ایجاد تخلخل در فیلم پلی پروپیلن از طریق تحول ساختار بلورینه: ترآوایی و خواص مکانیکی

تعداد 71 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

با توجه به اهمیت نرخ خنک کاری در نوع و ساختار بلور تشکیل شده از یک طرف و آرایش یافتگی و خواص نهایی فیلم پلی پروپیلن ایزوتاکتیک و غشاء منتجه از آن از طرف دیگر، در این فعالیت پژوهشی ناحیه سرمایش و کشش یک دستگاه تولید فیلم صنعتی اصلاح و خواص محصول از منظر بازده هسته گذاری، نوع و درصد بلورینگی و ترآوایی به بخار آب بررسی شد. از طرف دیگر، نتایج این مرحله با نقش نانوذرات هسته ساز پلیمری از منظر تحول ساختار و ترغیب به تشکیل بلور خاص همچون بتا در پلیمرها مقایسه گردید. بنابراین، با شناخت ظرفیت های دو روش در تحول ساختار پلی پروپیلن امکان هم افزائی در صورت بهره برداری توامان از آنها بررسی گردید.

 

کلمات کلیدی:پلی پروپیلن، غشاء ریز متخلخل، بلورینگی، هسته زای پلیمری، کشش، نرخ خنک کاری

 

فهرست مطالب

چکیده

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲

۱-۲-  بلورینگی پلی پروپیلن   …………………………………………………………………………………………………………………

۳

 

۱-۲-۱- القاء مورفولوژی بلور   ……………………………………………………………………………………………………….

۴

 

۱-۲-۲- بلور بتا در پلی پروپیلن ایزوتکتیک   …………………………………………………………………………………….

۵

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱- رابطه ساختار- خواص در فیلم پلی پروپیلن   ………………………………………………………………………….

۱۰

۲-۲- جمع بندی مستندات علمی و تبیین اهداف پژوهش   ………………………………………………………………….

۲۰

فصل سوم: مواد و روشها

 

۳-۱- مواد اولیه   ……………………………………………………………………………………………………………………………

۲۲

 

۳-۲- تهیه نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن   ………………………………………………………………………………………

۲۳

 

۳-۳- تولید فیلم صنعتی   ………………………………………………………………………………………………………………..

۲۳

 

۳-۴- آزمونها   ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۴

 

۳- ۴- ۱-  شاخص جریان مذاب   ……………………………………………………………………………………………………

۲۴

 

۳- ۴- ۲-  اندازه ذرات   …………………………………………………………………………………………………………………

۲۴

 

۳- ۴- ۳-  ضخامت سنجی   ……………………………………………………………………………………………………………

۲۴

 

۳- ۴- ۴-  کالیمتری روبشی تفاضلی   ………………………………………………………………………………………………

۲۵

 

۳- ۴- ۵-  تفرق اشعه ایکس   …………………………………………………………………………………………………………

۲۵

 

۳- ۴- ۶-  آزمونهای مکانیکی   ……………………………………………………………………………………………………….

۲۵

 

۳- ۴- ۷-  ترآوایی   ……………………………………………………………………………………………………………………….

۲۶

 

۳- ۴- ۸-  گرانرویسنجی محلول رقیق   …………………………………………………………………………………………..

۲۷

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- نتایج آزمون ها   ………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- بحث   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴۶

۵-۲-  نتیجه گیری‌ها   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵۸

۵-۳- پیشنهادات   ………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵۹

مراجع   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۶۰

چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۶۴

 

 

 

 

 

 

    فهرست جداول

 

جدول ۲- ۱ مشخصات ریز حفرات ایجاد شده حین کشش دو محوره   ………………………………………………………………….

۱۵

جدول ۳-۱ دستور العمل‌های پلیمریزاسیون امولسیونی   ………………………………………………………………………………………..

۲۲

جدول ۳-۲ شرایط فرآیندی اکسترود کردن فیلم های نمونه صنعتی   ………………………………………………………………………

۲۴

جدول ۳-۳  شرایط خنک کاری فیلم و نسبت کشش اعمالی بر آن   ……………………………………………………………………….

۲۴

جدول ۴-۱ نتایج ازمون های گرانروی سنجی و شاخص جریان مذاب   ………………………………………………………………….

۳۰

جدول ۴-۲ ضخامت فیلم های صنعتی تولید شده در شرایط مختلف بر حسب میکرون   …………………………………………..

۳۰

جدول ۴-۳ نتایج فرآوانی نسبی بتا و درصد بلورینگی نمونه ها   ……………………………………………………………………………

۳۴

جدول ۴-۴ محاسبه بر اساس نتایج DSC   ………………………………………………………………………………………………………..

۳۵

جدول ۴-۵ مشخصات فیزیکی، ترموفیزیکی و مکانیکی نمونه‌های PP خالص و آلیاژهای آنها   ………………………………..

۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ همبافتی شبکه بلور iPP با زنجیرهای پلی اتیلن(PE)   …………………………………………………………………………

۴

شکل ۱-۲ ساختارهای مختلف بلور iPP  ……………………………………………………………………………………………………………

۵

شکل ۱-۳ منحنی ضریب انکسار مضاعف پلی پروپیلن ایزوتاکتیک بر حسب زمان اعمال برش   ……………………………….

۶

شکل ۱-۴ تابعیت  زمان  کمینه شدن شدت برحسب نرخ برش   ……………………………………………………………………………

۸

شکل ۱-۵ درصد بلورهای بتا و درصد نسبی آنها در زمان‌های مختلف برای سامانه ساکن و فاقد ذره   ……………………….

۹

شکل ۲-۱ مورفولوژی گویچه بلور پلی پروپیلن با ساختار بتا و آلفا   ……………………………………………………………………..

۱۱

شکل۲-۲ تصاویر SEM از سطح، شامل مورفولوژی‌های مختلف بلور   …………………………………………………………………

۱۲

شکل ۲-۳ نمودار سختی نمونه β-iPP، نقاط معرف مواضع دندانه گذاری دو دسته اندازه گیری   ……………………………..

۱۳

شکل ۲-۴ تغییرات سختیb-iPP   …………………………………………………………………………………………………………………….

۱۴

شکل ۲-۵ طرحواره تغییر شکل لایه و آرایش بلور حین فرآیند کشش دو محوره   ……………………………………………………

۱۵

شکل ۲-۶  طرحواره سازوکار تشکیل حفره در b-iPP تحت میدان جریان کششی   ………………………………………………..

۱۸

شکل ۳-۱ شمای دستگاه تولید فیلم صنعتی   ……………………………………………………………………………………………………….

۲۳

شکل ۳-۲ ابعاد فیلم‌ آزمون جرخوردگی پاچه شلواری و نحوه اجرا آن بر دستگاه کشش   ………………………………………..

۲۶

شکل ۴-۱ منحنی های sp/Cη و rel/Cηln  برحسب غلظت محلولPP  در زایلن oC 85   ………………………………….

۲۸

شکل ۴-۲ منحنی های sp/Cη و rel/Cηln  برحسب غلظت محلولPP  در زایلن oC 85   ………………………………….

۲۹

شکل ۴-۳ منحنی های sp/Cη و rel/Cηln  برحسب غلظت محلولSAN   ………………………………………………………..

۲۹

شکل ۴-۴ منحنی های sp/Cη و rel/Cηln  برحسب غلظت محلول PS   …………………………………………………………..

۳۰

شکل ۴-۵  نمودار گرمایش دفعه اول(رفت) کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC)   …………………………………………………..

۳۱

شکل ۴-۶  نمودار سرمایش(برگشت) کالریمتری روبشی تفاضلی(DSC)   …………………………………………………………….

۳۲

شکل ۴-۷ نمودار تفرق اشعه ایکس (XRD)   ……………………………………………………………………………………………………

۳۲

شکل ۴-۸  نمودار بزرگنمایی و جداسازی قله های تفرق اشعه ایکس نمونه ۱   ……………………………………………………….

۳۳

شکل ۴-۹ نمودار بزرگنمایی و جداسازی قله های تفرق اشعه ایکس نمونه ۲   ………………………………………………………..

۳۳

شکل ۴-۱۰  نمودار بزرگنمایی و جداسازی قله های تفرق اشعه ایکس نمونه ۳   …………………………………………………….

۳۴

شکل ۴-۱۱ منحنی های تنش- کرنش فیلم های صنعتی در جهت ماشین   ………………………………………………………………

۳۶

شکل ۴-۱۲ منحنی های تنش- کرنش فیلم های صنعتی در جهت عمود بر ماشین   ………………………………………………….

۳۷

شکل ۴-۱۳ ترآوایی بر حسب زمان سه نمونه فیلم صنعتی   …………………………………………………………………………………..

۳۸

شکل ۴-۱۴ تصاویر میکروسکوپ نور عبوری (a) و پلاریزه ضربدری (b,c) از آمیزه PP   ………………………………………

۳۸

شکل ۴-۱۵ نمودارهای طیف XRD آمیزه PP حاوی SAN، PS و XSAN   …………………………………………………….

۴۰

شکل ۴-۱۶ منحنی‌های XRD سامانه PP حاوی ۲% وزنی از ذرات SAN   ………………………………………………………….

۴۱

شکل ۴-۱۷ نمودارهای تنش- کرنش آزمون جرخوردگی دو نوع کامپو.یت۲۵  PP/SAN   …………………………………….

۴۲

شکل ۴-۱۸ منحنی های انرژی جرخوردگی بر حسب دما (a)  و زمان تبلور هم دما (b)   ………………………………………..

۴۳

شکل ۴-۱۹ نمودار نیرو – مسافت طی شده در آزمون فرسایش سامانه۲۵  PP/SAN    ………………………………………….

۴۴

شکل ۴-۲۰  نمودار انرژی فرسایش بر حسب زمان تبلور   ……………………………………………………………………………………

۴۵

شکل ۵-۱ ترآوائی و کار شکست در جهت ماشین و عمود بر آن در نمونه های فیلم صنعتی   ……………………………………

۴۸

شکل ۵-۲ درصد بلور بتا و ترآوائی در نمونه های فیلم صنعتی   ……………………………………………………………………………

۴۸

شکل ۵-۳ منحنی نیمه لگاریتمی تغییر درصد نسبی بلور بتا برای سامانه PP حاوی ذرات   ……………………………………….

۵۰

شکل ۵-۴ منحنی XRD نانو ذرات PS، XPS، SAN25 و XSAN25.   ………………………………………………………….

۵۳

شکل ۵-۵ منحنی فرآوانی نسبی بلور بتا پلی پروپیلن بر حسب معیار بازده هسته زائی ویژه   ……………………………………..

۵۴

شکل ۵-۶ نمودار انرژی جرخوردگی برحسب درصد نسبی بلور بتا در چندین نمونه متفاوت   ………………………………….

۵۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ایجاد تخلخل در فیلم پلی پروپیلن از طریق تحول ساختار بلورینه: ترآوایی و خواص مکانیکی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...