آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون

تعداد 137 صفحه فایل word

چکیده:

هدف از انجام اين تحقيق، مطالعه چگونگی آموزش مهارت های زندگی در برنامه های کودک از منظر والدین کودکان تماشا کننده توسط بازنمايي است. مورد مطالعه اين تحقيق، بازنمایی آموزش     مهارت های زندگی به کودکان توسط بررسی 3 برنامه ی کودک مطرح صدا و سیمای ایران که عبارتند از برنامه ی کودک رنگین کمان پخش شده از شبکه ی 5 سیما، برنامه ی کودک فیتیله و عمو پوررنگ پخش شده از شبکه ی 2 سیما می باشد که از طريق مطالعه و بررسی این برنامه های پر طرفدار در حیطه ی کودکان مي توان تا حدودي به نحوه نگرش جامعه به مهارت های زندگی ، کودکان و همچنین میزان  تاثیر پذیری آن ها از رسانه هاي جمعي پي برد. لذا تحقيق حاضر كوشيده است تا با مطالعه توصیفی و موردي برنامه های کودک انتخاب شده، به لايه هاي نگرشي جامعه به نیازهای کودکان و توانمندسازی آنان پي ببرد و با استفاده از «نظريه بازنمايي»، نقش رسانه هاي جمعي در شكل دهي به این نگرش را بسنجد. منظور از بازنمايي اين است كه يك رسانه هيچ گاه ابزاري خنثي و يك ميانجي بي طرف در ارائه تصوير به حساب نمي آيد؛ زيرا رسانه، متكي به زبان و معناست و زبان و معنا نيز در چارچوب گفتمان همواره متكي به قدرت است. لذا بازنمايي حوادث توسط رسانه ها – سواي بحث اخلاقي و غيراخلاقي بودن آن- داراي سو گيري ايدئولوژيك است و در راستاي تضعيف يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژه اي گام برمي دارد. يافته هاي حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که رسانه بر نگرش و افکار عمومی جامعه تاثیر گذار است و همچنین تصویری که رسانه از واقعیت های اجتماع به نمایش می گذارد بر نگرش مخاطب تاثیرگذارتر است و رسانه به ویژه تلویزیون در بحث آموزش می تواند ابزار قدرتمندی باشد.

جامعه آماری این پژوهش 116 نفر از والدین کودکان تماشاکننده برنامه های کودک مورد انتخاب بود که نگرش و نظر آنان با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که  والدینی که تماشاگر برنامه های کودک تلویزیون به ویژه برنامه های مطرح مانند فیتیله، رنگین کمان و عموپورنگ از تلویزیون می باشند عنوان کرده اند این برنامه ها در خصوص آموزش مهارت خودآگاهی ، آموزش مهارت انجام موفقیت آمیز کارها در نتیجه همکاری با دیگران ، آموزش مهارت شناخت نگرانی، خشم و راههای کنترل آن، مهارت روبرو شدن با موقعیت های استرس زا، ترسناک و حفظ آرامش، آموزش مهارت تصمیم گیری ، آموزش مهارت عدم اعتماد زود هنگام به دیگران ، آموزش مهارت ارتباط با دیگران و دوست یابی به کودکان ، آموزش مهارت حل مشکلات به شیوه صحیح به کودکان موفق بوده است.

می دانیم که این برنامه ها به دلیل داشتن فضای کودکانه ، محتوای شاد ، موزیکال ، حضور مجری خانم در کنار مجری آقا، استفاده از لباس های شاد توسط مجریان ، استفاده از حیوانات عروسکی و همچنین حضور مجریان کودک مانند امیر محمد در کنار مجریان برنامه ها برای کودکان جذاب      می باشد و فضای کودکانه ی برنامه ها  به مخاطبان اجازه می دهد با عوامل اجرای برنامه همراهی و همذات پنداری را داشته باشند و جان بخشی به اشیاء و حیوانات موجب گسترش قوه ی تخیل کودکان شده و جذابیت برنامه را افزایش می دهد ، این برنامه های کودک به دلیل پر مخاطب بودن از ظرفیت بالایی برای آموزش و آگاه سازی مخاطبان برخوردار می باشند و در قالب آیتم های نمایشی و به زبان کودکانه می توانند مفاهیم زیادی را به کودکان آموزش دهند. مجریان وتهیه کنندگان این برنامه ها با آگاهی کامل به تاثیر علاقمندی کودکان به تلویزیون و تصویر از این طریق برای ارائه جذابیت های موردپسند مخاطبان به ویژه کودکان بهره می برند و بر تعداد مخاطبان برنامه اشان می افزایند، مطالب عنوان شده و رفتارهای صورت گرفته در این برنامه ها مورد پذیرش مخاطبان قرار می گیرد و شکل  الگو را برای آنان پیدا می کند.

کلید واژگان: بازنمایی ، تلویزیون، برنامه های کودک ، مهارت های زندگی ، فیتیله جمعه تعطیله ، رنگین کمان ، عمو پورنگ

فهرست مطالب

         عنوان                                                                                                 صفحه

 چکیده                                                                                                      ن

فصل اول : کلیات پژوهش                                                                                       ۱                                                   

۱-۱-مقدمه                                                                                                 ۲

۱-۲-بیان مسئله                                                                                           ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                          ۷

۱-۴-اهداف تحقیق                                                                                        ۸

۱-۴-۱- هدف اصلی                                                                                       ۸

۱-۴-۲- اهداف فرعی                                                                                      ۸

۱-۵-سوالات تحقیق                                                                                       ۹

۱-۵-۱- سوالات اصلی                                                                                    ۹

۱-۵-۲- سوالات فرعی                                                                                    ۹

۱-۶- قلمرو تحقیق                                                                                         ۹

۱-۶-۱- قلمرو مکانی                                                                                      ۹

۱-۶-۲- قلمرو زمانی                                                                                      ۹

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی                                                                                  ۹

۱-۷-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                               ۱۰

۱-۸- جنبه ی جدید بودن و نوآوری                                                                  ۱۵

فصل دوم : ادبیات پژوهش                                                                                    ۱۶                                         

۲-۱- مقدمه                                                                                               ۱۷

۲-۲- پیشینه تجربی تحقیق                                                                           ۱۸

۲-۳- مبانی نظری متغیر مستقل                                                                                                                     ۲۱

۲-۳-۱- تعریف بازنمایی                                                                       ۲۱

۲-۳-۲- استوارت هال و نظریه بازنمایی                                                        ۲۲

۲-۳-۳- استراتژی های بازنمایی                                                              ۲۶

۲-۳-۳-۱-کلیشه سازی                                                                                 ۲۶

۲-۳-۳-۲-طبیعی سازی                                                                                ۲۸

۲-۳-۴- مفهوم بازنمایی در رسانه ها                                                              ۳۰

۲-۳-۵- نظریه های بازنمایی                                                                      ۳۱

۲-۳-۶- وسایل ارتباط جمعی و تاثیرات آن                                                       ۲۳

۲-۳-۶-۱- اهمیت تلویزیون                                                                   ۳۲

۲-۳-۶-۲- مکانیسم تاثیر از طریق تلویزیون                                                 ۳۴

۲-۳-۶-۳- تاثیرات تلویزیون بر جامعه و فرد                                                   ۳۵

۲-۳-۷- تلویزیون و ساخت افکار عمومی                                                    ۳۷

۲-۳-۸- تلویزیون و آموزش                                                                      ۳۹

۲-۳-۹- تلویزیون و اجتماعی شدن                                                           ۳۹

۲-۳-۹-۱- استفاده اجتماعی از تلویزیون                                                    ۴۱

۲-۳-۹-۲- رسانه ای شدن زندگی و فرهنگ                                                ۴۱

۲-۳-۱۰ -عوامل جامعه پذیری کودکان و نوجوانان                                                ۴۲

۲-۳-۱۰-۱- اهمیت و ضرورت توجه به تلویزیون به عنوان عامل اجتماعی کردن کودکان  ۴۳

۲-۳-۱۱- آموخته های کودکان از تلویزیون                                                      ۴۳

۲-۳-۱۲- عوامل موثر بر آموخته های کودکان از تلویزیون                                       ۴۴

۲-۳-۱۳- دامنه نفوذ تلویزیون در کودکان و نوجوانان                                         ۴۵

۲-۳-۱۳-۱- دلایل تماشای تلویزیون توسط کودکان و نوجوانان                              ۴۶

۲-۳-۱۳-۲- اثر تلویزیون بر رفتار                                                                     ۴۷

۲-۳-۱۴- تئوری مدل سازی یا الگوبرداری واجتماعی شدن کودکان و نوجوانان              ۴۷

۲-۳-۱۴-۱- تاثیرات تقویت کننده های اجتماعی بر روابط میان فردی                   ۵۰

۲-۳-۱۴-۲- یادگیری اجتماعی                                                                       ۵۰

۲-۴-        بخش دوم: مهارت های زندگی                                                               ۵۱

۲-۴-۱- تعریف مهارت های زندگی                                                                   ۵۱

۲-۴-۲- تاریخچه مهارت‌های زندگی                                                                 ۵۲

۲-۴-۳- اهمیت مهارت‌های زندگی                                                                   ۵۲

۲-۴-۴- عناصر اصلی مهارت‌های زندگی                                                             ۵۲

۲-۴-۵-  ده  اصل مهارت زندگی                                                                      ۵۳

۲-۴-۵-۱-مهارت تصمیم گیری                                                                       ۵۴

۲-۴-۵-۲-مهارت حل مسئله                                                                          ۵۴

۲-۴-۵-۳-مهارت تفکر خلاق                                                                          ۵۵

۲-۴-۵-۴-مهارت تفکر انتقادی                                                                        ۵۵

۲-۴-۵-۵-توانایی برقراری ارتباط موثر                                                               ۵۶

۲-۴-۵-۶-مهارت ایجاد و حفظ روابط بین‌فردی                                                    ۵۶

۲-۴-۵-۷- خودآگاهی                                                                                  ۵۷

۲-۴-۵-۸- مهارت همدلی کردن                                                                     ۵۸

۲-۴-۵-۹- مهارت مقابله با هیجان‌ها                                                                ۵۸

۲-۴-۵-۱۰- مهارت مقابله با استرس                                                                 ۵۹

۲-۴-۶- رسانه‌ها و مهارت زندگی                                                                     ۵۹

۲-۵-        چارچوب نظری تحقیق                                                                        ۶۰

۲-۵-۱- نظریه بازنمایی رسانه                                                                         ۶۰

۲-۵-۲- نظریه ی بازتاب                                                                               ۶۱

۲-۵-۳- نظریه تحلیل کاشت                                                                          ۶۲

۲-۵-۴- نظریه تأثیر رسانه ها                                                                          ۶۲

۲-۵-۵- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا                                                             ۶۳

 فصل سوم : روش پژوهش                                                                                     ۶۵

۳-۱- مقدمه                                                                                        ۶۶

۳-۲- روش پژوهش                                                                                ۶۶

۳-۳- نوع پژوهش                                                                                        ۶۹

۳-۴- واحد تحلیل                                                                                        ۶۹

۳-۵- مقوله های پژوهش                                                                               ۶۹

۳-۶- جامعه آماری                                                                                 ۷۲

۳-۷- روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                            ۷۲

۳-۸- تکنیک های آماری                                                                      ۷۳

۳-۹- روایی و پایایی                                                                              ۷۳

۳-۱۰- برنامه های کودک موردنظر پژوهش                                                         ۷۳

فصل چهارم : یافته های پژوهش                                                                           ۷۶

۴-۱- مقدمه                                                                                     ۷۷

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها                                                                          ۷۷

فصل پنچم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                                              ۱۰۰

۵-۱- مقدمه                                                                                         ۱۰۱

۵-۲- نتایج پژوهش                                                                                ۱۰۲

۵-۳- محدودیت های پژوهش                                                                    ۱۰۷

۵-۴-نتیجه گیری و پیشهادات مبنی بر نتایج تحقیق                                          ۱۰۷

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                            ۱۰۸

منابع و ماخذ                                                                                                       ۱۰۹               

ضمائم                                                                                                                  ۱۱۳

 

 

فهرست جداول

 ۱-۱-اجزای مهارت های زندگی

۳-۱- اجزای مهارت های زندگی و سوالات مربوط به سنجش آنها

۴-۱- تماشاگر بودن برنامه ی کودک رنگین کمان

۴-۲- تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ

۴-۳- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله

۴-۴- تماشاگر بودن برنامه کودک رنگین کمان همراه با فرزند

۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند

۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند

۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان

۴-۸-  تعداد فرزندان دختر

۴-۹- تعداد فرزندان پسر

۴-۱۰ جنس والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۱- سن والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۲- تحصیلات والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۳- شغل والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۴- میزان تماشای برنامه کودک رنگین کمان در طول هفته

۴-۱۵- میزان تماشای برنامه کودک عموپورنگ در طول هفته

۴-۱۶-    میزان تماشای برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله در طول هفته

۴-۱۷- میزان  آموزش مهارت خودآگاهی به کودکان در برنامه کودک عمو پورنگ

۴-۱۸- میزان آموزش مهارت همدلی به کودکان در برنامه کودک عمو پورنگ

۴-۱۹- میزان  آموزش مهارت انجام موفقیت آمیز کارها در نتیجه همکاری با دیگران به کودکان در برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله

۴-۲۰- میزان آموزش مهارت شناخت نگرانی، خشم و راههای کنترل آن به کودکان در برنامه کودک عموپورنگ

۴-۲۱- میزان  آموزش مهارت روبرو شدن با موقعیت های استرس زا، ترسناک و حفظ آرامش به کودکان در برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله

۴-۲۲- میزان  آموزش مهارت تصمیم گیری به کودکان در برنامه کودک رنگین کمان

۴-۲۳- میزان  آموزش مهارت عدم اعتماد زود هنگام به دیگران در برنامه کودک  فیتیله جمعه تعطیله

۴-۲۴- میزان آموزش مهارت ارتباط با دیگران و دوست یابی به کودکان در برنامه کودک رنگین کمان

۴-۲۵- میزان آموزش مهارت حل مشکلات به شیوه صحیح به کودکان دربرنامه کودک رنگین کمان

۴-۲۶- میزان تاثیر حضور مجری خانم در کنار مجری مرد بر جذابیت برنامه کودک رنگین کمان

۴-۲۷- میزان تاثیر فضای موزیکال و شاد استودیو برنامه های کودک بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا

۴-۲۸- میزان تاثیر لباس های مجریان با رنگهای شاد و روشن در برنامه های کودک بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا

۴-۲۹- میزان تاثیر حضور عروسکهای نمایشی در کنار مجریان در برنامه های کودک بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا

۳۰-۴- میزان تاثیر حضور امیر محمد به عنوان مجری در برنامه کودک عموپورنگ بر جذابیت و علاقه کودکان به تماشا

۱۳

۶۹

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۱

۹۲

۹۲

۹۳

۹۳

۹۴

۹۴

۹۵

۹۵

۹۶

۹۶

۹۷

۹۷

۹۸

۹۸

۹۹

فهرست نمودارها

۴-۱- تماشاگر بودن برنامه ی کودک رنگین کمان

۴-۲- تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ

۴-۳- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله

۴-۴- تماشاگر بودن برنامه کودک رنگین کمان همراه با فرزند

۴-۵ تماشاگر بودن برنامه کودک عمو پورنگ همراه با فرزند

۴-۶- تماشاگر بودن برنامه کودک فیتیله جمعه تعطیله همراه با فرزند

۴-۷- نوع نسبت والدین با کودکان

۴-۸-  تعداد فرزندان دختر

۴-۹- تعداد فرزندان پسر

۴-۱۰ جنس والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۱- سن والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۲ تحصیلات والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۴-۱۳- شغل والدین کودکان تماشاگر برنامه کودک

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...