رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی پلیس شهر کرمانشاه در سال۱۳۹۴

تعداد 100 صفحه فایل word

چکیده:

با توجه به اهمیت هوش هیجانی به عنوان یکی از عواملی که رفتار سازمانی فرد را تحت تاثیر قرار می­دهد در این پژوهش سعی شده است رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی پلیس شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد. و این بررسی­ها به فرماندهان و مدیران کمک می­کند تا کارکنان دارای هوش هیجانی بالا را انتخاب و درسازمان حفظ کنند و اهداف سازمانی را با حداکثر بهره­وری ورضایتمندی محقق سازند. در نتیجه این پژوهش بین متغیرهای رضایت شغلی وهوش هیجانی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد و فرضیه پژوهش تأیید وهمچنین فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرهای منزلت اجتماعی و هوش هیجانی رد شده و فرض پژوهش تأیید میگردد و بین رضایت شغلی و منزلت اجتماعی نیز رابطه معنادار وجود دارد و رضایت شغلی و منزلت اجتماعی نزدیک به 35% واریانس هوش هیجانی را پیش بینی می­کنند.

 

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، منزلت اجتماعی

فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: ۳

بیان مساله: ۹

اهمیت وضرورت انجام پژوهش: ۱۰

اهداف پژوهش۱۲

اهداف اصلی: ۱۲

اهداف فرعی: ۱۲

فرضیه های پژوهش: ۱۲

تعاریف (مفهومی، عملیاتی) ۱۲

تعریف مفهومی پلیس( نیروی انتظامی): ۱۲

تعریف عملیاتی پلیس: ۱۳

تعریف مفهومی هوش هیجانی: ۱۳

تعریف عملیاتی هوش هیجانی: ۱۳

تعریف مفهومی رضایت شغلی: ۱۳

تعریف عملیاتی رضایت شغلی: ۱۴

تعریف مفهومی منزلت اجتماعی: ۱۴

تعریف عملیاتی منزلت اجتماعی: ۱۴

فصل دوم:  پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۶

هوش و تعریف آن: ۱۸

برداشت روان شناسان از کلمه هوش۱۸

چهار مهارت هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی: ۲۰

مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی(عاطفی): ۲۰

خودآگاهی ( Self Awareness) : ۲۰

خودگردانی(Self Management) یا مدیریت عواطف( Managing Emotions ): ۲۱

مهارتهای اجتماعی (Social Skills  ): ۲۱

اندازه گیری هوش۲۲

نظریه هوش های هشتگانه ی گاردنر. ۲۳

از هوش کلامی تا هوش طبیعی: ۲۳

هیجان. ۲۴

تعریف هیجان: ۲۴

هیجان خواهی: ۲۶

ابراز هیجانها : ۲۷

ابعاد هیجان : ۲۷

مغزو هیجان: ۲۹

دستگاه عصبی و هیجان: ۳۰

نظریه های هیجان: ۳۱

اصول اساسی نظریه های کلاسیک۳۳

مدارهای عصبی و انتقال دهنده های عصبی.. ۳۴

هوش هیجانی.. ۳۶

تعاریف هوش هیجانی.. ۳۶

تاریخچه هوش هیجانی.. ۴۱

اهمیت کاربرد هوش هیجانی در زندگی روزمره ۴۳

اهمیت توجه به هوش هیجانی در محیط کار. ۴۴

هوش هیجانی و سلامت.. ۴۴

راهکارهای ارتقاء هوش هیجانی.. ۴۵

رضایت شغلی.. ۴۶

تعاریف مختلف رضایت شغلی.. ۴۶

رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی.. ۴۸

رابطه ی مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی.. ۴۹

منزلت اجتماعی.. ۵۰

منزلت اجتماعی پلیس۵۰

مبانی نظری منزلت اجتماعی پلیس۵۱

نقش منزلت اجتماعی بر روند زندگی افراد جامعه. ۵۳

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۵۴

پیشینه داخلی پژوهش۵۴

پژوهش های خارجی.. ۵۸

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش۶۴

جامعه آماری.. ۶۴

ابزارهای گردآوری داده ها ۶۵

روایی و پایایی : ۶۶

نمره گذاری : ۶۷

روش اجرای پژوهش۶۷

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها ۶۷

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش۶۹

 آمار توصیفی.. ۶۹

آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) ۷۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

تفسیر نتایج.. ۷۸

محدودیتهای پژوهش۸۳

 پیشنهادات.. ۸۳

الف: پیشنهادهای پژوهشی.. ۸۳

ب:پیشنهادهای کاربردی.. ۸۴

منابع. ۸۵

فهرست جداول

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد بر حسب وضعیت تاهل.. ۷۰

جدول۴-۲- توزیع فراوانی و درصد بر حسب تحصیلات.. ۷۰

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد برحسب درجات.. ۷۱

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و خرده مقیاسهای آن. ۷۱

جدول ۴-۵ میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی.. ۷۲

جدول ۴-۶ میانگین و انحراف معیار مؤلفه های منزلت اجتماعی.. ۷۲

جدول ۴-۷ رابطه همبستگی بین هوش هیجانی با رضایت شغلی.. ۷۳

جدول ۴-۸- رابطه بین هوش هیجانی با منزلت اجتماعی.. ۷۴

جدول ۴-۹- رابطه بین رضایت شغلی با منزلت اجتماعی.. ۷۵

جدول ۴-۱۰- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون پیش بینی هوش هیجانی براساس رضایت شغلی و منزلت اجتماعی   ۷۶

جدول ۴-۱۱- ضرایب معادله پیش‌بینی هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی.. ۷۶

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و منزلت اجتماعی پلیس شهر کرمانشاه در سال۱۳۹۴”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...