ساخت یک برنامه رایانه‌ای توان‌بخشی شناختی و بررسی تأثیر آن بر بهبود عملکرد حافظه بیماران آسیب مغزی تروماتیک

تعداد 131 صفحه فایل word

چكيده پژوهش

هدف پژوهش، بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه­ای بر عملکرد حافظه بیماران آسیب مغزی تروماتیک و ساخت یک برنامه رایانه‌ای توان‌بخشی حافظه بر اساس اصول یادگیری بدون خطا برای افراد مبتلا به آسیب­ مغزی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه و جامعه آماری كلیه بیماران دچار آسیب ‌مغزی مراجعه‌کننده به ‌متخصصان مغز و اعصاب شهركرد در پاییز ۱۳۹۳ بود. ۵۲ بیمار دچار آسیب ‌مغزی پس از احراز ملاک‌های ورود به پژوهش انتخاب و به­طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایگزین شد. گروه آزمایش، 30 جلسه با استفاده از نرم‌افزار توان‌بخشی حافظه، ‌آموزش دید و افراد گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد و آموزش این گروه به ‌بعد از انجام پژوهش موکول شد. در این پژوهش از نمایه حافظه کاری (وکسلر، 1997)، پرسشنامه حافظه روزمره (ساندرلند، هریس و بدلی، 1983)، تکالیف سیالی کلمات (کرمی نوری، 1390) حافظه رویدادی (زارع و تاراج، 1389) و پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر (کرافورد، اسمیت، مایلور، دلاسالا و لوجی، 2003) در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت بین میانگین نمرات حافظه گروه آزمایش و گروه گواه در پس‌آزمون معنادار است (0001/0p<) و توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای تأثیر معناداری بر عملکرد انواع حافظه بیماران دچار آسیب ‌مغزی دارد. همچنین معنادار نبودن تفاوت بین نمره­های پس‌آزمون و پیگیری را در گروه آزمایش حاکی از ماندگاری تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه آینده‌نگر بیماران دچار آسیب ‌مغزی بود. نتیجه‌گیری: توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای اثر چشمگیری بر بهبود عملکرد حافظه بیماران آسیب ‌مغزی دارد، بنابراین می­توان از آن به­عنوان روش مؤثر و مفیدی برای بهبود عملکرد حافظه این­گونه بیماران سود جست.

 

فهرست

فصل ۱: کلیات پژوهش…. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶

هدف‌های پژوهش…. ۷

سؤال‌های پژوهش…. ۸

فرضیه‌های پژوهش…. ۸

تعریف اصطلاحات… ۹

فصل ۲: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. ۱۱

مقدمه. ۱۲

آسیب مغزی تروماتیک…. ۱۴

شیوع. ۱۵

شدت آسیب مغزی تروماتیک…. ۱۶

علائم آسیب مغزی تروماتیک…. ۱۷

حافظه. ۲۰

انواع حافظه. ۲۱

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس زمان.. ۲۱

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس نوع پردازش…. ۲۲

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس نوع اطلاعاتی که به خاطر سپرده می‌شود. ۲۶

