رابطه بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل

تعداد 117 صفحه فایل word

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خود توصیف گری بدنی با زضایت زناشویی معلمان متاهل شهر صومعه سرا بود. مطالعه حاضر توصیفی از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان زن متاهل شهر صومعه سرا بود که در طول سال تحصیلی 93 -94  در آموزش و پرورش مشغول به کار می باشند. و با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  انتخاب اعضای نمونه پژوهش اقدام شد . حجم نمونه حدوداً 120 نفر است که به ازای هر متغیر پیش بین 40 نفر تعیین شده است. دراین تحقیق برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش متغيرها و فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در ضمن كليه عمليات آماري با استفاده نرم افزار20[1]spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که؛ مقادير همبستگی بین خودتوصیف گری بدنی و مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل از نظر آماری معنی دار است(01/0>p). بين خودتوصیف گری بدنی با رضایت زناشویی، همبستگی مثبت به میزان (35/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). بين مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی، همبستگی مثبت به میزان (47/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). و پیش بینی رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بر اساس خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی معنی دار است.

کلید واژه : خودتوصیف گری بدنی ، مهارتهای ارتباطی، رضایت زناشویی ، معلمان زن متاهل

 

«فهرست مطالب»

فصل اول: کلیّات تحقیق—————————————— ۱

۱-۱- مقدمه ——————————————————– ۲

۱-۲- بیان مسئله—————————————————— ۳

۱-۳- اهمیّت و ضرورت تحقیق——————————————- ۴

۱-۴- اهداف تحقیق————————————————— ۵

۱-۵- سوالات تحقیق————————————————– ۶

۱-۶- فرضیّات تحقیق————————————————– ۶

۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق—————————— ۷

۱-۸-  قلمرو تحقیق————————————————— ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق——————————— ۹

۲-۱- پیش درآمد —————————————————– ۱۰

بخش اول: رضایت زناشویی ————————————— ۱۱

۲-۲- رضایت زناشویی————————————————- ۱۲

۲-۳- اهمیت تشکیل خانواده در رضایت زناشویی—————————— ۱۳

۲-۴ – مدل های سازگاری (رضامندی) زناشویی——————————– ۱۳

۲- ۵- دیدگاه های نظری در مورد رضایت مندی زناشویی ———————— ۱۴

۲- ۶- مدل چند مختصاتی نظام های زناشویی——————————— ۱۷

۲- ۷- رفتارهای آرامش بخش در روابط زوجین ——————————- ۱۸

۲- ۸- پایه های اساسی در رضایت مندی زناشویی—————————— ۱۹

۲- ۹- ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد————————– ۲۴

۲-۱۰- راهبردهای پیش گیرانه برای بهبود رضایت زناشویی———————– ۲۶

۲- ۱۱- ملاک های همسرگزینی——————————————- ۲۷

۲-۱۲- سن ازدواج و تفاوت سنی—————————— ۲۸

بخش دوم: خود توصیف گری بدنی———————————– ۳۱

۲-۱۳- خود توصیف گری بدنی——————————————- ۳۲

۲-۱۳-۱- تفاوت بین نگرانی طبیعی  از تصویر بدنی، نارضایتی بدنی، و مشغله ی ذهنی با

 نگرانی های تصویر بدنی و یا اختلالات تصویر بدنی—————————- ۳۴

۲-۱۳-۲- نگرانی از تصویر بدن در افرادنابالغ، نوجوان ، جوان، میانسال و بزرگسالان

 مسن تر———————————————————— ۳۵

۲-۱۳-۳- رویکردشناختی رفتاری—————————————— ۳۶

بخش سوم: مهارتهای ارتباطی ————————————– ۳۸

۲- ۱۴- ارتباط——————————————————- ۳۹

۲-۱۵- انواع ارتباط—————————————————- ۳۹

۲-۱۶- ابعاد و ویژگی های  ارتباط —————————————- ۴۰

۲-۱۷- اجزاء ضروری یک ارتباط خوب————————————- ۴۰

۲-۱۸- مهارت های ارتباطی———————————————- ۴۱

۲-۱۹- سه مهارت بین فردی——————————————— ۴۲

۲-۲۰- اهمیت یادگیری مهارت های ارتباطی———————————- ۴۲

۲- ۲۱- موثر نبودن بیشتر ارتباط ها—————————————– ۴۳

۲- ۲۲- موانع ارتباطی ————————————————- ۴۴

بخش چهارم: پیشینه تحقیق—————————————– ۴۷

۲-۲۳- تحقیقات انجام شده در داخل————————————— ۴۸

۲-۲۴- تحقیقات انجام شده در خارج ———————————- ۵۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق————————————- ۵۲

۳-۱- پیش درآمد—————————————————– ۵۳

۳-۲- روش تحقیق—————————————————- ۵۴

۳-۳- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن—————– ۵۴

۳-۴- روش و ابزار گرد آوری داده ها————————————— ۵۴

۳-۵- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها———————————- ۵۵

۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها—————————– ۵۶

۳-۶-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها————————– ۵۶

۳-۶-۲- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها——————————– ۵۶

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها————————————- ۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها———————————- ۵۸

۴-۱- پیش درآمد—————————————————– ۵۹

۴-۲ – یافته های استنباطی———————————————–

فصل پنجم: نتیجه گیری——————————————- ۶۹

۵-۱- پیش درآمد—————————————————– ۷۰

۵۲- بحث و نتیجه گیری———————————————– ۷۱

۵-۳ – محـدودیت‌های تحقیق——————————————– ۷۶

۵-۴ – پیشنهـادات—————————————————- ۷۶

۵-۴-۱- پیشنهـادات تحقیق———————————————- ۷۶

۵-۴-۲- پیشنهادات کاربردی——————————————— ۷۶

منابع و پیوست ها—————————————————– ۷۷

 

 

«فهرست نمودارها»

نمودار ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات——————— ۶۰

نمودار ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تعداد فرزند——————– ۶۱

نمودار ۴-۳ – نمودار خطی همبستگی بین خودتوصیف گری بدنی و مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی ۶۳

نمودار ۴-۴ :باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بر اساس خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی ——————————————— ۶۶

«فهرست جداول»

جدول۳-۱:مقدار آلفای متغیرهای پژوهش———————————— ۵۶

جدول ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات——————— ۶۰

جدول ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تعداد فرزند——————– ۶۱

جدول ۴-۳ : شاخص های توصیفی سن ، سابقه و مدت ازدواج گروه نمونه تحقیق——- ۶۲

جدول ۴-۴ : همبستگی های متقابل بین خودتوصیف گری بدنی و مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی     ۶۲

جدول ۴-۵ : همبستگی بین خودتوصیف گری بدنی با رضایت زناشویی————– ۶۴

جدول ۴-۶ : همبستگی بین خودتوصیف گری بدنی با مهارتهای ارتباطی————– ۶۴

جدول ۴-۷ : همبستگی بین مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی—————— ۶۵

جدول ۴-۸ : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بر اساس خودتوصیف گری بدنی و مهارتهای ارتباطی——————————— ۶۵

جدول ۴ -۹ :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بر اساس خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی——————– ۶۷

جدول ۴-۱۰ – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بر اساس خودتوصیف گری بدنی و مهارتهای ارتباطی                         ۶۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...