بررسی بیان دو واریانت جدید، SOX2OT-S2 و SOX2OT-S1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

تعداد    112   صفحه در فایل word

چکیده

بررسی بیان دو واریانت جدید SOX2OT-S2 وSOX2OT-S1  در بیماران مبتلا به سرطان پستان

سرطان یکی از مهمترین علل مرگ ومیر در دنیاست. سرطان پستان رایج‌ترین و مهمترین عامل مرگ‌های وابسته به سرطان در میان زنان در سراسر دنیاست. Long non-coding RNAs (lncRNAs) در بسیاری از فرایندهای زیستی نقش دارند و به عنوان گزینه‌ی مناسبی برای تشخیص زودهنگام، پیش آگهی و درمان سرطان محسوب می‌شوند. یکی از این lncRNAs که چند اگزونی بوده و و ژن مربوط به عامل پرتوانی سلو‌‌‌ل‌های بنیادی، SOX2، را در خود جای داده است، SOX2OT نامیده می‌شود. SOX2OT دارای رونوشت‌های متعددی بوده و احتمالا در تنظیم SOX2 و سایر فرایندهای مرتبط با آن نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی بیان SOX2 و همچنین SOX2OT-S1 و SOX2OT-S2 در نمونه‌های بافتی سرطان پستان است.

برای بررسی بیان سه ژن SOX2،  SOX2OT-S1و SOX2OT-S2 در زنان مبتلا به سرطان پستان، مجموعه‌ای از بافت‌های توموری و بافت طبیعی مجاور آن‌ها جمع آوری شد. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA، فرایند PCR Real time با استفاده از ژن خانه‌دار PBGD و آغازگرهای اختصاصی ژن‌های مربوطه برای تمامی نمونه‌ها انجام گرفت. در نهایت نیز آزمون‌های آماری انجام گرفت و به این منظور ابتدا توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده‌ها تایید شد پس از آن نیز بیان سه ژن مورد مطالعه با انجام آزمون One Sample T Test مورد بررسی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل نتایج  Real time PCRنمایانگر افزایش بیان SOX2 در نمونه‌های توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت‌های طبیعی اطراف آن‌ها و همچنین افزایش بیان دو رونوشت متناوب، SOX2OT-S1 و SOX2OT-S2، در نمونه‌های مورد بررسی بوده، اما همبستگی معنی داری میان بیان ژن‌های SOX2، SOX2OT-S1 و SOX2OT-S2 با متاستاز و درجه تمایز یافتگی تومور مشاهده نشد. این پژوهش اولین مطالعه‌ای است که در آن بررسی بیان دو رونوشت متناوب از SOX2OT، SOX2OT-S1 و SOX2OT-S2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام می‌گیرد. افزایش بیان همزمان SOX2OT-S1 و SOX2OT-S2 به همراه ژن SOX2 می‌تواند نشان دهنده‌ی این موضوع باشد که احتمالا SOX2OT و رونوشت‌های آن در پیشرفت سرطان پستان نقش دارند. با این وجود تایید نهایی و اثبات نقش این دو رونوشت جدید در تشخیص سرطان پستان و بررسی ساز و کار دقیق آن‌ها، نیاز به بررسی نمونه‌های بیشتری خواهد داشت. همچنین می‌توان با بررسی‌های بیشتر با استفاده از روش مولکولی وجود یا عدم وجود این رونوشت‌ها را در خون نیز مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها: سرطان پستان، lncRNAs، SOX2، SOX2OT-S1، SOX2OT-S2،

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

کلیات.. ۳

۱-۱ سرطان……………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲ سرطان پستان. ۴

۱-۲-۱ انواع سرطان پستان.. ۵

۱-۲-۱-۱ in situ. ۵

۱-۲-۱-۲ Invasive. ۵

۱-۲-۲ نشانه‌ها و علایم سرطان پستان.. ۶

۱-۲-۳ عوامل خطرزای سرطان پستان.. ۷

۱-۲-۳-۱ سابقه‌ی فامیلی ابتلا به سرطان پستان.. ۷

۱-۲-۳-۲ زمینه‌ی ژنتیکی.. ۷

۱-۲-۳-۳ ابتلا فرد به سرطان پستان در سنین جوان تر. ۷

۱-۲-۳-۴  LCIS. ۸

۱-۲-۳-۵ سطح داخلی هورمون‌ها ۸

۱-۲-۳-۶ عادت ماهانه. ۸

۱-۲-۳-۷ حاملگی.. ۹

۱-۲-۳-۸ شیردهی.. ۹

۱-۲-۳-۹ هورمون درمانی پس از یائسگی.. ۹

۱-۲-۳-۱۰ چاقی و افزایش وزن.. ۹

۱-۲-۳-۱۱ ورزش…. ۱۰

۱-۲-۳-۱۲ الکل.. ۱۰

۱-۲-۳-۱۳ اعتیاد. ۱۰

۱-۲-۳-۱۴ قرص‌های ضد بارداری.. ۱۰

۱-۲-۴ انواع روش‌های درمانی سرطان پستان.. ۱۱

۱-۲-۴-۱ عمل جراحی.. ۱۱

۱-۲-۴-۲ پرتودرمانی.. ۱۱

۱-۲-۴-۳ درمان سیستمیک…. ۱۲

۱-۲-۴-۴ شیمی درمانی.. ۱۲

۱-۲-۴-۵ هورمون درمانی.. ۱۳

۱-۲-۴-۶ هدف درمانی.. ۱۴

۱-۲-۵ روش‌های تشخیصی و غربال‌گری سرطان پستان.. ۱۵

۱-۲-۵-۱ Mammography. ۱۵

۱-۲-۵-۲ MRI. ۱۵

۱-۲-۵-۳ CBE.. ۱۵

۱-۲-۵-۴ Breast self-awareness. ۱۶

۱-۲-۵-۵ Breast ultrasound. ۱۶

۱-۳-RNA.. ۱۶

۱-۳-۱ ساختار و سنتز. ۱۷

۱-۳-۱-۱ mRNA.. ۱۷

۱-۳-۱-۲ Non-coding RNAs. ۱۷

۱-۳-۱-۳ long non-coding RNAs (lncRNAs) ۲۰

۱-۳-۱-۴ انواع Long non coding RNA در سرطان پستان.. ۲۶

۱-۴- فاکتور رونویسی SOX2 تنظیم کننده‌ی کلیدی درایجاد و تثبیت پرتوانی سلول‌های بنیادی   ۳۱

۱-۴-۱ SOX2. ۳۱

فصل دوم. ۳۲

۲-۱ مواد. ۳۳

۲-۱-۱ ترکیبات شیمیایی و آنزیم‌های مورد استفاده. ۳۳

۲-۱-۲ تجهیزات مورد استفاده. ۳۴

۲-۱-۳ رده سلولی.. ۳۶

۲-۱-۴ بافت‌های مطالعه شده. ۳۶

۲-۲ روش‌ها ۳۶

۲-۲-۱ تهیه‌ی نمونه‌های سالم و توموری پستان.. ۳۶

۲-۲-۲ استخراج RNA از رده‌ی سلولی NTERA2. ۳۷

۲-۲-۳ استخراج RNA تام از بافت سالم و توموری پستان.. ۳۸

۲-۲-۴ تعیین کیفیت و غلظت RNA.. ۴۰

۲-۲-۵ تیمار نمونه‌های RNA باDNaseI. ۴۱

۲-۲-۶ واکنش رونویسی معکوس…. ۴۲

۲-۲-۷ تعیین صحت انجام واکنش رونویسی معکوس با انجام واکنش زنجیره‎ای پلیمراز. ۴۳

۲-۲-۸ آغازگرها ۴۴

۲-۲-۹ الکتروفورز محصول PCR.. ۴۶

۲-۲-۹-۱ آماده سازی محلول TBEبرای انجام الکتروفورز. ۴۷

۲-۲-۱۰ Real time RT-PCR.. ۴۸

۲-۲-۱۰-۱ روش Real time RT-PCR.. ۴۸

۲-۲-۱۰-۲ روش‌های تعیین کمیت باReal time RT-PCR.. ۴۸

۲-۲-۱۰-۳ انجام Real time RT-PCR برای نمونه‎های توموری و بافت طبیعی اطراف آن.. ۴۹

۲-۲-۱۱ تأیید نتایجPCR با انجام الکتروفورز، هضم آنزیمی و روش توالی یابی DNA.. ۵۱

۲-۲-۱۱-۱ الکتروفورز. ۵۱

۲-۲-۱۱-۲ هضم آنزیمی.. ۵۱

۲-۲-۱۱-۳ روش توالی یابیDNA.. ۵۲

۲-۲-۱۲ تجزیه و تحلیل‌های آماری.. ۵۲

فصل سوم. ۵۳

نتایج. ۵۳

۳-۱ مقدمه. ۵۴

۳-۱-۱ تهیه‌ی نمونه‌های سالم و توموری پستان.. ۵۵

۳-۱-۲ بررسی کیفیت و کمیت نمونه‌های RNA استخراج شده. ۵۵

۳-۱-۳ بررسی صحت ساخت cDNA با استفاده از PCR و الکتروفورز. ۵۷

۳-۱-۴ بررسی تغییر بیان ژن‌های SOX2، SOX2OT-S1 و  SOX2OT-S2با استفاده از Real time PCR.. ۵۸

۳-۱-۴-۱ رسم منحنی استاندارد. ۵۸

۳-۱-۴-۲ رسم منحنی ذوب… ۶۰

۳-۱-۵ تأیید نتایج Real time RT-PCR با انجام الکتروفورز، هضم آنزیمی و روش توالی‌یابی DNA.. ۶۲

۳-۱-۵-۱ الکتروفورز. ۶۲

۳-۱-۵-۲ هضم آنزیمی.. ۶۳

۳-۱-۵-۳ توالی یابی DNA.. ۶۴

۳-۱-۶ تغییرات بیان نمونه‌های توموری نسبت به بیان در بافت غیرتوموری.. ۶۵

۳-۱-۷ بررسی ارتباط میان بیان ژن‌های SOX2OT-S1، SOX2OT-S2 و SOX2 با متاستاز و درجه‌ی تمایز یافتگی تومور. ۶۷

فصل چهارم. ۶۹

۴-۱ سرطان. ۷۰

۴-۲ سرطان پستان. ۷۰

۴-۳ Real time PCR.. ۷۱

۴-۵ Non-coding RNAs (ncRNAs) ۷۲

۴-۶ long ncRNAs (lncRNA) ۷۳

۴-۶-۱ استفاده از lncRNAs به عنوان نشانگر تشخیصی سرطان.. ۷۴

۴-۶-۲ استفاده از lncRNAs به عنوان نشانگرهای موجود در خون.. ۷۴

۴-۶-۳ lncRNAs و سرطان پستان.. ۷۵

۴-۷ SOX2. ۷۶

۴-۸ SOX2OT.. ۷۸

۴-۹ SOX2OT-S1 و SOX2OT-S2. ۸۰

۴-۱۱ پیشنهادها ۸۱

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی بیان دو واریانت جدید، SOX2OT-S2 و SOX2OT-S1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...