%31تخفیف

کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان (شمال شرق اصفهان)  

تعداد 144صفحه در فایل word

کارشناسي ارشد رشته ي زمین شناسی گرایش اقتصادی

 

 

کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان (شمال شرق اصفهان)

 

 

 

چکیده

منطقه چشمه شتری در شمال شرق شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان واقع شده است. مطالعات قبلی صورت گرفته مبنی بر احتمال کانه‌زایی اورانیوم و پرتوزایی بسیار بالای نمونه‌های آب و رسوب موجب شد تا کانه‌زایی اورانیوم در این منطقه مورد بررسی قرار گیرد. طی بازدیدهای صحرائی علاوه بر انجام پیمایش‌های رادیومتری و بررسی‌های زمین‌شناسی، نمونه‌های سنگ و رسوب جهت مطالعات ژئوشیمیایی و نمونه‌های آب گمانه‌ها و چشمه‌های موجود جهت مطالعات هیدروژئوشیمیایی برداشت شد. بررسی‌های صحرایی جهت تشخیص میزان پرتوزایی مواد رادیواکتیو با کمک دستگاه دزیمتر گاما نشان دهنده دُز بسیار بالایی در منطقه چشمه شتری تا Sv/hµ 23 است، در حالی‌که ميزان مجاز دُز محيطي برابر باnSv/h  55 می‌باشد. مطالعات ژئوشیمیایی و طیف‌سنجی پرتو گاما در رسوبات منطقه توسط آشکار ساز HPGe، نیز نشان دهنده حضور 226Ra به میزان بسیار زیاد و به عنوان هسته پرتوزا است که دلیل اکتیویته بسیار بالای این رسوبات نیز هست. بررسی هیدروشیمیایی آب‌های زیرزمینی و مطالعات ژئوشیمیایی با استفاده از عناصر خاکی نادر، گرانیت آیرکان را به عنوان منشاء این عناصر و اورانیوم موجود در رسوبات منطقه چشمه شتری معرفی کرده و بر این اساس عناصر خاکی نادر در این منطقه ویژگی‌های خود را از گرانیت آیرکان گرفته‌اند. ژئوشیمی، اسیدیته و شرایط اکسایش و کاهش آب‌های زیرزمینی منطقه چشمه شتری نشان دهنده حضور اورانیوم به صورت U(VI) در این آب‌ها می‌باشد. این مطلب بیان می‌کند که وجود شرایط اکسیدان موجب انحلال و تحرک اورانیوم در محیط هیدروژئوشیمیایی از گرانیت آیرکان به سمت منطقه چشمه شتری شده است.

مطالعات هیدروژئوشیمی همچنین نشان دهنده حضور یون بی‌کربنات به عنوان یون کمپلکس‌ساز با اورانیوم (UO2(CO3)22) و عامل افزایش تحرک اورانیوم در آب‌های زیرزمینی می‌باشد. تشکیل کمپلکس کربناته اورانیل علاوه بر وجود شرایط اکسیدان در آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه انحلال و انتقال بیشتر اورانیوم را موجب شده است. یکی از مهمترین روش‌های اکتشاف هیدروژئوشیمیایی اورانیوم، محاسبه شاخص‌های اشباع کانه‌های اورانیوم می‌باشد. از آنجا که تلاش‌ برای یافتن ساده‌ترین و در عین حال اقتصادی‌ترین روش‌های اکتشافی همواره از گذشته مد نظر بوده است، در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از نرم‌افزار PHREEQC به ارزیابی شاخص اشباع ‌شدگی کانه‌های اورانیوم‌ در نمونه‌های آب زیرزمینی منطقه چشمه شتری پرداخته شود. محاسبه شاخص‌های اشباع کانه‌های اورانیوم فوق اشباع بودن برخی از کانه‌های اورانیوم به ویژه پیچبلند را در آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد. شاخص‌‌ اشباع مثبت کانه‌های اورانیوم بخصوص پیچبلند بیان کننده سرعت مناسب جریان آب جهت تعادل پایا با کانه‌زایی احتمالی اورانیوم در عمق می‌باشد و نشان می‌دهد نفوذپذیری آب‌های زیرزمینی از طریق جریان در خلل و فرج زمان کافی را جهت تماس آن‌ها با کانه‌زایی مخفی و احتمالی اورانیوم (کانسار اورانیوم) در عمق فراهم کرده است. در نتیجه این تماس و به دلیل حضور کمپلکس‌های کربناته انحلال و تحرک اورانیوم در این آب‌ها افزایش یافته است.

شواهد هیدروژئوشیمیایی و ژئوشییمیایی شامل روندهای حاکم بر تحرک و انتقال اورانیوم و توریوم براساس نقشه‌های هم عیار آنها در محیط‌های آبی، همبستگی بالای اورانیوم با آهن و حضور توالی تکرار شونده‌ای از لایه‌های هیدروکسید آهن (گوئتیت) تا اعماق زیاد با قابلیت بالا در جذب سطحی اورانیوم، اشاره به جذب سطحی اورانیوم توسط گوئتیت به عنوان عاملی بازدارنده در برابر انتقال اورانیوم از اعماق به سطح دارند. از طرفی اشباع شدگی مثبت کانه‌های اورانیوم، بررسی‌های ژئوشیمیایی رسوبات منطقه چشمه شتری جهت تعیین عنصر پرتوزا، تولید 226Ra از واپاشی 238U، نيمه ‌عمر کوتاه 226Ra نسبت به 238U، انتقال راديوم توسط آب‌های زیرزمینی از اعماق به سطح نشان دهنده احتمال حضور کانسار مخفی اورانیوم در عمق و در حد فاصل گرانیت آیرکان و منطقه چشمه شتری می باشد.

واژگان كليدی: منطقه چشمه شتری، گرانیت آیرکان، اورانیوم، طیف‌سنجی پرتو گاما، شاخص اشباع، پیچبلند، گوئتیت.

                                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: كليات

1-1- مقدمه. 1

1-2- ویژگی‌های جغرافيايي منطقه مورد مطالعه. 3

1-2-1- موقعیت جغرافیائی.. 3

1-2-2- جغرافیا و ژئومورفولوژی.. 4

1-3- پيشينه پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 6

1-5- روش تحقيق.. 7

1-6- توزیع جهانی ذخایر اورانیوم. 9

1-6-1- متالوژنی اورانیوم در آسیا و ایران. 9

1-7- انواع کانسار‌های اورانیوم. 12

فصل دوم: زمین شناسی عمومی

2-1- ماگماتيسم و چينه‌شناسي منطقه. 14

2-1-1- منطقه چشمه‌شتری.. 14

2-1-1-1- مشاهدات صحرایی در منطقه چشمه شتری.. 15

2-1-2- توده گرانیت آیرکان. 18

2-1-2-1- مشاهدات صحرايي در گرانيت آیرکان. 19

2-2- تکتونيک منطقه. 24

فصل سوم: سنگ نگاری و کانه نگاری

3-1- مقدمه. 26

3-2- سنگ شناسی.. 27

3-3- ماهیت ماگماي مولد سنگ‌ها 28

3-4- سنگ نگاری.. 30

3-4-1- آلکالي فلدسپار 30

3-4-2- کوارتز. 31

عنوان                                                                                                                                  صفحه

3-4-3- بيوتيت.. 31

3-4-4- مسکويت.. 32

3-4-5- پلاژيوکلاز 32

3-4-6- زيرکن.. 32

3-4-7- آپاتيت.. 33

3-4-8- گارنت.. 33

3-5- کانه نگاری.. 34

3-5-1- گوئتیت.. 34

3-5-2- مگنتیت.. 39

3-5-3- هماتیت.. 43

3-5-4- کالکوپیریت.. 45

فصل چهارم: رادیومتری

4-1 مقدمه. 48

4-2 رادیومتری دستی.. 49

4-2-1- سري دگرگوني.. 51

4-2-2- كنگلومرا و ماسه سنگ‌های ژوراسیک… 51

4-2-3- ماسه‌سنگ‌ها و مارن‌های گچ‌دار میوسن.. 51

4-2-4- دشت كوير. 51

4-2-5- منطقه چشمه شتری.. 51

4-2-5-1- محل نموداری برداری شماره 1. 52

4-2-5-2- محل نموداری برداری شماره 2. 54

4-2-5-3- محل نموداری برداری شماره 3. 55

4-2-5-4- محل نموداری برداری شماره 4. 57

4-2-5-5- محل نموداری برداری شماره 5. 57

4-2-5-6- محل نموداری برداری شماره 6. 59

4-2-5-7- محل نموداری برداری شماره 7 و 8. 60

4-2-5-8- محل نموداری برداری شماره 9. 61

4-2-5-9- محل نموداری برداری شماره 10. 61

عنوان                                                                                                                                  صفحه

4-2-5-10- محل نموداری برداری شماره 11. 62

4-2-5-11- محل نموداری برداری شماره 12. 63

4-2-5-12- محل نموداری برداری شماره 13. 64

4-2-5-13- محل نموداری برداری شماره 14. 64

4-2-5-14- محل نموداری برداری شماره 15. 65

4-2-6- گرانیت آیرکان. 66

4-2-6-1- محل نموداری برداری شماره 16. 67

4-2-6-2- محل نموداری برداری شماره 17. 67

4-2-6-3- محل نموداری برداری شماره 18. 68

4-2-6-4- محل نموداری برداری شماره 19. 69

4-2-6-5- محل نموداری برداری شماره 20. 69

فصل پنجم: ژئوشیمی

5-1- مقدمه. 70

5-2- فاکتور‌های کنترل کننده توزیع عناصر در رسوبات منطقه چشمه شتری.. 75

5-3- ضرايب همبستگي.. 80

5-4- آنالیز خوشه‌ای.. 82

5-5- تشخیص و تعیین میزان هسته پرتوزا 83

فصل ششم: هیدروژئوشیمی

6-1- مقدمه. 89

6-2- هیدروشیمی.. 92

6-3- ضرايب همبستگي.. 93

6-4- آنالیز خوشه‌ای.. 95

6-5- هیدروژئوشیمی اورانیوم. 96

6-5-1- کمپلکس‌های اورانیوم در محیط‌های آبی دما پایین.. 98

6-5-1-1- کمپلکس‌های کربناته اورانیوم. 99

6-5-2- نقشه‌های هم عیار اورانیوم و توریوم. 101

6-6- جذب سطحی.. 103

6-7- شاخص‌های اشباع کانه‌های اورانیوم (SI) 106

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل هفتم: ژنز احتمالی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

7-1- بررسی قابلیت‌های اکتشافی اورانیوم ایران. 112

7-1-1- بر اساس خاستگاه کانسار‌های اورانیوم. 112

7-1-2- بر اساس کانه‌زایی اورانیوم در دوره‌های مختلف زمین شناسی.. 115

7-2- تعیین منشاء و ژنز اورانیوم. 116

7-2-1- الگوی عناصر خاکی نادر 116

7-2-2- خصوصیات عناصر خاکی نادر 117

7-3- نتیجه‌گیری.. 121

7-4- پیشنهادات.. 123

منابع و مآخذ. 133

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل 1-1 A) ظرفیت تولید انرژی برق راکتور‌های نصب شده جهان، B) تقاضای جهانی اورانیوم جهت راکتور‌های تولید برق (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 2010) 2

شکل 1-2 نمودار تولید وتقاضای سالیانه اورانیوم جهان (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 2010) 2

شکل 1-3 موقعیت برگه 1:100000 عروسان در برگه 1:250000 جندق.. 3

شكل 1-4 نقشه موقعیت و راه‌های دسترسي به منطقه مورد مطالعه در نقشه ایران و شهرستان خور و بیابانک… 4

شکل 1-5 نقشه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه از سطح دریا 5

شکل 1-6 نحوه جمع آوری نمونه‌های آب.. 8

شکل 1-7 اندازه‌گیری فاکتور‌های صحرایی توسط دستگاه قابل حملHACH multimeter 8

شکل 1-8 توزیع جهانی ذخایر کشف شده اورانیوم جهان (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 2010) 10

شکل 1-9 نقشه ژئوتکتونیکی ساده شده آسیا و موقعیت قرارگیری مناطق اورانیوم دار (دالکمپ، 2009) 11

شکل 1-10 دیاگرام میزان ذخیره انواع مختلف کانسار‌های اورانیوم بر حسب درصد (کنی و بریسبین، 2010) 13

شکل 2-1 نمای کلی از منطقه چشمه شتری، کوه آيرکان در سمت راست تصویر مشاهده می‌شود (دید به شمال) 15

شکل 2-2 تپه‌های با حالت کلاهک آهنی در منطقه چشمه شتری.. 16

شکل 2-3 انتقال هیدروکسید‌های آهن توسط چشمه‌های منطقه به سطح.. 16

شکل 2-4 نمای کلی آپوفیز گرانیت آیرکان در جنوب شرق منطقه چشمه شتری.. 17

شکل 2-5 نمای ترانشه 100 متری حفر شده در منطقه چشمه شتری.. 17

شکل 2-6 نمای یکی از چاهک‌های حفر شده در منطقه چشمه شتری.. 18

شکل 2-7 نمای کلی از کوه آيرکان (نگاه به شمال) 21

شکل 2-8 نفوذ دايک آپليتي به توده نفوذي.. 21

شکل 2-9 وجود آنکلاو‌ها در توده نفوذي که داراي مرز مشخص (شارپ) می‌باشند. 22

شکل 2-10 تصوير ماهواره‌اي گوگل منطقه مورد مطالعه. 22

شکل 2-11 A) موقعيت منطقه مورد مطالعه در نقشه ساختاری ایران (نقشه پایه از رمضانی و تاکر، 2003) و B) نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (نقشه پایه از باباخانی و همکاران، 1987)، (نقشه زمین شناسی 1:250000 جندق) 23

شکل 2-12 نقشه تکتونيکي بخشی از ایران مرکزی و موقيت گسل‌های منطقه مورد مطالعه (زانچی و همکاران، 2009) 25

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل 3-1 نمودار مجموع اکسيد آلکالی در برابر سيليس (ميدل موست، 1991) 27

شکل 3-2 رده‌بندی سنگ‌های منطقه بر اساس (کاکس و همکاران، 1976) 28

شکل 3-3 ماگماي سازنده نمونه‌های منطقه مورد مطالعه طبق (ايروين و باراگار 1971) 29

شکل 3-4 نمودارAFM  (ايروين و باراگار 1971) 29

شکل 3-5 نمودار Na2O- K2O، مانيار و پيکولي (1989) 30

شکل 3-6 آلکالی فلدسپار (نور XPL)،A ) پرتیت، B) پلاژیوکلاز در بر گرفته شده توسط ارتوکلاز 31

شکل 3-7 کوارتز (نور XPL)، A) کوارتز همراه با جهت گیری، B) کوارتز با خاموشی موجی.. 31

شکل 3-8 بیوتیت (نور XPL)، A) بیوتیت و مسکویت ،B) بیوتیت با بافت نماتوبلاست.. 32

شکل 3-9 A) و B) زیرکن با هاله پلئوکروئيک (نور XPL) 32

شکل 3-10 A) آپاتیت (نور XPL)، B) همان شکل با نور PPL.. 33

شکل 3-11 A) گارنت (نور XPL)، B) همان شکل با نور PPL.. 33

شکل 3-12 A) گوئتیت (نور RPPL)، B) همان شکل با نور RXPL.. 35

شکل 3-13 A) گوئتیت با بافت کلوفرم، (نور RPPL)، B) همان شکل‌ها با نور RXPL.. 36

شکل 3-14 A) گوئتیت با بافت باتریوئیدال (نور RPPL)، B) همان شکل‌ها با نور RXPL.. 37

شکل 3-15 A) گوئتیت به صورت ماتریکس بین دانه‌ای (نور RPPL)، B) همان شکل با نور RXPL.. 38

شکل 3-16 A) مگنتیت (نور RPPL)، B) همان شکل با نور RXPL.. 39

شکل 3-17 A) مگنتیت کوبیک (نور RPPL)، B) همان شکل با نور RXPL.. 40

شکل 3-18 A و C) مگنتیت همراه با مارتیت با حالت زونه‌ای (نور RPPL)، B و D) همان شکل‌ها با نور RXPL.. 42

