آزمون چارچوب قابلیت اتکای حسابرس با استفاده از قضاوت اعتباردهندگان

تعداد 121 صفحه فایل word

چکیده

در این تحقیق، چارچوب مفهومی قابلیت اتکای حسابرس در ایران آزمون شده که پیشتر توسط تیلور و همکاران (2003)، ارائه و توسط دی­زورت و همکاران (2009)، اصلاح شده است. در این چارچوب با به چالش کشیدن، استقلال به عنوان سنگ بنای حرفه حسابرسی، بر مفهوم قابلیت اتکای حسابرس تاکید شده است. قابلیت اتکای حسابرس نیز متاثر از بی­طرفی، استقلال، درستکاری و مهارت حسابرس می­باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه توزیع شده در سال 1393 و نمونه آماری شامل مدیران اعتباری بانک­های خصوصی شهر تهران بود. نتایج تحقیق نشان داد که درستکاری حسابرس عامل مهم و موثر بر استقلال، بی­طرفی و مهارت حسابرس است. همچنین درستکاری به عنوان زیر مجموعه بی­طرفی، تاثیر غیرمستقیمی بر قابلیت اتکای حسابرس، قابلیت اتکای صورت­های مالی و ریسک عدم پرداخت شرکت دارد. همچنین ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکار، اگرچه از دیدگاه اعتباردهندگان استقلال و بی­طرفی حسابرس را کاهش می­دهد، اما تاثیر معنی­داری بر قابلیت اتکای حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی ندارد. نتایج تحقیق، نیاز به انجام تحقیق در مورد استانداردهای حسابرسی و آئین رفتار حرفه­ای موجود را همگام با تحولات جهانی نشان می­دهد.

کلیدواژه: درستکاری، مهارت، استقلال، بی­طرفی، قابلیت اتکای صورت­های مالی

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول. ۱

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- بیان مساله  ۲

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق   ۴

۱-۴- اهداف تحقیق   ۵

۱-۵- سوال و فرضیه­های تحقیق   ۵

۱-۶- مدل مفهومی   ۷

۱-۷- روش تحقیق   ۸

۱-۷-۱- انوع روش تحقیق.. ۸

۱-۷-۲- روش­های گردآوری داده­ها ۹

۱-۸- جامعه و نمونه آماری   ۹

۱-۹- روش­های تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها ۱۰

۱-۱۰- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات تخصصی   ۱۰

۱-۱۱- خلاصه فصل و ساختار تحقیق   ۱۲

 فصل دوم. ۱۳

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۳

۲-۱- مقدمه  ۱۴

۲-۲- مبانی نظری   ۱۵

۲-۲-۱- چارچوب نظری قابلیت اتکای حسابرس… ۱۵

۲-۲-۲- دلایل توجیه­کننده تاکید بر قابلیت اتکا به جای استقلال. ۲۲

۲-۲-۲-۲- درستکاری و مهارت حسابرس    ۲۵

۲-۲-۲-۳- درستکاری و استقلال حسابرس    ۲۶

۲-۲-۲-۴- درستکاری و بی­طرفی حسابرس    ۲۷

۲-۲-۲-۵- مهارت و بی­طرفی حسابرس    ۲۸

۲-۲-۲-۶- استقلال و بی­طرفی حسابرس    ۲۹

۲-۲-۲-۷- تاثیر بی­طرفی بر قابلیت اتکای حسابرس    ۳۱

۲-۲-۲-۸- تاثیر قابلیت اتکای حسابرس بر  قابلیت اتکای صورت­های مالی   ۳۱

۲-۲-۲-۹- تاثیر خدمات غیرحسابرسی   ۳۳

۲-۳- پیشینه تحقیق   ۳۵

۲-۳-۱- تحقیقات خارجی.. ۳۵

۲-۳-۲- تحقیقات داخلی.. ۳۸

۲-۴- خلاصه فصل   ۴۴

فصل سوم. ۴۵

۳-۱- مقدمه  ۴۶

۳-۲- روش تحقیق   ۴۶

۳-۳- اهداف تحقیق   ۴۶

۳-۴- پرسش­های تحقیق   ۴۷

۳-۵- فرضیه­های تحقیق   ۴۷

۳-۶- متغیرهای تحقیق   ۴۸

۳-۷- جامعه و نمونه آماری تحقیق   ۴۹

۳-۸- تعیین حجم نمونه  ۵۰

۳-۹- روش جمع­آوری داده­های تحقیق   ۵۲

۳-۱۰- ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق   ۵۲

۳-۱۱- روش­های بررسی روایی و پایایی   ۵۴

۳-۱۱-۱- روایی.. ۵۵

۳-۱۱-۲- تعیین پایایی.. ۵۵

۳-۱۲- روش­های توصیف داده­ها ۵۶

۳-۱۳- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها ۵۶

۳-۱۳-۱- مدل مفهومی تحقیق.. ۵۷

۳-۱۳-۲- آزمون کولموگرف- اسمیرنف (KS) 58

۳-۱۳-۳- آزمون­های برازندگی مدل. ۵۸

۳-۱۳-۳-۱ کای مربع (۲χ) ۵۸

۳-۱۳-۳-۲- شاخص بنتلر- بونت   ۵۹

۳-۱۳-۳-۳- شاخص تاکر- لویز  ۵۹

۳-۱۳-۳-۴- شاخص اندازه­های لیزرل AGFI و GFI  ۵۹

۳-۱۳-۳-۵- شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب RMSEA   ۵۹

۳-۱۳-۳-۶- شاخص برازندگی تطبیقی   ۶۰

۳-۱۳-۴- شاخص KMO و آزمون بارتلت.. ۶۰

۳-۱۴- استفاده از رایانه برای آزمون فرضیه­ها ۶۱

۳-۱۵- خلاصه فصل   ۶۱

 فصل چهارم. ۶۲

۴-۱- مقدمه  ۶۳

۴-۲- آمار توصیفی   ۶۳

۴-۲-۱- نتایج بدست آمده از پرسشنامه. ۶۳

۴-۲-۲- اطلاعات عمومی پاسخ­دهندگان. ۶۳

۴-۲-۳- تعیین پایایی پرسشنامه. ۶۵

۴-۳- آمار استنباطی   ۶۶

۴-۳-۱- نتایج آزمون کولموگرف- اسمیرنف.. ۶۶

۴-۳-۲- نتایج تحلیل عاملی تاییدی.. ۶۸

۴-۳-۳- نتایج برازش مدل معادلات ساختاری (SEM) 69

۴-۴- نتیجه­گیری   ۷۷

 فصل پنجم. ۸۰

۵-۱- مقدمه  ۸۱

۵-۲- خلاصه تحقیق   ۸۱

۵-۳- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق   ۸۳

۵-۴- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق   ۸۵

۵-۵- تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق   ۸۵

۵-۶- تاثیر ارائه خدمات غیرحسابرسی   ۸۸

۵-۷- نتیجه­گیری   ۸۹

۵-۸- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق   ۹۰

۵-۹- پیشنهاد برای تحقیقات آتی   ۹۰

۵-۱۰- محدودیت­های تحقیق   ۹۰

منابع ۹۲

فهرست جدول‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول (۲-۱) : خلاصه نتایج تحقیقات خارجی و خارجی.. ۴۱

جدول (۳-۱) : خلاصه نتایج نمونه­گیری.. ۵۱

جدول (۳-۲) : ارتباط پرسش­های پرسشنامه با متغیرهای پنهان.. ۵۲

جدول (۴-۱) : خلاصه اطلاعات عمومی پاسخ­دهندگان.. ۶۴

جدول (۴-۲) : نتایج پایایی پرسشنامه – درستکاری.. ۶۵

جدول (۴-۳) : نتایج پایایی پرسشنامه – مهارت.. ۶۵

جدول (۴-۴) : نتایج پایایی پرسشنامه – استقلال.. ۶۵

جدول (۴-۵) : نتایج پایایی پرسشنامه – بی­طرفی.. ۶۶

جدول (۴-۶) : نتایج پایایی پرسشنامه – قابلیت اتکای حسابرس… ۶۶

جدول (۴-۷) : نتایج پایایی پرسشنامه – قابلیت اتکای صورت­های مالی.. ۶۶

جدول (۴-۸) : نتایج پایایی پرسشنامه – ریسک عدم پرداخت… ۶۶

جدول (۴-۹) : نتایج آزمون کولموگرف – اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق.. ۶۷

جدول (۴-۱۰) : نتایج آزمون KMO و بارتلت – گروه اول.. ۶۸

جدول (۴-۱۱) : نتایج آزمون KMO و بارتلت – گروه دوم. ۶۹

جدول (۴-۱۲) : نتایج برازش مدل تحقیق به تفکیک دو گروه پاسخ­دهندگان.. ۷۲

جدول (۴-۱۳) : مقایسه ضرایب مدل برای دو گروه پاسخ­دهندگان.. ۷۵

جدول (۵-۱) : خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. ۸۷

فهرست شکل‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل (۱-۱) : چارچوب قابلیت اتکا ۴

شکل (۱-۲) : چارچوب نظری تحقیق و فرضیه­ها ۸

شکل (۲-۱) : چارچوب قابلیت اتکای تیلور و همکاران (۲۰۰۳) ۱۷

شکل (۲-۲) : طیف اطمینان بخشی.. ۱۸

شکل (۲-۳) : چارچوب فعلی اطمینان بخشی.. ۱۹

شکل (۲-۴) : چارچوب جایگزین برای اطمینان بخشی.. ۲۰

شکل (۲-۵) : چارچوب قابلیت اتکا ۲۳

شکل (۳-۱) : نمودار درصد فراوانی شعب بانک­های خصوصی شهر تهران.. ۵۰

شکل (۳-۲) : مدل مفهومی تحقیق.. ۵۷

شکل (۴-۱) : نتایج برازش مدل مفهومی تحقیق برای گروه اول- خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی   ۷۰

شکل (۴-۲) : نتایج برازش مدل مفهومی تحقیق برای گروه دوم- فقط خدمات حسابرسی.. ۷۱

شکل (۴-۳) : مدل مفهومی پس از برازش مدل معادلات ساختاری.. ۷۷

شکل (۵-۱) : روابط چارچوب نظری تیلور و همکاران (۲۰۰۳)، طبق فرضیه اول.. ۸۴

شکل (۵-۲) : روابط بین قابلیت اتکای حسابرس و قابلیت اتکای صورت­های مالی طبق فرضیه دوم  ۸۵

شکل (۵-۳) : رابطه بین قابلیت اتکای صورت­های مالی و ریسک عدم پرداخت… ۸۶

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آزمون چارچوب قابلیت اتکای حسابرس با استفاده از قضاوت اعتباردهندگان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...