بررسی تأثیرگذاری گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی معتادین وابسته به مواد افیونی

تعداد 120 صفحه فایل word

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر سلامت روان بیماران وابسته به مواد مخدر افیونی، پرداخته شده است.

روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ـ آزمایش و دوره پیگیری می باشد. همچنین، جامعه آماری شامل بیماران مصرف کننده مواد افیونی می شدند که در سال 1393 به مرکز ترک اعتیاد شهر تهران مراجعه کردند. در این میان 40نفر، از آنان که دارای تشخیص افسردگی نیز بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 20 نفر و گروه کنترل 20 نفر جای گرفتند. ابزار مورد استفاده،  پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 که خود دارای 4 مولفه نشانه های جسمانی، کارکرد اجتماعی، نشانه های افسردگی وخیم، اضطراب و بی خوابی می باشد، بودند. شایان ذکر است اعتبار و روایی ابزارهای مزبور در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی تایید شده است. پس از انجام مداخلات شناختی رفتاری گروهی طی 12 جلسه، دو گروه مورد آزمون مجدد با استفاده از ابزار مزبور قرار گرفته و یافته ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان دهندی موثر بودن درمان شناختی رفتاری در سطح معناداری، p<0/05، بر کاهش افسردگی(F=17/21) و افزایش سلامت روان(F=11/08) ، کاهش نشانه های جسمانی(F=26/39) و افزایش کارکرد اجتماعی(F=32/22) در پس آزمون به صورت معنی دار می باشد. اما در دوره پیگیری T بدست آمده برای سلامت عمومی، کارکرد اجتماعی و نشانه های جسمانی به ترتیب 61/0، 91/1 و -89/0 میباشد که از میزان ارزش T بحرانی کمتر بوده و در سطح 05/0 معنادار نمیباشند که نشان دهنده عدم تاثیرگذاری رویکرد شناختی_ رفتاری گروهی در دوره پیگیری است. اما T بدست آمده برای افسردگی و اضطراب به ترتیب 80/7 و 91/6 میباشد که T بدست آمده از میزان ارزش T بحرانی بیشتر بوده و در سطح 05/0 معنادار میباشند که نشان دهنده تاثیرگذاری شناختی _ رفتاری گروهی در دوره پیگیری است. بنابراین، گروه درمانی شناختی رفتاری بر افکار غیر منطقی و ناکارآمد این افراد که خود در بروز خلق افسرده و اضطراب و کاهش سلامت روان موثر است، تاثیر گذاشته و بدین ترتیب، باعث افزایش سلامت روان و کاهش افسردگی می شود.

 

کلیدواژه ها: درمان شناختی رفتاری، اعتیاد، سلامت عمومی

عنوان                                                  فهرست مطالب                                                       صفحه

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق… ۱۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مساله. ۵

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق… ۷

۴-۱ اهداف پژوهش…. ۹

۱-۴-۱ هدف اصلی. ۹

۲-۴-۱اهداف فرعی.. ۹

۳-۴-۱ اهداف کاربردی.. ۹

۵-۱ فرضیه های پژوهش…. ۹

۱-۶ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم.. ۱۰

۱-۶-۱ سلامت عمومی. ۱۰

۲-۶-۱ افسردگی. ۱۰

۳-۶-۱ اضطراب.. ۱۰

۴-۶-۱ اختلال در کنش اجتماعی. ۱۱

۵-۶-۱ رویکرد شناختی ـ رفتاری.. ۱۱

۶-۶-۱ معتاد. ۱۱

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش…. ۱۳

۱-۲ مبانی نظری و پیشینه تحقیق… ۱۴

۲-۲ همه گیر شناسی اعتیاد به مواد مخدر. ۱۷

۱-۲-۲ مصرف مواد در ایران. ۱۸

۳-۲ نوروفارماکولوژی.. ۱۸

۴-۲ ملاکهای (دی. اس. ام- ۵ ) برای مسمومیت با مواد. ۱۹

۵-۲ ملاک های (دی. اس. ام- ۵) برای ترک مواد. ۱۹

۶-۲ ملاکهای تشخیصی (دی. اس. ام- ۵)  برای سوء مصرف مواد. ۲۰

۷-۲ ملاکهای تشخیصی (دی. اس. ام- ۵) برای وابستگی مواد. ۲۰

۸-۲ اعتیاد. ۲۱

۱-۸-۲ سبب شناسی اعتیاد به مواد مخدر ۲۱

۲-۸-۲ عوامل روان شناختی. ۲۲

۳-۸-۲ عوامل محیطی /اجتماعی و فرهنگی. ۲۳

۴-۸-۲ نظریات رفتاری و شناختی. ۲۳

۵-۸-۲ علل فردی اعتیاد. ۲۵

۶-۸-۲ عوامل بین فردی، محیطی و اجتماعی. ۲۶

۷-۸-۲ مشکلات هیجانی. ۲۷

۸-۸-۲ پیشگیری از عود مواد مخدر ۳۰

۹-۸-۲ عود و لغزش.. ۳۱

۹-۲ درمان.. ۳۱

۱۰-۲ درمان دارویی.. ۳۲

۱-۱۰-۲ روش کم کردن تدریجی. ۳۲

۲-۱۰-۲ روش استفاده از داروهای ترک اعتیاد به طور سرپایی. ۳۲

۳-۱۰-۲ روش استفاده از داروهای ترک اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان. ۳۲

۴-۱۰-۲ روش سم زدایی. ۳۳

۱۱-۲ درمان های غیر دارویی.. ۳۳

۱-۱۱-۲ رویکرد فرانظری در مورد اعتیاد. ۳۴

۱۲-۲ گروه درمانی.. ۳۹

۱۳-۲ مقایسه دارودرمانی با تلفیق دارودرمانی و درمانهای روانشناختی.. ۴۱

۱۴-۲ دانش به دست آمده در مورد اعتیاد و چگونگی شکل گیری اعتیاد. ۴۲

۱۵-۲ مداخلات چند جانبه. ۴۵

۱۶-۲ اصول یک درمان موفق برای اعتیاد. ۴۶

۱-۱۶-۲ مهمترین اصول یک روان درمانی موفق در اعتیاد رامی توان به این شرح نام برد: ۴۷

۱۷-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۴۸

۱۸-۲ پژوهش های انجام گرفته در ایران.. ۵۰

فصل سوم:روش تحقیق… ۵۸

۱-۳ طرح پژوهش…. ۵۹

۲-۳ جامعه آماری روش نمونه گیری.. ۶۰

۳-۳ روش نمونه گیری.. ۶۰

۴-۳ روش جمع آوری اطلاعات… ۶۱

۵-۳ ابزار پژوهش…. ۶۴

۶-۳ روایی و پایایی آزمون.. ۶۵

۷-۳ نمره گذاری آزمون.. ۶۶

۸-۳ توصیف ابعاد  پرسشنامه سلامت عمومیی ۲۸ سوالی.. ۶۶

۹-۳ شاخص های روانی:. ۶۷

۱-۹-۳ جی. اس. آی.. ۶۷

۲-۹-۳ پی. اس. دی. آی.. ۶۷

۳-۹-۳ پی. اس. تی. ۶۷

۱۰-۳ آموزشها و درمان رفتاری-  شناختی گروهی.. ۶۸

فصل چهارم:یافته ها ۶۹

۱-۴ آماره های توصیفی و متغیر های جمعیت شناختی.. ۸۰

۲-۴ تحلیل آماری فرضیات تحقیق: ۸۲

۱-۲-۴ فرضیات آزمون آماری.. ۸۲

فصل ۵:نتیجه. ۸۹

۱-۵ خلاصه. ۹۰

۲-۵ بحث و نتیجه گیری.. ۹۱

۱-۲-۵  فرضیه اصلی: ….. ۹۱

۲-۲-۵ فرضیه اول: ۹۲

۳-۲-۵ فرضیه دوم: ۹۵

۴-۲-۵ فرضیه سوم: ۹۶

۵-۲-۵ فرضیه چهارم: است. ۹۷

۲-۵ نتیجه گیری نهایی.. ۹۸

۳-۵       محدودیت های پژوهش…. ۹۸

۴-۵ پیشنهادات پژوهش…. ۹۹

۱-۴-۵ پیشنهادات پژوهشی. ۹۹

۲-۴-۵ پیشنهادات کاربردی.. ۹۹

فهرست منابع. ۹۲

الف منابع فارسی.. ۹۳

منابع لاتین.. ۹۵

پیوست… I

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تأثیرگذاری گروه درمانی شناختی _ رفتاری بر سلامت عمومی معتادین وابسته به مواد افیونی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...