%34تخفیف

دانلود محصول:بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

تعداد 184 صفحه فایل word

چکیده

در هر سازمان، همواره میتوان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر است، دست یافت. نقطه آغازین این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلاء های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است.به طوریکه از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید.شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندر کار مورد اعتناء قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شود و از افراد قدردانی شود. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. در این تحقیق، محقق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی در شرکت های داروسازی با استفاده از مدل بنچ مارکینگ پیترسون-اندرسون پرداخته است، برای این منظور فرآیندی که به عنوان فرآیند کلیدی از طریق ماتریس عملکرد مشخص شد فرآیند بازاریابی میباشد و شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری،کیفیت،توزیع و تحقیقات بازاریابی که از طریق تلاقی افکار مشخص شدند، سنجیده میشوند. هدف اصلی این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی و بهبود شاخص های مطرح شده از شرکت های موفق داروسازی میباشد.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود.جهت استخراج شاخص های تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران استفاده شده است و سپس برای گزینش داده های جمع آوری شده ابزار پرسشنامه به کار رفته است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و روسای شرکت داروسازی اسوه میباشد  که شامل 288 نفر میباشند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 111 پرسشنامه جمع آوری گردید.با انجام تحلیل های آماری، همه سوالات رتبه بندی گردیدند و مشخص شد که هریک از شاخص ها با رتبه های مختلف دربهبود فرایند بازاریابی چقدر تاثیر دارند.

واژگان کلیدی:بنچ مارکینگ، فرآیند بازاریابی، فرآیند کلیدی، بازاریابی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 سوالات تحقیق. 4

1-6 کاربرد های متصور از تحقیق. 5

1-7 روش تحقیق. 6

1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 6

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 6

1-10قلمرو تحقیق. 6

1-10-1قلمرو موضوعی تحقیق. 6

1-10-2 قلمرو مکانی.. 6

1-10-3 قلمرو زمانی.. 6

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 7

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 7

1-13 مدل تحقیق. 9

1-13-1 مدل بنچ مارکینگ پیترسون – اندرسون. 9

1-13-2 مدل كلی چرخه بنچ مارکینگ… 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 بخش اول: بنچ مارکینگ… 13

2-2-1 تاریخچه بنچ مارکینگ… 13

2-3 تعاریف بنچ مارکینگ و نقاط اشتراک آنها 14

2-4 نقاط اشتراک تعاریف بنچ مارکینگ… 16

2-5 ضرورت و اهمیت بنچ مارکینگ… 17

2-6 زمینه های بکارگیری بنچ مارکینگ… 20

2-7 موانع بنچ مارکینگ… 20

2-8 تیم بنچ مارکینگ… 21

2-8-1 تیم رهبری.. 22

2-8-2 تیم آماده سازی.. 22

2-8-3 تیم بازدید. 22

2-9 شابلون بنچ مارکینگ… 23

2-10 انواع بنچ مارکینگ… 23

2-11 ارتباط بین مدل های مختلف… 25

2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ… 27

2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ… 28

2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟. 29

2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی.. 30

2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی.. 30

2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی.. 31

2-17 فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ… 31

2-18 انتخاب فرآیندی كه باید بنچ مارك شود. 35

2-18-1 جستجو. 37

2-18-2 مشاهده 43

2-19 از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟. 44

2-19-1 تجزیه و تحلیل. 44

2-19-2 تطبیق. 45

2-20 معرفی صنعت داروسازی.. 46

2-20-1 تاریخچه دارو سازی.. 46

2-20-2 سیر تکاملی داروسازی.. 46

2-20-3 شرکت های دارویی در ایران. 47

2-21 معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه 48

2-21-1 معرفی شرکت فايزر. 48

2-21-2 معرفی شرکت جانسون & جانسون. 49

2-21-3 معرفی شرکت  باير. 49

2-21-4 معرفی شرکت  گيلاد. 50

2-21-5 معرفی شرکت سيپلا.. 51

2-21-6 معرفی شرکت توا 52

2-21-7 معرفی شرکت آپوتكس… 53

2-21-8 معرفی شرکت داروسازی اسوه 53

2-21-9 فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه 55

2-21-10 چشم انداز شركت داروسازی اسوه 55

2-22 رسالت شركت داروسازی اسوه 55

2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند. 57

2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی.. 57

2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد. 57

2-24 یافته ها 58

2-25 نتیجه گیری.. 58

2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس… 59

2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی.. 59

2-27-1 تاریخچه بازاریابی.. 59

2-27-2 تعریف بازاریابی.. 60

2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی.. 61

2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی.. 62

2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی.. 62

2-27-6 استراتژی های فرآیند بازاریابی.. 63

2-27-6-1 استراتژی بازاریابی یكسان. 63

2-27-6-2 استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 63

2-27-6-3 استراتژی بازاریابی تمركزی.. 64

2-28 مراحل فرآیند بازاریابی.. 65

2-29 بخش چهارم: رضایت مشتریان. 66

2-29-1 تعریف رضایت مشتری.. 66

2-29-2 مفهوم رضایت مشتری.. 66

2-29-3 لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان. 67

2-29-4 روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه 67

2-29-5 ارتباط با مشتری.. 68

2-29-6 اطلاعات مرتبط با مشتری.. 69

2-29-7 نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری.. 70

2-29-8 دیدگاه کاتلر. 71

2-29-8-1 عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری.. 71

2-30 بخش پنجم: نوآوری.. 72

2-30-1 تعریف نوآوری.. 72

2-30-2 اهمیت نوآوری.. 72

2-30-3 تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه. 73

2-30-4 طبقه بندی انواع نوآوری ها 74

2-30-4-1 مراحل نوآوری.. 75

2-30-4-2 محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ… 75

2-30-4-3 مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ… 76

2-30-4-3-1 مدل خطی.. 76

2-30-4-3-2 مدل مرحله ای.. 76

2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز. 77

2-30-4-4 دیدگاه اودیر. 78

2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه. 78

2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی.. 78

2-30-4-4-3 ارتقا محصول. 78

2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی.. 79

2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع. 79

2-30-4-5 اصلاحات.. 79

2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر. 79

2-30-5 بازاریابی یکپارچه. 79

2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی.. 80

2-30-7 نفوذ بازاریابی.. 80

2-30-8 تمرکز بر مشتری.. 80

2-30-9 تمرکز بر بازار. 80

2-31 چشم انداز. 80

2-32 سود. 81

2-33 بازارمحوری.. 81

2-34 طرح منحصر به فرد. 81

2-35 جدید. 81

2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری.. 81

2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 83

2-38 بخش ششم: کیفیت.. 83

2-38-1 درباره كیفیت.. 83

2-38-2 مفهوم كیفیت و جنبه های مختلف آن. 85

2-38-3 كیفیت و ارزش… 86

2-38-4 اهمیت کیفیت محصولات.. 86

2-38-5 استانداردهای کیفیت.. 87

2-38-6 هزینه های كیفیت در بنچ مارکینگ… 87

2-38-6-1 هزینه های پیشگیری.. 87

2-38-6-2 هزینه های بارزسی.. 88

2-38-6-3 هزینه های نواقص درونی.. 88

2-38-6-4 هزینه های نواقص خارجی.. 88

2-38-7 دایره کنترل کیفیت.. 88

2-38-8 انواع بازرسی در کنترل کیفیت.. 89

2-39 کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه 89

2-40 بخش هفتم: توزیع. 90

2-40-1 اهمیت مدیریت توزیع. 91

2-40-2 وظایف توزیع فیزیکی.. 92

2-40-3 مراحل طراحی کانال های توزیع. 92

2-40-4 کانال های اصلی توزیع. 93

2-40-5 استفاده استرتژیک از توزیع. 95

2-40-6 روش های حمل ونقل. 96

2-40-7 دیدگاه کاتلر. 96

2-40-7-1 تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع. 96

2-41 بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی.. 97

2-41-1 آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی.. 97

2-41-2 تحقیقات بازاریابی چیست ؟. 97

2-41-3 اهداف تحقیقات بازاریابی.. 99

2-41-4 روش شناسی تحقیقات بازاریابی.. 99

2-41-5 کاربرد تحقیقات بازاریابی.. 100

2-41-6 فرآیند تحقیقات بازاریابی.. 100

2-41-7 تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 102

2-42 پیشینه تحقیق. 102

2-42-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 102

2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 105

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 112

3-2 روش تحقیق. 112

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 113

3-4 فیش ثبت داده‌ها 113

3-5 پرسشنامه. 114

3-5-1 سوالات پرسشنامه. 114

3-5-2 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 115

3-5-3 اجزای اصلی پرسشنامه. 115

3-5-4 روش توزیع پرسشنامه. 116

3-6 روایی (اعتبار) ابزار تحقیق. 117

3-6-1 روایی محتوایی.. 117

3-6-2 روایی نمایی (ظاهری) 118

3-6-3 روایی سازه 118

3-7 جامعه آماری تحقیق. 118

3-8 قلمرو تحقیق. 120

3-8-1قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..120

3-8-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………120

3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 120

3-8-4 تعریف نظری متغیرها 120

3-8-5 تعریف عملیاتی متغیرها 122

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 124

3-9-1 آزمون كولموگوروف ـ اسمیرونوف.. 124

3-9-2 آزمون تی تک نمونه ای.. 125

3-9-3 آزمون فریدمن.. 125

فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 128

4-2   بررسي توصیفی مشاهدات.. 129

4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها 133

4-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 133

4-5 اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای.. 134

4-6 تفسير و تعبير مدل. 139

4-7 نتابج تحلیل عاملی تاییدی.. 143

4-8 بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 145

4-9 تحلیل سوال های تحقیق. 147

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 155

5-2 خلاصه تحقیق. 155

5-3 یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق. 156

این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: 156

5-4 پیشنهادات.. 158

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 159

5-6 محدوديت‌هاي تحقيق. 159

منابع و مآخذ. 160

منابع فارسی.. 161

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی.. 26

جدول 3-1: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق. 115

جدول 3-2: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) 117

جدول4-1: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. 129

جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش… 134

جدول 4-3: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش… 141

جدول4-4: شاخص‌های برازش مدل. 142

جدول 4-5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143

جدول 4-6: ضرایب همبستگی پیرسون. 145

جدول4-7: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی.. 147

جدول 4-8: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 148

جدول 4-9: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 149

جدول 4-10: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 150

جدول 4-11: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151

جدول 4-12: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151

جدول 4-13: ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی.. 152

جدول 4-14: معني داري آزمون فريدمن.. 153

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1) خلاقیت، اختراع و نوآوری.. 74

شکل 2-2) محرک های نواوری.. 75

شکل 2-4) شماره  مدل مرحله ای.. 77

شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز. 77

شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه. 82

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 4-1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان. 131

نمودار 4-2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان. 131

نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان. 132

نمودار 4-5) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 136

نمودار 4-6) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138

2 دیدگاه برای دانلود محصول:بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

 1. Porfirio

  I am truly grateful to the holder of this site who has shared this wonderful article
  at at this place.

  Feel free to visit my web-site – Anna

 2. Taren

  Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great blog!

  my blog post :: levaquin 500 mg disponible sans ordonnance en Espagne

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo