بررسی ارتباط بین تغییرات هاپتوگلوبین با شاخص التهابی CRP در سرم افراد مبتلا به سرطان مثانه

تعداد    81   صفحه در فایل   word

چکیده

مثانه محل شایع ترین تومورهای بدخیم در دستگاه ادراری می باشدوسرطان مثانه یکی از بیماریهای بدخیم وهتروژن در دستگاه ادراری اطلاق می شود. مصرف دخانیات ومواجهه الاینده های صنعتی شغلی بویژه ترکیبات آمینهای آروماتیک عوامل مهم در بروز سرطان سرطان مثانه هستند.عفونت و سنگ های  دستگاه ادراری ممکن است بعنوان عوامل پروموتور با تحریک رشداپی تلیوم موجب گسترش سرطان مثانه گردد.مشخص شده است که رادیکالهای آزاد از جمله متابولیتهای فعال اکسیژن و گونه های نیتروژن فعال نقش کلیدی در توسعه سرطان مثانه در انسان دارد.گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاست 3- گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال-پروتئین رتینوبلاستوما-p53- -ki 67 -فاکتور رشد اندوتلیال عروقی -سیتوکراتین 20- از مارکرهای مهم سرطان مثانه هستند.التهاب مزمن  در فرایند سرطان بافت اپیتلیال نقش مهمی داردو  التهاب حاد بخشی از پاسخ های دفاعی است . تغییر بیان ژنهای التهابی نظیر :پروتئین واکنشی سی,فاکتور نکروز توموری الفا,آنزیم سیکلواکسیژناز,اینترلوکینها نشاندهنده ی ارتباط التهاب مزمن با سرطان مثانه است.در سرطان مثانه ژنهایی نیز دچار جهش می شوند: مثل FGFR3 -P53 – H-RAS. هدف از این تحقیق امکان بررسی ارزش تشخیصی هاپتوگلوبین و پروتئین واکنشی سی به عنوان شاخص التهابی در سرطان مثانه انسانی است.اهداف فرعی بررسی تغییرات شاخصهای سرمی خون با کمک تشخیص پاتولوژیک سرطان مثانه است.به منظوربررسی رابطه ی بین بیان فاکتور التهابی پروتئین واکنشی سی و هاپتوگلوبین با سرطان مثانه از افراد سالم وسرطانی به طور مجزا دربیمارستان شهید لبافی نژاد وآزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر نمونه برداری شد. تمامی نمونه ها توسط پاتولوژیست تایید شده بودند.در این تحقیق از 69 نمونه سرمی به دست امده 43 نمونه مربوط به افراد سرطان مثانه و 26 نمونه مربوط به افراد شاهد است.میزان سرمی پروتئین واکنشی سی  به روش توربیدومتری انجام شدو هاپتوگلوبین بروش ایمونوتوربیدومتریک انجام شد.نتایج نشان داد که میزان سرم پروتئین واکنشی سی  در بیماران نسبت به افراد شاهد  افزایش معنی داری دارد.همچنین میزان هاپتوگلوبین نیز درسرم افراد بیمار افزایش بسزایی داشته و در شاهد نیز درصد کمی افزایش را شاهد بودیم.با توجه به داده های بدست امده از تحقیق حاضر مشخص شد که در مراحل اولیه سرطان مثانه سطح سرمی هاپتوگلوبین و پروتئین واکنشی سی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری نشان میدهد.اهمیت این موضوع در انتخاب نمونه های بیمار است که همگی موارد جدید و قبل از هرگونه مداخله بوده اند.در مطالعه حاضر میزان پروتئین واکنشی سی در افراد بیمار حدودا 34%    3.5> و29%   3.5< بوده است و همچنین در افراد شاهد حدودا 27%  3.5> ,12%  3.5< بوده است.نتایج تست هاپتوگلوبین در افراد شاهد حدودا 28% بین 50 تا 200(نرمال)بوده اند و حدودا 11%  50> یا 200<  بوده امد.در بیماران نیز 44% بین 50 تا 200(نرمال) بوده اندو19% 50> یا 200< بوده اند.

کلید واژه ها: سرطان مثانه, التهاب, هاپتوگلوبین, پروتئین واکنشی سی

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه

۱-۱-فیزیولوژیa مثانه                                                                                    ۲

۱-۲-سرطان مثانه                                                                                        ۱-۳-طبقه بندی سرطان مثانه                                                                           ۵

۱-۴-اپیدمیولوژی سرطان مثانه                                                                         ۶

۱-۵-تغییرات ژنتیکی در سرطان مثانه                                                                 ۶

۱-۶-اتیولوژی (علت شناسی) سرطان مثانه                                                           ۷

۱-۶-۱-سیگار                                                                                             ۷

۱-۶-۲-تریاک                                                                                             ۷

۱-۶-۳-عفونتهای مزمن(التهاب)                                                                        ۷

۱-۶-۴- عوامل محیطی                                                                                   ۷

۱-۷-رابطه بین التهاب با سرطان                                                                         ۸

  • تشخیص سرطان مثانه ۹

۱-۸-۱-مارکرهای تشخیصی در سرطان مثانه                                                         ۹

۱-۸-۲- روشهای تشخیص سرطان مثانه                                                             ۱۰

۱-۸-۲-۱- سونوگرافی                                                                                 ۱۰

۱-۸-۲-۲- سیستوسکوپی                                                                              ۱۱

۱-۸-۲-۳- معاینات بالینی                                                                              ۱۱

۱-۸-۲-۴- تومور مارکرها و روشهای مولکولی(تشخیص جهشها)                               ۱۲

  • درمان ۱۲

۱-۹-۱- سیستکتومی رادیکال                                                                          ۱۲

۱-۹-۱-۱-موارد مصرف                                                                               ۱۳

۱-۹-۱-۲- تکنیک                                                                                      ۱۳

۱-۹-۲- پرتو درمانی قطعی                                                                            ۱۳

۱-۹-۲-۱- پرتو درمانی پرتو خارجی                                                                ۱۳

۱-۹-۲-۲- براکی تراپی بینابینی                                                                       ۱۴

۱-۹-۲-۳- پرتو درمانی قبل از سیستکتومی                                                         ۱۴

۱-۹-۲-۴- رادیو تراپی شیمی درمانی                                                                ۱۴

۱-۹-۲-۵- رادیو سنسیتیزر                                                                             ۱۵

۱-۹-۲-۶- پرتو درمانی تسکین                                                                        ۱۵

۱-۹-۳-شیمی درمانی سیستماتیک                                                                     ۱۵

۱-۹-۳-۱- شیمی درمان نئو کمکی                                                                    ۱۵

۱-۹-۳-۲- شیمی درمانی نئو کمکی و حفظ مثانه                                                   ۱۵

۱-۹-۳-۳-  شیمی درمانی کمکی                                                                      ۱۵

  • پیشگیری از سرطان مثانه ۱۶

۱-۱۱-تومور مارکرهای سرطان مثانه                                                                   ۱۶

۱-۱۲- پروتئین واکنشی سی                                                                            ۱۶

۱-۱۲-۱ سنتز و انواع CRP                                                                           ۱۸

۱-۱۲-۲- روش اندازه گیری CRP                                                                  ۱۸

۱-۱۳- هاپتوگلوبین                                                                                      ۱۸

فصل دوم-مروری بر مطالعات گذشته

۲-۱- مروری بر مطالعات گذشته                                                                      ۲۱

فصل سوم – روش کار

۳-۱- روشها                                                                                              ۲۵

۳-۲-انتخاب نمونه ها برای CRP  و Haptoglobin                                         ۲۶

۳-۳- محلولهای مورد نیاز برای انجام تست هاپتوگلوبین                                          ۲۸

۳-۳-۱- نمک ۹% NACL                                                                            ۲۸

۳-۳-۲- کیت هاپتوگلوبین                                                                             ۲۸

۳-۳-۳- روش کار                                                                                      ۲۸

۳-۳-۴- مقدار محلولهای استفاده شده برای هر بار تست هاپتوگلوبین                         ۲۹

۳-۴- CRP                                                                                              ۳۱

۳-۴-۱- محلولهای مورد نیاز برای تست CRP                                                    ۳۱

۳-۴-۱-۱- سرم فیزیولوژیک                                                                           ۳۱

۳-۴-۱-۲- کیتCRP                                                                                 ۳۱

۳-۴-۲- روش کار                                                                                       ۳۱

فصل چهارم – نتایج

۴-۱- جمع آوری نمونه ها                                                                             ۳۵

۴-۲- اطلاعات بیماران                                                                                  ۳۷

۴-۳- مقایسه بیان CRP در نمونه های شاهد وبیماران                                           ۴۰

۴-۴- مقایسه بیان هاپتوگلوبین درنمونه های شاهد وبیماران                                      ۴۳

فصل پنجم – بحث ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                                      ۴۵

منابع استفاده شده                                                                                          ۵۳

فهرست جداول

۳-۱- مشخصات دموگرافیک بیماران سرطان مثانه و افراد شاهد در این مطالعه                 ۲۷

۳-۲- مقایسه میزان هاپتوگلوبین توتال در سرم بیماران مبتلا به سرطان مثانه با گروه شاهد   ۳۰

۳-۳- بررسی میزان CRP در سرم بیماران مبتلا به سرطان مثانه با گروه شاهد                 ۳۳

۴-۱- مشخصات دموگرافیک بیماران سرطان مثانه و افراد شاهد در این مطالعه                  ۳۶

۴-۲- بررسی میزان CRP در سرم بیماران مبتلا به سرطان مثانه با گروه شاهد                 ۳۸

۴-۳- مقایسه میزان هاپتوگلوبین توتال در سرم بیماران مبتلا به سرطان مثانه با گروه شاهد    ۴۱

فهرست اشکال

  • شمایی از مثانه سرطانی ۲

  • دستگاه ادراری در زنان و مردان                                               ۳

  • بافت سرطانی در سرطان مثانه ۴

  • تصویری از دستگاه سیستوسکوپ ۱۱

فهرست نمودارها

۴-۱- مقایسه بیان CRP  در نمونه های شاهد و بیماران                                             ۳۹

۴-۲-مقایسه بیان CRP در بیماران در دو رنج عددی                                                 ۳۹

۴-۳- مقایسه بیان CRP در گروه شاهد دردو رنج عددی                                            ۳۹

۴-۴- مقایسه بیان هاپتوگلوبین در گروه  شاهد و بیماران                                              ۴۲

۴-۵- مقایسه بیان هاپتوگلوبین در گروه شاهد دردو صورت نرمال و ابنرمال                       ۴۲

۴-۶- مقایسه بیان هاپتوگلوبین در بیماران در دو صورت نرمال و ابنرمال                    ۴۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی ارتباط بین تغییرات هاپتوگلوبین با شاخص التهابی CRP در سرم افراد مبتلا به سرطان مثانه”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...