09371890624
ashkan0333@gmail.com

اثرات استفاده از گرده، ژله رویال، عسل و بره موم زنبورعسل بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

تعداد 166صفحه فایل word قابل ویرایش

چکیده

دو آزمایش به منظور بررسی اثرات ژله­رویال، عسل، بره­موم و گرده زنبورعسل بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در دوره رشد و تخمگذاری با 10 تیمار (شامل پودر گرده  1000 و ppm5000،  ژله­رویال در آب آشامیدنی 125 ميلي­گرم در ليتر، عسل در آب آشامیدنی 22 ­گرم در ليتر، عصاره اتانولی بره­موم 1000 و ppm4820، پودر بره­موم 1000 و ppm4820، ویرجینیامایسین (%10) ppm150 و گروه شاهد) انجام شد. دوره رشد با استفاده از تعداد 320 قطعه جوجه بلدرچین یک­روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تيمار، 4 تکرار و 8  پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز بررسی شد. عصاره اتانولی بره­موم 48/0 درصد ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد. در سن 42 روزگی وزن نسبی اندام‏های گوارشی و طول نسبی روده تحت تأثیر گروه­های آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). استفاده از عصاره اتانولی بره­موم 48/0 درصد، پودر بره­موم 48/0 درصد، پودر گرده 1/0 درصد باعث بهبود مرفولوژی روده باریک شد. ویرجینیامایسین و پودر بره­موم 1/0 درصد موجب افزایش باکتری­های اسید لاکتیک و کلی­فرم­ها شدند (01/0P<). گروه­ عصاره بره­موم 1/0 درصد موجب کاهش کل باکتری­های هوازی شد (01/0P<). افزایش معنی­داری در وزن نسبی طحال در گروه­های پودر بره­موم 1/0 درصد مشاهده شد. استفاده از پودر گرده 1/0 درصد موجب کاهش معنی­دار نسبت هتروفیل به لنفوسیت شد (01/0P<). اثر پودر گرده 5/0 درصد بر میزان تولید آنتی­بادی علیه گلبول قرمز گوسفند معنی­دار بود. بالاترین عیار آنتی­بادی علیه آنفلوانزا و نیوکاسل به ترتیب مربوط به عسل و عصاره بره­موم 1/0 درصد بود (01/0>P). پودر گرده 5/0 درصد و عسل پاسخ بهتری را نسبت به ایمنی سلولی نشان داد (01/0>P). در دوره تخمگذاری از تعداد 160 قطعه بلدرچین تخمگذار بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 10 تيمار، 4 تکرار و 4 بلدرچین در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. گروه­های آزمايشي بر تولید تخم بلدرچین اثر معنی­داری نداشت. بهترین ضریب تبدیل خوراک به تخم در جیره‏ حاوی پودر گرده 5/0 درصد مشاهده گردید. عسل و ژله رویال موجب بهبود شاخص زرده، رنگ زرده، درصد زرده و واحد هاو گردیدند. بیشترین ضخامت پوسته مربوط به پودر بره­موم 1/0 درصد و پودر گرده 5/0 درصد بود (01/0>P). پودر گرده 5/0 درصد، عصاره اتانولی بره­موم 1/0 و 48/0 درصد سبب کاهش معنی­دار میزان کلسترول زرده در مقایسه با سایر گروه­های آزمایشی شد (05/0>P). عصاره اتانولی بره موم 1/0 درصد در بلدرچین­های چالش یافته با دگزامتازون میزان MDA زرده تخم­ کمتری نسبت به سایر گروه­ها داشتند (01/0>P). پودر گرده 5/0 درصد در جیره سبب کاهش فرآیند اکسیداسیون لیپید در نمونه­های گوشت منجمد شد. میزان اکسیداسیون چربی گوشت همراه با استرس اکسیداتیو افزایش یافت و آن با افزودن عصاره اتانولی بره­موم 48/0 درصد، ژله­رویال و عسل کاهش یافت. پودر گرده 5/0 درصد در جیره بلدرچین­های تخمگذار سبب کاهش معنی­دار گلوکز و تری­گلیسرید و عسل موجب کاهش کلسترول، اسید اوریک و پروتئین شد (01/0>P). افزودن فرآورده­های زنبورعسل به جیره، سبب بهبود فراسنجه­های خونی شد. براساس نتایج این تحقیق، به نظر می­رسد که فرآورده­های زنبورعسل پتانسیل بالایی برای جایگزینی با آنتی­بیوتیک­ها در تغذیه طیور دارند.

واژه‌های کلیدی: بر­ه­موم، بلدرچین ژاپنی، ژله­رویال، عسل، عملکرد، گرده زنبورعسل، ویرجینیامایسین.

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

۱-۱ مقدمه. ۲

۱- ۲ اهداف تحقیق.. ۷

۲-۱ اثر محافظتی بره موم بر کبد. ۹

۲-۲ فعالیت ضدتوموری بره موم. ۱۱

۲-۳ فعالیت آنتی­اکسیدانی بره موم. ۱۴

۲-۴ فعالیت ضدمیکروبی بره موم. ۱۶

۲-۵ اثر ضدالتهابی بره موم. ۲۰

۲-۶ اثرات آلرژی­زایی و سمی بره موم. ۲۰

۲-۷ اثرات بره موم روی مرفولوژی روده و کبد. ۲۱

۲-۸ اثرات بره موم بر سیستم ایمنی.. ۲۴

۲-۹ اثرات بره موم در طیور. ۲۵

۲-۱۰ ترکیبات گرده ۲۸

۲-۱۱ فعالیت و خواص بیولوژیکی گرده ۲۹

۲-۱۲ خصوصیات ژله رویال. ۳۳

۲-۱۳ نقش ژله رویال در فعالیت های حیاتی.. ۳۴

۲-۱۴ خصوصیات عسل.. ۳۶

۲-۱۵ فعالیت ضدباکتریایی عسل.. ۳۸

۲-۱۶ خاصیت ضد قارچی.. ۳۹

۲-۱۷ خاصیت آنتی­اکسیدانی عسل.. ۳۹

۲-۱۸ عسل به عنوان آنتی­اکسیدان بیولوژیک… ۴۰

۲-۱۹ نقش عسل در فعالیت های حیاتی.. ۴۱

۲-۲۰ ویرجینیامایسین.. ۴۲

۳-۱ آزمایش اول. ۴۴

۳-۱-۱ تهیه عصاره اتانولی بره موم. ۴۴

۳-۱-۲ تهیه عصاره اتانولی گرده ۴۴

۳-۱-۳ تهیه ژله رویال. ۴۵

۳-۱-۴ تهیه عسل.. ۴۵

۳-۱-۵ اندازه­گیری مقدار کل ترکیبات فنولی.. ۴۵

۳-۱-۶ ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی به روش ۱ و ۱ دی فنیل ۲ پیکریل هیدرازیل (DPPH) 46

۳-۱-۷ ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی به روش توان آنتی اکسیدانی احیاء آهن (FRAP) 47

۳-۱-۸ اندازه­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی به روش فسفومولیبدینم (PMB) 47

۳-۲ آزمایش دوم. ۴۸

۳-۲-۱ مکان و زمان انجام آزمایش… ۴۸

۳-۲-۲ آماده سازی سالن.. ۴۸

۳-۲-۳ پرندگان و گروه های آزمایشی.. ۴۸

۳-۲-۴ ترکیب جیره ۴۹

۳-۲-۵ برنامه واکسیناسیون. ۵۰

۳-۳ متغیر‏های اندازه‏گیری شده در رابطه با عملکرد. ۵۱

۳-۳-۱ افزایش وزن بدن. ۵۱

۳-۳-۲ خوراک مصرفی.. ۵۱

۳-۳-۳ ضریب تبدیل غذایی.. ۵۱

۳-۳-۴ هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ۵۱

۳-۴ آزمایش سوم. ۵۲

۳-۴-۱ دوران تخمگذاری.. ۵۲

۳-۴-۲ گروه‏ها و پرندگان آزمایشی.. ۵۲

۳-۴-۳ ترکیب جیره ۵۲

۳-۵ صفات مورد بررسی در دوره تخمگذاری.. ۵۳

۳-۵-۱ درصد تخمگذاری.. ۵۴

۳-۵-۲ میانگین وزن هر تخم بلدرچین در هر گروه آزمایشی.. ۵۴

۳-۵-۳ وزن توده تخم بلدرچین.. ۵۵

۳-۵-۴ میانگین خوراک مصرفی روزانه هر بلدرچین در هر گروه آزمایشی.. ۵۵

۳-۵-۵ ضریب تبدیل غذایی.. ۵۵

۳-۵-۶ هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم بلدرچین.. ۵۶

۳-۵-۷ صفات کیفی مربوط به پوسته تخم بلدرچین.. ۵۶

۳-۵-۷-۱ درصد پوسته. ۵۶

۳-۵-۷-۲ ضخامت پوسته. ۵۶

۳-۵-۷-۳ استحکام پوسته. ۵۶

۳-۵-۸ صفات کیفی داخلی تخم بلدرچین.. ۵۷

۳-۵-۸-۱ واحد هاو. ۵۷

۳-۵-۸-۲ شاخص زرده ۵۷

۳-۵-۸-۳ درصد زرده ۵۷

۳-۵-۸-۴ درصد سفیده ۵۸

۳-۵-۸-۵ رنگ زرده ۵۸

۳-۵-۸-۶ کلسترول زرده تخم بلدرچین.. ۵۸

۳-۵-۸-۷ اندازه­گیری پراکسیداسیون چربی زرده ۵۸

۳-۶ آزمایش چهارم. ۵۹

۳-۷ کشتار پایان دوره پرورش… ۵۹

۳-۷-۱ نمونه برداری از اندام­های داخلی.. ۵۹

۳-۷-۲ تهیه نمونه برای بررسی مرفولوژی و تثبیت نمونه های روده ۶۰

۳-۷-۳ آماده­سازی نمونه های روده و برش آن‌ها ۶۰

۳-۷-۴ اندازه­گیری ابعاد پرز و عمق کریپت… ۶۰

۳-۸ اندازه­گیری جمعیت میکروبی روده ۶۱

۳-۹ شاخص­های بیوشیمیایی سرم خون. ۶۱

۳-۱۰ سیستم ایمنی.. ۶۲

۳-۱۰-۱ نسبت هتروفیل به لنفوسیت… ۶۲

۳-۱۰-۲ ایمنی همورال. ۶۲

۳-۱۰-۲-۱ تزریق گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و تعیین عیار پادتن تولید شده علیه آن. ۶۲

۳-۱۰-۲-۲ تعیین تیتر آنتی بادی بر علیه ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا ۶۳

۳-۱۰-۳ ارزیابی ایمنی سلولی.. ۶۳

۳-۱۰-۳-۱ میزان پاسخ پوست به دی نیتروکلروبنزن (DNCB) و فیتوهماگلوتینین (PHA) 63

۳-۱۰-۳-۲ میزان پاسخ پوست به فیتوهماگلوتینین (PHA-M) 63

۳-۱۱ اکسیداسیون چربی گوشت… ۶۴

۳-۱۲ مدل آماری طرح.. ۶۴

۴-۱ نتایج آزمایش اول. ۶۶

۴-۱-۱ میزان فنول کل و فعالیت آنتی­اکسیدانی ترکیبات مورد آزمایش… ۶۶

۴-۲ نتایج آزمایش دوم. ۷۰

۴-۲-۱ خوراک مصرفی.. ۷۰

۴-۲-۲ افزایش وزن بدن. ۷۲

۴-۲-۳ ضریب تبدیل غذایی.. ۷۵

۴-۲-۴ هزینه خوراک برای تولید هر کیلو وزن زنده ۷۸

۴-۲-۵ اثر فرآورده­های زنبورعسل بر وزن اندام های داخلی.. ۸۰

۴-۲-۶ مرفولوژی روده باریک… ۸۱

۴-۲-۶-۱ ارتفاع پرز. ۸۱

۴-۲-۶-۲ ضخامت پرز. ۸۳

۴-۲-۶-۳ عمق کریپت… ۸۴

۴-۲-۶-۴ ارتفاع پرز به عمق کریپت… ۸۶

۴-۲-۶-۵ سطح پرز. ۸۷

۴-۲-۷ سیستم ایمنی.. ۹۰

۴-۲-۷-۱ وزن نسبی بورس… ۹۰

۴-۲-۷-۲ وزن نسبی طحال. ۹۱

۴-۲-۷-۳  نسبت هتروفیل به لنفوسیت… ۹۲

۴-۲-۷-۴ ایمنی سلولی.. ۹۳

۴-۲-۷-۵ ایمنی همورال. ۹۴

۴-۲-۷-۵-۱ تولید پادتن علیه واکسن ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا ۹۴

۴-۲-۷-۵-۲ اثر فرآورده­های زنبورعسل و ویرجینیامایسین بر علیه گلبول قرمز گوسفند. ۹۶

۴-۲-۸ پارامترهای مربوط به فاکتورهای خونی.. ۹۸

۴-۲-۸-۱ گلوگز. ۹۸

۴-۲-۸-۲ تری­گلیسرید. ۹۹

۴-۲-۸-۳ اسید اوریک… ۱۰۰

۴-۲-۸-۴ کلسترول. ۱۰۱

۴-۲-۸-۵ آلبومین.. ۱۰۲

۴-۲-۸-۶ پروتئین تام. ۱۰۲

۴-۲-۸-۷ لیپوپروتئین پرچگال. ۱۰۳

۴-۲-۸-۸ لیپوپروتئین کم چگال. ۱۰۳

۴-۲-۹ جمعیت میکروبی محتویات ایلئوم. ۱۰۴

۴-۳ نتایج آزمایش سوم (دوره تخمگذار) ۱۰۷

۴-۳-۱ اثر سطوح متفاوت فرآورده­های زنبورعسل و ویرجینیامایسین بر عملکرد. ۱۰۷

۴-۳-۲ ویژگی‏های کمی و کیفی تخم بلدرچین.. ۱۱۲

۴-۳-۳ کلسترول زرده تخم بلدرچین.. ۱۱۵

۴-۳-۴ میزان مالون­دی­آلدهید (MDA) در نمونه­های زرده بلدرچین­های چالش یافته و نیافته با دگزامتازون  ۱۱۷

۴-۳-۵ مالون­دی­آلدهید تولید شده (MDA) در نمونه­های گوشت با و بدون چالش با دگزامتازون. ۱۱۹

۴-۳-۶ اثر گروه­های آزمایشی بر فراسنجه­های خونی بلدرچین­های تخمگذار. ۱۲۲

۴-۴ نتیجه­گیری.. ۱۲۹

۴-۵ پیشنهادها ۱۳۱

منابع. ۱۳۳

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول ۳-۱ مواد خوراکی و ترکیب شیمیای جیره‌پایه در دوره‌ رشد جوجه‌های بلدرچین.. ۴۹

جدول ۳-۲ برنامه و نحوه واکسیناسیون در آزمایش… ۵۰

جدول ۳-۳ مواد خوراکی و ترکیب شیمیای جیره‌ پایه در دوره‌ تخمگذاری.. ۵۲

جدول ۴-۱ مقایسه میزان فنول کل و فعالیت آنتی­اکسیدانی ترکیبات مورد آزمایش… ۷۰

جدول ۴-۲ اثر گروه­های آزمایشی بر خوراک مصرفی روزانه در دوره­های مختلف…………….. ۷۲

جدول ۴-۳ اثر گروه­های آزمایشی بر بر افزایش وزن روزانه در دوره های مختلف… ۷۵

جدول ۴-۴ اثر گروه­های آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی دوره های مختلف و شاخص اقتصادی.. ۷۸

جدول ۴-۵ اثر گروه­های آزمایشی بر درصد وزن نسبی اندام‏های گوارشی و طول نسبی روده ۸۱

جدول ۴-۶ اثر گروه­های آزمایشی بر ویژگی­های مرفومتریک دئودنوم روده باریک… ۸۸

جدول ۴-۷ اثر گروه­های آزمایشی بر ویژگی­های مرفومتریک ژژونوم روده باریک… ۸۹

جدول ۴-۸ اثر گروه­های آزمایشی بر ویژگی­های مرفومتریک ایلئوم روده باریک… ۹۰

جدول ۴-۹ اثر گروه­های آزمایشی بر پاسخ ایمنی سلولی و وزن نسبی بورس و طحال و نسبت هتروفیل به لنفوسیت   ۹۴

جدول ۴-۱۰ اثر گروه­های آزمایشی بر تیتر آنتی بادی علیه واکسن نیوکاسل، آنفلوانزا و SRBC.. 98

جدول ۴-۱۱ اثر گروه­های آزمایشی بر فراسنجه­های خونی.. ۱۰۴

جدول ۴-۱۲ اثر گروه­های آزمایشی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش… ۱۰۷

جدول ۴-۱۳ اثر گروه­های آزمایشی بر عملکرد بلدرچین­های تخمگذار. ۱۱۲

جدول ۴-۱۴ اثر گروه­های آزمایشی بر ویژگی‏های کمی و کیفی تخم بلدرچین ژاپنی……….. ۱۱۵

جدول ۴-۱۵ اثر گروه­های آزمایشی بر کلسترول زرده تخم بلدرچین­ها…………………………. ۱۱۶

جدول ۴-۱۶ اثر گروه­های آزمایشی بر اکسیداسیون زرده تخم بلدرچین­ها­……………………… ۱۱۸

جدول ۴-۱۷ اثر گروه­های آزمایشی بر اکسیداسیون گوشت بلدرچین­های تخمگذار چالش نیافته ۱۲۱

جدول ۴-۱۸ اثر گروه­های آزمایشی بر اکسیداسیون گوشت بلدرچین­های چالش یافته با دگزامتازون      ۱۲۲

جدول ۴-۱۹ اثر گروه­های آزمایشی بر فراسنجه­های خونی بلدرچین­های تخمگذار چالش نیافته ۱۲۷

جدول ۴-۲۰ اثر گروه­های آزمایشی بر فراسنجه­های خونی بلدرچین­های چالش یافته با دگزامتازون      ۱۲۸

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثرات استفاده از گرده، ژله رویال، عسل و بره موم زنبورعسل بر عملکرد بلدرچین ژاپنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...