تبیین اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی در دانشجویان ارشد دانشگاه کاشان(۹۴-۱۳۹۳)

تعداد 189 صفحه فایل word

چکیده:

اختلال اضطراب اجتماعی، با ترس و اجتناب از موقعیت های اجتماعی که فرد احساس می کند در معرض خطر ارزیابی دقیق دیگران قرار دارد، مشخص می شود. این اختلال با توجه به شیوع بالا و تداخل جدی با زندگی شخصی و اجتماعی فرد، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.اضطراب اجتماعی ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان انجام گرفته است.نمونه پژوهش شامل 322دانشجوی دختر و پسر (176 دختر و 146 پسر) بود که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مقیاس اضطراب اجتماعی کانور(SPIN)، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو(NEO-FFI)، سیاهه کمال گرایی هیل (2004)، مقیاس خودکارآمدی شرر و مادوکس(1982) و استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد،آزمون معناداری همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون t محاسبه شد. نتایج نشان داد بین صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی،رابطه معنی داری وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، پیش بینی کننده قوی تری برای اضطراب اجتماعی است. با توجه به اهمیت عوارض ناشی از اضطراب اجتماعی و تداخل آن در عملکرد تحصیلی،اجتماعی و شغلی انجام مداخله های آموزشی و مشاوره ای جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی و کیفیت زندگی دانشجویان ضروری است.

کلمات كليدي: اضطراب اجتماعي ، صفات شخصيتي، کمال گرایی، خودكارآمدي

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه                                                                                                           ۳

۲-۱-بیان مسأله                                                                                                      ۶

۳-۱-اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                 ۸

۴-۱-اهداف پژوهش                                                                                                ۱۰

   ۴-۱-۱- هدف کلی                                                                                              ۱۰

   ۴-۱-۲ -اهداف جزیی                                                                                          ۱۱

۵-۱-فرضیه های پژوهش                                                                                         ۱۱

۶-۱-سوالات پژوهشی                                                                                              ۱۲

۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیر ها                                                    ۱۲

   ۷-۱-۱-تعریف مفهومی اضطراب اجتماعی                                                             ۱۲

   ۷-۱-۲-تعریف عملیاتی اضطراب اجتماعی                                                             ۱۲

   ۷-۱-۳-تعریف مفهومی صفات شخصیتی                                                                ۱۲

   ۷-۱-۴-تعریف عملیاتی صفات شخصیتی                                                               ۱۳

   ۷-۱-۵- تعریف مفهومی ابعاد کمال گرایی                                                              ۱۳

   ۷-۱-۶-تعریف عملیاتی ابعاد کمال گرایی                                                               ۱۳

   ۷-۱-۷-تعریف مفهومی خودکارآمدی                                                                     ۱۴

   ۷-۱-۸ -تعریف عملیاتی خودکارآمدی                                                                   ۱۴

فصل دوم : پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه                                                                                                           ۱۶

۲-۲- مبانی نظری متغیرهای پژوهش                                                                        ۱۶

   ۲-۲-۱- اضطراب اجتماعی                                                                                   ۱۶

   ۲-۲-۲- ویژگی های اختلال اضطراب اجتماعی                                                      ۱۷

   ۲-۲-۳-شیوع اختلال اضطراب اجتماعیر                                                               ۱۸

   ۲-۲-۴- شکل گیری و روند اختلال اضطراب اجتماعی                                            ۱۸

   ۲-۲-۵- مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی                                    ۱۹

۲-۲-۵-۱- مدل شناختی مدل شناختی کلارک و ولز                                          ۱۹

۲-۲-۵-۲- مدل شناختی-رفتاری رپ و هیمبرگ                                               ۲۰

۲-۲-۵-۳- مدل هافمن و بارلو                                                                          ۲۰

۲-۲-۵-۴- مدل کایمبرال                                                                                 ۲۱

۲-۲-۵-۶- مدل رپ و اسپنس                                                                          ۲۲

۲-۲-۵-۷- ارزیابی مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی                  ۲۲

   ۲-۲-۶- درمان اختلال اضطراب اجتماعی                                                              ۲۳

   ۲-۲-۲-شخصیت                                                                                                 ۲۴

۲-۲-۲-۱-تعریف شخصیت                                                                               ۲۴

۲-۲-۲-۲-نظریه های مربوط به شخصیت                                                           ۲۵

۲-۲-۲-۲-۱- رویکرد روان تحلیل گری                                                            ۲۵

۲-۲-۲-۲-۲- رویکرد نو روانکاوی                                                                    ۲۶

۲-۲-۲-۲-۳- رویکرد شناختی                                                                        ۲۷

۲-۲-۲-۲-۴-  رویکرد رفتاری                                                                         ۲۷

۲-۲-۲-۲-۵- رویکرد انسان گرایی                                                                   ۲۸

۲-۲-۲-۲-۶- رویکرد تحلیل عوامل                                                                  ۲۹

۲-۲-۲-۳- طرح پنج عاملی شخصیت                                                                 ۳۰

۲-۲-۲-۳-۱- روان رنجور خویی (N)                                                               ۳۱

۲-۲-۲-۳-۲- برون گرایی (E)                                                                        ۳۲

۲-۲-۲-۳-۳- مسئولیت پذیری یا وجدانی بودن (C)                                         ۳۳

۲-۲-۲-۳-۴- باز بودن به تجربه (O)                                                               ۳۳

۲-۲-۲-۳-۵- توافق (A)                                                                                ۳۵

   ۲-۲-۳-کمال گرایی                                                                                             ۳۵

۲-۲-۳-۱- ویژگی های افراد کمال گرا                                                               ۳۶

۲-۲-۳-۲- ابعاد کمال گرایی                                                                             ۳۸

۲-۲-۳-۲-۱-کمال گرایی سازگارانه (بهنجار) و ناسازگارانه (نابهنجار)                   ۳۸

۲-۲-۳-۲-۲-کمال گرایی فعال و منفعل                                                          ۳۹

۲-۲-۳-۲-۳- کمال گرایی سالم و ناسالم                                                         ۴۰

۲-۲-۳-۲-۴- ابعاد سه گانه کمال گرایی                                                          ۴۰

۲-۲-۳-۲-۵- ابعاد شش گانه کمال گرایی                                                       ۴۱

۲-۲-۳-۲-۶- جمع بندی                                                                               ۴۲

۲-۲-۳-۳- دیدگاه های نظری مربوط به کمال گرایی                                           ۴۳

۲-۲-۳-۳-۱- نظریه فروید                                                                              ۴۳

۲-۲-۳-۳-۲- نظریه هورنای                                                                           ۴۴

۲-۲-۳-۳-۳- نظریه آدلر                                                                                ۴۵

۲-۲-۳-۳-۴- نظریه راجرز                                                                             ۴۵

۲-۲-۳-۳-۵- نظریه الیس                                                                              ۴۶

۲-۲-۳-۳-۶- نظریه بندورا                                                                             ۴۷

۲-۲-۳-۴- سبب شناسی کمال گرایی                                                                ۴۸

۲-۲-۳-۴-۱- عوامل مربوط به والدینر                                                             ۴۸

۲-۲-۳-۴-۱-۱- سبک فرزند پروری                                                              ۴۸

۲-۲-۳-۴-۱-۲- کمال گرایی والدین                                                             ۵۱

۲-۲-۳-۴-۱-۳- سبک دلبستگی                                                                  ۵۲

۲-۲-۳-۴-۲- عوامل فردی                                                                             ۵۴

۲-۲-۳-۴-۲-۱- ارزیابی های غیرمنطقی                                                       ۵۴

۲-۲-۳-۴-۲-۲- تحریف های شناختی                                                          ۵۵

۲-۲-۳-۴-۳- عوامل بیولوژیکی                                                                       ۵۶

۲-۲-۳-۵- مدل تحولی کمال گرایی                                                                  ۵۷

   ۲-۲-۴- خودکارآمدی                                                                                          ۵۸

۲-۲-۴-۱- ماهیت خودکارآمدی                                                                        ۶۰

۲-۲-۴-۲- مؤلفه های خودکارآمدی                                                                   ۶۱

۲-۲-۴-۳- فرایندهای واسطه ای خودکارآمدی                                                    ۶۱

۲-۲-۴-۳-۱- فرایندهای شناختی                                                                   ۶۱

۲-۲-۴-۳-۲- فرایندهای انگیزشی                                                                   ۶۲

۲-۲-۴-۳-۳- فرایند های عاطفی                                                                    ۶۲

۲-۲-۴-۳-۴- فرایندهای انتخابی                                                                     ۶۳

۲-۲-۴-۴- جنبه های مختلف تأثیر باورهای خودکارآمدی بر عملکرد انسان           ۶۳

۲-۲-۴-۴-۱- رفتار انتخابی                                                                            ۶۳

۲-۲-۴-۴-۲- مقدار تلاش و پشتکار                                                                ۶۳

۲-۲-۴-۴-۳- الگوهای فکری و واکنش های هیجانی                                         ۶۴

۲-۳- پژوهش های انجام یافته                                                                                  ۶۴

   ۲-۳-۱- اضطراب اجتماعی                                                                                  ۶۴

   ۲-۳-۲- اضطراب اجتماعی و صفات شخصیتی                                                       ۶۶

   ۲-۳-۳- اضطراب اجتماعی و ابعاد کمال گرایی                                                      ۶۷

   ۲-۳-۴- اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی                                                            ۷۱

۲-۴- خلاصه فصل دوم                                                                                            ۷۴

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱- مقدمه                                                                                                           ۷۷

۳-۲- روش پژوهش                                                                                                 ۷۷

۳-۳- جامعه آماری                                                                                                  ۷۷

۳-۴- گروه نمونه، حجم گروه نمونه و روش نمونه گیری                                             ۷۷

۳-۵- ابزار پژوهش                                                                                                   ۷۸

   ۳-۵-۱- مقیاس اضطراب اجتماعی(SPIN)                                                            ۷۸

   ۳-۵-۲- پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو(NEO-FFI)                                         ۷۹

   ۳-۵-۳- سیاهه کمال­گرایی هیل                                                                           ۸۰

   ۳-۵-۴- مقیاس خودکارآمدی عمومی                                                                    ۸۲

۳-۶- روش اجرای پژوهش                                                                                       ۸۳

۳-۷- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها                                                                  ۸۳

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه                                                                                                           ۸۵

۴-۲- داده های توصیفی                                                                                          ۸۵

۴-۳- یافته های استنباطی                                                                                       ۹۳

۴-۳- یافته های جانبی                                                                                            ۱۰۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه                                                                                                           ۱۲۶

۵-۲- بحث و نتیجه گیری                                                                                        ۱۲۶

۵-۳-محدودیت های پژوهش                                                                                    ۱۳۸

۵-۴-پیشنهادات اجرایی                                                                                           ۱۳۸

۵-۵- پیشنهادات پژوهشی                                                                                        ۱۳۹

منابع فارسی                                                                                                            ۱۴۱

منابع انگلیسی                                                                                                         ۱۴۷

ضمایم                                                                                                                    ۱۵۹

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول۳-۱ تعداد گروه نمونه به تفکیک دانشکده ها                                                    ۷۸

جدول ۳-۲ شیوه نمره گذاری پرسشنامه شخصیت نئو                                                ۷۹

جدول ۳-۳ عوامل و مواد مربوط به آن­ها در  نسخه فارسی سیاهه کمال­گرایی هیل و همکاران (۲۰۰۴)         ۸۱

جدول ۳-۴ ضریب آلفای کرونباخ کل سیاهه کمال­گرایی هیل و همکاران و هریک از عوامل آن         ۸۲

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی در  بین دانشجویان دختر و پسر   ۸۵

جدول ۴-۲ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی دانشجویان                ۸۶

جدول ۴-۳ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر      ۸۸

جدول ۴-۴ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی  سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه     ۸۹

جدول ۴-۵ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگازانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر    ۹۰

جدول ۴-۶: میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان            ۹۱

جدول شماره ۴-۷ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی                                                                                                                 ۹۳

جدول شماره ۴-۸ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین صفت شخصیتی  برون گرایی و اضطراب اجتماعی                                                                                                                             ۹۴

جدول شماره ۴-۹ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین صفت شخصیتی  بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی                                                                                                                 ۹۴

جدول شماره ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین صفت شخصیتی  مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی                                                                                                                 ۹۵

جدول شماره ۴-۱۱ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی       ۹۶

جدول شماره ۴-۱۲ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی       ۹۶

جدول شماره ۴-۱۳ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین کمال گرایی نا سازگارانه و اضطراب اجتماعی    ۹۷

جدول شماره ۴-۱۴ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه  بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی        ۹۸

جدول ۴-۱۵ : ماتریس همبستگی  بین متغیرهای پژوهش                                          ۹۹

جدول ۴-۱۶: نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام  برای پیش بینی اضطراب اجتماعی  از  طریق  صفات شخصیت  در دانشجویان                                                                                                               ۱۰۰

جدول ۴-۱۷ : نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام  برای پیش بینی اضطراب اجتماعی از طریق ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان                                                                                                               ۱۰۰

جدول شماره  ۴-۱۸: نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس صفات شخصیتی، کمال گرایی و خود کارآمدی                                                                                                                 ۱۰۰

جدول ۴-۱۹ : نتایج آزمون t در مورد مقایسه میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر         ۱۰۲

جدول ۴-۲۰ : نتایج آزمون t در مورد مقایسه میانگین نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر           ۱۰۳

جدول ۴-۲۱ : نتایج آزمون t در مورد مقایسه میانگین نمرات ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر          ۱۰۴

جدول ۴-۲۲ : نتایج آزمون t در مورد مقایسه میانگین نمرات ابعاد کمال گرایی در بین دانشجویان دختر و پسر          ۱۰۴

جدول ۴-۲۳ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها                                                                                                                             ۱۰۶

جدول شماره ۴-۲۴  : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                  ۱۰۷

جدول ۴-۲۵ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها        ۱۰۸

جدول شماره ۴-۲۶  : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات  صفت شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                        ۱۰۹

جدول ۴-۲۷ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی توافق در بین دانشجویان ۱۱۰

جدول شماره۴-۲۸: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات  صفت شخصیتی توافق در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                              ۱۱۱

جدول ۴-۲۹ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها                                                                                                                             ۱۱۱

جدول شماره ۴-۳۰: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                   ۱۱۲

جدول ۴-۳۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها ۱۱۳

جدول شماره ۴-۳۲ : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات  صفت مسئولیت پذیری در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                              ۱۱۴

جدول شماره ۴-۳۳ : نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه زوجی میانگین نمرات  مسئولیت پذیری در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                                                             ۱۱۵

جدول۴-۳۴ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی در  بین دانشجویان دختر با توجه به دانشکده ها  ۱۱۶

جدول شماره۴-۳۵: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات  صفت اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                              ۱۱۷

جدول ۴-۳۶ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگازانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها      ۱۱۸

جدول شماره ۴-۳۷: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                              ۱۱۹

جدول شماره ۴-۳۸ : نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه زوجی میانگین نمرات  نمرات  کمال گرایی سازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                              ۱۲۰

جدول ۴-۳۹ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها    ۱۲۱

جدول شماره ۴-۴۰ : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                              ۱۲۲

جدول ۴-۴۱: میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان  با توجه به دانشکده ها      ۱۲۳

جدول شماره ۴-۴۲ : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات خودکارآمدی  در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها                                                                                              ۱۲۴

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                صفحه

نمودار ۴-۱: میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در  بین دانشجویان دختر و پسر            ۸۶

نمودار ۴-۲ : میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان                                  ۸۷

نمودار ۴-۳ :میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر                 ۸۸

نمودار۴-۴ : میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان        ۸۹

نمودار  ۴-۵ : میانگین نمرات کمال گرایی سازگازانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر      ۹۱

نمودار ۴-۶ : میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر                ۹۲

نمودار۴-۷ : میانگین نمرات صفات شخصیتی روان رنجورخویی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها       ۱۰۷

نمودار ۴-۸ : میانگین  نمرات صفات شخصیتی برون گرایی در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها            ۱۰۹

نمودار ۴-۹ : میانگین نمرات صفات شخصیتی توافق در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها          ۱۱۰

نمودار  ۴-۱۰ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها                                                                                                                             ۱۱۲

نمودار ۴-۱۱ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها                                                                                                                             ۱۱۴

نمودار ۴-۱۲ : میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در  بین دانشجویان دختر با توجه به دانشکده ها    ۱۱۷

نمودار ۴-۱۳ : میانگین د نمرات کمال گرایی سازگازانه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها      ۱۱۹

نمودار۴-۱۴ : میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان  با توجه به دانشکده ها       ۱۲۲

نمودار۴-۱۵ : میانگین نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان  با توجه به دانشکده ها   ۱۲۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبیین اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی در دانشجویان ارشد دانشگاه کاشان(۹۴-۱۳۹۳)”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...