رابطه بین ساز و کارهای دفاعی و سبک‎های مقابله با رضایتمندی زناشویی (در زنان و شوهران شهر رشت)

تعداد 95 صفحه فایل word

چکیده

هدف کلی اين پژوهش بررسی رابطه بین سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای با رضایتمندی زناشویی است. در‎این پژوهش تلاش می‎شود تا آسيب‌پذيرترين و مقاوم‌ترين تركيب سازوكارهاي دفاعي/سبكهاي مقابله‎ای نسبت به خطر فروپاشي خانواده (طلاق) ‎یافته شود. بدین منظور نمونه‎ای متشکل از 180 نفر، در سه گروه 60 نفره تهیه شده است که‎این سه گروه شامل زوجین با رضایت زناشویی بالا، زوجین با رضایت پایین و زوجین متقاضی طلاق می‎باشد و به صورت نمونه دردسترس انتخاب گردیده‎اند. برای بررسی روابط بین متغیرها از سه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه، راهبردهای مقابله‎ای موس و بلینگز و سبک‎های دفاعی DSQ استفاده شده است. جهت تحلیل آماری داده‎های پژوهش از روش آزمون‎های همبستگی، آزمونهای آماری پارامتریک تی مستقل و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‎دهد که متغیر سبکهای مقابله‎ای 042/0 درصد و متغیر سبکهای دفاعی 089/0 از تغییرات متغیر رضایت زناشویی را قابل تبیین می‎کند. همچنین نتایج نشان داد، بین سبکهای مقابله‎ای، سبکهای دفاعی با رضایت زناشویی در زوجین با رضایت بالا و متقاضی طلاق تفاوت در دو گروه در سطح 01/0>p معنادار است.

واژگان کلیدی: رضایت زناشویی، سازوکار دفاعی، سبك‎هاي مقابله‎ای‌، طلاق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۳

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ بیان مسأله. ۴

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷

۱-۳ اهداف پژوهش… ۸

۱-۴ سوال‎های تحقیق.. ۸

۱-۵ فرضیه اصلی.. ۹

۱-۶ متغیرهای پژوهش… ۱۰

فصل دوم: پیشینه‎ی پژوهش

۲-۱ پیشینه‎ی نظری.. ۱۳

۲-۱-۱ سازوکارهای دفاعی.. ۱۳

۲-۱-۱-۱ فروید. ۱۳

۲-۱-۱-۲ سرکوبی.. ۱۴

۲-۱-۱-۳ عمل زدایی و جداسازی ۱۴

۲-۱-۱-۴ واکنش وارونه. ۱۵

۲-۱-۱-۵ جا به جایی.. ۱۵

۲-۱-۱-۶ تثبیت… ۱۵

۲-۱-۱-۷ واپس روی.. ۱۶

۲-۱-۱-۸ فرافکنی.. ۱۶

۲-۱-۱-۹ درون فکنی.. ۱۶

۲-۱-۱-۱۰ والایش… ۱۷

۲-۱-۱-۱۱ آنا فروید. ۱۷

۲-۲ مکانیزم‎های ریاضت طلبی و عقلی سازی.. ۱۹

۲-۲-۱ ریاضت طلبی.. ۱۹

۲-۲-۲ عقلی سازی.. ۱۹

۲-۳ راهبردهای مقابله‎ای.. ۲۶

۲-۳-۱ ماهیت مقابله‎ای.. ۲۶

۲-۳-۲ مروری تاریخی بر مقابله. ۲۸

۲-۳-۳ کارکرد‎های مقابله. ۳۱

۲-۳-۴ مقابله، احساس وارزیابی.. ۳۳

۲-۳-۵ منابع شخصی مقابله. ۳۴

۲-۳-۵-۱ تحول من.. ۳۴

۲-۳-۵-۲ کارامدی.. ۳۴

۲-۳-۵-۳ خوش بینی.. ۳۵

۲-۳-۵-۴ احساس‎یکپارچگی.. ۳۵

۲-۳-۵-۵ شناخت… ۳۵

۲-۳-۶ طبقه بندی راهبردهای مقابله‎ای.. ۳۶

۲-۴ راهبردهای سازش‎یافته و سازش نایافته. ۳۹

۲-۴-۱ مقابله سازش‎یافته. ۳۹

۲-۴-۲ مقابله سازش نایافته. ۳۹

۲-۵ تفاوت‎های مقابله و مکانیسم‎های دفاعی.. ۴۰

۲-۶ رضایت زناشویی.. ۴۱

۲-۷ تفاوت زوج‎ها از نظر میزان رضایتمندی.. ۴۲

۲-۸ عوامل موثر در آشفتگی روابط زوجی.. ۴۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱ جامعه آماری.. ۵۱

۳-۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۱

۳-۳ روش تحقیق.. ۵۱

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات… ۵۱

۳-۴-۱ پرسشنامه سبک‎های دفاعی (DSQ) 52

۳-۴-۲ پرسشنامه راهبردهای مقابله‎ای.. ۵۲

۳-۴-۳ پرسشنامه رضایت زناشویی.. ۵۳

۳-۵ روش اجرای کار. ۵۴

۳-۶ روش‎های تجزیه و تحلیل داده‎ها ۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۵۶

۴-۲‎ یافته‎های توصیفی و جمعیت شناختی.. ۵۷

۴-۳‎یافته‎های استنباطی.. ۶۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه. ۷۲

۵-۲-تبیین فرضیات پژوهش… ۷۲

۵-۳-محدودیتها ۸۰

۵-۴-پیشنهادهای پژوهش… ۸۰

منابع و مأخذ. ۸۱

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول ۲-۱ طبقه بندی مکانیسم‎های دفاعی.. ۲۱

جدول۲-۲ تفاوت‎های مقابله و مکانیسم‎های دفاعی.. ۴۰

جدول۴-۱-فراوانی و درصد تعداد گروهها ۵۷

جدول۴-۲-فراوانی و درصد تعداد زوجین.. ۵۸

جدول۴-۳-فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات… ۵۹

جدول ۴-۴ : شاخص‎های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای در افراد با رضایت بالا. ۶۰

جدول ۴-۵ : شاخص‎های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای در افراد با رضایت پایین.. ۶۰

جدول ۴-۶ : شاخص‎های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای در افراد در معرض طلاق.. ۶۱

جدول ۴-۷: همبستگی متقابل بین مؤلفه‎های متغیر سبک‌های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای‌ با رضایت زناشوییِ  ۶۲

جدول شماره ۴-۸- خلاصه‎ی تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای سبک‌های دفاعی و راهبردهای مقابله ‌ای با رضایت زناشوییِ  ۶۲

جدول۴-۹: آزمون تحلیل واریانس برای معناداری رگرسیون (ANOVA) 63

جدول ۴-۱۰: آزمون بتا و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام. ۶۴

جدول۴-۱۱-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی بالا نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در راهبرد مقابله‎ای مسئله‌مدار. ۶۵

جدول۴-۱۲-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی بالا نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در راهبرد مقابله‎ای‌هیجان مدار. ۶۶

جدول۴-۱۳-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی بالا نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در سبک دفاعی رشدیافته. ۶۶

جدول۴-۱۴-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی بالا نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در سبک دفاعی رشدنایافته. ۶۷

جدول۴-۱۵-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی بالا نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در سبک دفاعی روان‌رنجورانه. ۶۷

جدول۴-۱۶-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی پایین نسبت به زوجهای متقاضی طلاق در راهبرد مقابله‎ای‌ مسئله‌مدار ۶۸

جدول۴-۱۷-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی پایین نسبت به زوجهای متقاضی طلاق در راهبرد مقابله‎ای هیجان مدار ۶۸

جدول۴-۱۸-آزمون تی مستقل در بررسی رضایت زناشویی پایین نسبت به زوجهای متقاضی طلاق در سبک دفاعی رشدیافته ۶۹

جدول۴-۱۹-آزمون تی مستقل در بررسی زوجین متقاضی طلاق نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در سبک دفاعی رشدنایافته. ۶۹

جدول۴-۲۰ آزمون تی مستقل در بررسی زوجین متقاضی طلاق نسبت به زوجهای با رضایت زناشویی پایین در سبک دفاعی روان‌رنجورانه. ۷۰

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار ۴-۱-فراوانی و درصد تعداد گروهها ۵۷

نمودار ۴-۲-فراوانی و درصد تعداد مردان. ۵۸

نمودار۴-۳-فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی.. ۵۹

نمودار۴-۴- پراکنش متغیر راهبردهای مقابله‎ای، سبک‎های دفاعی و رضایت زناشویی.. ۶۵

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین ساز و کارهای دفاعی و سبک‎های مقابله با رضایتمندی زناشویی (در زنان و شوهران شهر رشت)”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...