%28تخفیف

دانلود محصول:ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد 155 صفحه فایل word

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مربوط به تحقیق حاضر از محل صورتهای مالی سالانه مربوط به 67 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 الی 1392 گردآوری و مورد استفاده قرار گرفته است. نوع داده های تحقیق در قالب داده های پانل دیتا مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای تحقیق در قالب متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طبقه بندی شده اند و به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی-استقرایی-همبستگی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، گذشته نگر(پس رویدادی) می باشد. برای تکمیل فرایند پاسخ گویی به سوالات مطرح در تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها استفاده و همچنین از رگرسیون خطی مرکب جهت ارزیابی تاثیر تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحیقق ، سیاست تقسیم سود دارای تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهم بوده است. براساس یافته های تحقیق، میزان ضریب تعیین تعدیل شده در حد 97/43% بوده است به این معنا که از مجموع تغییراتِ متغیر وابسته ، میزان 97/43% آن تغییرات توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. متغیرهای گردآوری و استفاده شده در این تحقیق بواسطه مدل های مالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نوسان پذیری قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی و اندازه شرکت در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از بکارگیری رگرسیون خطی ترکیبی برای یافتن تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، متغیر نسبت سود تقسیمی دارای ضریبی مثبت و متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارائیها دارای ضریبی مثبت و نسبت بدهی به مجموع دارئیها دارای ضریبی منفی و متغیر اندازه شرکت دارای ضریبی مثبت بوده است. در نهایت بر اساس مراحل و فرایندهای مختلف و آزمون های آماری مختلف، تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، معنادار ارزیابی گردید.

 

کلید واژه ها : سیاست تقسیم سود ، نوسان پذیری قیمت سهام ، نسبت بدهی ، نسبت سود تقسیمی

فهرست مطالب

شماره

عنوان

صفحه

….

چكيده

1

 

فصل اول :

1-1

مقدمه

3

1- 2

بیان موضوع تحقیق

5

1-3

بیان مساله تحقیق

6

1-4

ضرورت تحقیق

8

1-5

اهداف تحقیق

9

1-6

هدف و علت انتخاب موضوع

10

1-7

سوالات تحقیق

12

1-8

فرضیه هاي تحقیق

12

1-9

تعریف عملیاتي واژه ها

13

1- 10

روش کلی تحقیق

15

1-11

ابزار گردآوري داده ها

16

1-12

قلمرو تحقیق

16

 

فصل دوم :

2-1

مقدمه

20

2-2

سیاست تقسیم سود

20

2-3

سود و رابطه آن با سياست هاي تقسيم سود

22

2-4

عوامل موثر بر خط مشي تقسيم سود در شركت ها

24

2-5

روش هاي تقسيم سود

25

2-6

محدوديت ها و عوامل كنترل كننده موثر بر سياست تقسيم سود

26

2-7

معماي سود سهام

27

2-8

تئوري هاي حاکم بر تقسيم سود

28

2-9

نظريه سلسله مراتب اهرمي

28

2-10

تئوري هزينه نمايندگي و سياست تقسيم سود

29

2-11

تحقيقات داخلي

31

2-12

تحقيقات خارجي

55

 

فصل سوم :

 

3-1

مقدمه

63

3-2

روش کلّی تحقیق

64

3-3

آمار توصیفی مورد استفاده

65

3-4

آمار استنباطی مورد استفاده

65

3-5

جامعه آماري تحقيق

66

3-6

حجم نمونه و كفايت آن

67

 

 

3-7

روش نمونه گيري تحقیق

69

3-8

روش گردآوري داده ها

70

3-9

ابزار پژوهش

72

3-10

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها

72

3-11

روش ها و ابزار – آماري

72

3-12

آمار توصیفی

73

3-13

آمار استنباطی

73

3-14

آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون

74

3-14-1

آزمون نرمالیتی توزيع داده ها

74

3-14-2

آزمون استقلال خطي متغيرها

74

3-14-3

آزمون استقلال خطي متغيرها (عدم وجودِ خود همبستگي ميان متغيرهاي مستقل)

75

3-14-4

آزمون نرمالیتی توزيع باقي مانده ها

75

3-14-5

آزمون ضريب تعيين

76

3-15

مدل پژوهش

77

3-16

نحوه اندازه گيري متغيرها

78

3-17

 رابطه بين متغيرها

79

3-18

 آزمون های مورد استفاده در تحقیق

79

3-19

 روش هاي رايانه اي

80

 

فصل چهارم :

 

4-1)

مقدمه

82

 

ش

 

4-2

توصيف نمونه هاي تحقيق

83

4-3

يافته هاي مربوط به تحقيق

83

4-4

ارزیابی فروض کلاسیک رگرسيون

86

4-4-1

آزمون نرماليتي توزيع جملات خطا(باقيمانده ها)

88

4-4-2

آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی) –  کوواریانس

94

4-4-3

آزمون ناهمسانی واریانس جملات خطا (باقیمانده) ثبات واریانس

97

4-4-4

ضریب تعیین

98

4-4-5

استقلال خطي متغيرها

99

4-4-6

میانگین صفرِ جملات خطا 

101

4-5

آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون

101

4-6

مدل ریاضی و رگرسيونی تحقیق

102

4-6-1

برآورد مدل رگرسيوني و مدل رياضي

103

4-6-2

تحليلِ مدلِ رگرسيون بر اساس پارامترها و علامت متغیرها در معادله

105

4-6-3

تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون

106

4-7

آزمون صحت فرم تابعی تحقیق

108

4-8

آزمون شناسایی همخطی و کاهش احتمال وجود همخطی بین متغیرها

109

4-9

جمع بندي

112

 

فصل پنجم :

 

5-1

مقدمه

118

5-2

خلاصه يافته های تحقیق

118

 

ص

 

5-3

ارزيابي فرضيه هاي تحقيق

124

5-3-1

تحلیل فرضيه فرعيِ اول تحقیق

125

5-3-2

تحلیل فرضيه فرعيِ دوم تحقیق

126

5-3-3

تحلیل فرضيه فرعيِ سوم تحقیق

127

5-3-4

تحلیل فرضيه اصلی تحقیق

128

5-4

تفسیر نتایج

130

5-5

پيشنهاداتی براي تحقيقات آتي

132

5-6

محدوديت هاي موجود درفرایند تحقيق

133

 

جداول تحقیق

شماره جدول

عنوان

صفحه

2- 1

عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شركت ها

24

2-2

محدوديت های حاکم بر سياست تقسيم سود

25

4-1

صنايع مختلفِ نمونه هاي تحقيق

83

4-2

طبقه بندي متغيرهاي تحقيق

84

4-3

طبقه بندي متغير نوسان پذیری قیمت سهم

85

4-4

متغير نوسان پذیری قیمت سهم

86

4-5

آزمون نرماليتيِ توزيع متغیرها

89

4-6

کوواریانس بین متغیرهای توضیحی

96

4- 7

 آزمون ثبات واریانس(آزمون وایت)

98

 

 

4-8

آزمون استقلال خطي متغيرهای توضیحی تحقیق

99

4-9

تحلیل و روابط رگرسیون تحقیق

104

4- 10

تحليل معناداری مدل رگرسیون (واريانس)

108

4- 11

آزمون شناسایی همخطی بین متغیرهای توضیحی

110

5- 1

مدل رگرسیونی پژوهش به همراه پارامترها

123

 

پیوست و نمودارهای تحقیق :

شماره

عنوان

صفحه

1- 1

نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق

8

 

3-1

چارچوب مفهومي مدل تحقيق

79

 

4-1

میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم در بازه زمانی 5 ساله تحقیق

85

 

4-2

نمودار نرماليتي نوسانات قیمت سهام

90

 

4-3

نمودار نرماليتي سود تقسیمی

91

 

4-4

نمودار نرماليتي سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها

92

 

4- 5

نمودار نرماليتي مجموع بدهیها به مجموع دارائیها

93

 

4-6

نمودار نرماليتي انداز شرکت

94

 

4-7

نمودار گرافیکی ارتباط متغیرهای تحقیق

105

 

….

پيوست های پژوهش

135

 

….

فهرست منابع مورد استفاده در پژوهش

140

 

….

چکیده (لاتین)

144

 
       

 

 

2 دیدگاه برای دانلود محصول:ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  1. Jfqsdv

    best nighttime medicine for allergies strongest over the counter allergy claritin allergy sinus 12hr costco

  2. Track phone

    Monitor phone from anywhere and see what’s happening on target phone. You will be able to monitor and store call logs, messages, social activities , images , videos, whatsapp and more. Real-time monitoring of phones, No technical knowledge is required, no root is required. https://www.mycellspy.com/tutorials/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo