بررسی اصطلاحات عرفانی مرصادالعباد و مقایسه آن با مصباح الهدایه

تعداد 385صفحه در فایل word

چکیده

از جمله عوامل مؤثر در تکوین هویت فرهنگی یک ملت آثار ادبی و عرفانی است که پژوهندگان عرصۀ تفکر و اندیشه برای شناخت و کشف رمز و راز متون عرفانی و کیفیت تأثیر آن بر روند تحول اندیشه، ناگزیرند که مبانی عرفان و تصوف را بشناسند که خود مشتمل بر مجموعه­ای بزرگ از کتابها و رساله­ها می­باشد. نویسندگان این مجموعه ادبیات عرفانی، برای ابراز و تفهیم هدف و مقصود والای خود، عناصر و اصطلاحات و تعبیرات را به شیوۀ خاصی به کار می­برند، که بیان آنها را نسبت به سایر نویسندگان متفاوت می­کند.

یکی از منابع مهم صوفیه، مرصادالعباد نجم­الدین رازی است که گنجینۀ عظیمی از مفاهیم و تعابیر عرفانی است، که در این پژوهش بیش از سیصد اصطلاح بررسی می­شود و می­تواند یک فرهنگ تخصصی عرفانی به­ شمار آید. از دیگر کتابهای تعلیمی صوفیه، مصباح­الهدایه عزّالدین محمود کاشانی است که بیش از صد اصطلاح را برای مخاطبان خاص با شواهد و مثال توضیح داده است. در این پژوهش تلاش شده است ابتدا زندگی­نامه، مکتبها و سبکها­ی هر دو عارف معرفی شود و سپس سعی در بررسی اصطلاحات عرفانی موجود در هر دو کتاب با توجّه به نظرات بزرگان صوفیه و کتابهای ارزنده ایشان شرح داده شود. در فصلی دیگر نیز اصطلاحات مهم و مشترک بین مرصادالعباد و مصباح­الهدایه مقایسه می­شود.

 

کلید واژه ها

عرفان، اصطلاحات عرفانی، مرصادالعباد، مصباح­الهدایه

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

فصل اول: مقدمه

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲-اهداف ………………………………………………………………………………………………………………..  ۵

۱-۳-فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-روش …………………………………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم: عرفان و مکتب دو عارف

۲-۱-عرفان …………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۲-عارف ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۳-تصوف در قرن هفتم…………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۴-تصوف در قرن هشتم ………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۵-مکتب کبرویه…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۶-تصّوف نجم­الدین رازی ……………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۷-مکتب سهروردیه ……………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۸-تصوّف عزّالدین محمودکاشانی ……………………………………………………………………….  ۱۵

فصل سوم: شرحی بر احوال و آثار رازی و کاشانی

۳-۱-نام و نسب و لقب نجم­الدین رازی …………………………………………………………………… ۱۸

۳-۲-تخلص ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۳-۳-ولادت ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۳-۴-سوانح و سفرها ………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۳-۵-آثار نجم­الدین رازی …………………………………………………………………………………………. ۲۱

۳-۶-عقاید نجم­الدین رازی ……………………………………………………………………………………… ۲۴

۳-۷-سبک مرصادالعباد …………………………………………………………………………………………… ۲۵

۳-۸-تآثیر مرصادالعباد در آثار بزرگان ……………………………………………………………………. ۲۸

۳-۹-تحلیل موضوعی مرصادالعباد ………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۱۰-شرح حال عزّالدین محمود کاشانی ………………………………………………………………. ۲۹

۳-۱۱-آثار کاشانی …………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۱۲-عقاید کاشانی ………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۱۳-سبک مصباح­الهدایه ……………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۱۴-تحلیل موضوعی مصباح­الهدایه………………………………………………………………………. ۳۵

فصل چهارم: اصطلاحات فنی عرفانی مرصادالعباد

(آ)

۱-آینه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

(ا)

۲-ابد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-ابلیس …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۴-اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۵-اثنینیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۶-احسان ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۷-احوال ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۸-اخلاص …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۹-ادب ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۱۰-ارادت …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۱۱-اربعین ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۱۲-استخارت کردن …………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۱۳-استدراج ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۱۴-استعداد ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱۵-استغراق ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۱۶-استغناء ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱۷-استوا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۱۸-اشارت ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۱۹-اصطفا ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲۰-الفت …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲۱-الوهیّت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲۲-الهام …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲۳-انالحق ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲۴-انانیّت …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲۵-انبیاء ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲۶-انس ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲۷-اولیاء …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۲۸-ایقان ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲۹-ایمان ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

