow because this is great work! Congrats and keep it up. Acquista noroxine con consegna veloce a Napoli

 24. food porn

  sexx pokkerx.t0W4lyVylnkj

 25. watch porn video

  sexx footballxx.KDkHuea6ll52

 26. eskort siteleri

  fuck mobileidn.NJC9Xbx6Myu9

 27. bahis porno

  watch porn video bingoxx.4Mfy0JPQrkyG

 28. seks siteleri

  amciik siteleri 250tldenemebonusuxx.miPOZSEHuGPl

 29. bahis porno

  seksi siteler eyeconartxx.ziVU0AeNYXB6

 30. fuck

  sexax vvsetohimalxxvc.mtFlc4YLYKXU

 31. bahis porno

  pornhub bahis siteleri tthighereduhryyy.mUPNMAzk5L7

 32. http www porn hd com

  pornky. com ggjinnysflogg.ik0sVUQ5h64

 33. Garfield

  Wow, fantastic weblog structure! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog glance easy. The full look of your web site is fantastic,
  let alone the content material! You can see similar
  here dobry sklep

 34. Veda

  This site was… how do you say it? Relevant!!
  Finally I have found something that helped me. Thanks! I saw similar here: Sklep online

 35. Daniella

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Kudos! You can read
  similar text here: Sklep internetowy

 36. Analytical and Research Agency

  It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

 37. fashionflag best porn site for free download

  fashionflag free hd prons fashionflag.48FmMX4ZxVx

 38. jenniferroy ランダムポルノ

  jenniferroy 宣教師スタイルのポルノ japanesexxporns.SqQPp9J2yyK

 39. Derick

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good results. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar art here: Sklep internetowy

 40. falbobrospizzamadison Group Sex

  falbobrospizzamadison Teens porn jkkıjxxx.prINOcHAU8j

 41. Jerri

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Appreciate it! You can read similar article here: E-commerce

 42. कृष्ण श्वेत अश्लील

  कार्टून अश्लील qqyyooppxx.IgBgK4n1Pgt

 43. बालदार अश्लीलता के बारे में बतावल गइल बा

  समूह सेक्स के बारे में बतावल गइल बा hjkvbasdfzxzz.DyjIMsvdg7q

 44. मुट्ठ मारना अश्लील

  मिशनरी शैली की अश्लीलता txechdyzxca.elCa5MZwSnM

 45. मजेदार अश्लील साहित्य

  सेलिब्रिटी अश्लील hkyonet.NGIvnHP38ZW

 46. ਬੇਤਰਤੀਬ ਪੋਰਨ

  ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੋਰਨ madisonivysex.PFGX6Y86hdH

 47. Nelson

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good results. If you know of
  any please share. Thank you! You can read similar art here: Auto Approve List

 48. ladesbet ਬੇਤਰਤੀਬ ਪੋਰਨ

  ladesbet milf ਪੋਰਨ ladesinemi.5XRI81SB7mR

 49. ladesbet ハメ撮りポルノ

  ladesbet 宣教師スタイルのポルノ ladestinemi.8GZW5Wnmj9n

 50. Saundra

  We absolutely love your blog and find a lot of your post’s
  to be exactly I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome weblog!

  Feel free to visit my site – Obtenez votre cymbalta en ligne avec livraison express

 51. Marlon

  Great goods from you, man. I’ve take note your stuff previous to and you’re just too excellent.
  I really like what you’ve bought here, certainly like what
  you are stating and the best way during
  which you say it. You’re making it entertaining and you still take care of to stay it wise.

  I can not wait to learn much more from you. That is actually a terrific
  site.

  My web site; Discover online options for buying prometrium

 52. Reyna

  Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you ever been running a
  blog for? you made blogging glance easy. The whole look of your site
  is great, let alone the content! You can see similar here dobry sklep

 53. FloydSlusa

  buying from online mexican pharmacy: cheapest mexico drugs – mexico drug stores pharmacies

 54. PedroFug

  buying from online mexican pharmacy: Mexican Pharmacy Online – purple pharmacy mexico price list

 55. 대출

  Absolutely pent subject matter, appreciate it for selective information .대출

 56. 급전

  Informative Site… Hello guys here are some links that contains information that you may find useful yourselves. It’s Worth Checking out 급전

 57. 대출

  Your blog posts are always so well-researched and thorough, thank you!급전

 58. Anne

 59. 급전

  This article is a must-read for anyone interested in this topic.대출

 60. 급전

  I found your blog post very helpful, thank you!대출

 61. 대출

  Your blog is a valuable resour대출

 62. 급전

  Your article is a true masterpiece.급전

 63. zakupy online

  It’s very interesting! If you need help, look here: link building

 64. 급전

  I’m sharing this with my friends and colleagues.급전

 65. tanie zakupy online

  It’s very interesting! If you need help, look here: link building

 66. 대출

  I admire your dedication to research.대출

 67. swiftnook

  You always provide such detailed and well-researched content. Thank you!pulsepeak

 68. slotcoin

  This article was exactly what I was looking for. Excellent work!coinsslot

 69. Christa

 70. website

  Your passion for the subject matter is evident in every post you write. This was another outstanding article. Thank you for sharing!coinsslot

 71. here

  You have a real gift for writing. Your posts are always so engaging and full of valuable information. Keep up the great work!nexusnook

 72. click

  You have a real gift for writing. Your posts are always so engaging and full of valuable information. Keep up the great work!nexusnook

 73. Shona

 74. website

  I always look forward to your new posts. You have a way of making even the most complex topics easy to understand. Excellent job!swiftnook

 75. website

  I always look forward to your new posts. You have a way of making even the most complex topics easy to understand. Excellent job!swiftnook

 76. here

  I always look forward to your new posts. You have a way of making even the most complex topics easy to understand. Excellent job!swiftnook

 77. filmn

 78. website

  You consistently produce high-quality content that is both informative and enjoyable to read. This post was no exception. Keep it up!pulsepeak

 79. website

  I always look forward to your new posts. You have a way of making even the most complex topics easy to understand. Excellent job!swiftnook

 80. central ac installation

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any person with some authentic thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that is wanted on the web, someone with a bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 81. ac infinity installation

  It was something of great contentment getting to your site last night. I got here right now hoping to uncover something new. And I was not disappointed. Your ideas upon new techniques on this topic were informative and a good help to us. Thank you for having time to create these things plus for sharing your thoughts.

 82. ductable ac installation

  Throughout the great scheme of things you secure an A with regard to effort and hard work. Where exactly you actually confused me was first on your details. As they say, details make or break the argument.. And that couldn’t be much more accurate right here. Having said that, permit me reveal to you exactly what did deliver the results. The writing is extremely persuasive and this is probably why I am making the effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, despite the fact that I can notice a jumps in reason you come up with, I am not necessarily confident of just how you appear to unite the details which produce the actual final result. For right now I shall yield to your issue but hope in the near future you actually link your dots much better.

 83. wall air conditioner installation

  As I site possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 84. kidzkaboodle ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੋਰਨ

  ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੋਰਨ .Io9Oi1vJPpC

 85. glencovesaltcave ਕਿੰਜਰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ

  ਕਿੰਜਰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ .bWic5g17nsJ

 86. glencovesaltcave ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਪੋਰਨ

  ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਪੋਰਨ .mrpC2PWZZix

 87. townandcampusunh 集団セックス

  集団セックス .dmHBUxAFKOy

 88. dothanpodiatrist ਮਰਦ ਹੱਥਰਸੀ ਪੋਰਨ

  ਮਰਦ ਹੱਥਰਸੀ ਪੋਰਨ .sgZMBSsOtPU

 89. Keira

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very
  good success. If you know of any please share. Cheers! You can read similar blog here:
  Escape room list

 90. snaptik.gg

  Can I simply say what a relief to find somebody who really understands what they’re talking about over the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to look at this and understand this side of the story. I was surprised you’re not more popular since you most certainly have the gift.

 91. tiktok video downloader app

  It’s hard to find well-informed people about this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 92. Lavina

  I’ll immediately grasp your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me realize in order that I could subscribe. Thanks!

 93. Yuki

  I will immediately snatch your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks!

 94. free youtube to mp3 converter —

  Right here is the perfect website for everyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been discussed for years. Great stuff, just wonderful.

 95. ac repair

  Well written. Thanks.. I will definitely be visiting again soon. : ) An increase in Amazing.

 96. High-efficiency AC models

  Commander IIRC in this movie) or any of the hundreds of other OFFICERS aboard the ship, not the cadet.

 97. Eartha

  Здесь вы найдете разнообразный видео контент трансфер ялта интурист жд вокзал

 98. buy aged domain

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having problems with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo