دانلود محصول:بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان¬های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد 110 صفحه فایل word

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زماني 1392-1381 است. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی استفاده شده است. در راستاي تحقق هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين شده است. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل آماری فرضيه­هاي پژوهش نشان مي­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم و
شرکت­های دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیر­های
جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.

واژه­های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1- سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش…………………………………………………………………………………… 4

1-4- هدف‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… 5

1-5- متغیر‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- متغیر‌های مستقل……………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………….. 6

1-5-3- متغیر‌های کنترلی……………………………………………………………………………….. 6

1-6- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 6

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها………………………………………………………………….. 6

1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش……………………………………………………………………. 6

1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………… 7

1-7- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش………………………………………………………………………… 7

1-8- تعريف واژه‌هاي كليدي…………………………………………………………………………………… 8

1-9- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- مباني نظری……………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1- بحران مالی……………………………………………………………………………………. 10

2-2-1-1- دلایل بحران مالی……………………………………………………………………… 11

2-2-1-2- مراحل بحران مالی…………………………………………………………………….. 12

2-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی………………………………………………………………….. 13

2-2-2- اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………… 14

2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………… 15

2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری………………………………………………………………. 16

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-2-3- روش‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی……………………………………………………… 16

2-2-3- سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………………………….. 18

2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی…………………………………………………. 19

2-2-4- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………………. 21

2-2-4-1- نسبت‌های صورت جریان‌ وجوه نقد…………………………………………………….. 22

2-3- پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………… 24

2-3-1- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. 24

2-3-1-2- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………. 27

2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… 29

2-3-1-4- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………. 36

2-3-2-1- اقلام تعهدی……………………………………………………………………………. 36

2-3-2-2- جریان‌های نقدی………………………………………………………………………. 38

2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی………………………………………………………………… 40

2-3-2-4- بحران مالی………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4- نقد پژوهش‌های پیشین………………………………………………………………………………… 44

2-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 45

فصل سوم: روش اجراي پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 47

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………… 47

3-3- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 47

3-4- متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………………… 48

3-4-1- متغيرهای مستقل……………………………………………………………………………… 48

3-4-2- متغیر وابسته………………………………………………………………………………….. 50

3-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی…………………………………………………………………………….. 50

3-5- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………… 52

3-6- نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………. 52

3-7- روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………….. 52

3-8- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………. 53

3-9- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 53

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- آماره‌های توصيفي……………………………………………………………………………………… 55

4-3- پايايي متغيرهاي پژوهش………………………………………………………………………………. 59

4-4- بررسی نرمال بودن داده‌‌ها……………………………………………………………………………… 59

4-5- آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………… 60

4-5-1- آزمون فرضيه اصلی اول……………………………………………………………………….. 60

4-5-2- آزمون فرضيه اصلی دوم……………………………………………………………………….. 64

4-5-3- آزمون فرضيه اصلی سوم………………………………………………………………………. 66

4-5-4- آزمون فرضيه اصلی چهارم…………………………………………………………………….. 67

4-6- نتيجه‌گيري كلي……………………………………………………………………………………….. 72

4-7- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 73

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- مروري بر نتايج به‌دست آمده از پژوهش………………………………………………………………… 75

5-2-1- فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………….. 76

5-2-2- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………. 77

5-2-3- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………. 79

5-2-4- فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………. 79

5-3- پيشنهادهاي پژوهش…………………………………………………………………………………… 80

5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي پژوهش………………………………………………………. 80

5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده………………………………………………………………. 81

5-4- محدوديت‌هاي پژوهش…………………………………………………………………………………. 81

5-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 82

فهرست منابع

الف. منابع فارسی……………………………………………………………………………………………… 83

ب. منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 88

 

پيوست­ها

پیوست یک: اسامی شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم………………………………………………………. 93

 

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… 26

جدول 2-2: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی…………………………………………………………………….. 29

جدول 2-3: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی……………………………………………………….. 32

جدول 2-4: خلاصه پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با بحران مالی………………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی………………………………………………………………………………… 37

جدول 2-6: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی………………………………………………………………………. 39

جدول 2-7: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی…………………………………………………………. 41

جدول 2-8: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با بحران مالی…………………………………………………………………………………… 44

جدول 3-1: فهرست صنایع مورد بررسی در پژوهش و تعداد شرکت­ها­ی هر صنعت………………………………………………………………… 51

جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش در سال مبنا………………………………………………………………………………………………………. 56

جدول 4-2: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای یک­سال قبل از سال مبنا………………………………………………………………….. 57

جدول 4-3: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای دو­سال قبل از سال مبنا…………………………………………………………………….. 58

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون لوين، لين و چو………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

جدول 4-5: آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………….. 61

جدول 4-7: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.. 62

جدول 4-8: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی… 62

جدول 4-9: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای

               بحران مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-10: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………. 64

جدول 4-11: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی……………………………………………. 64

جدول 4-12: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی…………………………………. 65

جدول 4-13: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………….. 66

جدول 4-14: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی………………………………………. 66

جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی بین متغیر­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 4-16: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک…………………………………………………………. 69

جدول 4-17: الگوی پیش بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک………………………… 70

جدول 4-18: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با استفاده از الگوی لجستیک……………………………………. 71

جدول 5-1: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….. 77

جدول 5-2: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………. 78

جدول 5-3: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم…………………………………………………………………. 80

3 دیدگاه برای دانلود محصول:بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان¬های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران

  1. Quinkeque

    Where Can I Buy Discount Progesterone Medication Shop buy generic stromectol

  2. Elden Lakes

    Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

  3. zmozeroteriloren

    When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...