بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

تعداد 82 صفحه فایل word

چکیده

فساد اداری پدیده‌ای است که در تمام ادوار تاریخ گریبان‌گیر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد عارضه‌ای است که الگو‌سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده‌ها از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه‌ سیاسی حساسیت برانگیز است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج بوده است، تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان(18091) و مراجعین به ادارات شهر یاسوج حدود (9000) نفر در سال 1393بوده­اند. حجم نمونه تحقیق 400 نفر،‌که در برآورد حجم نمونه از جدول لین (­1976­) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه‌‌ ای چند‌ مرحله‌ای، ­و برای نمایش یافته‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنوا،‌ آزمون پیرسون و رگرسیون چند‌ متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت امکانات، درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سن، سطح تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه معناداری با نگرش نسبت به فساداداری دارند ولی تنها تأثیر متغیر جنسیت در این تحقیق تأیید نشده است. نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، (7/18) درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه نهایی این که اغلب عوامل اقتصادی و اجتماعی در نگرش نسبت به فساد اداری نقش دارند.

واژگان کلیدی: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، نگرش، فساداداری، یاسوج

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

2-1-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-3-نقد مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-1-مبانی مفهومی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-1-1-نهاد و سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-2-اهمیت سازمان‌ها در جامعه…………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-3-ماهیت فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-4-علل ظهور فساد اداری……………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری…………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2-مروری بر نظریه های مرتبط………………………………………………………………………………………. 24

2-3-چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3-ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-4-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-5-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. 36

3-6-تعریف  مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-6-1-تعریف نظری یا مفهومی……………………………………………………………………………………………… 36

3-6-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-8-پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-9-روش تجزیه  و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………… 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای آماری…………………………………………………………………. 42

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-2 – یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 60

5 – 1- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 61

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 62

5-3-پیشنهادها و راهکارها………………………………………………………………………………………………………. 65

5-4-محدودیت‌ها و موانع…………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فهرست جداول

  عنوان                                                                                               صفحه

جدول شماره3-1-ارزیابی پایایی متغیر وابسته……………………………………………………………………… 41

جدول: 4-1- فراوانی و درصدفراوانی سن آزمودنیها……………………………………………………………… 44

جدول 4-2-فراوانی و در صد فراوانی جنسیت آزمودنیها……………………………………………………… 44

جدول 4-3-فراوانی و در صد فراوانی تأهل آزمودنیها…………………………………………………………… 44

جدول 4-4-فراوانی و در صد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها………………………………………… 45

جدول 4-5-فراوانی و در صد فراوانی وضعیت شغل آزمودنیها…………………………………………….. 45

جدول 4-6-فراوانی و در صد فراوانی نوع شغل آزمودنیها…………………………………………………….. 46

جدول: 4-7-فراوانی و درصد فراوانی درآمد آزمودنیها………………………………………………………….. 46

جدول 4-8-فراوانی و در صد فراوانی خودرو آزمودنیها…………………………………………………………. 46

جدول 4-9-فراوانی و در صد فراوانی نوع خودرو آزمودنیها…………………………………………………. 47

جدول 4-10-فراوانی و در صد فراوانی وضعیت منزل آزمودنیها…………………………………………. 47

جدول 4-11- ضریب همبستگی رابطه وضعیت امکانات و نگرش به فساد اداری……………… 49

جدول 4-12- ضریب همبستگی رابطه بین درآمد ونگرش به فساد اداری………………………… 49

جدول 4-13- ضریب همبستگی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و نگرش به فساد اداری…………… 50

جدول 4-14- تحلیل واریانس یکطرفه نگرش و مقایسه میانگین به فساد اداری در سطوح مختلف تحصیلات   51

جدول 4-15- ضریب همبستگی رابطه بین سن و نگرش به فساد اداری………………………….. 52

جدول 4-16- مقايسه نگرش به فساد اداری در جنسهای مختلف………………………………………. 53

جدول 4-17- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از رادیو    54

جدول 4-18- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از روزنامه 55

جدول 4-19- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از تلویزیون         56

جدول 4-20- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از اینترنت 57

جدول 4-21- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از ماهواره 58

جدول 4-22- مقايسه نگرش به فساد اداری در بین کارکنان و مراجعین………………………….. 58

جدول 4-23- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………….. 59

19 دیدگاه برای بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

 1. addebra

  Some cancer treatments reduce the amount of semen that s produced cialis with priligy Every year more than 30, 000 cases of oral and pharyngeal cancer are diagnosed, and over 8, 000 individuals die of the disease

 2. frarverot

  what are steve and rick s favorite bodybuilders of all time doxycycline hyclate 100mg side effects For previous columns by James Saft, click on Sydney QACgAZWJMPDZAy 5 21 2022

 3. TopUnioto

  And I have not had any success using the Beyond Balance herbal products hydrochlorothiazide vs lasix In my personal experience itchiness was a sign I was sensitive to an ingredient in the shampoo not Monat, but other brands

 4. kayaptatt

  köpa stromectol 5 also described a pathway analysis revealing axon guidance as a novel biological function altered in this tumor, related with the activity of the met proto oncogene MET and WNT pathways, possibly providing new therapeutic opportunities

 5. Dreshorne

  cheap fertility drugs online 821 Crema Tubo x 40 g 9

 6. Dauchfuck

  Julius HXHgTEvpqTS 6 17 2022 tamoxifen generic name

 7. wakEffita

  Monomethylated catechol from 4 OH tam was formed at a 3 4 fold higher rate than from tamoxifen cheap lasix For upregulated significant DEGs, the enriched GO functions are cell adhesion, cell cell signaling and skeletal system development in the biological process BP category, calcium ion binding, calmodulin binding and heme binding in the molecular function MF category, and integral component of membrane, plasma membrane and integral component of plasma membrane in the cellular component CC category Figure S1A C

 8. Lelosmest

  priligy dapoxetine buy Detected cells were pseudo colored and overlaid onto a schematic coronal section near the center of MOp ul right

 9. ragsweego

  To produce lentiviral stock, 293FT cells Invitrogen were plated in 10 cm tissue culture plates buy stromectol india

 10. Extergo

  28, 29 Patients enrolled in ABCSG 18 also had lower risk breast cancers than those enrolled in D CARE, with the majority having lymph node negative disease 71 what are the worst side effects of tamoxifen

 11. embange

  Just look at it s anabolic ratio compared to other compounds zithromax coupons Acute Effects of Exercise on Blood Pressure A Meta Analytic Investigation

 12. alkague

  buy cheap generic cialis online In certain embodiments, a formulation for any route of administration for use in the invention may include from about 3 to about 5 w w of CoQ10

 13. idonrex

  aprender a tomar kamagra Among patients with a normal ECG prior to study entry, 35 of all patients developed an abnormal tracing while on study

 14. Drehype

  Feel like I m old before my time cialis without prescription

 15. PoinnaCen

  However, 4 women in the domperidone group failed to complete the study and only the study completers were matched and found to be similar at baseline where to buy lasix buy cheap lasix online Forskolin 10 ОјM, F 6886, Sigma Aldrich was added to the apical compartment to increase the intracellular cAMP concentration and thereby activate cAMP sensitive ion channels like CFTR

 16. Earneno

  buy cheap generic cialis uk Roland yasyOJRznDgFVtFRtH 6 17 2022

 17. Sleexia

  Is it possible to grow penis size purchase cialis online

 18. Wextulk

  lasix over the counter cvs We d love to see your food creations

 19. Earneno

  The ciprofloxacin dropping blood sugar good news is that it s one of the easiest pregnancy complications to manage buy cialis online in usa

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...