تجزیه و تحلیل ریسک فازی در رتبه‌بندی اعداد فازی تعمیم یافته با ارتفاعات سمت چپ و راست مختلف

تعداد 107 صفحه فایل word

چکیده

   رتبه بندی عددهای فازی نقش مهمی در تصمیم گیری، بهینه سازی و پیش بینی کردن بازی می کند. قبل از اینکه هر تصمیمی در باره ی عددهای فازی گرفته شود، باید این اعداد را رتبه بندی کرد. به همین دلیل، این تحقیق قصد دارد درباره ی رتبه بندی اعداد فازی صحبت کند.

   ابتدا تعاریف و مقدمات فازی را مورد مطالعه قرار می دهد و سپس اشاره مختصری به پنج روش رتبه بندی از جمله محاسبه نقطه ثقل،  روش فازی زدایی و ارتفاعات که توسط سایر محققین برای رتبه بندی اعداد فازی پیشنهاد شده است. در ادامه روش رتبه بندی که توسط چن و لیو[1] پیشنهاد شده است به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد و به کمک چندین مثال رتبه بندی جدید برای تجزیه و تحلیل ریسک فازی[2] برای  اعداد فازی تعمیم یافته[3] با ارتفاعات سمت چپ و ارتفاعات سمت مختلف، که به بررسی مناطق سمت مثبت و مناطق سمت منفی و مقادیر مرکز جرم از اعداد فازی تعمیم یافته را به‌ عنوان عواملی برای محاسبه  رتبه‌بندی[4] می پردازد. این می‌تواند بر موانع موجود بر روش‌های رتبه‌بندی فازی غلبه کند و در پایان این روش با  روش هایی که قبلاً برای رتبه بندی اعداد فازی ارائه شده اند مورد مقایسه قرار گرفته است و نشان داده شده که این روش می تواند در برخی از موارد بر کاستی ها ی روشهای دیگر غلبه کند.

کلیدواژه‌ها: تجزیه و تحلیل ریسک فازی، اعداد فازی تعمیم یافته، ارتفاعات سمت چپ، مرتبه رتبه‌بندی، نمره رتبه‌بندی، اتفاعات سمت راست

1 Chen & Liu

2 fuzzy risk

3 generalized

4 ranking

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

تاریخچه. ۲

مقدمه. ۳

                                    فصل اول : مفهوم فازی و تعاریف اولیه                                          

۱-۱ مقدمه. ۷

۱-۲ مجموعه های فازی: ۹

۱-۳ خواص مجموعه های فازی : ۱۱

۱-۴ ضرب کارتزین: ۱۲

۱-۵ مجموعه فازی  محدب: ۱۵

۱-۶ توابع فازی: ۱۷

۱-۷ اعداد فازی مثلثی: ۱۸

۱-۸ اعداد فازی  ذوزنقه ای : ۱۸

۱-۹ عملیات روی اعداد فازی ذوزنقه ای : ۱۹

۱-۱۰   برشها و ویژگی های آن: ۱۹

۱-۱۰-۱  برش ضعیف: ۱۹

۱-۱۰-۲  برش قوی: ۲۰

۱-۱۰-۳ ویژگی های مجموعه  برش : ۲۰

۱-۱۱ عملگرهای جبری برای اعداد فازی RL: ۲۰

                                         فصل دوم: روشهای رتبه بندی                                         

۲-۱ مقدمه. ۲۳

۲-۲ رتبه‌بندی اعداد فازی بر اساس فاصله مرکز ثقل از مبداء (شعاع) و شاخص CV (چنگ ۱۹۹۸) ۲۳

۲-۲-۱ شاخص CV : ۲۶

۲-۲-۲ شاخص ضریب پراکندگی: ۲۷

۲-۳ رتبه‌بندی اعداد فازی بر اساس مساحت (چو و تسو ۲۰۰۲): ۳۰

۲-۳-۱ مثال‌های مقایسه‌ای (تطبیقی): ۳۱

۲-۴ رتبه بندی بر اساس روش فاصله (چن و چن ۲۰۰۷): ۳۳

۲-۵ رتبه بندی بر اساس مقادیر فازی زدائی و پراکندگی(چن و چن ۲۰۰۹ ): ۳۶

۲-۶ رتبه بندی بر اساس ارتفاعات اعداد فازی(چن و سانگانسات ۲۰۱۱): ۳۹

                    فصل سوم : تجزیه و تحلیل ریسک فازی به کمک رتبه بندی                                

۳-۱ مقدمه. ۴۵

۳-۲  روشی جدید برای رتبه‌بندی اعداد فازی تعمیم یافته با ارتفاعات چپ و راست مختلف… ۴۸

۳-۳ بعضی از ویژگی‌های روش… ۵۴

۳-۳-۱ خاصیت ۱ (اصل صفر): ۵۴

۳-۳-۲ خاصیت ۲(خاصیت متقارن): ۵۶

۳-۳-۳ خاصیت ۳. ۶۱

۳-۳-۴ خاصیت ۴ : ۶۲

۳-۳-۵ خاصیت ۵. ۶۴

۳-۴ تحلیل ریسک فازی براساس روش رتبه‌بندی اعداد فازی: ۶۶

۳-۵ مثالهای عددی بر اساس روشی که برای رتبه بندی اعداد فازی ارائه شده است: ۶۸

                     فصل چهارم : مقایسه روش پیشنهادی با روشهای موجود                                    

۴-۱ مقدمه. ۸۰

۴-۲ مقایسه این روش با هشت روش موجود. ۸۰

نتیجه‌گیری.. ۹۰

منابع و ماخذ. ۹۱

 منابع فارسی. ۹۱

منابع انگلیسی. ۹۲

چکیده انگلیسی

 

                                           فهرست جدول ها

جدول (۲-۱) : مقادیر دو عدد فازی مثلثی  و .. ۲۸

جدول (۲-۲) : توابع معکوس از  و .. ۳۰

جدول (۲-۳) :نقطه مرکز ثقل  و .. ۳۰

جدول (۳-۱) : مجموعه نه عضوی مقدار ارزش زبانی.. ۶۶

جدول (۳-۲) :شدت شکست  و احتمال شکست و زیر مجموعه (۲۰۰۷ و۲۰۰۹) ۶۹

جدول (۳-۳) :شدت شکست  و احتمال شکست و زیر مجموعه .. ۷۴

جدول (۴-۱) : مقایسه نتایج رتبه‌بندی از روش پیشنهادی موجود نشان داده شده در شکل (۴-۱) ۸۴

جدول(۴-۲) : مقایسه نتایج رتبه‌بندی از روش پیشنهادی موجود نشان داده شده در شکل (۴-۲) ۸۸

 

                                             فهرست شکل ها

شکل(۱-۱) : متمم یک مجموعه فازی.. ۱۱

شکل(۱-۲) : اشتراک دو مجموعه. ۱۱

شکل(۱-۳) : اجتماع دو مجموعه. ۱۱

شکل(۱-۴) : توان مجموعه های فازی.. ۱۲

شکل (۱-۵):  جمع جبری دومجموعه فازی.. ۱۳

شکل (۱-۶): جمع کراندار دو مجموعه فازی.. ۱۳

شکل (۱-۷): تفریق کراندار دو مجموعه فازی.. ۱۴

شکل (۱-۸): ضرب جبری  دو مجموعه فازی.. ۱۴

شکل (۱-۹) : مجموعه فازی غیرمحدب… ۱۵

شکل (۱-۱۰) : مجموعه فازی محدب۱۵

شکل (۱-۱۱) : عددفازی نوع  – .. ۱۶

شکل (۱-۱۲) : عددفازی مثلثی.. ۱۸

شکل (۱-۱۳) : عددفازی ذوزنقه ای.. ۱۸

شکل (۲-۱) : رتبه‌بندی اعداد فازی به‌صورت .. ۲۴

شکل (۲-۲) : دو عدد فازی  و .. ۲۸

شکل (۲-۳) : سه عدد فازی مثلثی  و  و .. ۲۹

شکل (۲-۴) : دو عدد فازی .. ۳۱

شکل (۲-۵) : دو عدد فازی .. ۳۲

شکل (۲-۶) :  سه عدد فازی .. ۳۲

شکل (۲-۷) :   پنج عدد فازی.. ۳۳

شکل (۲-۸) : فاصله بین هر نقطه  و نقطه .. ۳۴

شکل (۲-۹) : نقطه مرکز ثقل . ۳۵

شکل (۲-۱۰) : دو عدد فازی ذوزنقه‌ای.. ۳۸

شکل (۲-۱۱) : دو عدد فازی ذوزنقه‌ای استاندارد. ۳۸

شکل (۲-۱۱) : ناحیه ذوزنقه‌ای.. ۴۰

شکل (۳-۱) : تابع عضویت اعداد فازی ذوزنقه‌ای تعمیم یافته .. ۴۶

شکل(۳-۲) : تابع عضویت اعداد فازی ذوزنقه‌ای  و . ۴۶

شکل (۳-۳) : مساحت سمت چپ و سمت راست  وقتی‌که .. ۵۰

شکل (۳-۴) : مساحت سمت چپ و راست  وقتی‌که .. ۵۱

شکل (۳-۵) : مساحت سمت چپ و راست  وقتی‌که .. ۵۲

شکل (۳-۶) : عدد فازی تعمیم یافته .. ۵۵

شکل (۳-۷) : اعداد فازی تعمیم یافته  و  و .. ۵۷

شکل (۳-۸) : اعداد فازی تعمیم یافته  و .. ۶۲

شکل (۳-۹) : اعداد فازی تعمیم یافته  و .. ۶۳

شکل (۳-۱۰) : اعداد فازی تعمیم یافته  و .. ۶۴

شکل (۳-۱۱) : ساختاری برای آنالیز ریسک فازی (شماخر۱۹۸۴) ۶۸

شکل (۳-۱۲) : ساختاری برای ریسک فازی (چن و چن ۲۰۰۷ و۲۰۰۹) ۶۹

شکل (۴-۱) : هشت مجموعه از اعداد فازی تعمیم یافته (چن و چن ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹) ۸۱

شکل (۴-۲) : سه مجموعه عددفازی تعمیم یافته(چن و چن ۲۰۰۵) ۸۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تجزیه و تحلیل ریسک فازی در رتبه‌بندی اعداد فازی تعمیم یافته با ارتفاعات سمت چپ و راست مختلف”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...