(ب)

۳۰-بار امانت …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳۱-بخل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳۲-بدایت …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳۳-بدعت …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳۴-بذل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳۵-بروق …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳۶-بسط …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۳۷-بصیرت ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳۸-بعد …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳۹-بقا ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴۰-بیگانگی ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

 (ت)

۴۱-تجرّد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴۲-تجرید ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴۳-تجلّی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴۴-تحلیه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴۵-تربیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴۶-تزکیه …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴۷-تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴۸-تصفیه ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴۹-تعظیم ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۵۰-تفرقه …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵۱-تفرید …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۵۲-تفویض ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۵۳-تقدیر …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵۴-تقدیس ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۵۵-تقوی …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۵۶-تلقین …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵۷-تلوین …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵۸-تنزیه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۵۹-تواجد …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۶۰-تواضع …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۶۱-توبه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۶۲-توحید ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۶۳-توحید ایمانی …………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۶۴-توفیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۶۵-توکل ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۶۶-تهذیب ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

(ث)

۶۷-ثبات …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

(ج)

۶۸-جام الست ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۶۹-جبروت ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۷۰-جبرئیل ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۷۱-جذبه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۷۲-جسم …………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۷۳-جلال ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

۷۴-جمال ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۷۵-جنّ ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

 (ح)

۷۶-حج ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۷۷-حجب ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۷۸-حزن ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۷۹-حسن ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۸۰-حضرت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۸۱-حقیقت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۸۲-حکما ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۸۳-حلم …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۸۴-حیا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۸۵-حیات ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۸۶-حیرت ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

(خ)

۸۷-خاطر ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۸۸-خاطر شیطانی …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۸۹-خاطر ملکی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۹۰-خاطر نفسانی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۹۱-خانقاه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۹۲-خرابات …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۹۳-خرقه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۹۴-خشیت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۹۵-خفیّ ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۹۶-خلق ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۹۷-خلوت ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۹۸-خلوتخانه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۹۹-خمخانه …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۱۰۰-خواب ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۱۰۱-خیال …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

(د)

۱۰۲-درد ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۱۰۳-دل ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۱۰۴-دنیا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

(ذ)

۱۰۵-ذات ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۱۰۶-ذاکر ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۱۰۷-ذکر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۱۰۸-ذکر تحقیقی …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۱۰۹-ذوق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

(ر)

۱۱۰-رسوم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۱۱۱-رضا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۱۱۲-رمز ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۱۱۳-روح ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۱۱۴-رویت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۱۱۵-ریاضت …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

(ز)

۱۱۶-زکوه  ……………………………………………………………………. ۱۳۷

۱۱۷-زهّاد ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۱۱۸-زهد ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

(س)

۱۱۹-سالک ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۱۲۰-ستر ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۱۲۱-سرّ ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

۱۲۲-سکر ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴

۱۲۳-سکون …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۱۲۴-سلوک …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۱۲۵-سماع …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

۱۲۶-سودا ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

۱۲۷-.سیر ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

 (ش)

۱۲۸-شجره ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

۱۲۹-شرب …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۱۳۰-شریعت …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۱۳۱-شغاف ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۱۳۲-شفاعت …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۱۳۳-شوق ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۱۳۴-شهود ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

۱۳۵-شیاطین ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

۱۳۶-شیخ ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

(ص)

۱۳۷-صبر………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

۱۳۸-صحبت ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

۱۳۹-صحو ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۱۴۰-صدق …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۱۴۱-صدّیقان ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴

۱۴۲-صعقه …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

۱۴۳-صفات ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۱۴۴-صوفی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

۱۴۵-صوم ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

(ط)

۱۴۶-طالب …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۱۴۷-طامات …………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۱۴۸-طریقت …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۴

۱۴۹-طلب ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

۱۵۰-طمأنینه ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۶

(ظ)

۱۵۱-ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۶

۱۵۲-ظهور …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

(ع)

۱۵۳-عالم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

۱۵۴-عالم امر ………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۱۵۵-عالم بیرنگی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

۱۵۶-عالم شهادت …………………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۱۵۷-عالم غیب ……………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲

۱۵۸-عدل ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲

۱۵۹-عدم ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۱۶۰-عرش …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

۱۶۱-عرفان ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۱۶۲-عزلت …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵

۱۶۳-عشق ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۱۶۴-عفو ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۱۶۵-علم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۱۶۶-عنایت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۱

۱۶۷-عین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲

۱۶۸-عین الیقین …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳

(غ)

۱۶۹-غضب …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۴

۱۷۰-غلبات ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۵

۱۷۱-غیب ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۶

۱۷۲-غیریّت ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۷

(ف)

۱۷۳-فانی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۸

۱۷۴-فتح و فتوح …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۸

۱۷۵-فترت …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹

۱۷۶-فتّوت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۰

۱۷۷-فتوحات غیبی ………………………………………………………………………………………………. ۲۰۱

۱۷۸-فراق ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۱

۱۷۹-فطرت …………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲

۱۸۰-فقر ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۳

۱۸۱-فنا …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۴

۱۸۲-فیض ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۶

(ق)

۱۸۳-قبض ……………………………………………………………………………………………………………….۲۰۶

۱۸۴-قدر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۱۸۵-قِدَم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۹

۱۸۶-قرب ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰

۱۸۷-قضا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۱

۱۸۸-قطب …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۲

۱۸۹-قلندر …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۳

۱۹۰-قهر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۴

(ک)

۱۹۱-کرامت …………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۵

۱۹۲-کشف ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۷

۱۹۳-کشف نظری …………………………………………………………………………………………………. ۲۱۸

۱۹۴-کعبه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۸

۱۹۵-کفر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۹

(ل)

۱۹۶-لطیفه ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۰

۱۹۷-لوامع …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۱

۱۹۸-لوایع ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۲

 (م)

۱۹۹-مبتدی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۳

۲۰۰-مجاهده …………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۴

۲۰۱-مجذوبان ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۴

۲۰۲-محبّت …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۵

۲۰۳-محبوب …………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۷

۲۰۴-محو ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹

۲۰۵-مربّع نشین …………………………………………………………………………………………………… ۲۲۹

۲۰۶-مرید ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۰

۲۰۷-مشاهده ………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۲

۲۰۸-مشایخ …………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۳

۲۰۹-مشتاق ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۴

۲۱۰-مطمنّه …………………………………………………………………… ۲۳۵

۲۱۱-معاد ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۶

۲۱۲-معرفت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۷

۲۱۳-مقام ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۹

۲۱۴-مکاشفه …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۰

۲۱۵-ملک ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲

۲۱۶-ملکوت ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۲

 (ن)

۲۱۷-نبوّت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۳

۲۱۸-نفحات …………………………………………………………………………………………………………….۲۴۶

۲۱۹-نفس ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۶

۲۲۰-نفس امّاره …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۸

۲۲۱-نفس لوّامه …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۸

۲۲۲-نور ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۰

۲۲۳-نیستی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۲

(و)

۲۲۴-واردات ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۲

۲۲۵-واصل …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۳

۲۲۶-واقعه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۳

۲۲۷-وجد ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۵

۲۲۸-وحی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۶

۲۲۹-ورع ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۶

۲۳۰-وساوس …………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۷

۲۳۱-وسوسه شیطانی ……………………………………………………………………………………………. ۲۵۸

۲۳۲-وصول ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۸

۲۳۳-وقار ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۹

۲۳۴-وقت ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۹

۲۳۵-ولایت ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۰

 (ه)

۲۳۶-هستی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۱

۲۳۷-همّت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۲

۲۳۸-هوا ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۲

۲۳۹-هیبت ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۳

(ی)

۲۴۰-یقین ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۴

فصل پنجم: اصطلاحات ادبی عرفانی مرصادالعباد

(آ)

۱-آب ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۷

۲-آب حیات …………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۸

۳-آخرت …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۹

۴-آفاق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۹

(ا)

۵-اباحت ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۰

۶-اشتیاق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۰

۷-اغیار …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۱

۸-افتادگی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۱

۹-افلاک …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۲

۱۰-انقطاع ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۲

(ب)

۱۱-باده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۳

۱۲-بادیه ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۴

۱۳-بلا ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۴

۱۴-بیّنات ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۵

۱۵-بهشت ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۶

(پ)

۱۶-پروانه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۶

(ت)

۱۷-تأویل ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۷

۱۸-تحیّر ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۸

۱۹-تدبیر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۹

(ج)

۲۰-جاذبه ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۰

۲۱-جام جهان نما …………………………………………………………………………………………………. ۲۸۰

۲۲-جمعیّت …………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۱

۲۳-جهل ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۲

(ح)

۲۴-حرص ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۲

۲۵-حظّ …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۳

۲۶-حقد …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۴

۲۷-حکمت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۴

۲۸-حمد ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۵

(خ)

۲۹-خوف ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۵

(د)

۳۰-دولت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۷

۳۱-دهشت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۷

(ر)

۳۲-ربوبیّت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۸

۳۳-رجا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۸

۳۴-رحمت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۹

۳۵-رحمن ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۰

۳۶-رحیم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۱

۳۷-رستی کردن ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹۱

۳۸-رند …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۱

(ز)

۳۹-زقّه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۲

۴۰-ساغر ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۲

۴۱-ساقی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۳

۴۲-سخات …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۴

۴۳-سدرهالمنتهی ………………………………………………………………. ۲۹۴

۴۴-سعادت ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۵

۴۵-سلامتیه …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۵

۴۶-سیمرغ …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۶

(ش)

۴۷-شفقت ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۶

۴۸-شقاوت …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۷

۴۹-شکر ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۷

۵۰-شمع ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۸

۵۱-شور …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۹

۵۲-شهوت ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰۰

(ص)

۵۳-صاحب دولت …………………………………………………………………………………………………… ۳۰۱

۵۴-صدقه ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۱

۵۵-صفا ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۲

۵۶-صلحا ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۲

(ض)

۵۷-ضلالت …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۳

(ط)

۵۸-طلسم اعظم …………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۴

(ع)

۵۹-عاشق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۴

۶۰-عبّاد …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۵

۶۱-عبودیّت …………………………………………………………………………………………………………… ۳۰۶

۶۲-عُجب ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۶

۶۳-علایق ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۷

۶۴-عنقای مغرب …………………………………………………………………………………………………… ۳۰۷

(غ)

۶۵-غنا …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰۹

۶۶-غیرت ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱۰

(ق)

۶۷-قاف ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۱

۶۸-قلق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۲

۶۹-قلم …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۳

۷۰-قناعت ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۳

۷۱-قوّال ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۴

(ک)

۷۲-کبر ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۵

۷۳-کدورت ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱۶

۷۴-کرسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۶

۷۵-کواکب …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱۷

۷۶-کوه قاف …………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۸

۷۷-کیمیا ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱۸

(ل)

۷۸-لطایف ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۹

۷۹-لطف ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲۰

۸۰-لوح ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۱

(م)

۸۱-مبدع ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۱

۸۲-مدّعیان ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۲

۸۳-مرقّع ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۳

۸۴-مطالعه …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۳

۸۵-مَظهر ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۴

۸۶-معامله ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۲۴

۸۷-معاینه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۲۵

۸۸-معراج ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۶

۸۹-معشوق ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۷

۹۰-ملازمت ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۸

۹۱-ملامتیه ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۸

۹۲-مناجات ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۰

۹۳-منازل ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۰

(ن)

۹۴-نعمت ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۱

۹۵-نکرت ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۱

(و)

۹۶-وسایط ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۲

۹۷-وقفه ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۲

۹۸-وهم …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۲

(ه)

۹۹-هواتف ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۳

فصل ششم: مقایسه اصطلاحات مرصادالعباد و مصباح­الهدایه

اتصّال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۶

احسان ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۶

احوال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۶

اخلاص ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۶

ارادت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۷

اربعین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷

استدراج ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷

استعداد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷

الهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۷

امر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۸

انبیا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۸

انس ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۸

ایمان ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۸

بخل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۸

بذل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۹

بسط ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۹

بقا …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳۹

تجرید …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۹

تجلی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳۹

تزکیۀ نفس …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۰

تفرقه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۰

تفرید ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۰

تلوین ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۰

تواجد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۰

توبت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۰

توحید …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۱

توکّل  …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۱

جبرئیل …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۱

جذبه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۱

خاطر ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۲

خلق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۲

خلوت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۲

دل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۲

ذکر …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۳

رؤیت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۳

زکات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۳

زهد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۳

شوق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۳

شهود ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۳

صحبت …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۴

صحو ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۴

صفات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۴

صوفی  ………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۴۴

عفو …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۴

علم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۵

فقر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۵

قلم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۵

کرامت …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۵

کشف ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۵

لامح و لوایع …………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶

محو ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶

مرید ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴۶

مشاهده …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶

معرفت ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۶

مکاشفه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶

نفس  ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۶

وصول ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴۷

یقین ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۸

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. ۳۴۸

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………. ۳۵۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی اصطلاحات عرفانی مرصادالعباد و مقایسه آن با مصباح الهدایه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...