%34تخفیف

دانلود محصول:بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

تعداد 184 صفحه فایل word

چکیده

در هر سازمان، همواره میتوان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر است، دست یافت. نقطه آغازین این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلاء های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است.به طوریکه از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید.شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندر کار مورد اعتناء قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شود و از افراد قدردانی شود. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. در این تحقیق، محقق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی در شرکت های داروسازی با استفاده از مدل بنچ مارکینگ پیترسون-اندرسون پرداخته است، برای این منظور فرآیندی که به عنوان فرآیند کلیدی از طریق ماتریس عملکرد مشخص شد فرآیند بازاریابی میباشد و شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری،کیفیت،توزیع و تحقیقات بازاریابی که از طریق تلاقی افکار مشخص شدند، سنجیده میشوند. هدف اصلی این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی و بهبود شاخص های مطرح شده از شرکت های موفق داروسازی میباشد.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود.جهت استخراج شاخص های تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران استفاده شده است و سپس برای گزینش داده های جمع آوری شده ابزار پرسشنامه به کار رفته است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و روسای شرکت داروسازی اسوه میباشد  که شامل 288 نفر میباشند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 111 پرسشنامه جمع آوری گردید.با انجام تحلیل های آماری، همه سوالات رتبه بندی گردیدند و مشخص شد که هریک از شاخص ها با رتبه های مختلف دربهبود فرایند بازاریابی چقدر تاثیر دارند.

واژگان کلیدی:بنچ مارکینگ، فرآیند بازاریابی، فرآیند کلیدی، بازاریابی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 سوالات تحقیق. 4

1-6 کاربرد های متصور از تحقیق. 5

1-7 روش تحقیق. 6

1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 6

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 6

1-10قلمرو تحقیق. 6

1-10-1قلمرو موضوعی تحقیق. 6

1-10-2 قلمرو مکانی.. 6

1-10-3 قلمرو زمانی.. 6

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 7

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 7

1-13 مدل تحقیق. 9

1-13-1 مدل بنچ مارکینگ پیترسون – اندرسون. 9

1-13-2 مدل كلی چرخه بنچ مارکینگ… 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 بخش اول: بنچ مارکینگ… 13

2-2-1 تاریخچه بنچ مارکینگ… 13

2-3 تعاریف بنچ مارکینگ و نقاط اشتراک آنها 14

2-4 نقاط اشتراک تعاریف بنچ مارکینگ… 16

2-5 ضرورت و اهمیت بنچ مارکینگ… 17

2-6 زمینه های بکارگیری بنچ مارکینگ… 20

2-7 موانع بنچ مارکینگ… 20

2-8 تیم بنچ مارکینگ… 21

2-8-1 تیم رهبری.. 22

2-8-2 تیم آماده سازی.. 22

2-8-3 تیم بازدید. 22

2-9 شابلون بنچ مارکینگ… 23

2-10 انواع بنچ مارکینگ… 23

2-11 ارتباط بین مدل های مختلف… 25

2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ… 27

2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ… 28

2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟. 29

2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی.. 30

2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی.. 30

2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی.. 31

2-17 فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ… 31

2-18 انتخاب فرآیندی كه باید بنچ مارك شود. 35

2-18-1 جستجو. 37

2-18-2 مشاهده 43

2-19 از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟. 44

2-19-1 تجزیه و تحلیل. 44

2-19-2 تطبیق. 45

2-20 معرفی صنعت داروسازی.. 46

2-20-1 تاریخچه دارو سازی.. 46

2-20-2 سیر تکاملی داروسازی.. 46

2-20-3 شرکت های دارویی در ایران. 47

2-21 معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه 48

2-21-1 معرفی شرکت فايزر. 48

2-21-2 معرفی شرکت جانسون & جانسون. 49

2-21-3 معرفی شرکت  باير. 49

2-21-4 معرفی شرکت  گيلاد. 50

2-21-5 معرفی شرکت سيپلا.. 51

2-21-6 معرفی شرکت توا 52

2-21-7 معرفی شرکت آپوتكس… 53

2-21-8 معرفی شرکت داروسازی اسوه 53

2-21-9 فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه 55

2-21-10 چشم انداز شركت داروسازی اسوه 55

2-22 رسالت شركت داروسازی اسوه 55

2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند. 57

2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی.. 57

2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد. 57

2-24 یافته ها 58

2-25 نتیجه گیری.. 58

2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس… 59

2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی.. 59

2-27-1 تاریخچه بازاریابی.. 59

2-27-2 تعریف بازاریابی.. 60

2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی.. 61

2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی.. 62

2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی.. 62

2-27-6 استراتژی های فرآیند بازاریابی.. 63

2-27-6-1 استراتژی بازاریابی یكسان. 63

2-27-6-2 استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 63

2-27-6-3 استراتژی بازاریابی تمركزی.. 64

2-28 مراحل فرآیند بازاریابی.. 65

2-29 بخش چهارم: رضایت مشتریان. 66

2-29-1 تعریف رضایت مشتری.. 66

2-29-2 مفهوم رضایت مشتری.. 66

2-29-3 لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان. 67

2-29-4 روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه 67

2-29-5 ارتباط با مشتری.. 68

2-29-6 اطلاعات مرتبط با مشتری.. 69

2-29-7 نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری.. 70

2-29-8 دیدگاه کاتلر. 71

2-29-8-1 عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری.. 71

2-30 بخش پنجم: نوآوری.. 72

2-30-1 تعریف نوآوری.. 72

2-30-2 اهمیت نوآوری.. 72

2-30-3 تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه. 73

2-30-4 طبقه بندی انواع نوآوری ها 74

2-30-4-1 مراحل نوآوری.. 75

2-30-4-2 محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ… 75

2-30-4-3 مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ… 76

2-30-4-3-1 مدل خطی.. 76

2-30-4-3-2 مدل مرحله ای.. 76

2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز. 77

2-30-4-4 دیدگاه اودیر. 78

2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه. 78

2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی.. 78

2-30-4-4-3 ارتقا محصول. 78

2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی.. 79

2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع. 79

2-30-4-5 اصلاحات.. 79

2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر. 79

2-30-5 بازاریابی یکپارچه. 79

2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی.. 80

2-30-7 نفوذ بازاریابی.. 80

2-30-8 تمرکز بر مشتری.. 80

2-30-9 تمرکز بر بازار. 80

2-31 چشم انداز. 80

2-32 سود. 81

2-33 بازارمحوری.. 81

2-34 طرح منحصر به فرد. 81

2-35 جدید. 81

2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری.. 81

2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 83

2-38 بخش ششم: کیفیت.. 83

2-38-1 درباره كیفیت.. 83

2-38-2 مفهوم كیفیت و جنبه های مختلف آن. 85

2-38-3 كیفیت و ارزش… 86

2-38-4 اهمیت کیفیت محصولات.. 86

2-38-5 استانداردهای کیفیت.. 87

2-38-6 هزینه های كیفیت در بنچ مارکینگ… 87

2-38-6-1 هزینه های پیشگیری.. 87

2-38-6-2 هزینه های بارزسی.. 88

2-38-6-3 هزینه های نواقص درونی.. 88

2-38-6-4 هزینه های نواقص خارجی.. 88

2-38-7 دایره کنترل کیفیت.. 88

2-38-8 انواع بازرسی در کنترل کیفیت.. 89

2-39 کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه 89

2-40 بخش هفتم: توزیع. 90

2-40-1 اهمیت مدیریت توزیع. 91

2-40-2 وظایف توزیع فیزیکی.. 92

2-40-3 مراحل طراحی کانال های توزیع. 92

2-40-4 کانال های اصلی توزیع. 93

2-40-5 استفاده استرتژیک از توزیع. 95

2-40-6 روش های حمل ونقل. 96

2-40-7 دیدگاه کاتلر. 96

2-40-7-1 تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع. 96

2-41 بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی.. 97

2-41-1 آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی.. 97

2-41-2 تحقیقات بازاریابی چیست ؟. 97

2-41-3 اهداف تحقیقات بازاریابی.. 99

2-41-4 روش شناسی تحقیقات بازاریابی.. 99

2-41-5 کاربرد تحقیقات بازاریابی.. 100

2-41-6 فرآیند تحقیقات بازاریابی.. 100

2-41-7 تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 102

2-42 پیشینه تحقیق. 102

2-42-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 102

2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 105

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 112

3-2 روش تحقیق. 112

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 113

3-4 فیش ثبت داده‌ها 113

3-5 پرسشنامه. 114

3-5-1 سوالات پرسشنامه. 114

3-5-2 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 115

3-5-3 اجزای اصلی پرسشنامه. 115

3-5-4 روش توزیع پرسشنامه. 116

3-6 روایی (اعتبار) ابزار تحقیق. 117

3-6-1 روایی محتوایی.. 117

3-6-2 روایی نمایی (ظاهری) 118

3-6-3 روایی سازه 118

3-7 جامعه آماری تحقیق. 118

3-8 قلمرو تحقیق. 120

3-8-1قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..120

3-8-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………120

3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 120

3-8-4 تعریف نظری متغیرها 120

3-8-5 تعریف عملیاتی متغیرها 122

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 124

3-9-1 آزمون كولموگوروف ـ اسمیرونوف.. 124

3-9-2 آزمون تی تک نمونه ای.. 125

3-9-3 آزمون فریدمن.. 125

فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 128

4-2   بررسي توصیفی مشاهدات.. 129

4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها 133

4-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 133

4-5 اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای.. 134

4-6 تفسير و تعبير مدل. 139

4-7 نتابج تحلیل عاملی تاییدی.. 143

4-8 بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 145

4-9 تحلیل سوال های تحقیق. 147

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 155

5-2 خلاصه تحقیق. 155

5-3 یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق. 156

این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: 156

5-4 پیشنهادات.. 158

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 159

5-6 محدوديت‌هاي تحقيق. 159

منابع و مآخذ. 160

منابع فارسی.. 161

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی.. 26

جدول 3-1: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق. 115

جدول 3-2: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) 117

جدول4-1: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. 129

جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش… 134

جدول 4-3: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش… 141

جدول4-4: شاخص‌های برازش مدل. 142

جدول 4-5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143

جدول 4-6: ضرایب همبستگی پیرسون. 145

جدول4-7: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی.. 147

جدول 4-8: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 148

جدول 4-9: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 149

جدول 4-10: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 150

جدول 4-11: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151

جدول 4-12: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151

جدول 4-13: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی.. 152

جدول 4-14: معني داري آزمون فريدمن.. 153

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1) خلاقیت، اختراع و نوآوری.. 74

شکل 2-2) محرک های نواوری.. 75

شکل 2-4) شماره  مدل مرحله ای.. 77

شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز. 77

شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه. 82

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 4-1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان. 131

نمودار 4-2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان. 131

نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان. 132

نمودار 4-5) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 136

نمودار 4-6) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138

62 دیدگاه برای دانلود محصول:بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

 1. Porfirio

  I am truly grateful to the holder of this site who has shared this wonderful article
  at at this place.

  Feel free to visit my web-site – Anna

 2. Taren

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!

  my blog post :: levaquin 500 mg disponible sans ordonnance en Espagne

 3. tlover tonet

  I?¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I most certainly will make sure to don?¦t put out of your mind this website and provides it a look regularly.

 4. Xbegfu

  best allergy medicine without antihistamine prescription vs over the counter best antihistamine decongestant combo

 5. Phyllis

  whoah this blog is fantastic i love studying your posts. Stay up the good work!
  You realize, a lot of people are hunting around for this information, you
  can help them greatly.

  Feel free to visit my web blog – cefuroxime zonder voorschrift verkrijgbaar in Nederland

 6. Deloras

  What i do not realize is in truth how you’re now not really
  much more neatly-liked than you may be now. You’re so intelligent.
  You recognize thus considerably relating to
  this matter, produced me personally imagine it from
  a lot of various angles. Its like women and men are not interested unless it is something to do with Woman gaga!
  Your own stuffs outstanding. Always take care of it up!

  My blog post: Jerri

 7. Dewitt

  Right here is the perfect web site for everyone who really wants to find out about this
  topic. You realize a whole lot its almost hard to argue
  with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely
  put a new spin on a subject which has been written about
  for decades. Wonderful stuff, just excellent!

  my homepage; Piroxicam Jet disponible en pharmacie suisse en ligne

 8. Rastrear Teléfono Celular

  Cuando tenga dudas sobre las actividades de sus hijos o la seguridad de sus padres, puede piratear sus teléfonos Android desde su computadora o dispositivo móvil para garantizar su seguridad. Nadie puede monitorear las 24 horas del día, pero existe un software espía profesional que puede monitorear en secreto las actividades de los teléfonos Android sin avisarles. https://www.xtmove.com/es/how-to-hack-someones-android-phone-without-touching-it/

 9. Rastrear Teléfono Celular

  Después de apagar la mayoría de los teléfonos móviles, se eliminará la restricción de ingreso de contraseña incorrecta. En este momento, podrá ingresar al sistema mediante huella digital, reconocimiento facial, etc. https://www.mycellspy.com/es/tutorials/how-to-find-out-your-wife-cell-phone-password/

 10. Ilse

  Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
  you made running a blog look easy. The whole glance of your website is fantastic, let
  alone the content material! You can see similar here sklep

 11. Filomena

  Hello! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.

  Kudos! You can read similar art here: Ecommerce

 12. Dessie

  Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos! You can read similar text
  here: Backlinks List

 13. Cooper

  It’s not my first time to pay a quick visit this web page, i
  am browsing this web site dailly and take pleasant facts
  from here every day.

  my homepage acheter du naproxen en Italie

 14. FloydSlusa

  mexico drug stores pharmacies: cheapest mexico drugs – mexico pharmacy

 15. Edison

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed
  reading it, you can be a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage one to continue your great job, have a nice day!

  my homepage: glyset po konkurenčni ceni v Čilu

 16. PedroFug

  mexican pharmacy: cheapest mexico drugs – buying prescription drugs in mexico

 17. Desmond Schearer

  rtp ak4d adalah situs judi online gampang cuan di Indonesia.

 18. 급전

  Informative Site… Hello guys here are some links that contains information that you may find useful yourselves. It’s Worth Checking out 급전

 19. 대출

  Thank you for sharing your knowledge with us.대출

 20. 대출

  Your insights have broadened my understanding.대출

 21. 대출

  Your article is a valuable resource for anyone interested in this subject.급전

 22. 대출

  Thank you for sharing your knowledge with us.급전

 23. 급전

  Your expertise s대출

 24. 급전

  I’m grateful for the depth of your analysis.대출

 25. 급전

  This post provided the answers I wa대출

 26. swiftnook

  This article was exactly what I was looking for. Excellent work!coinsslot

 27. blogpulse

  I really appreciate the thorough analysis you’ve provided here.swiftnook

 28. slotcoin

  I enjoyed reading this post. It gave me a lot to think about.dashdome

 29. website

  Your passion for the subject matter is evident in every post you write. This was another outstanding article. Thank you for sharing!coinsslot

 30. website

  You have a real gift for writing. Your posts are always so engaging and full of valuable information. Keep up the great work!nexusnook

 31. website

  You have a real gift for writing. Your posts are always so engaging and full of valuable information. Keep up the great work!nexusnook

 32. website

  This post was incredibly informative and well-organized. I learned so much from reading it. Thank you for your hard work and dedication!rendingnicheblog

 33. click

  I really appreciate the thoroughness of your research and the clarity of your writing. This was a very insightful post. Great job!slotcoin

 34. website

  You consistently produce high-quality content that is both informative and enjoyable to read. This post was no exception. Keep it up!pulsepeak

 35. tubidy mp3

  Howdy, I do believe your web site may be having browser compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 36. download mp3

  A motivating discussion is worth comment. I do think that you need to write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!

 37. Lida

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with
  SEO? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good gains. If you know of any please share.
  Thank you! I saw similar blog here: Where to escape room

 38. mp3

  It’s hard to come by knowledgeable people on this subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 39. Marybeth

  I will immediately seize your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I may just subscribe. Thanks!

 40. Carolyn

  Everyone loves what you guys tend to be up too. This
  sort of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys
  I’ve included you guys to our blogroll.

  Visit my homepage: Køb af lamotrigine

 41. yt mp3 converter

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but typically folks don’t speak about these subjects. To the next! Cheers.

 42. Air conditioning warranty services

  There is noticeably big money to know about this. I assume you made specific nice points in functions also.

 43. Zoned air conditioning systems

  my dad is a massage therapist and he can really relieve minor pains and injuries*

 44. aged domain for sale

  I couldn’t resist commenting. Very well written!

 45. complete asbestos removal services ltd

  The safety tips here are invaluable. Thanks for sharing!

 46. non notifiable asbestos removal

  This was very helpful information on the steps involved in asbestos removal.

 47. asbestos insulation board removal

  Thanks for shedding light on the importance of professional asbestos removal.

 48. epa asbestos removal

  This post is a great resource for anyone needing information on asbestos removal.

 49. kays asbestos removal

  This post is a great resource for anyone needing information on asbestos removal.

 50. asbestos corrugated sheet removal

  Very informative post on asbestos removal. I’m glad I read this before starting any renovations.

 51. asbestos removal operative

  This post was very insightful about the process of asbestos removal. Thanks!

 52. average cost to remove asbestos popcorn ceiling

  This was very educational. I’ll be sharing this with others interested in asbestos removal.

 53. emergency commercial plumber near me

  Brilliant post and useful information. I think this is what I read somewhere but I dont know with your experience

 54. Tonic Greens Reviews

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 55. Tonic Greens

  Thanks for some other informative site. The place else could I get that type of information written in such an ideal manner? I’ve a venture that I am simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 56. Tristan Rogalski

  This is a must-read for anyone interested in…에볼루션 모노폴리

 57. Horacio

  I read this piece of writing fully on the topic
  of the difference of hottest and earlier technologies, it’s awesome article.

 58. harvard blog

  I really like it whenever people come together and share views. Great site, continue the good work.

 59. 주부 대출

  I’ve been looking for answers on this—thank you!저신용자 대출

 60. 신용불량자 대출

  I see this topic in a new light now.직장인 대출

 61. 프라그마틱 무료체험

  You’ve addressed every aspect comprehensively.프라그마틱 슬롯 하는법

 62. AI for beginners

  I want to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new things you post…

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo