پیش¬بینی مشکلات رفتاری¬ـ ¬عاطفی در کودکان کم¬توان ذهنی بر اساس همدلی مادران¬شان

تعداد 168 صفحه فایل word

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی مشکلات رفتاری­ـ­عاطفی دانش­آموزان با کم­توانی ذهنی بر اساس همدلی مادران­شان بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر همه دانش­آموزان با کم­توانی ذهنی بودند که در مدارس شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از دانش­آموزان با کم­توانی ذهنی شهر شیراز بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه مشکلات رفتاری اینفلد و تونگ (2002) و  مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتون (2006) استفاده شد. پرسشنامه مشکلات رفتاری توسط معلمان و مقیاس همدلی توسط مادران تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین همدلی و ابعاد مشکلات رفتاری (اضطراب و اختلال ارتباط اجتماعی) همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. ولی بین همدلی کل و  ابعاد رفتار ضداجتماعی و درخودماندگی روابط معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان نشان داد که بین همدلی مادران و مشکلات رفتاری در پسران با کم­توانی ذهنی روابط منفی و معناداری وجود دارد و  بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که اگر به مادران آموزش داده شود که رفتار همدلانه­تری نسبت  فرزندان‌شان داشته باشند، مشکلات رفتاری آنها کاهش خواهد یافت.

 

کلیدواژه­ها: مشکلات رفتاری­ـ­عاطفی، همدلی مادران، کودکان کم­توان ذهنی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱-کلیات… ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیّت پژوهش…. ۶

۱-۴-اهداف پژوهش…. ۹

۱-۴-۱-هدف کلی.. ۹

۱-۴-۲-اهداف جزئی.. ۹

۱-۵- سوالهای پژوهش…. ۹

۱-۶- تعریف مفهومی متغیّرها ۱۰

۱-۶-۱- مشکلات رفتاری–عاطفی.. ۱۰

۱-۶-۲- کم توانی ذهنی.. ۱۰

۱-۶-۳-  همدلی.. ۱۱

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱- مبانی نظری پژوهش…. ۱۳

۲-۱-۱- مشکلات رفتاری.. ۱۳

۲-۱-۱-۱- تاریخچه. ۱۳

۲-۱-۱- ۲- تعریف مشکلات رفتاری–عاطفی.. ۱۴

۲-۱-۱-۳- تعریف قانون آموزش افراد با ناتوانی.. ۱۵

۲-۱-۱-۴- تعریف شورای کودکان استثنایی.. ۱۶

۲-۱-۱-۵- ائتلاف بهداشت روانی و ملی و آموزش ویژه ۱۶

۲-۱-۲- طبقه بندی مشکلات رفتاری– عاطفی.. ۱۷

۲-۱-۲-۱- طبقه بندی بر اساس روش‌های آماری.. ۱۷

۲-۱-۲-۲- نظام طبقه‌بندی روانپزشکی.. ۱۸

۲-۱-۳- ویژگی‌های دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری-عاطفی.. ۱۹

۲-۱-۳-۱- رفتارهای برون نمود. ۱۹

۲-۱-۳-۲- رفتارهای دروننمود. ۲۰

۲-۱-۳-۳- پیشرفت تحصیلی.. ۲۱

۲-۱-۳-۴- هوش…. ۲۲

۲-۱-۳-۵- بزهکاری نوجوان.. ۲۳

۲-۱-۴- ابعاد مشکلات رفتاری در پژوهش حاضر. ۲۳

۲-۱-۴-۱- اختلال اضطرابی.. ۲۳

۲-۱-۴-۲- اختلال ارتباط اجتماعی.. ۲۴

۲-۱-۴-۳- رفتار ضداجتماعی.. ۲۴

۲-۱-۴-۴- درخودماندگی.. ۲۵

۲-۱-۵- رویکردهای مشکلات رفتاری– عاطفی.. ۲۵

۲-۱-۵-۱- رویکرد زیستی.. ۲۵

۲-۱-۵-۲- رویکرد پدیدارشناختی.. ۲۵

۲-۱-۵-۳- رویکرد سیستمی.. ۲۶

۲-۱-۵-۴- رویکرد رفتاری و یادگیری.. ۲۶

۲-۱-۵-۵- رویکرد بیولوژیکی.. ۲۷

۲-۱-۵-۶- رویکرد روانتحلیلی.. ۲۷

۲-۱-۵-۷- رویکرد جامع شناختی–بومنگری.. ۲۷

۲-۱-۶- علل مشکلات رفتاری.. ۲۸

۲-۱-۶-۱- عوامل محیطی.. ۲۸

۲-۱-۶-۱-۱- عوامل خانوادگی.. ۲۸

۲-۱-۶-۱-۲- عوامل مدرسه. ۲۹

۲-۱-۶-۱-۳- عوامل فرهنگی.. ۲۹

۲-۱-۶-۲- عوامل زیستشناختی.. ۳۰

۲-۱-۶-۴-۱- آسیب مغزی.. ۳۰

۲-۱-۶-۲-۲- ژنتیک…. ۳۰

۲-۱-۷- مداخله و درمان.. ۳۱

۲-۱-۷-۱- دارودرمانی.. ۳۲

۲-۱-۷-۲- رفتاردرمانی.. ۳۲

۲-۱-۷-۳- بازیدرمانی.. ۳۲

۲-۱-۷-۴- درمان بینشگرا ۳۳

۲-۱-۸- کم‌توانی ذهنی.. ۳۳

۲-۱-۸-۱- تاریخچه کم‌توانی ذهنی.. ۳۳

۲-۱-۸-۲- تعریف کم‌توانی ذهنی.. ۳۵

۲-۱-۸-۲-۱- تعریف انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا (۱۹۹۲) ۳۵

۲-۱-۸-۲-۲- تعریف سازمان بهداشت جهانی.. ۳۶

۲-۱-۸-۲-۳- تعریف کم‌توانی ذهنی از دیدگاه مارک… ۳۶

۲-۱-۸-۲-۴- تعریف انجمن روانپزشکی آمریکا ۳۷

۲-۱-۸-۲-۵- تعریف انجمن کم توان ذهنی و رشدی آمریکا(۲۰۱۴) ۳۷

۲-۱-۹- ویژگی‌های کمتوانی ذهنی.. ۳۷

۲-۱-۹-۱-تاخیر زبان.. ۳۸

۲-۱-۹-۲- عملکرد شناختی.. ۳۸

۲-۱-۹-۲-۱- حافظه. ۳۹

۲-۱- ۹-۲-۲- سرعت یادگیری.. ۳۹

۲-۱-۹-۲-۳-توجه. ۳۹

۲-۱- ۹-۲-۴- تعمیم و نگهداری.. ۴۰

۲-۱-۹-۲-۵- انگیزه ۴۰

۲-۱-۹-۳- رفتار سازشی.. ۴۱

۲-۱-۹-۳-۱- فزونی رفتار و رفتار چالش‌انگیز. ۴۱

۲-۱-۹-۴- ویژگی‌های مثبت… ۴۲

۲-۱-۱۰- علل کم‌توانی ذهنی.. ۴۲

۲-۱-۱۰-۱-علت‌های پیش از تولد. ۴۳

۲-۱-۱۰-۱-۱- اختلالات کروموزومی.. ۴۳

۲-۱-۱۰-۱-۲- خطاهای مادر زادی سوخت و ساز ۴۴

۲-۱-۱۰-۱-۳- تاثیرات محیطی.. ۴۴

۲-۱-۱۰-۲- عوامل هنگام تولد. ۴۵

۲-۱-۱۰-۳- عوامل پس از تولد. ۴۵

۲-۱-۱۰-۳-۱-  علت‌های زیستی پس از تولد. ۴۶

۲-۱-۱۰-۳-۲- علت‌های روانی-اجتماعی پس از تولد. ۴۶

۲-۱-۱۱- رویکردهای کم‌توانی ذهنی.. ۴۶

۲-۱-۱۱-۱-  انتظارهای آموزش‌پذیری.. ۴۷

۲-۱-۱۱-۲- شدت آسیب ذهنی.. ۴۷

۲-۱-۱۱-۳- حوزه‌ی معلولیت… ۴۸

۲-۱-۱۱-۴- حمایت‌های مورد نیاز ۴۸

۲-۱-۱۲- همدلی.. ۴۹

۲-۱-۱۲-۱- همدلی به عنوان یک فرایند شناختی.. ۵۰

۲-۱-۱۲-۲- همدلی به عنوان یک فرایند عاطفی.. ۵۰

۲-۱-۱۳- نظریه و مدل‌های همدلی.. ۵۱

۲-۱-۱۳-۱- نظریه کردارشناسی بالبی.. ۵۱

۲-۱-۱۳-۲- نظریه کارل راجرز ۵۱

۲-۱-۱۳-۳- نظریه یادگیری.. ۵۱

۲-۱-۱۳-۴- مدل مارشال.. ۵۲

۲-۱-۱۳-۵- مدل هافمن.. ۵۳

۲-۱-۱۳-۶- نظریه روانکاوی.. ۵۴

۲-۱-۱۳-۷- نظریه دیویس…. ۵۴

۲-۱-۱۳-۸- مدل فشباخ.. ۵۵

۲-۱-۱۳-۹- دیدگاه انسان‌گرایانه همدلی.. ۵۵

۲-۲- پیشینه پژوهش…. ۵۶

۲-۲-۱- پیشینه مشکلات رفتاری- عاطفی در افراد عادی.. ۵۶

۲-۲-۲- پیشینه مشکلات رفتاری عاطفی در افراد کم‌توان ذهنی.. ۵۷

۲-۲-۳- پیشینه همدلی.. ۶۰

۲-۳-۴- پیشینه همدلی در مادران کودکان با کم‌توانی ذهنی.. ۶۴

۲-۳-۵- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین.. ۶۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش…. ۷۱

۳-۳- متغیرهای پژوهش…. ۷۱

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۲

۳-۴-  نمونه و روش نمونه‌گیری.. ۷۲

۳-۵- تعریف عملیاتی متغیّرها ۷۳

۳-۵-۱- مشکلات رفتاری-عاطفی.. ۷۳

۳-۵-۲- دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی.. ۷۳

۳-۵-۳-  همدلی.. ۷۳

۳-۶- ابزار پژوهش…. ۷۴

۳-۶-۱- مقیاس همدلی اساسی.. ۷۴

۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی مقیاس همدلی اساسی جولیف فارینگتون.. ۷۵

۳-۶-۱-۲- روایی و پایایی پرسشنامه همدلی در پژوهش حاضر. ۷۶

۳-۶-۲- سیاهه مشکلات رفتاری- عاطفی.. ۷۷

۳-۶-۲-۱- روایی و پایایی سیاهه مشکلات رفتاری اینفلد و تونگ…. ۷۸

۳-۶-۲-۲- روایی و پایایی سیاهه مشکلات رفتاری در پژوهش حاضر. ۷۹

۳-۷- روش اجرا ۸۰

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۰

فصل چهارم: یافته‌ها

۴-۱- داده‌های توصیفی.. ۸۲

۴-۲- آمار استنباطی.. ۸۴

۴-۲-۱- سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی

و همدلی مادرانشان رابطه وجود دارد؟. ۸۴

۴-۲-۲- سوال دوم: آیا میزان اضطراب در دانش‌آموزان کم توان ذهنی بر اساس

همدلی مادرانشان قابل پیش‌بینی است؟. ۸۵

۴-۲-۳- سوال سوم: آیا میزان رفتارضداجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیش‌بینی است؟. ۸۶

۴-۲- ۴- سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانش آموزان کم توان ذهنی بر

 اساس همدلی مادران آنها قابل پیش بینی است؟. ۸۷

۴-۲-۵- سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در دانشآموزان کم‌توان

ذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیش‌بینی است؟. ۸۷

۴-۲-۶-سوال ششم: آیا عامل جنسیت در پیش بینی مشکلات رفتاری دانش آموزان

کم توان ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان سهم دارد؟. ۸۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه. ۹۱

۵-۱-۱- بحث و تبیین سوال اول: آیا بین ابعاد مشکلات رفتاری در دانش آموزان

کمتوان ذهنی و همدلی مادرانشان رابطه وجود دارد؟. ۹۱

۵-۱-۲- بحث و تبیین سوال دوم: آیا میزان اضطراب در دانش آموزان کم توان

ذهنی بر اساس همدلی مادرانشان قابل پیش بینی است؟. ۱۰۳

۵-۱-۳- بحث و تبیین سوال سوم: آیا میزان رفتارضداجتماعی در دانش آموزان

کمتوان ذهنی بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیش بینی است؟. ۱۰۶

۵-۱-۴- بحث و تبیین سوال چهام: آیا میزان درخودماندگی در دانش آموزان

کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی مادران آنها قابل پیش بینی است؟. ۱۰۹

۵-۱-۵-  بحث و تبیین سوال پنجم: آیا میزان اختلال ارتباط اجتماعی در

دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی مادران قابل پیش‌بینی

است؟. ۱۱۳

۵-۱-۶- بحث و تبیین سوال ششم: آیا عامل جنسیت در پیش‌بینی

مشکلات رفتاری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس همدلی

مادرانشان سهم دارد؟. ۱۱۶

۵-۲- خلاصه و نتیجه‌گیری نهایی.. ۱۲۱

۵-۳- محدودیت‌های پژوهش…. ۱۲۲

۵-۴- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۲۳

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۳

منابع

منابع فارسی.. ۱۲۵

منابع انگلیسی.. ۱۲۹

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                      صفحه

 

جدول ۳-۱- جنسیت، تعداد و درصد دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی.. ۷۲

جدول ۳-۲- زیرمقیاس‌های همدلی جولیف و فارینگتون.. ۷۴

جدول ۳-۳- ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌های پرسشنامه همدلی با نمره کل.. ۷۶

جدول ۳-۴- نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه همدلی.. ۷۷

جدول ۳-۵- ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه همدلی.. ۷۷

جدول ۳-۶- ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌های پرسشنامه مشکلات رفتاری

با نمره کل.. ۷۹

جدول ۳-۷- ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس‌های مشکلات رفتاری.. ۸۰

جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد و نمره کل مشکلات رفتاری

دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی.. ۸۲

جدول ۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد نمره مشکلات رفتاری آزمودنی‌ها به

تفکیک جنسیت… ۸۳

جدول ۴-۳- میانگین و انحراف استاندارد نمره ابعاد و نمره کل همدلی مادران.. ۸۴

جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی بین دو بعد همدلی و همدلی کل و چهار بعد

مشکلات رفتاری در دانش آموزان کم‌توان ذهنی.. ۸۵

جدول ۴-۵- میزان پیش بینی‌کنندگی همدلی کل برای بعد اضطراب… ۸۶

جدول ۴-۶- میزان پیش‌بینی‌کنندگی همدلی کل برای بعد رفتارضداجتماعی.. ۸۶

جدول ۴-۷- میزان پیش‌بینی کنندگی همدلی کل برای بعد درخودماندگی.. ۸۷

جدول ۴-۸- میزان پیش بینی کنندگی همدلی کل برای بعد اختلال ارتباط اجتماعی.. ۸۸

جدول ۴-۹- میزان پیش بینی کنندگی همدلی کل برای مشکلات رفتاری کل

در پسران.. ۸۹

جدول ۴-۱۰- میزان پیش بینی کنندگی همدلی کل برای مشکلات رفتاری کل

در دختران.. ۸۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش¬بینی مشکلات رفتاری¬ـ ¬عاطفی در کودکان کم¬توان ذهنی بر اساس همدلی مادران¬شان”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...