%28تخفیف

دانلود محصول:بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد 123صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد رشته حسابداری

 

 

 

بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده:

            سود به عنوان ماحصل نهایی فرایند حسابداری اهمیت فراوانی دارد، در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی درباره کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سهام صورت گرفته است. در فرآیند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می‌گردد. کیفیت اقلام تعهدی از آنجا باارزش تلقی می گردد که با توجه به عینی نبودن درآمدها و هزینه‌ها، دست مدیر را در اعمال نظر و تثبیت سود شرکت باز می‌گذارد. کیفیت بالای اطلاعات منجر به پاین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدینگی) می‌گردد و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش می‌یابد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک‌های جریان وجه نقد می باشد. همچنین اهمیت کنترل شوک‌های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین می‌نماییم. بدین منظور از طریق روش قربالکاری اقدام به انتخاب نمونه آماری تحقیق طی سال‌های 1385 الی1391 در بورس اوراق بهادار تهران نمودیم. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از معیار دیچاو دیچو که توسط کر و همکاران (2008) اصلاح و ارائه شده است استفاده گریده است. همچنین بازده سهام به دو بخش مورد انتظار و واقعی تفکیک شده که بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن شوک‌های وجه نقد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی استفاده نموده‌ایم. نتایج نشان داده است که ارتباط معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده سهام و بازده مورد انتظار سهام با در نظر گرفتن شوک‌های جریان وجه نقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی، بازده وافعی، بازده مورد انتظار، شوک‌های جریان وجه نقد، مدل دیچاو ودیچو، بورس اوراق بهادار تهران.

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….

1-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

1-6- اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………………..

بازده واقعی………………………………………………………………………………………………………………………………

سود نقدی هر سهم…………………………………………………………………………………………………………………

مزایای حق تقدم……………………………………………………………………………………………………………………..

مزایای سود سهمی………………………………………………………………………………………………………………….

اختلاف نرخ ابتدا و پایان دوره…………………………………………………………………………………………………

افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی………………………………………………………………………………………

1-7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

1-8- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….

1-9- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….

1-10- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

1-10-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………

1-10-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..

1-10-3- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………

1-11- تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………

اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………………………………….

رفتار دریافت کنندگان سود نقدی………………………………………………………………………………………….

بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………………………..

بازده واقعی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-12- خلاصه فصل و ساختار پژوهش………………………………………………………………………………….

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ………………………………………………………………

2-2-1- مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) ……………………………………………………..

2-2-2- مفهوم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) ……………………………..

2-2-3- مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) …………..

2-3- کیفیت سود ……………………………………………………………………………………………………………….

2-3-1- اهمیت ارزیابی کیفیت سود ……………………………………………………………………………………

2-3-2- عناصر کیفیت سود ………………………………………………………………………………………………….

2-4- کیفیت اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………..

2-4-1- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی………………………………………………………………………..

مدل اسلوان …………………………………………………………………………………………………………………………….

مدل دی انجلو ………………………………………………………………………………………………………………………..

مدل هیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………

مدل دیچاو و دیچو …………………………………………………………………………………………………………………

مدل جونز ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-4-2- نقش و اهمیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………

2-5- تئوری و اهمیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………

2-5-1- تئوری عملکرد اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………

اقلام تعهدی ساختاری …………………………………………………………………………………………………………..

اقلام تعهدی معنایی ………………………………………………………………………………………………………………

2-5-2- تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی …………………………………………………………………..

2-5-3- برخی دیدگاه ها در مورد اقلام تعهدی …………………………………………………………………..

2-6- بازده سهام …………………………………………………………………………………………………………………

2-7- بازده مورد انتظار و بازده واقعی …………………………………………………………………………………

2-8- شوک های جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………………

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..

2-9-1- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………….

2-9-2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………

2-10- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

3-3- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

3-4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………

3-5- اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………………..

بازده واقعی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

سود نقدی هر سهم ………………………………………………………………………………………………………………..

مزایای حق تقدم …………………………………………………………………………………………………………………….

مزایای سود سهمی ………………………………………………………………………………………………………………..

اختلاف نرخ ابتدا و پایان دوره ……………………………………………………………………………………………….

افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی …………………………………………………………………………………….

3-6- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..

3-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..

3-7-1-    قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………

3-7-2-   قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………..

3-7-3-   قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………

3-8- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده ها ………………………………………………………….

3-9- روش های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها ………………………………………………

3-9-1- رگرسیون چند متغیره …………………………………………………………………………………………….

3-9-2- نبود خود همبستگی ……………………………………………………………………………………………….

3-9-3- ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ………………………………………………………………………..

3-9-4- آزمون معنی دار بودن در الگویی رگرسیون ……………………………………………………………

3-9-4-1- آزمون معنی دار بودن معدله رگرسیون ……………………………………………………………..

3-9-4-2- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیونی ………………………………………………………….

3-9-5- روش استفاده از داده ها ………………………………………………………………………………………….

3-10- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….

4-1-          مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

4-2-          آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………

4-3-          آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………..

4-3-1-   آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………..

4-3-2-   آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………….

4-3-3-   آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………

4-4-          خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………

5-1-          مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2-          خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….

5-3-          نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………….

