آسیب¬شناسی آموزش جامعه¬شناسی در ایران

تعداد 138 صفحه فایل word

چکیده

پژوهش حاضر به توصیف وضعیت کنونی آموزش جامعه­شناسی در ایران از دریچه نگاه پدیدارشناختی می­پردازد. در این پژوهش، نخست بر آن برآمدیم تا علل مختلفِ تاثیرگذار بر وضعیت جامعه­شناسی امروزین را دسته­بندی کرده و پس از نشان دادنِ اهمیتِ امرِ آموزش- به عنوان نقطه­ای که از آن­جا می­توان به رصد کردن مسائل جامعه­شناسی ایران پرداخت-، بی هیچ پیش­فرض و رویکرد ازپیش­بدیهی پنداشته، به سراغ واقعیت آموزش جامعه­شناسی برویم. راهبرد روشی به کارگرفته شده در این پژوهش، گروندد تئوری است. پیوندهای برقرار شده میان این راهبرد روشی و نگاه پدیدارشناسانه به جهانِ بیرونی، و ارتباط دوسویه­ی این دو رویکرد با موضوع مورد مطالعه، ما را بر آن داشت تا از دریچه­­ی پدیدارشناسی و با روشی کیفی به مطالعه­ی این موضوع بپردازیم.در مرحله­ی اول، به کنشگران درگیر در فرایند آموزش رجوع کرده تا بتوانیم واقعیت را آنگونه که خود کنشگران تجربه کرده و با آن زیسته­اند، بازگو کنیم. مراجعه به اساتید و دانشجویان جامعه­شناسیِ سه دانشگاه معتبرایران(دانشگاه تهران، دانشگاه علامه­طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس) از طریق مصاحبه­های باز و نیمه­باز، سطحی از واقعیت را که مبتنی بر آگاهی کنشگران از آموزش جامعه­شناسی و کلاس­های درس و فضای دانشگاه بود، برای محقق گشود. سپس به کدگذاری باز و محوری پرداخته و در نهایت با مشخص کردن مقوله­ی محوری «وضعیت کنونی آموزش جامعه­شناسی در ایران» ، توصیفی از وضعیت آموزش جامعه­شناسی ارائه شده است.

واژه­های کلیدی: آموزش جامعه­ شناسی، پدیدارشناسی، گروندد تئوری، تجربه­ی زیسته، نظم مفهومی

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

فصل اول(کلیات و طرح مسأله). ۶

۱-۱ طرح مسأله. ۶

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۵

۱-۳ پیشینه‌ی تحقیق. ۱۸

۱-۴ امتیازات راهبرد روشی گروندد تئوری.. ۲۳

فصل دوم(بحث نظری رویکرد و راهبرد روشی اتخاذ شده). ۲۵

۲-۱ رویکرد نظری.. ۲۵

۲-۱- ۱  پدیدارشناسی و استدلال در باب انتخاب این رویکرد. ۲۶

۲-۲ کنش متقابل نمادین. ۳۵

۲-۳ راهبرد روشی گروندد تئوری و دلالت های عملی آن در مرحله تجربه. ۳۸

فصل سوم(راهبرد روشی). ۴۲

۳-۱ راهبرد روشی.. ۴۲

۳-۲ روش گردآوری اطلاعات.. ۴۷

۳- ۲-۱  پرسش‌های مصاحبه. ۵۱

۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها در گروندد تئوری.. ۵۲

۳-۳-۱ کدگذاری باز. ۵۳

۳-۳-۱-۱ کشف مقوله‌ها. ۵۴

۳-۳-۲ کدگذاری محوری.. ۵۵

۳-۳-۲-۱ بستر یا زمینه. ۵۷

۳-۳-۲-۲ شرایط مداخله گر. ۵۷

۳-۳-۲-۳ راهبردها. ۵۷

۳-۳-۲-۴ پیامدها. ۵۸

۳-۳-۳  کدگذاری گزینشی.. ۶۰

۳-۴ قلمرو تحقیق و جمعیت آماری.. ۶۱

۳-۴-۱ حجم نمونه. ۶۲

۳-۵ نمونه گیری.. ۶۳

۳-۶ حفظ عینیت در گروندد تئوری.. ۶۵

۳-۷  معیارهای ارزیابی گروندد تئوری.. ۶۵

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). ۶۹

۴-۱ کدگذاری باز. ۷۰

۴-۱-۱ نتایج کدگذاری باز اساتید.. ۷۲

۴-۱-۲ نتایج کدگذاری باز دانشجویان.. ۷۳

۴-۲ کدگذاری محوری.. ۷۴

۴-۲-۱ عوامل علّی و زمینه‌ای.. ۷۶

۴-۲-۱-۱ آموزش غیررسمی.. ۷۶

۴-۲-۱-۲ علم بوروکراتیک… ۸۱

۴-۲-۱-۳ خودتنظیمی و خودگردانی دانشگاه. ۸۳

۴-۲-۱-۴ آزادی علمی.. ۸۵

۴-۲-۱-۵ وجود ساختار اقتدارطلب(تقابل نظام و زیست جهان). ۸۶

۴-۲-۲ عوامل مداخله گر. ۸۸

۴-۲-۲-۱ ضعف مهارت نوشتن.. ۸۸

۴-۲-۲-۱- ۱ انباشت و نه تولید مقالات علمی.. ۹۰

۴-۲-۲-۲ دوگانه‌ی استاد/دانشجو(میزان قدرت اساتید). ۹۰

۴-۲-۲-۳ برنامه پژوهشی مغشوش… ۹۱

۴-۲-۲-۳-۱ تعداد دانشجویان.. ۹۲

۴-۲-۲-۳-۲ اجتماع علمی.. ۹۳

۴-۲-۲-۴ امنیت شغلی اساتید.. ۹۴

۴-۲-۳ استراتژی های عمل/تعامل.. ۹۶

۴-۲-۳-۱ دوگانه‌ی استاد/دانشجو(میزان قدرت اساتید). ۹۷

۴-۲-۴ نتایج و پیامدها. ۹۸

۴-۲-۴-۱ نحیف بودنِ بینش جامعه شناختی.. ۹۸

۴-۲-۴-۲ شناخت ناقص از مسائل اجتماعی پیرامون و ناتوانی در درک روابط میان تاریخ جامعه و سرگذشت فردی.. ۱۰۱

۴-۲-۴-۳  بی اعتمادی به اساتید آکادمی.. ۱۰۲

۴-۳ مقوله محوری.. ۱۰۳

۴-۴ مدل پارادایمی برآمده از کدگذاری محوری.. ۱۰۴

۴-۵ کدگذاری گزینشی.. ۱۰۵

فصل پنجم(جمع بندی و نتیجه گیری). ۱۱۰

۵-۱ یافته هایِ پژوهش.. ۱۱۱

۵-۲ نتیجه گیری.. ۱۱۵

۵-۳ محدودیت های پژوهش.. ۱۱۷

۵-۴ پیشنهادات پژوهش.. ۱۱۸

منابع. ۱۱۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آسیب¬شناسی آموزش جامعه¬شناسی در ایران”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...