%26تخفیف

ارزيابي رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

تعداد 137صفحه در فایل word

ارزيابي رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

چکیده

  اطلاعات حسابداري از دو طريق مي توانند به كارآيي(بهره وري سرمايه گذاري) كمك نمايند 1)كم كردن ريسك و عدم تقارن اطلاعاتي از طریق ارائه اطلاعات معتبر، بموقع و قابل اطمینان 2)كمك به مكانيزم هاي كنترل شركتي جهت ايستادگي در برابر انگيزه هاي منفعت جويانه مديران و حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان. بنظر می رسد که شناسایی بموقع زیانها، بطور بالقوه بر رفتار سرمایه گذاری مدیران واحدهای انتفاعی موثر است، زیراکه این رویه در گزارشگری مالی، شواهد بموقع و معتبر در خصوص عملکرد منفی شرکت برای سهامداران و اعتباردهندگان فراهم می کند و این گروه ها را قادر می سازد که سریعا به چنین نتایج منفی واکنش نشان دهند. هدف اساسی تحقيق حاضر ارزيابي رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که اطلاعات آنها برای یک دوره 5 ساله (1385 تا 1389)، گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، یافته حاکی از آن است که بین ناکارآیی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری در هیچ یک از گروه های نمونه آماری رابطه معناداری وجود نداشته است. به عبارت دیگر، ناکارآیی سرمایه گذاری، در انتخاب رویه های گزارشگری مالی شرکتهای نمونه آماری، نقشی نداشته است. بر اساس یافته های حاصل از آزمون فرضیات فرعی، بین کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری در سطح کل شرکتهای نمونه آماری ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکتهایی که سودآوری بیشتری دارند؛ تمایل کمتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه در گزارشگری مالی دارند. این در حالی است که ارتباط بین کارآیی عملیاتی با محافظه کاری در شرکتهای دارای محدودیت مالی، مستقیم و معنادار است. بر این اساس می توان دریافت که چنانچه شرکت تحت محدودیت های مالی قرار داشته باشد؛ با افزایش سودآوری، محافظه کاری بیشتری را در گزارشگری مالی اعمال می کند. بنظر می رسد که در بازار سرمایه و پول ایران، تامین کنندگان سرمایه، توجهی به رویه های گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ندارند و تنها به ارقام عملکردی این گزارش ها تاکید می کنند.همچنین، احتمال دارد که سود گزارش شده شرکتهای دارای محدودیت مالی، با شدت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و از این نظر، این گروه از شرکتها، در گزارش آن رویه های محافظه کارانه بیشتری را بکار می گیرند. 

کلمات کلیدی: محافظه کاری حسابداری، فرصتهای سرمایه گذاری، رفتارهای سرمایه گذاری، محدودیت مالی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    2

1-2) بیان موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..    3

1-3) مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………    3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….    4

1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………    6

1-7) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..    6

1-8) روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..    7

1-9) تعریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….    8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   10

بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری ………………………………………………………………………………………………         10

2-2) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری…………………………………. …………………………………………..10

2-3) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………………….  11

2- 4)محافظه کاری و قراردادهای بدهی ……………………………………………………………………………………………………   12

2-5) محافظه کاری و راهبری شرکتی ……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-6) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………….  13

2-7) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………..  14

بخش دوم: پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………..            17

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………    43

3-2) روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………     43

3-3)تعریف جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………     44

3-4) حجم نمونه آماری و کفایت آن …………………………………………………………………………………………………………….     45

3-5) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن ………………………………………………………………………………………………     46

3-6) روش گردآوري داده ها و موارد کاربرد …………………………………………………………………………………………………    46

3-7 ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده …………………………………………………………………………………………………   46

3-8) روش تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………     47

3-8-1)  روش های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………   47

3-8-2) روش های تعیین پیش فرض ها …………………………………………………………………………………………………….  47

3-8-3) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها …………………………………………………………………………………………     47

3-8-4) روش های تعمیم نتایج …………………………………… …………………………………………………………………….       48

3-8-5) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………….   49

3-8-6) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ………………………………………………………………………………………. 49

3-8-7) آزمون معنی دار بودن ضرائب ………………………………………………….. …………………………………………………  50

3-8-8) آزمون خود همبستگی جملات خطا………………………………………………….. …………………………………………… 50

3-8-9) مدل تحقیق و شیوه آزمون ………………………………………………….. ………………………………………………………   51

3-9) تعریف عملیاتی متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها ……………………………………………………………………………     53

3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق …………………………………………………………………………………………………………     54

3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق …………………………………………………………………………………………………………     55

3-9-3) متغيرهاي كنترل ……………………………………………………………………………………………………………………….     58

3-10) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای …………………………………………………………………………………………………………      60

 فصل چهارم: يافته  هاي تحقيق

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      62

4-2) توصیف نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….     62

4-3) تحلیل توصيفي متغیرهای تحقيق ………………………………………………………………………………………………………….     63

4-4) نتایج حاصل از برازش مدل اول …………………………………………………………………………………………………………..    65

4-4-1) تحلیل پیش فرض­ها …………………………………………………………………………………………………………………   65

4-4-2) تحلیل روابط بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………..    69

4-5) نتایج حاصل از برازش مدل دوم …………………………………………………………………………………………………………..    71

4-6) نتایج حاصل از برازش مدل سوم …………………………………………………………………………………………………………   74

4-7) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم ……………………………………………………………………………………………………….    76

4-8)خلاصه نتايج تحلیل های آماری …………………………………………………………………………………………………………….     78

فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      81

5-2) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..     82

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………….    82

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………     83

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………..     84

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………    85

5-3) پيشنهادهاي برآمده از نتایج تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….     87

5-3-1)پيشنهادهاي كاربردي ………………………………………………………………………………………………………………….     87

5-3-2)پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي ………………………………………………………………………………………………….     89

5-4) محدوديتهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………..        89

فهرست جداول

2-1 ) خلاصه­ی تحقیقات خارجی انجام شده …………………………………………………………………………………………………….   34

2-2 ) خلاصه­ی تحقیقات داخلی انجام شده ………………………………………………………………………………………………………   38

4-1)تحلیل توصیفی متغیرهای اساسی تحقیق در سطح کل مشاهدات ……………………………………………………………………   63

4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اساسی تحقیق در سطح مشاهدات دارای محدودیت مالی………………………………………….   64

4-3) آزمون نرمال بودن متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………   66

4-4) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………..   69

4-5) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………….  72

4-6) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………..   74

4-7) نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………..   76

4-8) خلاصه نتايج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………………………………………………  78

فهرست نمودارها

4-1) نمودار نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی اول ………………………………………………………………………………….   68

4-2) مقادیر پیش بینی شده در مقابل مقادیر باقیمانده مدل رگرسیونی اول ……………………………………………………………….  68

1 دیدگاه برای ارزيابي رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

  1. Louie

    I’m truly enjoying the design and layout of your site.
    It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
    for me to come here and visit more often. Did you hire out a
    developer to create your theme? Fantastic work!

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...