زمین شیمی فلزات سنگین در پساب‌های ورودی و آب رودخانه کارون محدوده استان خوزستان

تعداد 188صفحه فایل word قابل ویرایش

چکیده

 

زمین شیمی فلزات سنگین در پساب‌های ورودی و آب رودخانه کارون محدوده استان خوزستان

کارون طولانی­ترین و تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. بسیاری از صنایع مانند صنایع فلزی، پتروشیمی و صنایع نفتی در اطراف این رود­خانه قرار دارند. این رود­خانه نیاز آب صنایع حاشیه خود و همچنین آب آشامیدنی شهرهایی مانند اهواز، آبادان و خرمشهر را تأمین می­کند. در این مطالعه 38 نمونه آب و 28 نمونه پساب ورودی به رودخانه کارون جهت بررسی غلظت فلزات سنگینAl, As, Cd Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb) Sb, Se, Zn, V , (Hg جمع­آوری و تجزیه شدند. نتایج نشان داد که نمونه­های آب حوضه آبریز کارون دو تیپ را نشان می­دهند، به طوری که رودخانه دز تیپ بیکربنات تا سولفات و رودخانه کارون تیپ کلروره دارند. نتایج تجزیه شیمیایی نشان داد که غلظت بالای برخی فلزات در نمونه­های آب رودخانه به نواحی مجاور تخلیه پساب واحدهای صنعتی و کشاورزی به رودخانه محدود می­شود. مقایسه غلظت فلزات سنگین در نمونه­های آب رودخانه با میانگین غلظت آنها در رودخانه­های جهان  نشان می­دهد غلظت عناصر سرب، آهن، منگنز، وانادیم، آنتیموان و روی در منطقه مورد مطالعه افزایش یافته است. در این مطالعه مهم­ترین عنصر آلاینده در حوضه آبریز کارون جیوه است. به طور کلی می­توان نتیجه گرفت آلودگی به سمت خلیج فارس، افزایش می یابد.

کلید واژه­ها : آب، پساب ورودی به رودخانه، حوضه آبریز کارون، فلزات سنگین

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات و مروری بر مطالعات پیشین

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- رودخانه­ها ۳

۱-۳- محیط زمین شیمیایی آب و ارزیابی زیست­محیطی آن.. ۳

        ۱-۴- فلزات سنگین…………………………………………………………………….۵

     ۱-۴-۱- منابع طبیعی ورود عناصر به محیط……………………………………… ۶

    ۱-۴-۲- منابع انسان­زاد آلودگی فلزات سنگین.. ۷

۱-۵- توزیع فلزات سنگین در محیط آب……………………………………………….۸

    ۱-۵-۱- آرسنیک… ۸

             ۱-۵-۲- سرب…………………………………………………………………………………..۹

             ۱-۵-۳- آلومینیوم……………………………………………………………………………۱۰

             ۱-۵-۴-جیوه………………………………………………………………………………….۱۰

             ۱-۵-۵-کادمیم……………………………………………………………………………… ۱۱

             ۱-۵-۶- روی………………………………………………………………………………….۱۱

             ۱-۵-۷-مس ………………………………………………………………………………….۱۲

             ۱-۵-۸-نیکل  ………………………………………………………………………………..۱۳

             ۱-۵-۹-کبالت ………………………………………………………………………………..۱۳

    ۱ -۵-۱۰- آهن.. ۱۴

   ۱-۵-۱۱- کروم. ۱۴

عنوان                                                                                                                     صفحه

            ۱-۵-۱۲- مولیبدن……………………………………………………………………………۱۵

             ۱-۵-۱۳- منگنز……………………………………………………………………………….۱۵

           ۱-۵-۱۴- سلنیم………………………………………………………………………………..۱۶

      ۱-۶- آنیون و کاتیون­های اصلی در آب………………………………………………………… ۱۷

 ۱ -۶-۱- کلسیم.. ۱۷

  ۱-۶-۲- منیزیم.. ۱۷

          ۱-۶-۳- سدیم……………………………………………………………………………………۱۷

  ۱-۶-۴- پتاسیم    ۱۸

  ۱-۶-۵ – بیکربنات.. ۱۸

   ۱-۶-۶-کلر. ۱۸

   ۱-۶-۷- سولفات ۱۹

   ۱-۶-۸- نیترات و نیتریت… ۱۹

۱-۷-  مطالعات پیشین ……………………………………………………………… ۱۹

۱-۸- ضرورت اجرای پژوهش ۲۱

فصل دوم: موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۲-۱- مقدمه. ۲۴

۲-۲- ویژگی­های جغرافیایی استان خوزستان.. ۲۵

    ۲-۲-۱- اقلیم.. ۲۵

    ۲ -۲-۲- رودخانه ها …………………………………………………………….. ۲۵

               ۲-۲-۲-۱- رودخانه کارون………………………………………………………………..۲۶

               ۲-۲-۲-۲- رودخانه دز ………………………………………………………………….. ۲۶

         ۲-۳- ویژگی­های آب و هوایی استان………………………………………………………… ۲۶

          ۲-۴- صنعت……………………………………………………………………………………. ۲۶

     ۲-۴-۱- صنعت نفت… ۲۸

عنوان                                                                                                                     صفحه

    ۲-۴-۲- صنایع موجود در حاشیه رودخانه کارون.. ۲۸

         ۲-۴-۲-۱- صابون سازی خرمشهر. ۲۹

         ۲-۴-۲-۲-نیروگاه رامین  ۲۹

          ۲-۴-۲-۳- کارخانه کاغذ پارس… ۳۰

          ۲-۴-۲-۴ –پالایشگاه نفت آبادان.. ۳۰

          ۲-۴-۲-۵- پتروشیمی آبادان.. ۳۱

          ۲-۴-۲-۶-حوضچه­های پرورش ماهی.. ۳۱

        ۲-۵- کشاورزی در خوزستان…………………………………………………………………..۳۲

    ۲-۵-۱-کشت نیشکر در خوزستان.. ۳۴

 ۲-۶- حوضه آبریز کارون …………………………………………………………… ۳۴

            ۲-۶-۱- بخش میانی حوضه آبریز کارون…………………………………………………..۳۷

            ۲-۶-۲-بخش غربی حوضه آبریز کارون……………………………………………………۳۸

       ۲-۷- زمین شناسی منطقه……………………………………………………………………….۳۸

        ۲-۸- چینه شناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………..۴۰

          ۲-۸-۱- چینه­شناسی نواحی جنوب، غرب و جنوب شرق استان…………………………۴۰

               ۲-۸-۱-۱- سازند گچساران ……………………………………………………………….۴۱

               ۲-۸-۱-۲- سازند میشان……………………………………………………………………۴۲

               ۲-۸-۱-۳- سازند آغاجاری……………………………………………………………….. ۴۲

             ۲-۸-۱-۴- بخش لهبری …………………………………………………………………. ۴۲

             ۲-۸-۱-۵- سازند بختیاری…………………………………………………………………۴۴

              ۲-۸-۱-۶- نهشته های کواترنر……………………………………………………………..۴۴

          ۲-۸-۲- چینه­شناسی نواحی شمال، شمال شرق و شمال غرب  ………………………..۴۵

             ۲-۸-۲-۱- سازند سورمه……………………………………………………………………..۴۵

             ۲-۸-۲-۲- کژدمی…………………………………………………………………………….۴۶

             ۲-۸-۲-۳- سروک ……………………………………………………………………………۴۷

عنوان                                                                                                                     صفحه

             ۲-۸-۲-۴- سورگاه…………………………………………………………………………….۴۷

            ۲-۸-۲-۵- ایلام……………………………………………………………………………….۴۸

              ۲-۸-۲-۶- گورپی…………………………………………………………………………….۴۸

            ۲-۸-۲-۷- پابده……………………………………………………………………………….۴۹

            ۲-۸-۲-۸- آسماری…………………………………………………………………………..۴۹

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱- مقدمه. ۵۲

۳-۲- روش نمونه برداری و آماده‌سازی نمونه‌های آب و پساب­های ورودی به  حوضه

                  آبریز کارون…………………………………………………………….۵۷   

 ۳-۳- روش‌های تجزیه‌ای    ۶۰

            ۳-۳-۱- اساس کار روش ICP-MS ……………………………………………………….60

              ۳-۳-۲- اندازه‌گیری کاتیون و آنیون‌های اصلی و نیترات ………………………………۶۱

                 ۳-۳-۲-۱- تعیین مقدار سدیم نمونه‌های آب  ……………………………………… ۶۱

                  ۳-۳-۲-۲- تعیین مقدار پتاسیم   …………………………………………………… ۶۱

                ۳-۳-۲-۳- تعیین مقدار کلسیم …………………………………………………….. ۶۲

                   ۳-۳-۲-۴- تعیین مقدار منیزیم ……………………………………………………. ۶۲

                 ۳-۳-۲-۵- تعیین مقدار کلر به روش مور(mohr) ………………………………. 62

                 ۳-۳-۲-۶- تعیین کربنات و بی‌کربنات ………………………………………………۶۲

                 ۳-۳-۲-۷- تعیین سولفات نمونه‌های آب …………………………………………..۶۳

 ۳-۴- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی ………………………………. ۶۳

            ۳-۴-۱-pH…………………………………………………………………………………… 63

              ۳-۴-۲- هدایت الکتریکی(Electrical Conductivity) ………………………………..64

              ۳-۴-۳- TDS (Total Dissolved Solid ) ……………………………………………. 64

۳-۵- تحلیل داده­ها ۶۵

عنوان                                                                                                   صفحه

۳-۵-۱- روش‌های زمین شیمیایی تحلیل داده‌ها  …………………………………….۶۵

            ۳-۵-۱-۱- ضریب تمایز……………………………………………………………………. ۶۵

              ۳-۵-۱-۲- سختی کل برحسب کربنات کلسیم (TH) ………………………………….66

              ۳-۵-۱-۳- نسبت جذب سدیم (Sodium Adsorption Ratio ) …………………….66

            ۳-۵-۱-۴- درصد سدیم محلول (SSP ) ………………………………………………….67

۳-۵-۲- نمودار­ها ۶۸

            ۳-۵-۲-۱- نمودار پایپر……………………………………………………………………….۶۸

              ۳-۵-۲-۲- نمودار ویلکاکس…………………………………………………………………۶۹

۳-۵-۳-روش­های آماری.. ۶۹

   ۳-۵-۳-۱- آمارتوصیفی ((Descriptive Statistics ۷۰

   ۳-۵-۳-۲- تحلیل خوشه‌ای ۷۰

   ۳-۵-۳- ۳- تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) ۷۰

فصل چهارم: فلزات سنگین در آب و پساب­های ورودی به حوضه آبریز کارون 

۴-۱- بررسی آب و پساب‌های ورودی به حوضه آبریز کارون ……………………….. ۷۳

            ۴-۱-۱- پارامترهای فیزیکوشیمیایی……………………………………………………….۷۳

                ۴-۱-۱-۱- کلسیم ……………………………………………………………………….۸۲

                 ۴-۱-۱-۲- منیزیم  ………………………………………………………………………۸۴

                   ۴-۱-۱-۳- پتاسیم……………………………………………………………………….۸۵

                ۴-۱-۱-۴- سدیم …………………………………………………………………………۸۶

                ۴-۱-۱-۵- کلر ……………………………………………………………………………۸۸

                ۴-۱-۱-۶- سولفات……………………………………………………………………….۸۹

                ۴-۱-۱-۷- بیکربنات …………………………………………………………………….۹۱

                ۴-۱-۱-۸- نیترات ………………………………………………………………………..۹۲

عنوان                                                                                                                     صفحه

       ۴-۱-۲- نمودار پایپر ………………………………………………………………………………۹۷

       ۴-۱-۳- نمودار ویلکاکس ………………………………………………………………………۱۰۰

       ۴ -۱-۴- سختی آب …………………………………………………………………………….۱۰۲

       ۴-۱-۵- درصد سدیم محلول (SSP) ………………………………………………………….104

    ۴-۲- فلزات سنگین …………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۲-۱- آلومینیم.. ۱۱۲

۴-۲-۲- آرسنیک……………………………………………………………………۱۱۳

         ۴-۲-۳- کبالت …………………………………………………………………………………۱۱۵

          ۴-۲-۴- مس ……………………………………………………………………………………۱۱۶

          ۴-۲-۵- آهن ……………………………………………………………………………………۱۱۸

         ۴-۲-۶- منگنز ………………………………………………………………………………….۱۲۰

         ۴-۲-۷- مولیبدن ………………………………………………………………………………۱۲۱

           ۴-۲-۸- نیکل …………………………………………………………………………………۱۲۳

          ۴-۲-۹- سرب …………………………………………………………………………………۱۲۵

           ۴-۲-۱۰- آنتیموان ……………………………………………………………………………۱۲۶

          ۴-۲-۱۱- سلنیم ……………………………………………………………………………..۱۲۷

          ۴-۲-۱۲- روی ………………………………………………………………………………..۱۲۹

          ۴-۲-۱۳- وانادیم ……………. ………………………………………………………………۱۳۰

          ۴-۲-۱۴- جیوه ……………………………………………………………………………….۱۳۲

       ۴-۳- مقایسه میانگین غلظت عناصر آب حوضه آبریز کارون با برخی دیگر از          

                             رودخانه­های جهان…………………………………………………………..۱۳۳

      ۴-۴-تحلیل داده‌ها  با استفاده از روش‌های زمین شیمیایی …………………………..۱۳۵

۴-۴-۱- ضریب تمایز ……………………………………………………………….۱۳۵

           ۴-۴-۱-۱- نمونه­های آب ………………………………………………………..۱۳۵

           ۴-۴-۱-۲- نمونه­های پساب ……………………………………………………..۱۴۱

عنوان                                                                                               صفحه

              ۴ -۴-۱-۳- تغییرات غلظت جیوه در نمونه های آب رودخانه و پساب…………۱۴۵

  ۴-۴-۲- تحلیل داده ها  با استفاده از روش های آماری  …………………………۱۴۶

       ۴-۴-۲-۱- تجزیه خوشه ای (Cluster Analysis) ……………………………۱۴۸

       ۴ -۴-۲- ۲- تحلیل مولفه اصلی (Principal Component Analysis-PCA). ۱۵۱

               ۴-۴-۲-۳- مقایسه میانگین غلظت عناصر در آب و پساب (t- test) ……………153

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۵۶

۲-۵- پیشنهاد برای مطالعات آینده. ۱۵۹

منابع

منابع فارسی.. ۱۶۰

منابع انگلیسی.. ۱۶۳

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول ۲-۱- ‌میزان تولید برخی از محصولات کشاورزی و سهم و رتبه استان  . ۳۳

         جدول ۳-۱- مختصات جغرافیایی و نام ایستگاه­های نمونه­ برداری از آب

                         رودخانه …………………………………………………………………۵۵

جدول۳-۲- مختصات جغرافیایی و نام ایستگاه­های نمونه­برداری از پساب­های     

                           ورودی به رودخانه …………………………………………………….۵۶

جدول۳-۳- رده بندی کیفی آب بر حسب هدایت الکتریکی.. ۶۴

جدول۳-۴- رده بندی کیفی آب شرب.. ۶۴

         جدول ۳-۵- تقسیم­بندی آب سطحی جهت کشاورزی  ………………………………۶۵

جدول ۳-۶- تقسیم بندی آب بر اساس سختی  ……………………………………..۶۶

        جدول۳-۷- رده بندی آب بر حسب SAR ……………………………………………………67

        جدول ۳-۸- رده بندی آب بر حسب درصد سدیم …………………………………….۶۸

        جدول ۴-۱- غلظت یونها و  پارامترهای اصلی  نمونه‌های آب برداشت شده از حوضه

                          آبریز کارون    ………………………………………………………….۷۴

        جدول ۴-۲- غلظت یونها و  پارامترهای اصلی  نمونه‌های پساب ورودی به حوضه

                            آبریز کارون……………………………………………………………۷۶

         جدول ۴-۳- خلاصه آماری پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های آب رودخانه….   ۷۸

جدول ۴-۴- خلاصه آماری پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های پساب ورودی  

                 به آب رودخانه…………………………………………………………..۷۸

 جدول ۴-۵- نتایج TDS نمونه­های آب و پساب ورودی به رودخانه. ۸۱

جدول ۴-۶- طبقه بندی آب­های سطحی جهت کشاورزی بر اساس EC و SAR ۱۰۰

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول ۴-۷- SAR و EC نمونه­های آب و زهکش کشاورزی ……………………….۱۰۰

جدول ۴-۸- سختی نمونه‌های آب و پساب ۱۰۳

جدول ۴-۹- درصد سدیم محلول نمونه‌های آب و پساب ۱۰۴

جدول ۴-۱۰- غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه‌های آب حوضه آبریز کارون…..۱۰۷

جدول۴-۱۱-  غلظت برخی فلزات سنگین در نمونه‌های پساب ورودی به رودخانه. ۱۰۹

جدول ۴-۱۲- خلاصه آماری نمونه‌های آب حوضه آبریز کارون ۱۱۱

جدول۴-۱۳- خلاصه آماری نمونه‌های پساب ورودی به آّب حوضه آبریز کارون ۱۱۱

جدول۴-۱۴- مقایسه میانگین غلظت عناصر آب حوضه آبریز کارون با برخی     

                    دیگر از رودخانه­های جهان ……………………………………….. ۱۳۴

        جدول ۴-۱۵- آزمون نرمال بودن توزیع عناصر و یون های اصلی

                          و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه …………………………. ۱۴۷

        جدول ۴-۱۶- تحلیل عاملی فلزات سنگین نمونه‌های آب …………………………..۱۵۲

        جدول ۴-۱۷- نتایج حاصل از مقایسه میانگین غلظت عناصر در آب

                         پساب (t- test)………………………………………………………………….154

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل۲-۱- نقشه جغرافیایی محدوده مطالعاتی.. ۲۵

شکل۲-۲- حوضه آبریز کارون.. ۳۷

شکل۲-۳نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه. ۳۹

شکل۳-۱- موقعیت نقاط نمونه برداری از آب رودخانه ۵۳

شکل۳-۲- موقعیت نقاط نمونه برداری از پساب ورودی به رودخانه. ۵۴

شکل۳-۳-  نمونه­برداری از آب رودخانه. ۵۸

        شکل ۳-۴- نمونه­برداری از پساب……………………………………………………..۵۸

        شکل ۳-۵- اندازه­گیری پارامتر­های آب………………………………………………………..۵۹

        شکل ۳-۶- آماده سازی نمونه های آب ………………………………………………۵۹

        شکل ۳-۷ تجزیه به روش ICP-MS ………………………………………………….61

شکل۴-۱- هدایت الکتریکی نمونه های آب رودخانه در ایستگاههای مختلف… ۸۰

شکل۴-۲-  غلظت کلسیم در ایستگاههای مختلف… ۸۳

شکل۴-۳- نمودار هیستوگرام کلسیم …………………………………………………۸۳

شکل۴-۴- تغییرات منیزیم در ایستگاههای مختلف ۸۴

شکل۴-۵- نمودار هیستوگرام منیزیم ۸۵

شکل۴-۶- تغییرات غلظت پتاسیم در ایستگاههای مختلف ۸۶

شکل۴-۷-نمودار هیستوگرام پتاسیم.. ۸۶

شکل۴-۸- تغییرات غلظت سدیم در ایستگاههای مختلف ۸۷

شکل۴-۹- نمودار هیستوگرام سدیم ۸۷

شکل۴-۱۰- تغییرات غلظت کلر در ایستگاه های مختلف… ۸۹

شکل۴-۱۱- نمودار هیستوگرام کلر ۸۹

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل۴-۱۲- تغییرات غلظت سولفات در ایستگاههای مختلف ۹۰

