پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار

تعداد 104 صفحه فایل word

چکیده:

 

این پژوهش با هدف پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را زنانی که برای زایمان به 4 تا از بیمارستان های بهداشتی درمانی شهر شیراز مراجعه کردند، تشکیل می دادند. نمونه مورد مطالعه 200 نفر مادر که از زایمان انان حداکثر یک ماه می گذشت بودند که به شیوه ی در دسترس از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل سه پرسش نامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ ، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور و طرحواره های ناسازگار یانگ بود که به طور همزمان در اختیار آزمودنی ها قرار داده شد . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های میانگین و انحراف استاندارد برای آمار توصیفی و در سطح استنباطی از همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد طرحواره های ناسازگار در پیش بینی افسردگی پس از زایمان دارای قدرت پیش بینی معناداری است ولی سبک های دلبستگی در پیش بینی افسردگی پس از زایمان تاثیری نداشت. اين نتايج در بردارنده اين پيشنهاد است كه جهت جلوگيري از افسردگي زنان تغيير در طرحواره هاي آنان درخط اول درمان قرار دارد.

کلید واژه ها : افسردگی پس از زایمان ، سبک های دلبستگی ، طرحواره های ناسازگار.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

۱- اهداف پژوهش…. ۸

۱-۱ هدف کلی.. ۸

۱-۲ اهداف جزئی.. ۸

۱-۳ فرضیه. ۸

۲- تعاریف نظری و عملیاتی.. ۸

۲-۱ تعریف نظری.. ۸

۲-۱-۱ افسردگی پس از زایمان.. ۸

۲-۱-۲ سبک دلبستگی.. ۹

۲-۱-۲-۱ دلبستگی ایمن.. ۹

۲-۱-۲-۲ دلبستگی دوسوگرا ۹

۲-۱-۲-۳ دلبستگی اجتنابی.. ۹

۲-۱-۳ طرحواره های ناسازگار اولیه. ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱- افسردگی پس از زایمان.. ۱۲

۲-۱-۱- رویکرد نظری افسردگی.. ۱۳

۲-۱-۱-۱ رویکرد زیست شناختی.. ۱۳

۲-۱-۱-۲ رویکرد روان پویایی.. ۱۴

۲-۱-۱-۳ رویکرد رفتار گرایی.. ۱۵

۲-۱-۱-۴ نظریه افسردگی لوینسون.. ۱۵

۲-۱-۱-۵ رویکرد شناختی.. ۱۶

۲-۱-۱-۶ الگوی اسناد افسردگی.. ۱۶

۲-۱-۱-۷ نظریه تکرار غیر ارادی خود گردان.. ۱۷

۲-۱-۱-۸ رویکرد اصالت وجودی انسان گرایی.. ۱۸

۲-۲- دلبستگی.. ۱۸

۲-۲-۱ انواع دلبستگی کودکان.. ۲۰

۲-۲-۱-۱ دلبسته ناایمن اجتنابی(گروهA) 20

۲-۲-۱-۲ دسته ایمن(گروهB) 21

۲-۲-۱-۳ دلبسته ناایمن مقاوم یا اضطرابی/ دوسوگرا (گروهC) 21

۲-۲-۱-۳ دلبستگی جهت نایافته یا سازمان نایافته(گروهD) 22

۲-۲-۲ انواع دلبستگی بزرگسالان.. ۲۲

۲-۳ طرحواره های ناسازگار اولیه. ۲۴

۲-۳-۱ تعریف طرحواره ۲۵

۲-۳-۲ طرحواره های شرطی در مقابل طرحواره های غیر شرطی.. ۲۶

۲-۴ نیازهای هیجانی اساسی.. ۲۶

۲-۵ طرحواره ها و عاطفه. ۲۶

۲-۵-۱ واکنش طرحواره ها ۲۷

۲-۶ مدل متمرکز بر طرحواره ۲۷

۲-۷ حیطه ها و خواستگاه های رشد طرحواره ی یانگ…. ۲۸

۲-۷-۱ بریدگی و طرد: ۲۸

۲-۷-۱-۱ طرحواره ی طرد شدن/ بی ثباتی: ۲۸

۲-۷-۱-۲ طرحواره بی اعتمادی/ بد رفتاری: ۲۸

۲-۷-۱-۳ طرحواره ی محرومیت هیجانی: ۲۹

۲-۷-۱-۴ طرحواره نقص / شرم : ۲۹

۲-۷-۱-۵ طرحواره های انزوای اجتماعی/ بیگانگی : ۲۹

۲-۷-۲ حیطه دوم : ۳۰

۲-۷-۲-۱ طرحواره ی وابستگی / بی کفایتی : ۳۰

۲-۷-۲-۲ طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری : ۳۰

۲-۷-۲-۳ خود تحول نیافته/ گرفتار : ۳۱

۲-۷-۲-۴ طرحواره شکست : ۳۱

۲-۷-۳ حیطه سوم : ۳۱

۲-۷-۳-۱ طرحواره های استحقاق/ بزرگ منشی : ۳۲

۲-۷-۳-۲ طرحواره ی خویشتن داری/ خود انضباط ناکافی : ۳۲

۲-۷-۴ حیطه چهارم: ۳۲

۲-۷-۴-۱ طرحواره ی فداکردن (ایثار) : ۳۳

۲-۷-۴-۲ طرحواره خود قربانی کردن : ۳۳

۲-۷-۴-۳ طرحواره ی تائید جویی/ جلب توجه : ۳۳

۲-۷-۵ حیطه ی پنجم : ۳۴

۲-۷-۵-۱ طرحواره های منفی گرایی/ بدبینی : ۳۴

۲-۷-۵-۲ طرحواری بازداری هیجانی : ۳۴

۲-۷-۵-۳ طرحواره های معیارهای ناعادلانه/ عیب جویی افراطی : ۳۵

۲-۷-۵-۴ طرحواره تنبیه : ۳۵

۲-۸- مروری بر تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل کشور ۳۵

۲-۸-۱ تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور ۳۵

۲-۸-۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۴۱

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱ مقدمه. ۴۷

۳-۲ طرح کلی پژوهش…. ۴۷

۳-۳ جامعه آماری.. ۴۷

۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۴۷

۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات… ۴۸

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱ یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش…. ۵۴

۴-۱-۱ وضعیت اشتغال.. ۵۴

۴-۱-۲ میانگین و انحراف معیار افسردگی پس از زایمان.. ۵۴

۴-۱-۳ میانگین و انحراف معیار سبک های دلبستگی.. ۵۵

۴-۱-۴ میانگین و انحراف معیارطرحواره های ناسازگار ۵۵

۴-۲ یافته های استنباطی حاصل از فرضیه های پژوهش…. ۵۷

۴-۲-۱ آزمون رابطه بین متغیرهای پژوهش…. ۵۷

۴-۲-۲ بررسی ضریب سبک های دلبستگی و افسردگی پس از زایمان در جدول ۴-۶ ارائه شده است. ۵۷

۴-۲-۳ پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس طرحواره های ناسازگار ۶۰

۴-۲-۴ سبک های دلبستگی قادر به پیش بینی افسردگی پس از زایمان است. ۶۴

۴-۲-۵ پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار ۶۴

۴-۳  فرضیه های پژوهش…. ۶۵

۴-۳-۱ کدامیک از متغیرهای پیش بین سهم بیشتری در پیش بینی افسردگی پس از زایمان دارند؟. ۶۵

۴-۴ رابطه بین طرحواره های ناسازگار و سبکهای دلبستگی.. ۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-  بحث و نتیجه گیری.. ۶۸

۵-۲ محدودیت های پژوهش…. ۷۳

۵-۳ پیشنهادات… ۷۳

۵-۳-۱ پیشنهادات پژوهشی.. ۷۳

۵-۳-۲ پیشنهادات کاربردی.. ۷۴

فهرست منابع.. ۷۵

پیوست ها: ۸۴

Abstract ۹۰

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان.. ۵۲

جدول ۴-۱. فراوانی شرکت کنندگان بر اساس وضعیت اشتغال.. ۵۴

جدول ۴-۲. میانگین و انحراف معیار افسردگی در زنان پس از زایمان.. ۵۴

جدول ۴-۳. میانگین و انحراف معیار سبک های دلبستگی در زنان پس از زایمان.. ۵۵

جدول ۴-۵. میانگین و انحراف معیار طرح واره های ناسازگار در زنان پس از زایمان.. ۵۶

جدول ۴-۵. ضریب همبستگی پیرسون بین سبک های دلبستگی و افسردگی پس از زایمان.. ۵۷

جدول ۴-۶. ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد طرح واره های ناسازگار و افسردگی پس از زایمان.. ۵۹

جدول ۴-۷. آزمون رگرسیون پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار ۶۰

جدول ۴-۸. محاسبه ضرایب حاصل از رگرسیون همزمان  افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح وارههای ناسازگار ۶۱

جدول ۴-۹. آزمون رگرسیون گام به گام افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار ۶۲

جدول ۴- ۱۰. خلاصه مشخصه های آماری رگرسیون پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر طرح وارههای ناسازگار ۶۳

جدول ۴-۱۱. آزمون رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار ۶۴

جدول ۴-۱۳. محاسبه ضرایب حاصل از رگرسیون همزمان  افسردگی پس از زایمان بر اساس سبکهای دلبستگی  ۶۴

جدول ۴-۱۲. ماتریس همبستگی طرح واره های ناسازگار و سبک های دلبستگی.. ۶۶

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...