بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

تعداد 107 صفحه فایل word

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شد. این مطالعه به روش مقطعی _ تحلیلی و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در آن 64 نفر از مراجعه کنندگان به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس که تشخیص دیسفوریای جنسیتی توسط کمسیون روانپزشکی این اداره در آنها محرز شده بود، پرسشنامه پرخاشگری اهواز را تکمیل نمودند. از این میان تعداد 32 نفر تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته بودند و 32 نفر دیگر نیز مجوز انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را اخذ کرده بودند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی شیوع قابل توجهی (81/82) دارد. مقایسه افراد عمل نشده با افراد عمل شده نیز نشان داد که بین دو گروه از نظر پرخاشگری و مؤلفه‌های آن تفاوت‌های معناداری وجود دارد و میزان پرخاشگری گروه عمل‌نکرده بیشتر است. همچنین مقایسه‌های بین دو جنس نیز نشان داد که مردان پرخاشگرتر از زنان هستند. دیگر نتایج این مطالعه آشکار کرد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سطح درآمد، تحصیلات خود و والدین، جمعیت خانواده، ترتیب تولد) فقط رابطه بین جنسیت دیگر فرزندان خانواده با پرخاشگری مشارکت‌کنندگان معنادار بود، بنابراین با توجه به سطح بالای پرخاشگری و شیوع آن در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، لزوم ارتقای سطح مداخلات آموزشی و فرهنگی در کنار مداخلات پزشکی و روان‌شناختی را در راستای بهبود سطح سلامت روحی این قشراز جامعه را نمایان می سازد.

کلیدواژه ها : دیسفوریای جنسیتی، پرخاشگری، پزشکی قانونی، تغییر جنسیّت، فارس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص

فصل اول:کلیات تحقیق

۱_۱_ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۴- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۵- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۲-۲- پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

        ۲-۲-۱- تعاریف پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………..۶

        ۲-۳- انواع پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………..۸

       ۲-۳-۱- پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی…………………………………………………….۸

       ۲-۳-۲- پرخاشگری مستقیم در برابر پرخاشگری غیر مستقیم………………………………………………….۹

       ۲-۳-۳- پرخاشگری وسیله ای در برابر پرخاشگری خصمانه………………………………………………………۹

       ۲-۳-۴- پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعل…………………………………………………………………۹

       ۲-۳-۵- پرخاشگری فردی در برابر پرخاشگری جمعی…………………………………………………………….۱۰

     ۲-۳-۶- پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی……………………۱۰

۲-۴- دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری……………………………………………………………………………………….۱۱

     ۲-۴-۱- رویکرد سرشت گرا………………………………………………………………………………………………………….۱۱

      ۱_ نظریه فروید…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

      ۲- نظریه کنراد لورنس……………………………………………………………………………………………………………….۱۲

      ۳- نظریه زیست شناسی اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۱۲

       ۴- نظریه های زیستی………………………………………………………………………………………………………………۱۳

             ۴-۱- آندروژن و کورتیزول………………………………………………………………………………………………..۱۳

             ۴-۲- هورمون غدد جنسی………………………………………………………………………………………………..۱۳

             ۴-۳- هورمون های هیپوفیز……………………………………………………………………………………………..۱۴

             ۴-۴- ناقل های عصبی………………………………………………………………………………………………………….۱۴

             ۴-۵- کوروموزوم های جنسی……………………………………………………………………………………………….۱۵

             ۲-۶- بلوغ جنسی و پرخاشگری……………………………………………………………………………………………۱۵

        ۲-۴-۲- رویکرد تربیت گرا………………………………………………………………………………………………………….۱۶

             ۱_ نظریه ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

             ۲- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………۱۷

              ۳- نظریه شناخت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………۱۷

              ۴- نظریه پیش نویس………………………………………………………………………………………………………….۱۸

              ۵- نظریه کشت……………………………………………………………………………………………………………………۱۹

              ۶- نظریه کارکرد شناختی _ اجرایی…………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۵- برانگیزاننده های پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………….۲۰