شکل۴-۱۳- نمودار هیستوگرام سولفات ۹۱

شکل۴-۱۴- تغییرات غلظت بیکربنات در ایستگاههای مختلف ۹۲

شکل۴-۱۵- نمودار هیستوگرام بیکربنات ۹۲

شکل۴-۱۶- تغییرات غلظت نیترات در ایستگاههای مختلف…………………………۹۳

شکل۴-۱۷- نمودار هیستوگرام نیترات ۹۴

        شکل ۴-۱۸- نمودار افزودگی کاهیدگی یون های اصلی……………………………………۹۵

        شکل ۴-۱۹- نمودار پایپر نمونه های آب حوضه آبریز کارون …………………………۹۸

شکل۴-۲۰-  نمودار پایپر  نمونه های پساب ورودی به حوضه آبریز کارون ۹۹

شکل۴-۲۱- نمودار Wilcox ۱۰۲

شک ۴-۲۲- نمودار تغییرات غلظت آلومینیوم در ایستگاههای مختلف ۱۱۳

شکل۴-۲۳- نمودار هیستوگرام آلومینیم ۱۱۳

شکل۴-۲۴-  نمودار تغییرات غلظت آرسنیک در ایستگاه های مختلف ۱۱۴

شکل۴-۲۵-  نمودار هیستوگرام آرسنیک… ۱۱۵

شکل۴-۲۶- نمودار تغییرات کبالت در ایستگاه‌های مختلف ۱۱۶

شکل۴-۲۷- نمودار هیستوگرام کبالت ۱۱۶

شکل۴-۲۸- تغییرات غلظت مس در ایستگاه‌های مختلف ۱۱۸

شکل۴-۲۹- نمودار هیستوگرام مس…. ۱۱۸

شکل۴-۳۰- نمودار تغییرات غلظت آهن در ایستگاه‌های مختلف ۱۱۹

شکل۴-۳۱- نمودار هیستوگرام آهن ۱۱۹

شکل۴-۳۲- تغییرات منگنز در ایستگاه­های مختلف ۱۲۱

شکل۴-۳۳- نمودار هیستوگرام منگنز ۱۲۱

شکل۴-۳۴- نمودار تغییرات غلظت مولیبدن در ایستگاه‌های مختلف… ۱۲۳

شکل ۴-۳۵- نمودار هیستوگرام مولیبدن ………………………………………….۱۲۳

        شکل ۴-۳۶- نمودار تغییرات غلظت نیکل در ایستگاه‌های مختلف …………………۱۲۴

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل ۴-۳۷- نمودار هیستوگرام نیکل ……………………………………………………..۱۲۴

شکل ۴- ۳۸- نمودار تغییرات غلظت سرب در ایستگاه‌های مختلف ……………………….۱۲۶

شکل ۴-۳۹- نمودار هیستوگرام سرب ……………………………………………………..۱۲۶

شکل ۴-۴۰- نمودار هیستوگرام آنتیموان ………………………………………………….۱۲۷

شکل ۴-۴۱- نمودار تغییرات غلظت سلنیم در ایستگاه‌های مختلف………………………..۱۲۸

شکل ۴-۴۲- نمودارهیستوگرام سلنیم  ……………………………………………………۱۲۸

شکل ۴-۴۳- نمودار تغییرات روی در ایستگاههای مختلف …………………………………۱۳۰

شکل ۴-۴۴- نمودار هیستوگرام روی ………………………………………………………۱۳۰

شکل ۴-۴۵- نمودار تغییرات وانادیم در ایستگاههای مختلف……………………………….۱۳۱

شکل ۴-۴۶- نمودار هیستوگرام وانادیم  ……………………………………………………۱۳۱

شکل ۴-۴۷- نمودار تغییرات جیوه در ایستگاههای مختلف ………………………………..۱۳۲

شکل ۴-۴۸- نمودار هیستوگرام جیوه ……………………………………………………..۱۳۲

شکل ۴-۴۹- نمودار افزودگی – کاهیدگی ضریب تمایز  فلزات  سنگین  نمونه های آب

                 رودخانه………………………………………………………………………۱۳۶

شکل ۴-۵۰- نمودار افزودگی-کاهیدگی نمونه های پساب ورودی به رودخانه………………۱۴۱

شکل ۴-۵۱- نمودار تغییرات غلظت جیوه در نمونه های آب رودخانه و پساب …………….۱۴۵

شکل ۴-۵۲- نتایج تحلیل خوشه­ای غلظت فلزات سنگین نمونه‌های آب  …………………۱۴۹

شکل ۴-۵۳- نتایج تحلیل خوشه­ای غلظت یون­های اصلی نمونه‌های آب ………………….۱۵۰

شکل ۴- ۵۴- نمودار Scree فلزات سنگین ………………………………………………..۱۵۱

شکل ۴-۵۵- نقشه پراکنش فاکتور ۱ آزمون تحلیل عاملی ………………………………..۱۵۳

                  

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زمین شیمی فلزات سنگین در پساب‌های ورودی و آب رودخانه کارون محدوده استان خوزستان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...