5-3-1- بحث و نتیجه گیری حاصل از فرضیه اول ……………………………………………………………..

5-3-2- بحث و نتیجه گیری حاصل از فرضیه دوم ……………………………………………………………..

5-3-3- بحث و نتیجه گیری حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………..

5-4-          پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….

5-4-1- پیشنهادهای کلی و اجرایی …………………………………………………………………………………….

5-4-2- عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………

5-5-          محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..

5-6-           خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………

مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

2

3

6

8

8

8

12

      12

13

13

13

14

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

22

23

23

25

25

26

27

29

30

30

33

33

33

34

35

37

38

38

39

40

40

41

43

46

46

49

52

52

59

67

68

69

69

70

70

70

74

74

75

75

75

76

80

80

80

80

80

81

82

82

83

85

85

86

86

86

90

91

92

93

94

94

96

97

100

102

103

103

104

104

105

105

106

106

106

107

107

108

 

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول

 

صفحه

جدول 2-1. طبقه بندی جریان های نقدی………………………………………………………………………………….

جدول 2-2. خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی ……………………………………………………………………….

جدول 2-3. خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی …………………………………………………………………………

جدول 4-1. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………

جدول 4-2. رابطه بین رتبه دیچاو و دیچو با بازده مورد انتظار سهام ………………………………………..

جدول 4-3. رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده مورد انتظار سهام …………………………………….

جدول 4-4. رابطه بین رتبه دیچاو و دیچو با بازده واقعی ……………………………………………………

جدول 4-5. رابطه بین رتبة مبتنی بر معیار دیچاو دیچو با بازده مورد انتظار سهام با ورود معیار شوک درآمد …………………………………………………………………………………………………………

جدول 4-6. رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده مورد انتظار با ورود متغیر شوک درآمد ……

جدول 4-7. رابطه بین رتبة مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو استاندارد شده با بازده مورد انتظار سهام…………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-8. رابطه کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو استاندارد شده با بازده مورد انتظار سهام……………………………………………………………………………………………………………..

جدول 4-9. خلاصه آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………….

35

63

66

93

94

95

96

97

98

99

100

101

فهرست علائم

علامت

نشانه

(ROEit+1)Et

 2rm,tσ

∆AP

∆AR

∆CA

∆CL

∆INV

∆OCA

∆OCL

AQt

At-2

ATAit

BETAit

BMRATIO

CFO

D

DAt

DEP

DEPNit

E

HMLt

Log(BMRATIO)it

Log(MKTV)it

MKTV

Ncr

NDAt

NIBEit

Nt

Pp

PPEit

Pt

R2

RDD – Scaledit

RDDit

RE

RETit

Rf t+1

Ri,t+1

Rmt 

ROEit

SAQt

SMBt

SSE

SST

SURP

TAit

TAt-1

TCAit

TEDPIX

ΔCAit

ΔCashit

ΔCLit

ΔREVit

ΔSTDEBTit

 

 

 

تفاوت بازده سرمایه واقعی و بازده سرمایه مورد انتظار

واریانس بازده بازار در طی دوره ی t

تغییر در حساب های پرداختنی

تغییر در حساب های دریافتنی

تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی

تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی

تغییر در موجودی های کالا

تغییر در سایر دارایی های جاری

تغییر در سایر بدهی های جاری

بازده پرتفوی ایجاد شده بر اساس عامل کیفیت اقلام تعهدی

کل دارایی های دو دوره قبل

میانگین جمع دارایی ها برای سال های t-1، t و t+1

بتای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

وجوه نقد حاصل از عملیات

کل سود سهام پرداخت شده

بخش اختیاری اقلام تعهدی

استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود

هزینه استهلاک

سود

عامل ریسک بازده سهام که به نسبت ارزش دفتری شرکت ها

لگاریتم نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

تعداد سهام افزایش یافته از محل آورده نقدی یا مطالبات

بخش غیراختیاری اقلام تعهدی

سود خالص قبل از اقلام غیر عادی

تعداد سهام عادی شرکت

بهای پذیره نویسی

دارایی های ثابت مشهود

قیمت سهام در پایان ماه t

ضریب تعیین

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار استاندارد شده ی دیچاو و دیچو.

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو

بازده واقعی

بازده سهام شرکت

نرخ یک ماهه ی سود سپرده بانکی کوتاه مدت

بازده سهام شرکت ها برای ماه t+1

بازده پرتفوی بازار

بازده سرمایه شرکت

بازده پرتفوی ایجاد شده

عامل ریسک بازده سهام

تغييرات جمله خطا كه توسط رگرسيون توضيح داده نمي‌شود

كل تغييرات در مقدار متغير وابسته

متغیر شوک درآمد

جمع اقلام تعهدی

اقلام تعهدی دوره قبل

کل اقلام تعهدی جاری

شاخص بازده نقدی و قیمت در پایان سال

تغییر در دارایی های جاری طی سال

تغییر در وجه نقد

تغییر در بدهی های جاری

تغییر درآمد عملیاتی

تغییر در حصه جاری تسهیلات مالی دریافتنی

1 دیدگاه برای دانلود محصول:بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

  1. INfjTu

    Palmieri A, Imbimbo C, Longo N, et al cialis prices

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo