دانلود محصول: اخلاق کار گروهی در پژوهش

تعداد 145 صفحه فایل word

چکیده

کار گروهی در پژوهش نیز مانند همه‌ی عرصه‌های دیگر زندگی انسان آمیخته با مسایل اخلاقی است. پویایی و پایایی گروه‌های پژوهشی از دغدغه‌های جامعه‌ی علمی است و مسایل اخلاقی در این عرصه می‌تواند تأثیرگذار باشد. ترویج ارزش‌های اخلاقی در گروه‌های پژوهشی می‌‌تواند تأثیر بسزایی در جواب به این دغدغه داشته باشد و این ترویج می‌تواند از طریق منشورهای اخلاقی و راهنمایی برای حل تعارض‌ها صورت بگیرد.

در این پژوهش با تعیین طرف‌‌های درگیر در کار گروهی پژوهشی، ارزش‌ها و اصول اخلاقی مطرح در این زمینه، کدهای رفتاری آنان تعیین شده است و با بررسی روش‌ها و راه‌حل‌های رفع تعارض به کاربست آن قواعد اخلاقی و این راه‌حل‌ها در موارد تعارض احکام و منافع پرداخته شده است. این پژوهش بر اساس روش‌ها و اهداف اخلاق کاربردی نگاشته شده است و زمینه‌ساز نگارش منشوری اخلاقی برای گروه‌های پژوهشی در حوزه‌ی علوم انسانی در حوزه و دانشگاه می‌باشد. محوری‌ترین بحث در این پژوهش ارتباط بین هوش اخلاقی، تفکر انتقادی و کار گروهی در پژوهش است.

این پژوهش بر اساس روش‌های پژوهش کیفی سامان یافته است. در فصل سوم از روش  نظریه‌ی بنیادی برای سامان دادن به اطلاعات گردآوری شده استفاده شده و در فصل چهارم و پنجم از روش موازنه‌ی متفکرانه. ضمناً این پژوهش پژوهشی کاربردی است.

کلیدواژه: اخلاق كاربردی، كار گروهی، کار تیمی، کار جمعی، پژوهش گروهی،‌ هوش اخلاقی، تفکر انتقادی، تعارض اخلاقی،‌ منشور اخلاقی

فهرست

مقدمه.. 1

فصل اول: کلیات… 4

1.1. بیان مسئله  4

2.1. اهداف پژوهش     5

3.1. اهمیت و ضرورت پژوهش     6

4.1. سؤال پژوهش     6

5.1. روش‌شناسی پژوهش     7

6.1. پیشینه‌ی تحقیق   8

فصل دوم: مبادی تصوری و تصدیقی پژوهش در کار گروهی… 14

1.2. اخلاق   14

1.1.2. مفهوم‌شناسی اخلاق.. 14

2.1.2. هوش اخلاقی.. 15

3.1.2. قضاوت اخلاقی.. 16

4.1.2. مسئله‌ی اخلاقی.. 16

5.1.2. تعارض اخلاقی.. 17

1.5.1.2. مفهوم‌شناسی تعارض اخلاقی.. 17

2.5.1.2. منشأ تعارضات اخلاقی.. 21

6.1.2. تصمیم‌گیری اخلاقی.. 23

1.6.1.2. ویژگی‌های تصمیم اخلاقی.. 24

1.1.6.1.2. ویژگی‌های عمومی.. 24

2.1.6.1.2. ویژگیهای اخلاقی.. 24

3.1.6.1.2. ویژگی‌های اسلامی.. 25

4.1.6.1.2. ویژگی روان‌شناختی‌.. 25

2.6.1.2. جایگاه احساسات در تصمیم‌گیری.. 26

7.1.2. اخلاق کاربردی.. 27

1.7.1.2. مفهوم‌شناسی اخلاق کاربردی.. 27

2.7.1.2. موضوع اخلاق کاربردی.. 28

3.7.1.2. غایت اخلاق کاربردی.. 28

4.7.1.2. جایگاه اخلاق کاربردی.. 29

5.7.1.2. روش اخلاق کاربردی.. 31

8.1.2. کد اخلاقی.. 32

9.1.2. منشور اخلاقی.. 32

2.2. گروه  33

1.2.2. مفهوم‌شناسی گروه. 33

قیود زاید. 34

الف: استقلال اعضا 34

ب: تأثیرگذاری.. 34

ج: اعلام عضویت.. 35

د: به رسمیت شناختن توسط یک نفر. 35

2.2.2. تفاوت مفهوم گروه با مفاهیم مشابه. 35

1.2.2.2. تفاوت گروه و جمع. 35

2.2.2.2. تفاوت میان گروه و تیم. 36

3.2.2.2. تفاوت بین گروه و سازمان.. 37

3.2.2. تفاوت بین عضو و فرد در گروه. 38

4.2.2. تقسیم گروه‌. 38

1.4.2.2. گروه هَرمی و کُروی.. 38

2.4.2.2. گروه رسمی و غیر رسمی.. 39

5.2.2. مراحل تبدیل گروه به تیم.. 39

گام اول: وابستگی و ورود. 40

گام دوم: عدم وابستگی و مبارزه 40

گام سوم: اعتماد و ساختارسازی.. 40

گام چهارم: کار 40

3.2. کار گروهی   41

1.3.2. مفهوم‌شناسی کار گروهی.. 41

2.3.2. مراحل کار گروهی.. 41

3.3.2. ضرورت کار گروهی.. 41

4.3.2. انواع کار پژوهشی.. 42

5.3.2. مبادی تصدیقی پژوهش در کار گروهی.. 45

1.5.3.2. مبادی دین‌شناختی.. 45

1.1.5.3.2. نسبت وحی و عقل در مباحث اخلاقی.. 45

2.1.5.3.2. روش استفاده از منابع وحیانی در مباحث اخلاقی.. 46

2.5.3.2. مبادی انسان‌شناختی.. 48

1.2.5.3.2. استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های انسان‌شناسی.. 48

2.2.5.3.2. انسان‌شناسی توصیفی و نه هنجاری.. 48

3.2.5.3.2. اختیار انسان در برابر عوامل محیطی و ژنتیکی.. 50

4.2.5.3.2. ترس از تنهایی و نیاز به انس با دیگران.. 50

5.2.5.3.2. انسان موجودی خودگرا 51

6.2.5.3.2. ارتباط بین فیزیولوژی بدن و کنش، گرایش و بینش… 51

7.2.5.3.2. تعلق خاطر به دستاوردها 52

3.5.3.2. مبادی اخلاقی.. 52

1.3.5.3.2. ضرورت رعایت اخلاق در کار گروهی پژوهشی.. 52

2.3.5.3.2. خودگرایی یا دیگرگرایی اخلاقی.. 53

فصل سوم: ویژگی‌های اعضا، رهبر و گروه پژوهشی… 58

مقدمه  58

1.3. ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب اعضای گروه  59

2.3. ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب رهبر و مدیر گروه  68

3.3. ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب گروه  70

تتمه: آسیب‌های کار گروهی   72

فصل چهارم: کدهای رفتاری در کار گروهیِ پژوهشی… 75

مقدمه  75

1.4. افراد درگیر با گروه پژوهشی   77

2.4.  ارزش‌‌های حاکم بر کار گروهی در پژوهش     78

3.4. اصول اخلاقی حاکم بر کار گروهی در پژوهش     79

1.3.4. ایجاد و حفاظت از اعتماد به نفس در اعضا 79

2.3.4. هم‌افزایی.. 80

3.3.4. حفاظت حداکثری از منابع.. 80

4.3.4. پاسداری از حقیقت… 81

5.3.4. راه‌گشایی برای وصول به حقیقت… 81

6.3.4. استقلال فکری اعضا 81

7.3.4. اتقان پژوهش…. 82

8.3.4. اتقان در ارایه‌ی نتایج حاصل از پژوهش…. 82

9.3.4. احاطه‌ی علمی بر اطلاعات مورد نیاز. 83

10.3.4. اطمینان جامعه‌ی علمی از نتایج پژوهش…. 83

4.4. کدهای رفتاری اعضای گروه  84

5.4. کدهای رفتاری رهبر گروه  88

6.4. کدهای مربوط به ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی  گروه  94

7.4. کدهای مربوط به ارتباط گروه با خارج از گروه  97

فصل پنجم: تعارض‌ در کار گروهی پژوهشی… 98

مقدمه  98

1.5روش‌های پیشگیرانه  99

1.1.5. روش‌های آموزشی.. 99

2.1.5. روش‌های نظارتی.. 103

3.1.5. روش‌های تصحیحی.. 104

1.3.1.5. تصحیح فرهنگ‌های غلط در جامعه. 104

1.1.3.1.5. دیگ شریکی جوش نمی‌آید. 104

2.1.3.1.5. آشپز که دو تا شد آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک… 105

3.1.3.1.5. اگر شریک خوب بود خدا هم برای خودش شریک می‌گرفت.. 105

4.1.3.1.5. خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو. 105

2.3.1.5. تصحیح فکرهای مرضی.. 106

4.1.5. روش‌های تشویقی.. 106

5.1.5. روش‌های شفاف‌سازی.. 107

1.5.1.5. شفاف‌سازی وظایف و نقش‌های اعضا در گروه 107

2.5.1.5. شفاف‌سازی موقعیت اعضا در گروه 107

3.5.1.5. شفاف‌سازی مزایای مادی اعضا در گروه 108

4.5.1.5. شفاف‌سازی اهداف گروه 109

6.1.5. روش‌های ترویجی.. 109

7.1.5. روش‌های متفرقه. 110

1.7.1.5. گزینش دقیق اعضای گروه 110

2.7.1.5. نظارت بر رفتار اعضای گروه 110

2.5. راه‌حل‌های درمانی   111

1.2.5. راه‌حل‌های حمایتی.. 111

2.2.5. راه‌حل‌های آموزشی.. 112

3.2.5. حل تعارض‌ها قبل از بروز و ظهور. 112

3.5. کاربست قواعد اخلاقی و راه‌حل‌های رفع تعارض در کار گروهی   113

1.3.5. تعارض‌های ناشی از تعهدات… 113

1.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه‌ها و افراد مختلف.. 113

2.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه و علایق فرد. 116

3.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه و عقاید فرد. 118

4.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه و سلامت جسمی یا روانی فرد. 120

2.3.5. تعارض‌های ناشی از منافع.. 121

1.2.3.5. تعارض بین منافع فرد و گروه 122

2.2.3.5. تعارض بین منافع فرد با اعضای گروه 123

3.2.3.5. تعارض بین منافع گروه و علایق فرد. 125

4.2.3.5. تعارض بین منافع گروه و عقاید فرد. 126

5.2.3.5. تعارض بین منافع گروه و سلامت جسمی و روانی فرد. 127

3.3.5. تعارض‌های ناشی از اهداف‌… 128

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها. 130

منابع.. 132

 

3 دیدگاه برای دانلود محصول: اخلاق کار گروهی در پژوهش

  1. Tompohype

    Oepfqh [url=https://newfasttadalafil.com/]buy cialis online reviews[/url] Zhjknj Clobetasol Where To Purchase Next Day Delivery cialis buy online usa Qupjqs Change in frequencyconsistency of stooldiarrhea constipation or alternating diarrhea and constipation https://newfasttadalafil.com/ – Cialis B cXR of the same subject without diagrammatic overlay. Pjschl

  2. Genny Sitz

    I like this web site so much, bookmarked.

  3. zmozero teriloren

    Together with every little thing which appears to be developing within this subject matter, a significant percentage of perspectives tend to be relatively refreshing. Nonetheless, I beg your pardon, because I do not give credence to your entire idea, all be it exciting none the less. It would seem to everyone that your opinions are not completely rationalized and in simple fact you are your self not really completely convinced of the point. In any event I did appreciate reading it.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...