%32تخفیف

بررسی رابطه  بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل

تعداد 136صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد در رشته مديريت اجرايی

گرایش استراتژیک

 

عنوان

بررسی رابطه  بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقيق حاضر را مدیران دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل تشكيل مي دهد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که با سطح اطمينان 95% برابر كه حجم نمونه برابر يا 66بدست آمده است. براي نمونه گيري از نمونه ها؛ از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده گرديد.برای گردآوري اطلاعات مورد نياز پژوهش به وسیله دو پرسشنامه استاندارد تعدیل شدهپرسشنامه ی هوش چندگانه گاردنر و پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون_گلاسرانجام مي‌گيرد. پایاییبرایپرسشنامه هوش چندگانه برابر با 906/0 و برای پرسشنامه تفکر انتقادی برابر با 832/0 بدست آمده است. به منظور تجزيه و تحليل داد‌هاي بدست آمده از پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است. بدين ترتيب كه براي توصيف پاسخ‌هاي داده شده به سؤالات پرسشنامه‌ي تحقيق از جدول فراواني و درصد پاسخ‌هاي مربوط به هر يك از سؤالات استفاده شده است. و همچنين براي نشان‌دادن بعضي از داده‌هاي آماري بصورت منسجم، از نمودار ستوني استفاده گرديده  و در سطح استنباطي براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون همبستگي اسپیرمن (r ) استفاده شده است. براي تعيين سطح معني‌دار بودن r از آماره آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش چندگانه مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. اما در بعد هوش موسقیایی رابطه ای وجود ندارد.

واژه های کلیدی:هوش چندگانه،تفکر انتقادی،مدیر.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه :………………………………………………………………………………………2

 1-2-عنوان و موضوع تحقيق : ………………………………………………………………. 2

1-3-بيان مساله : ………………………………………………………………………………. 2

1-4-اهداف تحقيق : ……………………………………………………………………………. 3

1-5-سوال تحقيق : …………………………………………………………………………….. 4

1-6-فرضيه‏هاي تحقيق : ……………………………………………………………………..  4

1-7-اهميت و ضرورت تحقيق : ……………………………………………………………… 5

1-8-قلمرو تحقيق : ……………………………………………………………………………. 5

1-9-متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………6

1-9-تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق : …………………………………………………….. 7

1-10-ساختار تحقيق : ……………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1-بخش اول : هوش …………………………………………………………………………9

2-1-1-مقدمه :………………………………………………………………………………….9

2-1-2-مشکل تعریف هوش : …………………………………………………………………9

2-1-3-تعریف هوش : …………………………………………………………………………9

2-1-4-هوش و مسئله طبيعت ـ ‏تربيت : ……………………………………………………12

2-1-5-عوامل موثر بر هوش : ……………………………………………………………  13

2-1-6-انواع آزمونهای هوش : ……………………………………………………………. 13

2-1-7-طبقات هوش : ……………………………………………………………………… 14

2-1-8-تاریخچه و نظريه‌هاي مربوط به هوش : …………………………………………. 14

2-1-9-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : ……………………………………………………19

2-2-بخش دوم : تفکر انتقادي : ……………………………………………………………..23

2-2-1-مقدمه :………………………………………………………………………………. 23

2-2-2-اهمیت افکار انسان :…………………………………………………………………24

2-2-3-انوع افکار انسان : …………………………………………………………………..24

2-2-4-افکار هدفمند در مقابل افکار بی‌هدف : …………………………………………….25

2-2-5-عوامل بستر ساز تفكر : …………………………………………….. …………….25

2-2-6-فکر نقاد : …………………………………………………………………………… 27

2-2-7-تعريف تفكر انتقادي : …………….. ……………………………………………….28

2-2-8-اهمیت و ضرورت تفكر انتقادي : ………………………………………………….29

2-2-9-مفهوم تفکر انتقادی :…………………………………………………………………30

2-2-10-مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :………………………………………………30

2-2-11-ویژگی های تفکر انتقادی : ……………………………………………………….31

2-2-12-اجزای اصلی تفکر انتقادی :………………………………………………………32

2-2-13-مهارت تفکر انتقادي : …………………………………………………………….34

2-2-14-تفكر انتقادي در اسلام……………………………………………………………..36

2-3-بخش سوم: پیشینه تحقیق :……………………………………………………………..38

2-3-1-مقدمه :……………………………………………………………………………….38

2-3-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :………………………………………………..38

2-3-3-تحقیقات انجام شده در داخل کشور : …………………………………………………..39

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-روش تحقيق : ………………………………………………………………………………43

3-2-جامعة و نمونه آماري :  …………………………………………………………………..43

3-3-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري :…………………………………………………..44

3-4-ابزار جمع‌آوري اطلاعات :………………………………………………………………..45

3-4-1-پرسشنامه ی هوش چندگانه : …………………………………………………………. 45

3-5-روائي و پايائي ابزار سنجش : …………………………………………………………….45

3-6-روش تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري………………………………………………………47

فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1-بخـش اول: توصـيف آماري سؤالات عمومي پرسشنامه…………………………………48

4-2-بخـش دوم: توصـيف آماري متغيرهاي تحقيق…………………………………………….51

4-3-آزمون كولموگوروف ـ اسميرنوف (K – S) براي تعيين طبيعي بودن توزيع نمرات ………………………………………………………………………………………………………63

4-4-بخـش سوم: تجـزيه و تحليل استنباطي داده‌هاي آماري ( آزمون فرضيه‌هاي تحقيق)………………………………………………………………………………………………66

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1-مقدمه : …………………………………………. …………………………………………..75

5-2-نتيجه‌گيري : ……………………………………………… ………………………………..75

5-3-پيشنهادها : …………………………………………. ………………………………………77

5-3-1-پيشنهادها در راستاي تحقيق : …………………………… …………………………….77

5-3-2-پيشنهادها براي محققان آتي : ………………………. ………………………………….78

5-4-محدوديت‌هاي تحقيق : ……………………………………………………………………..78

مـنابـع : …………………………………………………………………………………………..79

منابع فارسی……………………………………………………………………………………….79

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………81

پیوست ها………………………………………………………………………………………..82

پرسشنامه………………………………………………………………………………………..82

خروجی اس پی اس اس………………………………………………………………………..87

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………131

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1: مقایسۀ تفکر عادی و تفکر انتقادی از دیدگاه لیپمن :……………………………….. 30

جداول 3 – 1: تعداد كل واحدها و مراكز تابعه دانشگاه ازاد اسلامي منطقه 13:  ……………. 44

جدول شماره 4-1: توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سوال جنسيت :……….. 48

جدول شماره 4-2: توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلا…. 49

جدول شماره 4-3 : توزيع فراواني و درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال سابقه‌ خدمت : …50

جدول شماره 4- 4 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش چندگانه….  ……………………………………………………………………………………………………… 51

جدول شماره 4- 5 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به تفكر انتقادي :…. ……………………………………………………………………………………………………….52

جدول شماره 4- 6 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش موسيقيايي :…………………………………………………………………………………………………….. 54

جدول شماره 4- 7 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش حركتي : ……………………………………………………………………………………………………… 55

جدول شماره 4- 8 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش منطقي :  …………………………………………………………………………………………………….. 56

جدول شماره 4- 9 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش زباني :  …………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول شماره 4- 10 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش اجتماعي : …………………………………………………………………………………………………… 59

جدول شماره 4- 11 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش درون فردي: ……………………………………………………………………………………………… 60

جدول شماره 4- 12 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش طبيعت گرايي:……………………………………………………………………………………………… 61

جدول شماره 4- 13 : ميانگين،منيم، انحراف معيار و… پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش فضايي : ……………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 4 – 14، آزمون نرمال بودن داده ها :  …………………………………………………… 64

جدول شماره 4 – 15 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش چندگانه و تفکر انتقادی : …….. 66

جدول شماره 4 – 16 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش موسیقیایی و تفکر انتقادی :…… 67

جدول شماره 4 – 17 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش حرکتی و تفکر انتقادی :………. 68

جدول شماره 4 – 18 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش منطقي و تفکر انتقادی…………. 69

جدول شماره 4 – 19 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش فضايي و تفکر انتقادی :………..70

جدول شماره 4 – 20 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش زباني و تفکر انتقادی :……….. 71

جدول شماره 4 – 21 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش اجتماعي و تفکر انتقادی :……. 72

جدول شماره 4 – 22 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش درون فردي و تفکر انتقادی….. 73

جدول شماره 4 – 23 : آزمون r براي تعيين همبستگي هوش طبيعت‌گرايي و تفکر انتقادی…..74

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار شماره شماره 4‌- 1: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سوال جنسيت :…………48

 نمودار شماره 4‌- 2: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به سؤال ميزان تحصيلات :……..49

 نمودار 4-3،  نمودار ستوني سابقه مديريت پاسخگويان ( به‌سال) : …………………..50

نمودار شماره 4- 4: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش چندگانه :…………………52

نمودار شماره 4- 5: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به تفكر انتقادي :………………….53

نمودار شماره 4- 6: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش موسيقيايي :……………..55

نمودار شماره 4- 7: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش حركتي :…………………56

نمودار شماره 4- 8: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش منطقي :…………………57

نمودار شماره 4- 9: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش زباني :………………….58

نمودار شماره 4- 10: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش اجتماعي :…………….59

نمودار شماره 4- 11: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش درون فردي :…………61

نمودار شماره 4- 12: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش طبيعت گرايي :………62

نمودار شماره 4- 13: درصد پاسخ‌هاي نمونه آماري به هوش فضايي :……………..63

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه  بين هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...