%38تخفیف

دانلود: پهنه¬بندی نهشته¬های آبرفتی با استفاده از مقاطع ژئوفیزیکی در محیط GIS (دشت مرند)

تعداد 89صفحه در فایل word

 کارشناسی ارشد

پهنه­بندی نهشته­های آبرفتی با استفاده از مقاطع ژئوفیزیکی در محیط GIS

(دشت مرند)

 

کلید واژه­ها: GIS، نهشته­های آبرفتی، مقاطع ژئوفیزیکی، دشت مرند

چکیده:

ارزیابی و آگاهی از شرایط ژئومورفولوژیکی منطقه در برنامه­ریزی­های مربوط به عمران و آمایش سرزمین هر منطقه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از جمله اقدامات زیربنایی است که قبل از هرگونه اقدام برای ایجاد تأسیسات عمرانی باید صورت گیرد. آنچه در حال حاضر در دشت مرند شاهد هستیم چشم انداز در حال توسعه ای است که گسترش مراکز جمعیتی، شبکه­های ارتباطی، خطوط انتقال انرژی، امکانات گردشگری و صنایع مختلف را شامل می­شود. بدون شک ساختگاه تمامی این افق­های توسعه، واحدهای ژئومورفولوژیکی است که هرکدام ویژگی­های خاص خود را دارند. عدم توجه به این ویژگی­ها می­تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. هدف این مطالعه استفاده از داده­های ژئوفیزیکی و GIS برای مطالعه نهشته­های آبرفتی دشت مرند می­باشد. لذا این مطالعه با استفاده از داده­های ژئوفیزیکی، زمین­شناسی و تحلیل این داده­ها با GIS به بررسی مشخصه­ها و پارامترهای رسوب­شناسی دشت مرند می­پردازد. در این راستا داده­های حاصل از انجام عملیات ژئوالکتریک در منطقه موردمطالعه و تفسیر مقاطع ژئوالکتریک وارد محیط GIS می­گردد. سپس با استفاده از لایه­های اطلاعاتی، مجموعه رسوبات منطقه طبقه­بندی می­شوند. با تلفیق لایه­های اطلاعاتی مذکور و همپوشانی آنها و تجزیه و تحلیل نقشه­های به دست آمده پارامترهای نهشته­های آبرفتی شامل، ضخامت، شکل هندسی و … مشخص می­شود.

كلمات كليدي: GIS، مقاطع ژئوفیزیکی، نهشته­های آبرفتی، دشت مرند

فهرست مطالب:

مقدمه

1

فصل اول:كليات

3

1-1-        بيان مسئله

4

1-2-        سوالات تحقیق

5

1-3-        مروری بر پیشینه کارهای انجام شده

5

1-4-        هدف تحقیق

8

فصل دوم:ویژگی­های جغرافيايي و زمين­شناسي منطقه

9

2-1- موقعیت جغرافیایی

10

2-1-1- مشخصات کلی منطقه مرند

10

2-1-2- اقلیم منطقه

11

1-2-1-2- درجه حرارت

11

2-2-1-2- بارندگی

12

2-2- زمین شناسی

13

2-2-1- چگونگی تکوین چاله مرند

13

2-2-2- لیتولوژی و نقش آن در شکل­بندی منطقه

16

2-2-2-1- پرکامبرین

16

2-2-2-2- پالئوزوئیک

17

2-2-2-3- مزوزوئیک

18

2-2-2-4- سنوزوئیک

18

2-2-2-5- کواترنری

20

2-2-3- بررسی منطقه از منظر نهشته­های آبرفتی

22

فصل سوم: مواد و روش­ها

26

3-1- ژئوفیزیک

27

3-1-1- مقدمه

27

3-1-2- روش­های ژئوفیزیکی

27

3-1-3- تئوری مقاومت ویژه

30

3-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی

31

3-2-1- روشهاي درون­يابي زمين آماري

31

3-2-1-1-  روش IDW

32

3-2-1-2- روش Kriging

34

3-2-1-2-1 مدل­های مختلف کریجینگ

37

3-2-1-3- روش Spline

40

3-2-2- ارزیابی میزان خطا

41

3-3- روش تحقیق

42

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

44

4-1-          نتایج مطالعات ژئوالکتریک

45

4-1-1      مقیاس مقاومت مخصوص رسوبات

45

4-1-2      شرح مقاطع ژئوالکتریک

47

4-1-3      نقشه هم­مقاومت مخصوص ظاهری

61

4-1-4      پهنه­بندی رسوبات در ناحیه موردمطالعه

61

4-2-           نتایج لوگ­های حفاری و مقایسه آن با نتایج روش ژئوالکتریک

70

4-3-          شناسایی گسل­ها

76

فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادات

83

5-1-  جمع­بندی و نتیجه­گیری

84

5-2- پیشنهادات

85

منابع

86

فهرست جداول

جدول(4-1): مختصات محل سونداژها

46

جدول(4-2): میزان مقاومت مخصوص لایه­های زمین­شناسی دشت مرند

46

جدول(4-3): مقایسه نتایج لوگ حفاری شماره 506 و سونداژ شماره9

71

جدول(4-4): مقایسه نتایج لوگ حفاری شماره 528 و سونداژ شماره10

72

جدول(4-5): مقایسه نتایج لوگ حفاری شماره 536 و سونداژ شماره17

73

جدول(4-6): مقایسه نتایج لوگ حفاری شماره618 و سونداژ شماره42

74

جدول(4-7): مقایسه نتایج لوگ حفاری شماره519 و سونداژ شماره47

75

فهرست اشکال

 

شكل(2-1): محدوده موردمطالعه                                                                              11

شکل (2-2): نقشه رقومی دشت مرند                                                                 12

شکل(2-3): مقطع زمین­شناسی از دشت مرند                                                              24

شکل (3-1) رابطة توان و ميزان RMSPE در مدلIDW                                           33

شکل (3-2): نقش شعاع جستجو در تخمين نقاط مجهول                                             34

شکل (3-3): سمی­واریوگرام کروی                                                                       36

شکل (3-4): سمی­واریوگرام دایره­ای                                                                     36

شکل (3-5) سمی­واریوگرام نمایی                                                                        36

شکل (3-6): سمی­واریوگرام گوسی                                                                       37

شکل (3-7): سمی­واریوگرام خطی                                                                       37

شکل (3-8) مفهوم روند در مدل کریجینگ ساده                                                       38

شکل (3-9): تغييرات ارتفاع برش عرضي يك ناهمواري در مدل كريجينگ معمولي                39

شکل (3-9) تغييرات ارتفاع برش عرضي يك ناهمواري در مدل كريجينگ فراگير                  40

شکل(4-1): موقعیت سونداژها و نیمرخ­های ژئوالکتریک ایجاد شده در دشت مرند                    45

شکل(4-2):الف- مقاومت مخصوص پروفیل 1، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل1       48  شکل(4-3): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 2، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل2      49

شکل(4-4): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 3، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل3      51

شکل(4-5): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 4، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل4      52

شکل(4-6): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 5، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل5       53

شکل(4-7): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 6، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل6       55

شکل(4-8): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 7، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل7       56

شکل(4-9): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 8، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل8      57

شکل(4-10): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 9، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل9     59  شکل(4-11): الف- مقاومت مخصوص پروفیل 10، ب- نوع و ضخامت لایه­های مختلف پروفیل10 60

شکل(4-12): تغییرات مقاومت الکتریکی در عمق 50 متری از سطح زمین                        62

شکل(4-13): تغییرات مقاومت الکتریکی در عمق 100متری از سطح زمین                        63

شکل(4-14): نقشه پهنه­بندی خاک رسی در منطقه موردمطالعه                                    64

شکل(4-15): نقشه پهنه­بندی خاک نسبتا ریزدانه در منطقه موردمطالعه                           65

شکل(4-16): نقشه پهنه­بندی نسبتا درشت دانه در منطقه موردمطالعه                              66

شکل(4-17): نقشه پهنه­بندی خاک درشت­ دانه (واریزه­های کوهپایه­ای) در منطقه موردمطالعه    67

شکل(4-18): نقشه رقومی سنگ کف در منطقه موردمطالعه                      68

شکل(4-19): نقشه شیب سنگ کف در منطقه موردمطالعه                        69

شکل(4-20): محل لوگ­های حفاری در محدوده موردمطالعه                       70

شکل (4-21) نتایج لوگ حفاری واقع بین روستای ارسی به قمیش آغل         71

شکل (4-22) نتایج لوگ حفاری 528                                               72

شکل (4-23) نتایج لوگ حفاری 536                                                73

شکل (4-24) نتایج لوگ حفاری 618                                                74

شکل (4-25) نتایج لوگ حفاری 519                                               75

شکل(4-26): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 1       77

شکل(4-27): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 2       77

شکل(4-28): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 3       78

شکل(4-29): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 4       78

شکل(4-30): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 5       79

شکل(4-31): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 6       79

شکل(4-32): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 7       80

شکل(4-33): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 8       80

شکل(4-34): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 9       81

شکل(4-35): تغییرات مقاومت مخصوص در اعماق مختلف برای پروفیل 10     81

شکل(4-36):محل تقریبی گسل در محدوده موردمطالعه

4 دیدگاه برای دانلود: پهنه¬بندی نهشته¬های آبرفتی با استفاده از مقاطع ژئوفیزیکی در محیط GIS (دشت مرند)

 1. Wo Medikamente in Frankreich kaufenr

  Great Web-site, Preserve the useful work. Many thanks. nicorette pour la grossesse planifiée

 2. Myrtle

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I
  never seem to get there! Many thanks

  Look at my webpage; iddaa oranları artacak mı

 3. George

  Its like you read my mind! You seem to know a lot
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home
  a bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read.
  I’ll definitely be back.

  My web site alesse te koop

 4. Chad

  Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  say I genuinely enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thanks!

  Feel free to visit my homepage … omeprazole de qualité supérieure en ligne

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo