بررسی انتقال حرارت عایق های حرارتی با پوشش نانو کامپوزیت با روش المان محدود

151 صفحه فايل word

قابل ويرايش

چکیده :

جهت ایجاد شرایط ایده آل در ساختمان ها، نیاز به مصرف انرژی میباشد.بنابراین جهت بهینه سازی مصرف انرژی راهکارهای بسیاری پیشنهاد می گردد. یکی از روشهای ایجاد شرایط ایده آل، استفاده از عایق¬های نانوکامپوزیت می باشد ، عایق های نانوکامپوزیت دارای حداقل اجزای تشکیل دهنده در ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر می باشند و دارای خواص فيزيكي و مكانيكي از قبيل استحكام، سختي، چقرمگي و مقاومت حرارتي بالايي در محدوده وسيعی از دما می باشند. روش اجزاء محدود یا روش المان محدود که به اختصار (FEM) نامیده می‌شود، روشی است عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و نیز حل معادله‌های انتگرالی  است.پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیده الاستیسیته،تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوا فضا برمیگردد. در این تحقیق می خواهیم با استفاده از روش اجزا محدود به بررسی انواع عایق های حرارتی نانوکامپوزیت در ساختمان بپردازیم. با کمک نرم افزار شبیه سازی و تحلیل المان محدود میزان اتلاف انرژی در یک ساختمان  m2 110 با شرایط یکسان در شهرهای اهواز ، دبی ، خرم آباد ، تبریز و تورنتو مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق شامل 8 آزمایش مختلف در شهرهای مذکور با عایق های مختلف مانند نانو گچ ، پلی استایرن ، ایروژل و نانسولت بود. در  آزمایش اول عایق نانو گچ با مصالح معمولی به عنوان نمونه آزمایش پایه مورد  بررسی قرارگرفت. در سه آزمایش بعدی هر عایق را بطور جداگانه به عایق نانو گچ اضافه نموده و مورد بررسی قرار دادیم.آزمایش های بعدی شامل ترکیب دو عایق و اضافه نمودن به عایق نانو گچ مورد تجربه قرار گرفت و در آزمایش هشتم همه عایق های مورد بحث را با یکدیگر ترکیب و مورد ارزیابی قرار گرفته شد .همچنین با کمک نرم افزار متلب بهینه ترین عایق را در زمینه های هزینه ، وزن و مقاومت حرارتی برای هر 8 آزمایش با روش های بهینه سازی الگوريتم ژنتیک و الگوريتم رقابت استعماری بدست آوردیم.نتایج نشان دادند در شبیه سازی عایق ایروژل و پلی استایرن به ترتیب کمترین میزان اتلاف انرژی را به نسبت دیگر عایق ها داشته و همچنین استفاده این عایق ها به تنهایی دارای نتایج بهتر و به صرفه تر نسبت به مدل های ترکیبی این عایق ها با یکدیگر بوده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی می توان نتیجه گیری نمود بهینه سازی در روش رقابت استعماری عایق پلی استایرن و نانو گچ نسبت به دیگر عایق ها بیشترین مقاومت حرارتی را از خود نشان داده اند.

كليد واژه : عايق نانو كامپوزيت ، انتقال حرارت ، روش المان محدود ، الگوريتم ژنتيك ، الگوريتم رقابت استعماري ، نانسولت ، ايروژل ، پلي استايرن ، نانو گچ

چکیده : ۱

فصل اول مقدمه. ۲

۱-۱مقدمه : ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهداف و فرضیه ها ۴

۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۱-۵ ساختار پایان نامه. ۵

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۷

۲-۱-عایق حرارتی.. ۸

۲-۱-۱ تقسیم بندی عایق ها ‌‌ ۸

۲-۲ نانو فناوری.. ۲۱

۲-۲-۳- تاثیرات فناوری نانو در زندگی انسان. ۲۳

۲-۲-۴- مراحل فن‌آوری نانو. ۲۳

۲-۲-۵- کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان. ۲۴

۲-۳ کامپوزیت (ماده مرکب یا چندسازه) ۲۶

۲-۳-۱ مراحل طراحی کامپوزیت ها ۲۶

۲-۳-۲ مزایای مواد کامپوزیتی.. ۲۶

۲-۳-۳ کاربردها ۲۷

۲-۳-۴ طبقه بندی نانوکامپوزیتها ۲۹

۲-۳-۵  نانوکامپوزیتهای پایه پلیمری.. ۲۹

۲-۳-۶  نانوکامپوزیتهای پایه سرامیکی.. ۳۰

۲-۳-۷  نانوکامپوزیتهای پایه فلزی.. ۳۱

پیش زمینه طرح : ۳۲

۲-۴ مروری بر کارهای گذشته : ۳۳

فصل سوم روش تحقیق.. ۳۷

۳-۱ تئوری تحقیق.. ۳۸

۳-۱-۱ آزمایش شماره یک : ۳۸

۳-۱-۲ آزمایش شماره دو : ۳۹

۳-۱-۳ آزمایش شماره سه : ۴۰

۳-۱-۴ آزمایش شماره چهار : ۴۱

۳-۱-۵ آزمایش شماره پنج : ۴۲

۳-۱-۶ آزمایش شماره شش : ۴۳

۳-۱-۷ آزمایش شماره هفت : ۴۴

۳-۱-۸ آزمایش شماره هشت… ۴۵

۳-۱-۹ سقف و مشخصات اجزاء آن. ۴۶

۳-۱-۱۰ پنجره و مشخصات اجزاء آن. ۴۷

۳-۱-۱۱ شهراهواز. ۴۸

۳-۱-۱۲ شهر دبی.. ۴۸

۳-۱-۱۳ شهرخرم آباد. ۴۹

۳-۱-۱۴ شهرتبریز. ۴۹

۳-۱-۱۵ شهر تورنتو. ۵۰

۳-۲ مدل سازی.. ۵۱

۳-۲-۱ تاریخچه مدل سازی.. ۵۲

۳-۳ بهینه‌سازی.. ۶۷

۳-۳-۱ بهینه‌سازی سازه‌های مهندسی.. ۶۷

۳-۳-۲   بهینه‌سازی سازه‌های مرکب… ۶۹

۳-۳-۳ الگوریتم‌های بهینه‌سازی.. ۷۰

۳-۳-۴ بهینه‌سازی عایق های حرارتی.. ۷۹

فصل چهارم نتایج و بحث… ۸۴

۴-۱ نتایج مدل سازی.. ۸۵

۴-۱-۱ نتایج مدل سازی آزمایش شماره یک… ۸۶

۴-۱-۲ نتایج مدل سازی آزمایش شماره دو. ۸۹

۴-۱-۳ نتایج مدل سازی آزمایش شماره سه. ۹۱

۴-۱-۴ نتایج مدل سازی آزمایش شماره چهار. ۹۴

۴-۱-۵ نتایج مدل سازی آزمایش شماره پنج.. ۹۶

۴-۱-۶ نتایج مدل سازی آزمایش شماره شش… ۹۹

۴-۱-۷ نتایج مدل سازی آزمایش شماره هفت… ۱۰۲

۴-۱-۸ نتایج مدل سازی آزمایش شماره هشت… ۱۰۴

۴-۱-۹ مقایسه نتایج مدل سازی آزمایش ها ۱۰۷

-۲-۱ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره یک… ۱۱۰

۴-۲-۲ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره دو. ۱۱۲

۴-۲-۳ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره سه. ۱۱۴

۴-۲-۴ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره چهار. ۱۱۶

۴-۲-۵ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره پنج.. ۱۱۹

۴-۲-۶ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره شش… ۱۲۱

۴-۲-۷ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره هفت… ۱۲۳

۴-۲-۸ نتایج بهینه سازی آزمایش شماره هشت… ۱۲۴

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۲۷

۵-۱ نتایج کلی در بخش مدلسازی.. ۱۲۸

۵-۲ نتایج کلی در بخش بهینه سازی.. ۱۲۹

۵-۳ پیشنهادات… ۱۳۱

منابع. ۱۳۲

۱-فهرست منابع فارسی.. ۱۳۳

۲-فهرست منابع انگلیسی.. ۱۳۴

فصل اول مقدمه. ۲

فصل دوم ادبیات تحقیق. ۷

فصل سوم روش تحقیق. ۳۷

جدول۳-۱ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره یک… ۳۹

جدول۳-۲ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره دو. ۴۰

جدول۳-۳ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره سه. ۴۱

جدول۳-۴ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره چهار. ۴۲

جدول۳-۶ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره شش… ۴۴

جدول۳-۱۱ : میانگین دمای هوای در ماه های سال در شهر اهواز. ۴۸

جدول۳-۱۲ : میانگین دمای هوای در ماه های سال در شهر دبی.. ۴۹

جدول۳-۱۳ : میانگین دمای هوای در ماه های سال در شهر خرم آباد. ۴۹

جدول۳-۱۴ : میانگین دمای هوای در ماه های سال در شهر تبریز. ۵۰

جدول۳-۱۵ : میانگین دمای هوای در ماه های سال در شهرتورنتو. ۵۰

جدول۳-۱۶ : قیمت و ضخامت عایق های حرارتی.. ۸۲

فصل چهارم نتایج و بحث.. ۸۴

جدول ۴-۱ میانگین دمای هوای شهر اهواز در ساعات مختلف از ماه های سال. ۸۵

جدول ۴-۲ میانگین دمای هوای شهر خرم آباد در ساعات مختلف از ماه های سال. ۸۵

جدول ۴-۳ میانگین دمای هوای شهر تبریز در ساعات مختلف از ماه های سال. ۸۵

جدول ۴-۴ میانگین دمای هوای شهر دبی در ساعات مختلف از ماه های سال. ۸۶

جدول ۴-۵ میانگین دمای هوای شهر تورنتو در ساعات مختلف از ماه های سال. ۸۶

جدول ۴-۶ شاخص میزان اتلاف انرژی (شار حرارتی) در ماه های سال. ۸۶

جدول ۴-۷ مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره یک… ۸۷

جدول ۴-۸ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر اهواز در آزمایش شماره یک… ۸۷

جدول ۴-۱۰ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تبریز در آزمایش شماره یک… ۸۷

جدول ۴-۱۱ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی در آزمایش شماره یک… ۸۸

جدول ۴-۱۲ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تورنتو در آزمایش شماره یک… ۸۸

جدول ۴-۱۳ مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره دو. ۸۹

جدول ۴-۱۵ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر خرم آباد در آزمایش شماره دو. ۹۰

جدول ۴-۱۶ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تبریز در آزمایش شماره دو. ۹۰

جدول ۴-۱۷ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی در آزمایش شماره دو. ۹۰

جدول ۴-۱۸ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تورنتو در آزمایش شماره دو. ۹۰

جدول ۴-۲۱ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر خرم آباد در آزمایش شماره سه. ۹۲

جدول ۴-۲۲ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تبریز در آزمایش شماره سه. ۹۲

جدول ۴-۲۴ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تورنتو در آزمایش شماره سه. ۹۳

جدول ۴-۲۵ مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره چهار. ۹۴

جدول ۴-۲۶ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر اهواز در آزمایش شماره چهار. ۹۴

جدول ۴-۲۸ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تبریز در آزمایش شماره چهار. ۹۵

جدول ۴-۲۹ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی در آزمایش شماره چهار. ۹۵

جدول ۴-۳۰ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تورنتو در آزمایش شماره چهار. ۹۵

جدول ۴-۳۱ مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره پنج. ۹۶

جدول ۴-۳۲ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر اهواز در آزمایش شماره پنج. ۹۷

جدول ۴-۳۵ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی در آزمایش شماره پنج. ۹۸

جدول ۴-۳۶ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تورنتو در آزمایش شماره پنج. ۹۸

جدول ۴-۳۸ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر اهواز در آزمایش شماره شش… ۱۰۰

جدول ۴-۴۰ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تبریز در آزمایش شماره شش… ۱۰۰

جدول ۴-۴۱ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی در آزمایش شماره شش… ۱۰۰

جدول ۴-۴۲ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تورنتو در آزمایش شماره شش… ۱۰۱

جدول ۴-۴۳ مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره هفت.. ۱۰۲

جدول ۴-۴۴ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر اهواز در آزمایش شماره هفت.. ۱۰۲

جدول ۴-۴۵ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر خرم آباد در آزمایش شماره هفت.. ۱۰۲

جدول ۴-۴۷ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی در آزمایش شماره هفت.. ۱۰۳

جدول ۴-۴۹ مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره هشت.. ۱۰۵

جدول ۴-۵۱ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر خرم آباد در آزمایش شماره هشت.. ۱۰۵

جدول ۴-۵۲ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر تبریز در آزمایش شماره هشت.. ۱۰۶

جدول ۴-۵۳ نرخ اتلاف انرژی در ماه های سال شهر دبی  در آزمایش شماره هشت.. ۱۰۶

جدول ۴-۵۵ میزان ضخامت تعیین شده برای هر یک از عایق های حرارتی.. ۱۱۰

جدول ۴-۵۶ میزان هزینه تعیین شده برای هر متر مربع از عایق های حرارتی.. ۱۱۰

جدول ۴-۵۷ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی ژنتیک آزمایش شماره یک… ۱۱۱

جدول ۴-۵۹ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی ژنتیک آزمایش شماره دو. ۱۱۳

جدول ۴-۶۰ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی رقابت استعماری آزمایش شماره سه. ۱۱۳

جدول ۴-۶۱ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی ژنتیک آزمایش شماره سه. ۱۱۵

جدول ۴-۶۲ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی رقابت استعماری آزمایش شماره سه. ۱۱۵

جدول ۴-۶۴ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی رقابت استعماری آزمایش شماره چهار. ۱۱۷

جدول ۴-۶۵ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی ژنتیک آزمایش شماره پنج. ۱۱۹

جدول ۴-۶۸ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی رقابت استعماری آزمایش شماره شش… ۱۲۱

جدول ۴-۶۹ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی ژنتیک آزمایش شماره هفت.. ۱۲۳

جدول ۴-۷۰ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی رقابت استعماری آزمایش شماره هفت.. ۱۲۳

جدول ۴-۷۲ نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی رقابت استعماری آزمایش شماره هشت.. ۱۲۵

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۲۷

منابع. ۱۳۲

فصل اول مقدمه. ۲

فصل دوم ادبیات تحقیق. ۷

نمودار۲-۱ : مقایسه بودجه صرف شده برای مواد نانو در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰. ۲۳

فصل سوم روش تحقیق. ۳۷

فصل چهارم نتایج و بحث.. ۸۴

نمودار ۴-۱ مقایسه نتایج مدل سازی آزمایش های تک لایه ای به تفکیک شهرها ۱۰۸

نمودار ۴-۲ مقایسه نتایج مدل سازی آزمایش های چند لایه ای به تفکیک شهرها ۱۰۹

نمودار ۴-۳ مقایسه نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی در آزمایش شماره یک… ۱۱۲

نمودار ۴-۶ مقایسه نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی در آزمایش شماره چهار. ۱۱۸

نمودار ۴-۱۰ مقایسه نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی در آزمایش شماره هشت.. ۱۲۶

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۲۷

نمودار ۵-۱ : نمودار مقایسه هزینه بهینه مصالح آزمایش ها در روش های ژنتیک و رقابت استعماری.. ۱۲۹

نمودار ۵-۲ : نمودار مقایسه وزن بهینه مصالح آزمایش ها در روش های ژنتیک و رقابت استعماری.. ۱۳۰

نمودار ۵-۳ : نمودار مقایسه مقاومت حرارتی بهینه مصالح آزمایش ها در روش های ژنتیک و رقابت استعماری   ۱۳۱

منابع. ۱۳۲

فصل دوم ادبیات تحقیق. ۷

شکل۲-۱ : نحوه تولید عایق پشم شیشه. ۹

شکل ۲-۲ : نحوه تولید پشم سنگ… ۱۰

شکل۲-۳ : نمایی از سیلیکات آلومینیوم. ۱۲

شکل ۲-۴ : چوب پنبه. ۱۳

شکل۲-۵ : چند لایه ها ۱۴

شکل۲-۷: اسفنج پلی یورتان. ۱۶

شکل ۲-۸: عایق پلی وینیل کلراید. ۱۷

شکل ۲ -۹: عایق پلی اتیلن.. ۱۷

شکل۲-۱۰ : قالب های بتن سبک… ۱۸

شکل۲-۱۱ : بتن اسفنجی بدون دانه. ۱۸

شکل۲-۱۲ رس منبسط.. ۲۰

شکل۲-۱۳ : نانو کامپوزیت نیترید سیلیسیم. ۳۱

فصل سوم روش تحقیق. ۳۷

شکل۳-۱ : شماتیک مصالح آزمایش شماره یک… ۳۹

شکل۳-۲ : شماتیک مصالح آزمایش شماره دو. ۴۰

جدول۳-۲ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره دو. ۴۰

شکل۳-۳ : شماتیک مصالح آزمایش شماره سه. ۴۱

جدول۳-۳ : مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح آزمایش شماره سه. ۴۱