شکل 3-19 A) مگنتیت مارتیتی شده (نور RPPL)، B) همان شکل‌ها با نور RXPL.. 43

شکل 3-20 A) هماتیت (نور RPPL) ، B) همان شکل با نور RXPL.. 44

شکل 3-21 A) هماتیت و مگنتیت (نور RPPL)، B) همان شکل با نور RXPL.. 45

شکل 3-22 A و C) کالکوپیریت (نور RPPL)، B و D) همان شکل‌ها با نور RXPL.. 46

شکل 4-1 نقشه رادیومتری هوائی برگه 1:100000 عروسان. 49

شکل 4-2 نقاط برداشت شده از بخش چشمه شتری به انضمام مسیرهای پیمایش شده در نقشه زمین شناسی 1:100000 عروسان  52

شکل 4-3 دهانه چشمه شتری.. 53

شکل 4-4 میزان پرتوزائی cps 150 در محل نموداری برداری شماره 1. 53

شکل 4-5 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 2. 54

شکل 4-6 نمای دور محل نموداری برداری شماره 2. 54

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل 4-7 اکسیداسیون آهن در محل نموداری برداری شماره 2. 55

شکل 4-8 نمای محل نموداری برداری شماره 3. 55

شکل 4-9 اکسیداسیون شدید آهن در محل نموداری برداری شماره 3. 56

شکل 4-10 میزان پرتوزائی  cps750  در محل نموداری برداری شماره 3. 56

شکل 4-11 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 4. 57

شکل 4-12 نمای دور محل نموداری برداری شماره 5. 58

شکل 4-13 میزان پرتوزائی بالاتر از cps 15000 در محل نموداری برداری شماره 5. 58

شکل 4-14 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 5. 59

شکل 4-15 نمای چاهک حفر شده در محل نموداری برداری شماره 6. 59

شکل 4-16 نمای ترانشه 100 متری حفر شده توسط سازمان انرژی اتمی.. 60

شکل 4-17 لیتولوژی محل نموداری برداری شماره 7. 60

شکل 4-18 لیتولوژی محل نموداری برداری شماره 8. 60

شکل 4-19 لیتولوژی محل نمونه برداری شماره 9. 61

شکل 4-20 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 10. 62

شکل 4-21 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 11. 62

شکل 4-22 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 12. 63

شکل 4-23 نمای دور محل نموداری برداری شماره 12. 63

شکل 4-24 محل برداشت نمونه آب SP3. 64

شکل 4-25 برداشت پارامتر‌های فیزیکی نمونه آب SP2. 64

شکل 4-26 میزان پرتوزائی  cps4000 نمونه آب SP2. 65

شکل 4-27 محل برداشت نمونه آب SP2. 65

شکل 4-28 محل برداشت نمونه آب SP1. 65

شکل 4-29 نقاط برداشت شده از بخش توده آیرکان به انضمام مسیرهای پیمایش شده در نقشه زمین شناسی 1:100000 عروسان  66

شکل 4-30 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 16. 67

شکل 4-31 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 17. 67

شکل 4-32 نمای دور محل نموداری برداری شماره 17. 68

شکل 4-33 نمای رخنمون گرانیت مشاهده شده در محل نموداری برداری شماره 18. 68

شکل 4-34 نمای نزدیک محل نموداری برداری شماره 19. 69

شکل 4-35 نمای دور محل نموداری برداری شماره 19. 69

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل 4-36 نمای دور محل نموداری برداری شماره 20. 69

شکل 5-1 محل نمونه‌های رسوب منطقه چشمه شتری بر روی نقشه 1:250000 جندق.. 72

شکل 5-2 محل نمونه‌های سنگی گرانیت آیرکان بر روی نقشه 1:250000 جندق.. 72

شکل 5-3 نقشه تغییرات عیار اورانیوم نمونه‌های رسوب برداشت شده در منطقه چشمه شتری.. 75

شکل 5-4 توالی تکرار شونده رسوبات قرمز رنگ (گوئتیت‌دار) و تیره رنگ (نمونه‌های A-1 و A-3) 76

شکل 5-5 الگوی پراش اشعه X رسوب تیره رنگ (نمونه A-3) 77

شکل 5-6 الگوی پراش اشعه X رسوب قرمز رنگ (نمونه A-1) 77

شکل 5-7 الگوی بهنجار شده REE نسبت به کندریت.. 80

شکل 5-8 نمودارهای همبستگی اورانیوم با A) مولیبدن، B) روی و C) آهن.. 81

شکل 5-9 دندوگرام آنالیز خوشه‌ای نمونه‌های رسوب منطقه چشمه شتری.. 82

شکل 5-10زنجبره واپاشي 238U (پاشل و نلت، 2007) 84

شکل 5-11 نمايي از ظرف مارينلي مورد استفاده 85

شکل 5-12 نمودار طيف گرفته شده از رسوب (A-1)، محور قائم نشان‌دهنده شمارش در هر انرژي است.. 85

شکل 6-1 موقعیت محل‌های نمونه برداری از گمانه‌های منطقه آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری بر روی نقشه 1:250000 جندق   90

شکل 6-2 نمودار پای‌پر نمونه‌های آب گمانه‌های منطقه آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری.. 93

شکل 6-3 نمودارهای همبستگی اورانیوم با A)تنگستن، B) بی‌کربنات.. 93

شکل 6-4 دندوگرام آنالیز خوشه‌ای نمونه‌های آب گمانه‌های منطقه آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری.. 95

شکل 6-5 دیاگرام Eh/pH نشان دهنده مرز بین U(IV) و U(VI)، با حضور CO2 bar 1/0 و بدون حضورCO2  (سیمون و همکاران، 2003). 97

شکل 6-6 کمپلکس‌های اورانیوم در محیط‌های آبی تحت شرایط اکسیدان با حضور = 150 ppm HCO3
(آرتور و همکاران، 2006) 99

شکل 6-7 دیاگرام Eh/pH گونه‌های محلول در آب و فاز‌های جامد سیستم U–O2–C–H2O در دمای (°C)25 وM 3-10×2.3=M, C 8-10×1.3U= (گمز و همکاران، 2006) 100

شکل 6-8 نقشه هم عیار اورانیوم. 101

شکل 6-9 نقشه هم عیار توریوم. 102

شکل 6-10 کمپلکس‌های توریوم در محیط‌های هیدروزئوشیمیایی دما پایین (لانگمویر، 1997) 103

شکل 6-11 نمودار اندیس‌های اشباع کانه‌های پیچبلند، اورانینیت، اورانوفان، کوفینیت و اسشوپیت.. 103

شکل 6-12 نمودار اندیس اشباع در مقابل Eh برای کانه‌های پیچبلند، اورانینیت، اورانوفان، کوفینیت
و اسشوپیت.. 110

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شکل 7-1 موقعیت کانسار‌های اورانیوم رسوبی در دنیا و در نواحی نواحی مجاور کشور 116

شکل 7-2 موقعیت کانسار‌های اورانیوم رسوبی در کشورهای اطراف.. 116

شکل 7-3 الگوی بهنجار شده REE نسبت به کندریت A) آنکلاو، دایک‌های آپلیتی و گرانیت‌های توده نفوذی آیرکان، B) رسوبات منطقه چشمه شتری.. 118

شکل 7-4 الگوی بهنجار شده REE نسبت به کندریت A) گرانیت‌های توده نفوذی آیرکان، B) رسوبات منطقه چشمه شتری   118

شکل 7-5 کانسار‌های اورانیوم نوع ماسه سنگی (دالکمپ، 2009) 118

شکل 7-6 مدل ساده شده انحلال، انتقال اورانیوم در آب‌های زیرزمینی منطقه چشمه شتری.. 120

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

جدول 1-4 معادن اورانیوم ایران و خصوصیات مربوط به هر معدن (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 2010) 11

جدول 3-1 نشانه‌هاي سنگ‌هاي منطقه مورد مطالعه. 27

جدول 4-1 مشخصات نقاط پیمایش رادیومتری در منطقه چشمه شتری و گرانیت آیرکان. 50

جدول 5-1 مشخصات نمونه‌های ژئوشیمیایی و محل نمونه برداری.. 71

جدول 5-2 نتایج تجزیه شیمیایی عناصر اصلی، عناصر فرعی، نادر و ردیاب نمونه‌های رسوب منطقه چشمه شتری (ppm) 73

جدول 5-3 نتایج تجزیه شیمیایی عناصر اصلی، عناصر فرعی، نادر و ردیاب نمونه‌های سنگی گرانیت آیرکان، آپوفیز گرانیت آیرکان و دگرگونی‌های کمپلکس جندق (ppm). 74

جدول 5-4 نتایج مطالعه XRD لایه‌های تیره و قرمز رنگ (نمونه‌های A-1 وA-3) 76

جدول 5-5 نتایج تجزیه شیمیایی عناصر خاکی نادر رسوبات منطقه چشمه شتری.. 78

جدول 5-6 محاسبه ضرایب همبستگی عناصر مختلف نمونه‌های رسوب منطقه چشمه شتری.. 80

جدول 6-1 مشخصات نمونه آب زیزمینی و محل نمونه برداری.. 89

جدول 6-2 نتایج اندازه گیری‌های صحرایی نمونه‌های آب گمانه‌های حاشیه گرانیت آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری (Over: خارج از محدوده تشخیص) 90

جدول 6-3 نتایج تجزیه شیمیایی کاتیون‌ها و آنیون‌های اصلی نمونه‌های آب گمانه‌های حاشیه گرانیت آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری (mg/l)، (Ld: زیر حد تشخیص و ND: اندازه‌گیری نشده). 91

جدول 6-4 نتایج تجزیه شیمیایی عناصر اصلی، فلزلت سنگین، عناصر فرعی و نادر نمونه‌های آب گمانه‌های حاشیه آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری (تمامی عناصر µg/l به‌جز S، mg/l) 91

جدول 6-5 محاسبه ضرایب همبستگی میان پارامتر‌های شیمیایی مختلف اندازه‌گیری شده در نمونه‌های آب گمانه‌های منطقه ‌آیرکان و چشمه‌های منطقه چشمه شتری.. 94

جدول 6-6 میزان اورانیوم محلول و اندیس‌های اشباع کانه‌های پیچبلند، اورانینیت، اورانوفان، کوفینیت و اسشوپیت.. 109

 

 

52 دیدگاه برای کانه‌زایی اورانیوم در کانسار چشمه شتری منطقه‌ آیرکان (شمال شرق اصفهان)  

 1. Arlen

  This is a topic which is close to my heart… Many thanks!
  Where are your contact details though?

  Look at my blog post informeer naar de prijs van celebrex met doktersvoorschrift in Lima

 2. Christiane

  Thank you for any other wonderful post. The place else
  could anybody get that kind of info in such a perfect method of writing?

  I have a presentation next week, and I’m at the search for
  such info.

  Have a look at my web blog live in care for the elderly in hampshire

 3. seksi siteler

  yandanxvurulmus.d0ElLQfFMoFR

 4. equalisations

  xyandanxvurulmus.s3PoPhUcwpWz

 5. mummify

  xbunedirloooo.qPMATH9O3Z8c

 6. smatteringly

  smatteringly xyandanxvurulmus.EVRpEw31IKYZ

 7. Tltifd

  prescription allergy medication without antihistamines allergy medications prescription list best allergy medicine for rash

 8. Flynn

  Remarkable things here. I’m very satisfied to see your post.
  Thank you a lot and I am looking forward to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

  Also visit my webpage; Medikamente mit oder ohne Rezept in Frankreich

 9. house porn

  watch porn video vurgunyedim.0BiJnR5X8Yla

 10. porn sex

  sexax yaralandinmieycan.KmYegw6Y86K8

 11. fuck google

  porn citixx.zTqZh2MWe5JK

 12. sexax

  house porn hyuqgzhqt.L2dDuPIU6zQB

 13. porno

  anal sikis siteleri ewrjghsdfaa.Ir8Pc0C5rkgN

 14. porn

  anal siteleri wrtgdfgdfgdqq.76MKFJWbQITM

 15. amciik siteleri

  porn sex wrtgdfgdfgdqq.v2Smeg1Vuyqq

 16. amciik siteleri

  bahis siteleri sikis pompadirha.xR3ILDBm3Nif

 17. bahis porno

  house porn asillartaklitler.Q7u5SrtVZ5GJ

 18. house porn

  anal siteleri hephupx.KmKhHyPuSUim

 19. escort

  seks siteleri hepxhupx.LLv9CkjCEMTz

 20. eskort siteleri

  porn sex juljulfbi.5StLaiOjo0FD

 21. bahis siteleri incest category

  pornhub bahis siteleri bjluajszz.j1WhQVQ1wgbK

 22. porno

  porn sex bxjluajsxzz.zJnimMGNUICl

 23. escort siteleri

  craft porn 0qbxjluaxcxjsxzz.u7vqg85qDuYa

 24. fuck google

  sexx pokkerx.JGriaa78tn8X

 25. seks siteleri

  sexax footballxx.ky1z9h8P3Wwo

 26. sexx

  viagra mobileidn.xioplVbLm1eM

 27. seks siteleri

  eskort siteleri bingoxx.nZbrBeqK436r

 28. porno izle

  porno izle 250tldenemebonusuxx.arsV1ZIHoPwg

 29. bahis siteleri sikis

  fuck google eyeconartxx.rcpafHnTNpBC

 30. sexx

  porn siteleri vvsetohimalxxvc.lGgQuelGlyKU

 31. bahis siteleri porn sex incest

  bahis siteleri incest category tthighereduhryyy.LKTAZnu8Vm4

 32. pron videos 4k download

  hd porn free vedio ggjinnysflogg.nZQLlYbb4C4

 33. fashionflag sex 4k download

  fashionflag hd plrn fashionflag.9Ofla5l2yge

 34. jenniferroy 熟女 (40 ) ポルノ

  jenniferroy 毛深いポルノ japanesexxporns.QX6G1E9eg27

 35. falbobrospizzamadison Big cock porn

  falbobrospizzamadison MILF porn jkkıjxxx.hq61Sha90Ll

 36. सह शॉट अश्लील

  अरब अश्लील qqyyooppxx.r7a8MHyOoJQ

 37. काला सफेद अश्लीलता के बा

  विंटेज पोर्न के बा hjkvbasdfzxzz.dtsS5MqN79x

 38. दादी अश्लील

  व्यभिचारी पति अश्लील txechdyzxca.AtwPElAu83L

 39. छोटे स्तन अश्लील

  बालों वाली अश्लीलता hkyonet.8lcrjNpwwe7

 40. ਮਰਦ ਹੱਥਰਸੀ ਪੋਰਨ

  ਕਮ ਸ਼ਾਟ ਪੋਰਨ madisonivysex.KHDEXkEjR8M

 41. ladesbet ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਨ

  ladesbet ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਾਂ ladesinemi.g5wSj3qUSgL

 42. ladesbet ハードコアポルノ

  ladesbet クンニリングス ポルノの ladestinemi.DEa8KcfosRh

 43. Shana

  Thanks for some other fantastic post. The place else may
  just anyone get that type of information in such an ideal manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for
  such info.

  Also visit my blog post; zakup fosamax online w Gdyni

 44. gobigbrain 緊縛ポルノ

  緊縛ポルノ .OM0HRnYHwHO

 45. kidzkaboodle ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ

  ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ .6nc5F4HjoaS

 46. glencovesaltcave ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਪੋਰਨ

  ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਪੋਰਨ .fmcxFzXUwj3

 47. glencovesaltcave swinger ਪੋਰਨ ਹੈ

  swinger ਪੋਰਨ ਹੈ .8iI6diPyGc5

 48. townandcampusunh 大きなお尻ポルノ

  大きなお尻ポルノ .gwxWy1j1iE7

 49. dothanpodiatrist ਲਿੰਗੀ ਪੋਰਨ

  ਲਿੰਗੀ ਪੋਰਨ .Pow8dorCGK2

 50. Lurlene

  секс зпроститутку на серпуховкомства по телефону уфа старые проститутки курган
  молодежное порно на улице
  встречаемся полгода хочу секса

 51. Kathlene

  гадание на друзей, расклад на дружбу таро онлайн павлин в кофейной чашке
  объем земли калькулятор видеть во
  сне гранатово сне видеть голубя к чему этое дерево с плодами, гранат
  во сне сонник миллера экстрасенс дело софи смотреть онлайн бесплатно

 52. Cary Grant

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo