%31تخفیف

دانلود محصول:پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان  

تعداد 110صفحه در فایل word

کارشناسی ارشد در رشته­ی روانشناسی بالینی

 

 

تعداد 110صفحه در فایل word

پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود. 600 نفر ) 150 پسر پایه دوم، 150 پسر پایه سوم، 150 دختر پایه دوم و 150 دختر پایه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر محمودآباد که در سال تحصیلی 90-89 تحصیل می کردند،به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه  انتخاب شدند.گردآوری داده ها،به کمک پرسشنامه های نگرش ناکار آمد ،فراشناخت کودکان  و خودسنجی افسردگی انجام شد.داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ساختار و اعتبار پرسشنامه ،ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت در موردسنجش اعتبار و روایی  پرسشنامه فراشناخت نتایج نشان داد پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد متوسط است.

در مورد اعتبار و روایی  پرسشنامه افکار ناکارآمد  نتایج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد  از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 74/0 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه در حد بالایی است . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل فراشناختی ،پیش بینی کننده افسردگی می باشند .در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارامد و فراشناخت توانایی پیش بینی افسردگی در فرد را دارند .

کلید واژه ها:افکارناکارآمد، فراشناخت،افسردگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

1-5- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6- فرضیه های  تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7- تعاریف  متغیرها………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-1-  تعاريف نظري متغيرها…………………………………………………………………………………….. 10

1-7-2- تعاريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-  مباني نظري تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- افسردگی……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2-1- افسردگي چيست……………………………………………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                                      صفحه

2-1-2-2- اصطلاح افسردگي…………………………………………………………………………………… 14

2-1-2-3- ملاكهاي تشخيصي حملةافسردگي اساسي DSMIV…………………………. 15

2-1-2-4- نشانه هاي افسردگي ……………………………………………………………………………… 16

2-1-2-5- طبقه بندي …………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-6- شيوع ………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-2-7- نظريه هاي افسردگي………………………………………………………………………………. 21

2-1-2-7-1- عوامل بيولوژيك ………………………………………………………………………….. 22

2-1-2-7-2- نظريه هاي روانكاوي ……………………………………………………………………. 24

2-1-2-7-3- رويكرد شناختي بك …………………………………………………………………… 25

2-1-2-7-4- نظرية درمان عقلاني ـ عاطفي (اليس)……………………………………….. 28

2-1-2-7-5ـ نظريه هاي يادگيري ……………………………………………………………………. 28

2-1-2-7-6ـ رويكرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………….. 29

2-1-2-7-7ـ نظرية اسناد…………………………………………………………………………………… 30

2-1-2-7-8-تفاوت افسردگی کودکان و بزرگسالان………………………………………….. 30

2-1-3- فراشناخت………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-3-1- تعریف فراشناخت…………………………………………………………………………………… 34

2-1-3-2- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی:………………………………………………. 34

2-1-3-3- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز……………………………………………………….. 36

2-1-3-4- نظریه بروئر………………………………………………………………………………………………. 42

 2-1-4- افکار ناکارآمد……………………………………………………………………………………………………. 43

2-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان………………………………………………………….. 49

2-2-1- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور……………………………………………………………………….. 49

2-2-2- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور……………………………………………………………………….. 54

2-3- جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 58

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-3-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-5- نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………… 65

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها………………………………………………………………. 66

3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد………………………………………………………………………………. 66

3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان……………………………………………………………………………….. 66

3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی……………………………………………………………………………. 67

3-7- روش جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………………………………….. 68

3-8- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده­ها ……………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-2- داده‌هاي جمعيت شناختي…………………………………………………………………………………………. 71

4-3- تحلیل روانسنجی پرسشنامه فراشناخت نوجوانان…………………………………………………….. 76

4-3-1- بررسی روایی پرسشنامه فرا شناخت ……………………………………………………………… 76

4-3-2- بررسی اعتبار پرسشنامه فرا شناخت …………………………………………………………….. 80

4-4- بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه افکارناکارآمد در نوجوانان…………………………………….. 82

4-5- پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت………………………………………………………. 86

4-6- پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت……………………………………….. 88

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-2- یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-3- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 93

5-4-پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 94

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 100

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1- جنس آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-2- شغل پدر  آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………… 72

جدول 4-3- شغل مادر آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………… 73

جدول4 -4- تحصیلات پدر  آزمودنی ها…………………………………………………………………………………… 74

جدول 4-5- تحصیلات مادر آزمودنی ها…………………………………………………………………………………… 75

جدول 4-6- جدول واریانس تشریح شده…………………………………………………………………………………. 77

جدول4-7- ماتریس ساختار عاملی چرخش یافته…………………………………………………………………… 79

جدول  4-8- پایایی پرسشنامه فراشناخت……………………………………………………………………………….. 80

جدول  4-9- پایایی پرسشنامه فراشناخت به ازای حذف هر یک از سوالات………………………… 81

جدول  4-10- پایایی هر یک از عامل های  فراشناخت………………………………………………………….. 81

جدول 4-11- جدول واریانس تشریح شده………………………………………………………………………………. 82

جدول4-12- ماتریس ساختار عاملی چرخش یافته………………………………………………………………… 84

جدول 4-13- پایایی پرسشنامه فکار ناکار آمد…………………………………………………………………………. 85

جدول 4-14- پایایی پرسشنامه افکار ناکار آمد  به ازای حذف هر یک از سوالات……………….. 85

جدول شماره 4-15 بررسي رابطه  افسردگی با باورهای فراشناختی و افکارناکارآمد…………….. 86

جدول شماره 4-16- پیش بینی  افسردگی بر اساس عوامل فراشناخت……………………………….. 87

جدول شماره 4-17- پیش بینی  افسردگی بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت…………………. 88

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار(4-1) جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………. 71

نمودار(4-2) شغل پدر آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………….. 72

نمودار(4-3) شغل مادر آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………. 73

نمودار (4-4) تحصیلات پدر  آزمودنی ها………………………………………………………………………………….. 74

نمودار (4-5) تحصیلات مادر آزمودنی ها………………………………………………………………………………….. 75

5 دیدگاه برای دانلود محصول:پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان  

 1. Iuzqce

  allergy pills without antihistamine names of prescription allergy pills walgreen generic allergy pills

 2. Shenna

  Thank you for the good writeup. It in fact was once a amusement account it.
  Glance complex to more delivered agreeable from you! By the
  way, how can we keep in touch?

  Look into my web-site … Order fucidin without prescription in Belgium

 3. Faustino

  Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. This is a
  very smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to
  learn more of your helpful info. Thanks for the post.
  I will certainly comeback.

  Here is my website Kupi metaxalone na spletu brez skrbi

 4. Samuel

  Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Cheers

  Review my web site; deneme bonusu

 5. Kory

  Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.
  It was truly informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!

  Also visit my blog qfUMHt

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo