رابطه¬ی بین درک خطر ترافیکی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و سبک‌شناختی و بررسی میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر فیلم¬های ترافیکی بر درک خطر ترافیکی

تعداد 117 صفحه فای word

چکیده

زمينه مسأله و هدف پژوهش: یکی از مهم‌ترین عوامل انسانی مؤثر بر تصادفات ترافیکی ادراک خطر است. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه با دو هدف اصلی است: هدف در مطالعه­ی اول بررسی ارتباط بین توانایی­های شناختی شامل سبک­های شناختی، بازداری رفتاری و بازداری شناختی با درک خطر ترافیکی در بین رانندگان و در مطالعه­ی دوم تأثیر آموزش درک­خطر ترافیکی از طریق فیلم­های کوتاه بر افزایش توانایی درک خطرات ترافیکی بود. روش: در مطالعه­ی اول، 129 راننده­ی مرد (با میانگین 79/37 و انحراف استاندارد سنی 85/8) قسمت حمل­بار شهر مشهد شرکت کردند. در اجرای مطالعه­ی دوم 42 دانشجوی دارای گواهی­نامه همکاری داشتند که 27 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایش آموزش یک جلسه­ای درک خطر از طریق فیلم­های کوتاه ترافیکی ارائه شد. نمونه­گیری در هر دو مطالعه در دسترس بود. داده­ها با استفاده از آزمون­های درک خطر ترافیکی، ایست-علامت، برو-نرو و تحلیل سبک­های شناختی به ترتیب برای سنجش توانایی درک خطر، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و سبک شناختی جمع­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: نتایج مطالعه­ی اول نشان داد که بین درک خطر ترافیکی با سبک­شناختی کل­گرا، توجه و توجه انتخابی، رابطه­ی مثبت و بازداری رفتاری رابطه­ی منفی معناداری داشت. بین درک خطر ترافیکی و بازداری شناختی رابطه­ی معناداری دیده نشد. یافته­های مطالعه­ی دوم گویای تأثیر مثبت آموزش مبتنی بر فیلم­های کوتاه ترافیکی بر درک خطر بود. بدین ترتیب که نمرات درک خطر گروه آزمایش پس از دریافت آموزش بطور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. نتيجه­گيري: به­طورکلی، مطالعه­ی حاضر بر نقش توجه، توجه انتخابی و سبک­شناختی کل­گرا بر درک خطر ترافیکی صحه می­گذارد؛ بااین­وجود، درمورد تأثیر بازداری­های رفتاری و شناختی بر درک خطر نیازمند پژوهش­های بیشتری است. در انتها، آموزش می­تواند درک خطر ترافیکی رانندگان را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی: درک خطر ترافیکی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی، سبک­های شناختی، آموزش مبتنی بر فیلم

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول

مقدمه پژوهش

بیان مسئله. ۲

سؤالات و فرضیه‌های پژوهش…. ۷

فرضیه‌های اصلی.. ۷

مطالعه­ی اول.. ۷

مطالعه­ی دوم. ۷

فرضیه‌های فرعی.. ۷

سؤال پژوهشی.. ۷

تعریف عملیاتی متغیرها ۷

فصل دوم

پیشینه و مبانی نظری پژوهش

آسیب­ها و صدمات ناشی از تصادفات ترافیک… ۹

تعریف تصادف.. ۱۰

عوامل مؤثر بر بروز تصادفات ترافیکی.. ۱۱

نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات.. ۱۲

روانشناسی ترافیک… ۱۲

تکلیف رانندگی.. ۱۴

خطر و درک خطر. ۱۵

درک خطرات ترافیکی.. ۱۹

اندازه‌گیری و سنجش درک خطر ترافیکی.. ۲۲

عوامل مؤثر بر درک خطر ترافیکی.. ۲۴

جنسیت… ۲۴

سن و تجربه رانندگی.. ۲۵

ویژگی­های شخصیتی.. ۳۰

عوامل شناختی.. ۳۰

سبک­های شناختی.. ۳۱

سبک‌شناختی تحلیلی.. ۳۳

سبک‌شناختی کل­گرا ۳۳

بررسی سبک­شناختی کل­گرا- تحلیلی در بین رانندگان.. ۳۴

سیستم­های شناختی.. ۳۵

بازداری رفتاری.. ۳۸

بازداری شناختی.. ۴۱

بررسی بازداری شناختی و رفتاری در بین رانندگان.. ۴۲

آموزش درک خطر ترافیکی.. ۴۴

جمع‌بندی نهایی.. ۴۸

فصل سوم
روش پژوهش

طرح پژوهش…. ۵۰

شرکت­کنندگان.. ۵۱

ابزارهای پژوهش…. ۵۱

آزمون درک خطر ترافیکی.. ۵۱

آزمون برو/نرو ۵۴

آزمون ایست-علامت… ۵۵

آزمون تحلیل سبک‌شناختی رایدینگ… ۵۸

روش اجرای پژوهش…. ۵۹

روش تجزیه­وتحلیل داده­ها ۶۱

فصل چهارم
یافته­های پژوهش

یافته­ها ۶۲

مطالعه اول.. ۶۲

یافته­های جمعیت شناختی.. ۶۲

یافته­های مربوط به هر فرضیه در پژوهش…. ۶۴

فرضیه­های اصلی.. ۶۶

فرضیه‌های فرعی.. ۷۰

سؤال پژوهشی.. ۷۲

مطالعه دوم. ۷۳

یافته­های جمعیت شناختی.. ۷۳

یافته­های مربوط به هر فرضیه در مطالعه­ی دوم. ۷۵

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری

رابطه­ی بین بازداری رفتاری و درک خطرات ترافیکی.. ۷۷

رابطه­ی بین بازداری شناختی و درک خطرات ترافیکی.. ۷۹

رابطه­ی بین سبک‌شناختی کل­گرا با درک خطرات ترافیکی.. ۸۱

فرضیه‌های فرعی.. ۸۴

فرضیه­ی فرعی اول: تفاوت افراد با سبک‌شناختی کل­گرا و افراد با سبکشناختی تحلیلی در نمرات بازداری رفتاری.. ۸۴

فرضیه­ی فرعی دوم: تفاوت افراد با سبک‌شناختی کل­گرا و افراد با سبکشناختی تحلیلی در نمرات بازداری شناختی.. ۸۵

سؤال پژوهشی.. ۸۶

پیش­بینی درک خطر ترافیکی از طریق شاخصهای بازداری رفتاری، بازداری شناختی و تحلیل سبکشناختی.. ۸۶

مطالعه­ی دوم. ۸۷

اثر آموزش درک خطر بر توانایی درک خطرات ترافیکی.. ۸۷

نتیجه‌گیری.. ۸۸

محدودیت‌های پژوهش…. ۸۹

محدودیت در نمونه: ۸۹

محدودیت در ابزار ۸۹

پیشنهادات.. ۸۹

منابع. ۹۱

Abstract 103

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول ۱-۴. توزیع پایه­ی گواهی­نامه و وضعیت تأهل اعضای نمونه پژوهش…. ۶۲

جدول ۲-۴. تعداد، دامنه، میانگین و انحراف معیار سن، میزان تحصیلات، تجربه­ی رانندگی، سابقه­ی گواهی­نامه، میزان رانندگی، تعداد تصادفات و تعداد جریمه­های یک‌ساله. ۶۳

جدول ۳-۴. آماره­های توصیفی متغیرهای موردمطالعه. ۶۴

جدول ۴-۴. ضرایب همبستگی اسپیرمن بین نمرات به‌دست‌آمده از آزمون­های درک خطر ترافیکی، برو-نرو، ایست- علامت و تحلیل سبک‌شناختی   ۶۷

جدول ۵-۴. میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون مان-ویتنی در دو گروه سبک‌شناختی کل­گرا و تحلیلی   ۷۰

جدول ۶-۴. میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون مان-ویتنی در دو گروه سبک‌شناختی کل­گرا و تحلیلی   ۷۱

جدول ۷-۴ ضریب رگرسیون خطی در پیش­بینی درک خطر ترافیکی از طریق بازداری شناختی، بازداری رفتاری و تحلیل سبک­شناختی   ۷۲

جدول ۸-۴. توزیع فراوانی و درصد جنسیت و وضعیت تأهل اعضای نمونه پژوهش به تفکیک دو گروه آزمایش وکنترل  ۷۳

جدول ۹-۴. تعداد، میانگین و انحراف معیار سن، تحصیلات، تجربه­ی رانندگی، سابقه­ی گواهی­نامه، میزان رانندگی، تعداد تصادفات و تعداد جریمه­های یک‌ساله به تفکیک گروه آزمایش و کنترل.. ۷۴

جدول ۱۰-۴. آماره­های توصیفی متغیر درک خطر ترافیکی به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل  ۷۵

جدول ۱۱-۴. نتایج تحلیل کواریانس یک­راهه درک خطر ترافیکی در دو گروه آزمایش و کنترل  ۷۶

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار۱-۲. انواع بازداری از دیدگاه آرون.. ۳۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه¬ی بین درک خطر ترافیکی، بازداری رفتاری، بازداری شناختی و سبک‌شناختی و بررسی میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر فیلم¬های ترافیکی بر درک خطر ترافیکی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...