شکل۳-۴ : شماتیک مصالح آزمایش شماره چهار. ۴۲

شکل۳-۵ : شماتیک مصالح آزمایش شماره پنج. ۴۳

شکل۳-۶ : شماتیک مصالح آزمایش شماره شش… ۴۴

شکل۳-۷ : شماتیک مصالح آزمایش شمارهفت.. ۴۵

شکل۳-۸ : شماتیک مصالح آزمایش شمارهشت.. ۴۶

شکل۳-۹ : شماتیک مصالح سقف… ۴۷

شکل۳-۱۰ : شماتیک شیشه دوجداره ۴۷

شکل۳-۱۱ : نمای کل از کف ساختمان. ۵۵

شکل۳-۱۲ : نمای ساده از ساختمان آزمایش… ۵۵

شکل۳-۱۳ : نمایی از چهارچوب ساختمان. ۵۶

شکل۳-۱۴ : تعیین ضخامت دیوار و تقسیم بندی آن به لایه های مختلف… ۵۶

شکل۳-۱۵ : ایجاد پنجره در ساختمان. ۵۷

شکل۳-۱۷ : طراحی سقف برای ساختمان. ۵۸

شکل۳-۱۸ : تعیین ضخامت سقف و تقسیم بندی لایه های آن. ۵۸

شکل۳-۱۹ : طراحی سقف ساختمان. ۵۹

شکل۳-۲۰ : تعیین اجزاء ساختمان و ثبت مقدار ضریب هدایت گرمایی آنان. ۵۹

شکل۳-۲۱ : بخش بندی اجزاء ساختمان و تعیین مواد مربوط به آن بخش… ۶۰

شکل۳-۲۲ : تعیین مواد اجزاء ساختمان به تفکیک هر بخش… ۶۰

شکل۳-۲۳ : تعیین نوع آنالیز برای محاسبه اجزاء ساختمان. ۶۱

شکل۳-۲۴ : تعیین نوع خروجی محاسبات مدل سازی.. ۶۱

شکل۳-۲۵ : انتخاب شرایط مرزی بیرونی برای اجزاء ساختمان. ۶۲

شکل۳-۲۶ : تعیین شرایط مرزی بیرونی برای اجزاء ساختمان. ۶۲

شکل۳-۲۷ : انتخاب شرایط مرزی داخلی برای اجزاء ساختمان. ۶۳

شکل۳-۲۸ : تعیین شرایط مرزی داخلی برای اجزاء ساختمان. ۶۳

شکل۳-۲۹ : انتخاب ایجاد شرایط مش بندی برای اجزاء ساختمان. ۶۴

شکل۳-۳۰ : تعیین شرایط مش بندی برای اجزاء ساختمان. ۶۴

شکل۳-۳۱ : انتخاب شرایط مش بندی برای اجزاء ساختمان. ۶۵

شکل۳-۳۲ : مدل مش بندی ساختمان نمونه آزمایش… ۶۵

شکل۳-۳۳ : حل مسئله توسط نرم افزار ABAQUS. 66

شکل۳-۳۴ : مشاهده نتایج مسئله توسط نرم افزار ABAQUS. 66

شکل ۳- ۳۵ عملگر انتخاب در الگوریتم ژنتیک… ۷۴

شکل ۳-۳۶ دو کروموزوم در اثر عملگر آمیزش فرزندان را تولید میکنند. ۷۵

شکل۳-۳۷ یک کروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… ۷۶

شکل ۳-۳۸  انتخاب کشورها در الگوریتم رقابت استعماری.. ۷۷

شکل ۳-۳۹  تعداد مستعمرات هر استعمار گر. ۷۸

شکل ۳-۴۰ چگونگی جابجایی کشور مستعمره در راستای سیاست جذب.. ۷۸

شکل ۳-۴۱ حذف یک استعمارگر در هر دوره تکرار الگوریتم. ۷۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی انتقال حرارت عایق های حرارتی با پوشش نانو کامپوزیت با روش المان محدود”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...