رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه

تعداد 147 صفحه فایل word

چکیده

هدف : پژوهش حاضر  با هدف  بررسی رابطه ی  بین استرس شغلی و فرسودگی  شغلی  با سلامت روان

 در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انجام گرفت  .

ابزار وروش بررسی : این تحقیق در چارچوب روش همبستگی از نوع توصیفی  است که  تعداد 210  نفر ازکارکنان آموزش و پرورش  شهرکرمانشاه  ، تحت سه پرسش نامه  سلامت روانی گلدبرگ ، فرسودگی شغلی  مسلش و پرسش  نامه استرس شغلی فیلیپ  ال رایس مورد بررسی قرارگرفتند .

نتیجه گیری :  نتایج نشان داد :

1-  بین سلامت روانی و استرس شغلی  رابطه  ی مثبت معنادار  وجود دارد  .

2-  بین سلامت روانی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .

3 –  بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد .

4­­-  استرس شغلی و فرسودگی شغلی ، می توانند  سلامت روان را دربین  کارکنان اداره آموزش  و پرورش پیش بینی کنند.

کلید واژه ها : استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، سلامت روان

فهرست مطالب

چکیده. ل

فصل یکم  : مقدمه پژوهش… ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲  بیان مسأله : ۴

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۷

۱-۴   اهداف پژوهش… ۸

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۸

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۵ فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۶  تعریف متغیرها : ۹

