بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان شهرستان ورامین

تعداد 144 صفحه فایل word

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی شخصیت با هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی انجام شد. بدین منظور از جامعه آماری متشکل از دانش‌آموزان که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش گردآوری تصادفی و بر اساس جدول نمونه‌برداری آماری کرچسی مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO)، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و نولز مي باشدکه بین آزمودنی‌ها توزیع گردید. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی (به جز عامل پذیرا بودن) و هوش هیجانی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین روان‌رنجور خویی با هوش هیجانی رابطه معکوس دارد. ضمناً بین کلیه ویژگی‌های شخصیتی به جز با وجدان بودن با خلاقیت هیجانی رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر آن، بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی همبستگی معناداری وجود دارد. بر پایه‌ی ‌این نتایج و مطالعات پیشین نتیجه گیری می‌شود که هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی به عنوان بخشی از شخصیت انسان مطرح هستند و شخصیت بستر عملکرد هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی تلقی می‌شود. بنابراین، این دو سازه همواره باید به عنوان بخشی از نظام گسترده‌تر شخصیت مورد مطالعه قرار گیرند.

کلمات کلیدی: ویژگی هاي شخصیتی، خلاقیت هیجانی، هوش هیجانی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول. ‌س

۱-۱-مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسأله. ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶

۱-۴- اهداف پژوهش: ۸

۱-۴-۱- هدف اصلی: ۸

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش… ۸

۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۸

۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی.. ۸

۱-۶-متغیرها و تعاریف آن‌ها ۸

۱-۷- تعاریف اصطلاحات.. ۹

۱-۷-۱- تعاریف تئوریک… ۹

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی.. ۱۰

فصل دوم. ۱۲

۲-۱-مقدمه. ۱۳

۲-۱-ویژگی‌های شخصیتی.. ۱۴

۲-۱-۱-تعریف شخصیت.. ۱۴

۲-۱-۲-دیدگاه‌هایی درباره شخصیت.. ۱۵

۲-۱-۲-۱-شخصیت از نظر فروم. ۱۶

۲-۱-۲-۲-شخصیت از نظر یونگر. ۱۶

۲-۱-۲-۳-شخصیت از نظر ماری.. ۱۶

۲-۱-۲-۴-نگرش فرانکل به شخصیت.. ۱۷

۲-۱-۲-۵-نگرش مزلو به شخصیت.. ۱۷

۲-۱-۳-دیدگاه‌هایی درباره رشد شخصیت.. ۱۷

۲-۱-۳-۱-رشد شخصیت از نظر یونگر. ۱۷

۲-۱-۳-۲-رشد شخصیت از نظر ماری.. ۱۷

۲-۱-۳-۳-عوامل موثر بر رشد شخصیت.. ۱۸

۲-۱-۴-نظریه‌های شخصیت.. ۱۸

۲-۱-۴-۱-نظریه‌های سنخ شناسی شخصیت.. ۱۸

۲-۱-۴-۲-نظریه‌های تحلیلی عاملی شخصیت.. ۱۹

۲-۱-۴-۲-۱-نظریه کاتل. ۱۹

۲-۱-۴-۳-نظریه انسان گرایی در شخصیت: ۲۰

۲-۱-۴-۴-نظریه‌های شناختی شخصیت: ۲۰

۲-۱-۲-عوامل اصلی پنج گانه شخصیت.. ۲۱

۲-۱-۲-۱-روان نژندی(نورُز) یا ناسازگاری(نوروتیک)(N) 21

۲-۱-۲-۲-برونگرایی (E) 22

۲-۱-۲-۳-انعطاف پذیری  (O) 23

۲-۱-۲-۴-دلپذیر بودن (A) 24

۲-۱-۲-۵-مسئولیت پذیری و با وجدان بودن (C) 25

۲-۱-۳- مدل پنج عاملی شخصیت رابرت مک کری و پل کوستا ۲۵

۲-۱-۴-الگوهای عاملی شخصیت.. ۲۷

۲-۱-۵-نظریه پنج عاملی شخصیت.. ۲۹

۲-۱-۵-۱-پایه‌های تجربی و مفهومی نظریه پنج عاملی.. ۲۹

۲-۱-۵-۲-نظریه صفات و مدل پنج عاملی (FFM) 30

۲-۱-۵-۳-مسائل اساسی در سنجش شخصیت.. ۳۲

۲-۲- هوش هیجانی: ۳۲

۲-۲-۱- تاریخچه هوش هیجانی: ۳۲

۲-۲-۲-تعاریف مرتبط با هوش هیجانی.. ۳۵

۲-۲-۲-۱-هیجان چیست؟. ۳۵

۲-۲-۲-۲- تعریف هوش: ۳۵

۲-۲-۲-۳-تعریف هیجان. ۳۶

۲-۲-۲-۴-تعریف هوش هیجانی: ۳۸

۲-۲-۳- انواع هوش از دیدگاه صاحب نظران: ۴۱

۲-۲-۳-۱-دیدگاه اشترن برگ: ۴۱

۲-۲-۳-۲-دیدگاه گاردنر: ۴۱

۲-۲-۳-۳-دیدگاه بار- آن: ۴۱

۲-۱-۴: مدل‌های هوش هیجانی.. ۴۲

۲-۱-۵-پیامدهای هوش هیجانی: ۴۹

۲-۱-۶-عوامل موثر بر هوش هیجانی.. ۵۲

۲-۱-۸- حل نزاع با کاربرد هوش هیجانی: ۵۳

۲-۳-خلاقیت هیجانی.. ۵۶

۲-۳-۱: تاریخچه خلاقیت هیجانی: ۵۶

۲-۳-۲: مفهوم خلاقیت هیجانی: ۵۶

۲-۳-۳: مراحل خلاقیت هیجانی: ۶۰

۲-۳-۴-پیامدهای خلاقیت هیجانی: ۶۱

۲-۳-۵-عوامل موثر بر خلاقیت هیجانی.. ۶۳

۲-۴-بررسی رابطه و تفاوت بین متغیرها: ۶۴

۲-۴-۱-شخصیت و هوش هیجانی: ۶۴

۲-۴-۲-شخصیت و خلاقیت هیجانی: ۶۶

۲-۴-۳-هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی: ۶۸

۲-۵- تعاریف مفهومی و چارچوب نظری تحقیق: ۶۹

۲-۶- تحقیقات هوش هیجانی: ۷۱

۲-۶-۱-تحقیقات داخلی: ۷۱

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی: ۷۷

فصل سوم. ۸۰

۳-۱-مقدمه. ۸۱

۳-۲-روش تحقیق: ۸۱

۳-۳ – جامعه آماری.. ۸۲

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۲

۳-۵-۱-پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز. ۸۳

۳-۵-۲-شیوه نمره گذاری آزمون هوش هیجانی.. ۸۳

۳-۵-۳- پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و نولز(ECI) 84

۳-۵-۴-شیوه نمره گذاری آزمون خلاقیت هیجانی.. ۸۴

۳-۵-۵-پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO) 84

۳-۵-۶-شیوه نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر عوامل پنج گانه پرسشنامه شخصیت.. ۸۵

۳-۶- شواهد مربوط به پایایی و روایی ابزار پژوهش… ۸۶

۳-۶-۱-روایی.. ۸۶

۳-۶-۲-پایایی.. ۸۷

۳-۷- روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰

فصل چهارم. ۹۱

مقدمه. ۹۲

۴-۱- آمار توصیفی.. ۹۲

۴-۲- آمار استنباطی.. ۹۳

فصل پنجم. ۹۹

۵-۱- مقدمه. ۱۰۰

۵-۲- نتایج پژوهش… ۱۰۰

۵-۲-۱-نتیجه حاصل از فرضیه اول. ۱۰۰

۵-۲-۲-نتیجه حاصل از فرضیه دوم. ۱۰۱

۵-۲-۳-نتیجه حاصل از فرضیه سوم. ۱۰۲

۵-۳-نتیجه گیری کلی.. ۱۰۲

۵-۴-پیشنهادات پژوهش… ۱۰۳

۵-۵-محدودیت‌های پژوهش… ۱۰۴

۵-۶-منابع و مآخذ. ۱۰۵

پیوستها ۱۱۴

۱-پرسشنامه شخصیتی ( NEO ): 115

۲-پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. ۱۱۹

۳-پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین  گریوز. ۱۲۰

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول ۲-۱ چارچوب قابلیت‌های هیجانی دانیل گلمن که توسط بویاتسیز  بازنگری شده ۴۷

جدول ۲-۲  مولفه‌های هوش هیجانی و معانی آن از دیدگاه گلمن. ۴۸

جدول ۲-۳   مدل توانمندی‌های عاطفی گلمن (اقتباس: رضاییان و کشته‌گر، ۱۳۸۷: ۳۱) ۵۰

جدول ۳-۱  توزیع سوالات پرسشنامه هوش هیجانی.. ۸۳

جدول ۳-۲  توزیع سوالات پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. ۸۴

جدول ۳-۳  توزیع سوالات پرسشنامه ویژگی شخصیت NEO.. ۸۵

جدول۳-۴- تعیین پایایی سوالات پرسشنامه ها ۸۹

جدول ۴-۱  میانگین و انحراف معیار بدست آمده در متغیرهای خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی.. ۹۲

جدول ۴-۲  میانگین و انحراف معیار بدست آمده در متغیر ویژگی‌های شخصیتی.. ۹۳

جدول ۴-۳ میزان رابطه متغیرهای پیش بین و ملاک… ۹۴

جدول ۴-۴  بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک… ۹۵

جدول ۴-۵ ضریب رگرسیون متغیرهای پیش بین و ملاک… ۹۵

جدول ۴-۶ میزان رابطه متغیرهای پیش‌بین و ملاک… ۹۶

جدول ۴-۷  بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک… ۹۶

جدول ۴-۸  ضریب رگرسیون متغیرهای پیش بین و ملاک… ۹۷

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی.. ۹۸

 

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل ۲-۱   تاریخچه علاقه به هوش هیجانی دیتنر(۲۰۰۷). ۳۴

شکل ۲-۲  ابعاد هوش هیجانی در محیط زندگی (خائف‌الهی و دوستار، ۱۳۸۲). ۵۳

شکل ۲-۳  فرآیند بهینه ی توسعه هوش هیجانی (چرنیس و گلمن، ۱۹۹۸). ۵۴

شکل ۲-۴  سندرم‌های هیجانی (آوریل، ۲۰۰۵). ۵۷

شکل۲-۵  نمودار مفهومی پژوهش… ۷۱

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان شهرستان ورامین”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...