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس حس خاص….. ۳۱

مراحل فرایند یادآوری: رمزگذاری، اندوزش، بازیابی.. ۳۲

انواع دیگر حافظه. ۳۶

حافظۀ آشکار و ناآشکار ۳۶

حافظه گذشته‌نگر و آینده‌نگر. ۳۷

حافظه پس‌گستر و پیش‌گستر. ۴۰

بهبود عملکرد حافظه پس از آسیب مغزی… ۴۳

معنای بهبودی چیست؟. ۴۳

مکانیسم‌های بهبودی… ۴۶

میزان بهبود حافظه. ۵۴

توان‌بخشی حافظه. ۶۴

جبران صدمات حافظه با وسایل کمک حافظه. ۶۷

راهبردهای یادیار و مرور ذهنی در توان‌بخشی.. ۷۶

یادیارها ۷۶

جنبش‌های حرکتی به‌عنوان یک راهبرد کمک حافظه. ۸۱

چقدر یادیارها در زمینه توان‌بخشی حافظه، موفق می‌باشند؟. ۸۳

راهبردهای مرور ذهنی.. ۸۶

یادگیری بدون خطا ۹۵

بازیابی بافاصله (مرور ذهنی بسط یافته) ۱۰۶

محو سرنخ‌ها ۱۱۳

توان‌بخشی شناختی به کمک رایانه. ۱۲۲

جمع‌بندی… ۱۲۷

فصل ۳: روش‌شناسی.. ۱۳۰

مقدمه. ۱۳۱

روش پژوهش…. ۱۳۱

جامعه آماری… ۱۳۱

نمونه آماری و شیوه نمونه‌گیری… ۱۳۱

روش اجرای پژوهش…. ۱۳۳

نرم‌افزار توان‌بخشی حافظه. ۱۳۵

ابزارهای پژوهش…. ۱۵۳

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۵۶

فصل ۴: یافته‌های پژوهش…. ۱۵۸

مقدمه. ۱۵۹

توصیف داده‌ها ۱۶۰

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۶۲

فصل ۵: بحث و نتیجه‌گیری… ۱۷۷

مقدمه. ۱۷۸

بحث در مورد یافته‌های پژوهش…. ۱۷۸

نتیجه‌گیری… ۱۸۲

موانع اجرایی و محدودیت‌های پژوهش…. ۱۸۵

پیشنهادهای پژوهش…. ۱۸۶

فهرست منابع. ۱۸۸

پیوست‌ها ۲۱۹

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱: طرح پژوهش… ۱۳۱

جدول ‏۳‑۲: آماره‌های توصیفی سن آزمودنی‌ها به تفکیک جنسیت و گروه ۱۳۲

جدول ‏۳‑۳: خلاصه‌ای از جلسات و محتوای آموزش… ۱۳۴

جدول ‏۳‑۴: آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات حافظه روزمره در مطالعه مقدماتی.. ۱۳۶

جدول ‏۴‑۱: میانگین، انحراف استاندارد سن آزمودنی‌ها به تفکیک جنسیت… ۱۶۰

جدول ‏۴‑۲: میانگین، انحراف استاندارد سن آزمودنی‌ها به تفکیک گروه ۱۶۱

جدول ‏۴‑۳: آماره‌های توصیفی نمرات حافظه در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به تفکیک گروه‌ها ۱۶۲

جدول ‏۴‑۴: نتایج آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس‌ها ۱۶۳

جدول ‏۴‑۵: خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس حافظه کاری.. ۱۶۷

جدول ‏۴‑۶: آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات حافظه کاری در پس‌آزمون و پیگیری.. ۱۶۷

جدول ‏۴‑۷: خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس حافظه معنایی.. ۱۶۹

جدول ‏۴‑۸: آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات در حافظه معنایی پس‌آزمون و پیگیری.. ۱۶۹

جدول ‏۴‑۹: خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس حافظه رویدادی.. ۱۷۱

جدول ‏۴‑۱۰: آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات حافظه رویدادی در پس‌آزمون و پیگیری.. ۱۷۲

جدول ‏۴‑۱۱: خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس حافظه آینده‌نگر. ۱۷۳

جدول ‏۴‑۱۲:  آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات حافظه آینده‌نگر در پس‌آزمون و پیگیری.. ۱۷۴

جدول ‏۴‑۱۳: خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس حافظه روزمره ۱۷۵

جدول ‏۴‑۱۴: آزمون t همبسته برای مقایسه نمرات حافظه روزمره در ‌آزمون و پیگیری.. ۱۷۶

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏۴‑۱: درصد آزمودنی‌ها به تفکیک جنسیت… ۱۶۰

نمودار ‏۴‑۲: پراکنش نمرات حافظه کاری به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه ۱۶۴

نمودار ‏۴‑۳: پراکنش نمرات حافظه معنایی به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه ۱۶۴

نمودار ‏۴‑۴: پراکنش نمرات حافظه رویدادی به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه ۱۶۵

نمودار ‏۴‑۵: پراکنش نمرات حافظه آینده‌نگر به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه ۱۶۵

نمودار ‏۴‑۶:  پراکنش نمرات حافظه روزمره به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه ۱۶۶

نمودار ‏۴‑۷:  تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه کاری.. ۱۶۸

نمودار ‏۴‑۸:  تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه معنایی.. ۱۷۰

نمودار ‏۴‑۹: تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه رویدادی.. ۱۷۲

نمودار ‏۴‑۱۰: تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه آینده‌نگر. ۱۷۴

نمودار ‏۴‑۱۱: تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه روزمره ۱۷۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساخت یک برنامه رایانه‌ای توان‌بخشی شناختی و بررسی تأثیر آن بر بهبود عملکرد حافظه بیماران آسیب مغزی تروماتیک”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...