۱-۶- ۱  تعریف مفهومی.. ۹

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم   :پیشینه ی پژوهش… ۱۱

۲-۱ استرس شغلی.. ۱۲

۲-۱-۱ تعاریف استرس.. ۱۲

۲-۱-۲ نظریه های استرس.. ۱۵

۲-۱-۲-۱ نظریه هانس سلیه ۱۵

۲-۱-۲-۲ نظریه استرس عینی.. ۱۷

۲-۱-۲-۳ نظریه زمینه قبلی.. ۱۷

۲-۱-۲-۴ نظریه الگوی شخصیت.. ۱۸

۲-۱-۳ تفاوت استرس با اضطراب.. ۱۹

۲-۱-۴ تعاریف استرس شغلی.. ۲۲

۲-۱-۵  عوامل ایجاد استرس شغلی.. ۲۴

۲-۱-۵-۱ شیفت های کار. ۲۴

۲-۱-۵-۲ اذیت و آزارهای شغل. ۲۵

۲-۱-۵-۳  حقوق کم. ۲۵

۲-۱- ۶ اثرات استرس شغلی.. ۲۵

۲-۱-۶-۱ رفتارهای تهاجمی انفعالی.. ۲۶

۲-۱-۶-۲ جریانات منفی.. ۲۶

۲-۱-۷  راههای کاهش استرس شغلی.. ۲۷

۲-۱-۸  پیشگیری از استرس شغلی.. ۲۷

۲-۱-۹  استرس  شغلی و عملکرد کاری.. ۲۹

۲-۲-  فرسودگی شغلی.. ۲۹

۲-۲-۱ تعاریف فرسودگی شغلی.. ۲۹

۲-۲-۲ رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. ۳۲

۲-۲-۲-۱ رویکرد بالینی.. ۳۲

۲-۲-۲-۲  رویکرد مسلش… ۳۴

۲-۲-۲-۳  رویکرد تعاملی چرنیس… ۳۵

۲-۲-۲-۴  مدل کپنر. ۳۷

۲-۲-۳ سیر و مراحل ایجاد فرسودگی شغلی.. ۳۷

۲-۲-۴  عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی.. ۳۹

۲-۲-۵  دلایل ایجاد عدم انگیزه و رسیدن به فرسودگی شغلی.. ۴۰

۲-۲-۶  علایم  افسردگی شغلی.. ۴۱

۲-۲-۷  علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی.. ۴۲

۲-۲-۸  ویژگیهای افراد مستعد فرسودگی.. ۴۶

۲-۲-۹ عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی.. ۴۶

۲-۲-۱۰  شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی.. ۴۷

۲-۳  سلامت عمومی.. ۴۸

۲-۳-۱  تعاریف سلامت عمومی.. ۴۸

۲-۳-۲  نظریه های سلامت عمومی.. ۵۰

۲-۳-۲-۱  نظریه زیگموند فروید. ۵۱

۲-۳-۲-۲  نظریه کارل یونگ… ۵۱

۲-۳-۲-۳  دیدگاه راجرز. ۵۳

۲-۳-۲-۴  دیدگاه آلپورت.. ۵۳

۲-۳-۲-۵ نظریه اریک اریکسون. ۵۴

۲-۳-۲-۶  نظریه آلبرت الیس… ۵۴

۲-۳-۲-۷  نظریه پرلز. ۵۵

۲-۳-۲-۸ الگوی ریف… ۵۵

۲-۳-۲-۹  دیدگاه مزلو. ۵۷

۲-۳-۳   عوامل موثر بر سلامت عمومی.. ۵۸

۲-۳-۴  رابطه حمایت و انسجام اجتماعی و خانوادگی با سلامتی عمومی.. ۶۰

۲-۳-۵ محورهای برنامه ریزی استراتژیک در زمینه عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت  عمومی.. ۶۱

۲-۳-۶  ابعاد سلامتی عمومی.. ۶۱

۲-۳-۶-۱ بعد جسمی.. ۶۱

۲-۳-۶-۲  بعد روانی.. ۶۲

۲-۳-۶-۳  بعد معنوی.. ۶۲

۲-۳-۶-۴  بعد اجتماعی.. ۶۳

۲-۳-۷ عوامل موثر برسلامت.. ۶۳

۲-۳-۷-۱ عوامل ژنتیکی و فردی.. ۶۳

۲-۳-۷-۲  عوامل محیطی.. ۶۴

۲-۳-۷- ۳ محیط اجتماعی ـ اقتصادی.. ۶۵

۲-۳-۷-۴  شیوه های زندگی مردم. ۶۵

۲-۳-۷-۵  وسعت و کیفیت ارائه خدمات.. ۶۵

۲-۳-۷-۶  عوامل دیگر. ۶۶

۲-۳- ۸ شاخص‌های سلامتی جامعه. ۶۶

۲-۴ پیشینه ی  پژوهش… ۶۷

۲-۴-۱ پیشینه ی پژوهش های داخلی.. ۶۷

۲-۴-۲ پیشینه ی پژوهش های خارجی.. ۶۹

۲-۵  جمع بندی.. ۷۴

فصل سوم   :روش  پژوهش… ۷۵

۳-۱  طرح پژوهش… ۷۶

۳-۲ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۳   جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۶

۳-۴   ابزار پژوهش… ۷۶

۳-۴-۱ پرسش نامه استرس شغلی.. ۷۶

۳-۴-۲  پرسش نامه فرسودگی شغلی.. ۷۷

۳-۴-۳   پرسش نامه سلامت عمومی( GHQ ).. ………………………………………………………………………79

۳-۵  شیوه اجرای پژوهش… ۸۱

۳-۶  ر وش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۸۱

فصل چهارم  : یافته های پژوهش… ۸۲

۴-۱یافته های توصیفی.. ۸۳

۴-۲ یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………………۸۷

فصل پنجم  : بحث ونتیجه گیری.. ۹۲

۵-۱ بحث و نتیجه گیری.. ۹۳

۵-۲-محدودیت ها ۹۸

۵-۳-پیشنهادات.. ۹۸

۵-۳-۱- پیشنهاد کاربردی.. ۹۸

۵-۳-۲- پیشنهاد پژوهشی.. ۹۹

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

الف: منابع فارسی.. ۱۰۱

ب: منابع انگلیسی.. ۱۱۲

پیوست   ها ۱۱۷

Abstract 133

 

 

فهرست جداول

جدول   ۴-۱  وضعیت کارکنان از نظر نوع شغل. ۸۳

جدول    ۴-۲  – وضعیت کارکنان از نظر سطح تحصیلات.. ۸۴

جدول   ۴-۳ –  وضعیت تاهل کارکنان. ۸۵

جدول ۴-۴-میانگین و انحراف معیار متغیرهای، سن، سلامت روان، فرسودگی شغلی و استرس شغلی در خانمها و آقایان  ۸۶

جدول    ۴-۵-  ضریب همبستگی سلامت روان و استرس شغلی.. ۸۷

جدول  ۴-۶ -ضریب همبستگی سلامت روان وفرسودگی شغلی.. ۸۸

جدول   ۴-۷ –  ضریب همبستگی فرسودگی شغلی و استرس  شغلی.. ۸۹

جدول   ۴-۸  – خلاصه نتایج رگرسیون به شیوه همزمان برای بررسی پیش بینی سلامت روان توسط متغیرهای فرسودگی شغلی و استرس شغلی.. ۹۰

جدول  ۴-۹  – جدول ضرایب متغیرها ۹۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...