        ۲-۵-۱- ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

        ۲-۵-۲- تحریک مستقیم……………………………………………………………………………………………………………۲۱

        ۲-۵-۳- خشونت رسانه ای………………………………………………………………………………………………………..۲۱

        ۲-۵-۴- عوامل شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………..۲۱

        ۲-۵-۵- سوگیری اسنادی خصمانه……………………………………………………………………………………………۲۲

        ۲-۵-۶- خودشیفتگی…………………………………………………………………………………………………………………۲۲

        ۲-۵-۷- تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری……………………………………………………………………………۲۳

۲-۶- شیوه های مهار و پیشگیری از پرخاشگری…………………………………………………………………………………۲۴

        ۲-۶-۱- مجازات پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………۲۴

        ۲-۶-۲- پالایش………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

         ۲-۶-۳- نقصان شناختی…………………………………………………………………………………………………………..۲۵

        ۲-۶-۴- آموزش مهارت های اجتماعی……………………………………………………………………………………..۲۵

        ۲-۶-۵- الگودهی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

         ۲-۶-۶- پاسخ های مغایر………………………………………………………………………………………………………….۲۶

         ۲-۶-۷- آموزش کنترل خشم………………………………………………………………………………………………….۲۶

          ۲-۶-۸- آموزش رفتار جرات مندانه……………………………………………………………………………………….۲۷

          ۲-۶-۹- درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۷- دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

          ۲-۷-۱- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………۲۸

          ۲-۷-۲- هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………..۲۸

         ۲-۷-۳- نقش جنسی…………………………………………………………………………………………………………………۲۸

         ۲-۷-۴- ملال جنسیتی ……………………………………………………………………………………………………………۲۹

        ۲-۷-۵- اختلال هویت جنسی……………………………………………………………………………………………………۲۹

         ۲-۸- تاریخچه دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۹- تعریف دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………..۳۰

          ۲-۹-۱- ویژگی های دیسفوریای جنسیتی …………………………………………………………………………….۳۱

          ۲-۹-۲- دیسفوریای جنسیتی در کودکان……………………………………………………………………………….۳۱

          ۲-۹-۳- دیسفوریای جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان………………………………………………………..۳۲

۲-۱۰- شیوع دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۱- علل دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………۳۴

          ۲-۱۱-۱- عوامل بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………۳۴

          ۲-۱۲- درمان دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………..۳۵

                    ۲-۱۲-۱- جراحی تغییر جنسیت………………………………………………………………………………۳۶

                    ۲-۱۲-۲- درمان های روانشناختی……………………………………………………………………………۳۷

۲-۱۳- نظریه های مربوط به دیسفوریای جنسیتی……………………………………………………………………………..۳۷

         ۲-۱۳-۱- نظریه روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………….۳۷

         ۲-۱۳-۲- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………۳۸

         ۲-۱۳-۳- نظریه رشدی _ شناختی…………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۴- پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………۳۹

        ۲-۱۴-۱- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………۳۹

        ۲-۱۴-۲- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..۴۳

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۲- روش تحقیق و جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….۵۱

     ۳-۴-۱- پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………..۵۱

     ۳-۴-۲- روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………..۵۲

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۶- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۷- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….۵۳

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۴-۲- توصیف متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………….۵۴

۴-۳- بررسی سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۶۰

۴-۴- بررسی فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶۰

۵-۴- بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۳

۶-۴- بررسی فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………..۷۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۵-۳- بحث در خصوص سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………..۷۶

۵-۴- بحث در خصوص فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………..۷۷

۵-۵- بحث در خصوص فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………….۷۸

۵-۶- بحث در خصوص فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………..۷۹

۵-۷- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۵-۸- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

      ۵-۸-۱- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………….۸۲

      ۵-۸-۲- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………….۸۳

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

پیوست پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………….۹۴

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول ۳-۱: ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پرخاشگری……………………………….۵۲

جدول ۴-۱: فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن پاسخگویان (عمل شده-عمل  نشده)………………….۵۴

جدول ۴-۲: فراوانی، درصد و درصد تراکمی جنسیت پاسخگویان (عمل شده- عمل نشده)…………..۵۴

جدول ۴-۳: فراوانی، درصد و درصد تراکمی میزان تحصیلات پاسخگویان(عمل شده-عمل نشده)…۵۵

جدول ۴-۴: فراوانی، درصد و درصد تراکمی تحصیلات پدر پاسخگویان (عمل شده- عمل نشد……..۵۵

جدول ۴-۵: فراوانی، درصد و درصد تراکمی تحصیلات مادر پاسخگویان (عمل شده-عمل نشده). ..۵۶

جدول ۴-۶: فراوانی، درصد و درصد تراکمی شغل پاسخگویان (عمل شده-عمل نشده)…………………..۵۶

جدول ۴-۷: فراوانی، درصد و درصد تراکمی میزان درآمد پاسخگویان (عمل شده-عمل نشده)………۵۷

جدول ۴-۸: فراوانی، درصد و درصد تراکمی وضعیت تأهل پاسخگویان (عمل شده-عمل نشده..)…. ۵۷

جدول ۴-۹: فراوانی، درصد و درصد تراکمی ترتیب تولد پاسخگویان (عمل شده-عمل نشده)………..۵۸

جدول ۴-۱۰: فراوانی، درصد و درصد تراکمی فرزندان پسر خانواده‌ی پاسخگویان(عمل شده و نشده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

جدول ۴-۱۱: فراوانی، درصد و درصد تراکمی فرزندان دختر خانواده‌ی پاسخگویان (عمل شده و نشده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

جدول ۴-۱۲: فراوانی، درصد و درصد تراکمی تعداد فرزندان خانواده‌ی پاسخگویان (عمل شده و نشده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

جدول ۴-۱۳: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس ابتلا یا عدم ابتلا به پرخاشگر…..۶۰

جدول ۴-۱۴:میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرخاشگری پاسخگویان به تفکیک جنسیت………….۶۱

جدول ۴-۱۵: تحلیل واریانس یک‌طرفه برای مقایسه‌زنان و مردان مبتلا به دیسفوریای جنسیتی عمل شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

جدول ۴-۱۶: میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرخاشگری پاسخگویان عمل شده به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

جدول ۴-۱۷: تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه‌ی زنان و مردان عمل شده از نظر ابعاد پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

جدول ۴-۱۸: تحلیل واریانس یک ‌طرفه برای مقایسه‌ی زنان و مردان مبتلا به اختلال دیسفوریای جنسیتی عمل نشده………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

جدول ۴-۱۹: میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرخاشگری پاسخگویان عمل نشده به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

جدول ۴-۲۰: تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه‌ی زنان و مردان عمل نشده از نظر ابعاد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

جدول ۴-۲۱: تحلیل واریانس دو‌طرفه برای بررسی تعامل گروه و جنسیت در تأثیرگذاری بر پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

جدول ۴-۲۲: میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرخاشگری پاسخگویان به تفکیک جنسیت و وضعیت(عمل شده-عمل نشده)……………………………………………………………………………………………………………….۶۶

جدول ۴-۲۳: تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تعامل گروه و جنسیت در تأثیرگذاری بر ابعاد پرخاشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

جدول ۴-۲۴: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای مقایسه‌ی گروههای سنی مختلف از نظر پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

جدول ۴-۲۵: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای مقایسه‌ی پاسخگویان متأهل و مجرد از نظر پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

جدول ۴-۲۶: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای بررسی ارتباط وضعیت شغلی پاسخگویان با پرخاشگری آنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول ۴-۲۷: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای بررسی ارتباط میزان درآمد پاسخگویان با پرخاشگری آنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

جدول ۴-۲۸: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای بررسی ارتباط میزان تحصیلات پاسخگویان با پرخاشگری آنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

جدول ۴-۲۹: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای بررسی ارتباط تحصیلات مادر پاسخگویان با پرخاشگری آنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۳۰: تحلیل واریانس یک‌‌طرفه برای بررسی ارتباط تحصیلات پدر پاسخگویان با پرخاشگری آنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

جدول ۴-۳۱: ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه‌ی بین ترتیب تولد و تعداد فرزندان خانواده با پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار ۴-۱: تعامل بین گروه و جنسیت………………………………………………………………………………………………..۶۶

نمودار ۴-۲: تعامل بین گروه و جنسیت در تأثیرگذاری بر بعد خشم…………………………………………………..۶۹

نمودار ۴-۳: تعامل بین گروه و جنسیت در تأثیرگذاری بر بعد کینه……………………………………………………۷۰

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...