هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا با استفاده از مدل های چندارزشی IRT

تعداد 151 صفحه فایل word

چکیده:

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی وبررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا بر اساس مدل های اندازه گیری نظریه کلاسیک اندازه‌گیری و نظریه پاسخ‌سوال در 5 دانشگاه دولتی شهر تهران می باشد.

ابزار مذکور روی هزار دانشجویی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری صورت گرفت که به صورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند برای تحلیل داده ها از آلفای کرونباخ، ضریب پایایی تتا، ضریب پایایی امگا، تحلیل عاملی تاییدی،رتبه درصدی،نمرات Z و T، استفاده شد. در این پژوهش از سه نرم افزار SPSS، Amos، Multilog، استفاده شد.

پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرومباخ 99/0 گزارش شد. برای مقیاس وابستگی متقابل 94/0، استقلال عاطفی والدین 95/0، مدیریت زمان 96/0، مدیریت مالی96/0، استقلال عاطفی همسالان 96/0 و جابجایی 95/0گزارش شد.در بخش تحلیل عاملی تأییدی میزانRMSEA 0/078و پایایی موضعی طبق نظریه پاسخ سوال 0/96بدست آمد.

بنابراین هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مذکور بر اساس نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه پاسخ سوال مطلوب می باشد.

کلید واژه: پرسشنامه رشد خود‌مختاری آیووا، هنجاریابی، پایایی، اعتبار، نظریه کلاسیک اندازه گیری، نظریه پاسخ سوال.

 

 

 فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل ‌اول:کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲بیان مسئله: ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۸

۱-۴ اهداف کلی: ۱۱

۱-۵ سوال‌های پژوهش: ۱۲

۱-۶ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۱۲

فصلدوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱مقدمه: ۱۵

۲-۲ادبیات تحقیق: ۱۵

۲-۳نظریه خودتعیین‌گریی(SDT) 15

۲-۴نیازهای روانشناختی: ۱۶

۲-۵نظریه هفت مرحله‌ای چیکرینگ: ۱۷

۲-۶تعریف خودمختاری.. ۱۹

۲-۷خودمختاری.. ۲۱

۲-۸ فرض‌ها ۲۳

۲-۹حمایت کردن از خودمختاری.. ۲۵

۲- ۱۱محیط‌های حامی خودمختاری: ۲۸

۲-۱۱-۱حمایت از خودمختاری، عاطفه منفی را می‌پذیرد. ۲۸

۲-۱۱-۲حمایت از  خودمختاری, منابع انگیزش درونی را پرورش می‌دهد. ۲۹

۲-۱۱-۳حمایت از خودمختاری، به زبان اطلاع رسانی متکی است… ۲۹

۲-۱۱-۴حمایت از خودمختاری، ارزش قایل شدن را تقویت می‌کند. ۳۰

۲-۱۲حمایت لحظه به لحظه از خودمختاری.. ۳۱

۲-۱۳فواید شیوه با انگیزه کردن حامی خودمختاری.. ۳۲

۲-۱۵نوع انگیزش در خودمختاری.. ۳۷

۲-۱۶انواع انگیزش بیرونی.. ۴۰

۲-۱۶-۱تنظیم‌درون‌فکنی‌شده ۴۲

۲-۱۶-۲تنظیم خودپذیر. ۴۲

۲-۱۶-۳تنظیم ‌آمیخته. ۴۳

۲-۱۷ اوایل کودکی(خردسالی): استقلال و خودمختاری در برابر شرم و تردید. ۴۴

۲-۱۸ اندازه گیری و ماهیت آن: ۴۶

۲-۱۹نظریه پاسخ سوال(IRT): 47

۲-۲۰نظریه کلاسیک اندازه گیری: ۴۸

۲-۲۱تحلیل عاملی: ۵۱

۲-۲۲پایایی و اعتبار: ۵۲

۲-۲۲-۱پایایی آزمون: ۵۲

۲-۲۲-۱-۱ آلفای(α) کرونباخ: ۵۳

۲-۲۲-۱-۲آلفای طبقه بندی شده : ۵۴

۲-۲۲-۱-۳لاندا دو(۲λ )گاتمن: ۵۴

۲-۲۲-۱-۴ تتا(θ): ۵۵

۲-۲۲-۱-۵ اومگا(Ω): ۵۵

۲-۲۲-۱-۶پایایی مرکب: ۵۶

۲-۲۲-۲ اعتبارآزمون: ۵۷

۲-۲۳ هنجارهای آزمون. ۵۷

۲-۲۴ پیشینه پژوهش: ۵۹

۲-۲۴-۱پیشینه داخلی: ۵۹

۲-۲۴-۲پیشینه خارجی: ۶۳

فصلسوم:روششناسی پژوهش

۳-۱مقدمه: ۶۷

۳-۲طرح تحقیق: ۶۷

۳-۳جامعه‌آماری،روش‌نمونه‌گیری و حجم‌نمونه: ۶۸

۳-۴ ابزار پژوهش: ۶۹

۳-۵روش‌ها تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۷۰

۳-۵-۱اطلاعات جمعیت‌شناختی و تحلیل‌های توصیفی: ۷۰

۳-۵-۲تحلیل های مبتنی بر نظریه کلاسیک اندازه گیری: ۷۰

۳-۵-۳ساختار عاملی(روایی سازه): ۷۱

۳-۵-۴تحلیل های مبتنی بر نظریه IRT : 72

۳-۵-۴-۱مدل پاسخ مدرج ( :(grm… 72

فصلچهارم:یافتههای پژوهش

۴-۱مقدمه: ۷۵

۴-۲اطلاعات توصیفی: اطلاعات جمعیت شناختی.. ۷۵

۴-۳یافته‌های پژوهش بر اساس سؤال‌های پژوهش: ۷۸

فصلپنجم:بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱مقدمه: ۱۲۱

۵-۲نتایج بدست آمده از تحلیل سؤالات پژوهش: ۱۲۱

۵-۳پیشنهادات: ۱۲۷

۵-۳-۱پیشنهادات کاربردی: ۱۲۷

۵-۳-۲پیشنهادات پژوهشی: ۱۲۷

۵-۴محددیتها: ۱۲۷

۵-۵منابع: ۱۲۸

۵-۵-۱منابع فارسی: ۱۲۸

۵-۵-۲منابع انگلیسی: ۱۳۱

پیوست الف:ابزارژوهش… ۱۳۳

فهرست جداول

جدول ۱-۲دسته بندی مفهوم خودمختاری.. ۲۰

جدول۲-۲ آنچه افراد حامی خودمختاری و کنترل‌کننده برای با انگیزه کردن دیگران می‌گویند و انجام می‌دهند. ۳۲

جدول ۳-۲ پیوستار خودمختاری که انواع انگیزش را نشان می‌دهد. ۳۸

جدول ۴-۲ چهار نوع انگیزش بیرونی که با دلایل متفاوت (( چرا بازیافت می کنم)) نشان داده شده‌اند. ۴۱

جدول۴-۱ضریب اعتبار(پایایی) پرسشنامه خودمختاری.. ۷۸

جدول۴- ۲نتایج تحلیل مدل اندازه گیری و شاخص های ارزیابی جزئی پرسشنامه رشد خودمختاری آیوا ۸۰

جدول۴-۳ عامل‌های مرتبه اول و شاخص‌های مرتبط به آن. ۸۲

جدول ۴-۴شاخص های ارزیابی برازش کلی مدل اندازه گیری.. ۸۳

جدول۴-۵ویژگی‌های روانسنجی سؤالات پرسشنامه رشدخودمختاری آیوا ۸۴

جدول ۴-۶ پارامترهای (آستانه‌های) برآورد شده نظریه سوال-پاسخ برای پرسشنامه رشد خودمختاری آیوا ۸۶

جدول۴-۷ نمرات خام  و نمرات درصدی برای مؤلفه وابستگی متقابل.. ۱۰۶

جدول۴-۸ نمرات خام و نمرات درصدی برای مؤلفه استقلال عاطفی-دوستان. ۱۰۷

جدول۴-۹ نمرات خام  و نمرات درصدی برای مؤلفه مدیریت زمان. ۱۰۸

جدول۴-۱۰ نمرات خام و نمرات درصدی برای مؤلفه مدیریت مالی.. ۱۰۹

جدول۴-۱۱ نمرات خام و نمرات درصدی برای مؤلفه استقلال عاطفی-دوستان/همسالان. ۱۱۱

جدول۴-۱۲ نمرات خام و نمرات درصدی برای مؤلفه جابجایی.. ۱۱۲

جدول۴-۱۳ نمرات خام،نمرات،نمرات،درصدی پرسشنامه رشد خودمختاری آیوا ۱۱۳

 

 

فهرست نمودارها

 نمودار۴-۱ فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… ۷۵

نمودار۴-۲ فراوانی نمونه به تفکیک سن.. ۷۶

نمودار۴-۳ فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات.. ۷۶

نمودار۴-۴ فراوانی نمونه به تفکیک دانشگاه ۷۷

نمودار۴-۵ نمودار توابع آگاهی و منحی ویژگی سوال برای وابستگی متقابل طبق نظریه سوال-پاسخ.. ۹۳

نمودار۴-۶ نمودار توابع آگاهی و منحی ویژگی سوال برای استقلال عاطفی والدین طبق نظریه سوال-پاسخ.. ۹۵

نمودار۴-۷ نمودار توابع آگاهی و منحی ویژگی سوال برای مدیریت زمان طبق نظریه سوال-پاسخ.. ۹۷

نمودار۴-۸ نمودار توابع آگاهی و منحی ویژگی سوال برای مدیریت مالی طبق نظریه سوال-پاسخ.. ۹۹

نمودار۴-۹ نمودار توابع آگاهی و منحی ویژگی سوال برای استقلال عاطفی همسالان طبق نظریه سوال-پاسخ.. ۱۰۱

نمودار۴-۹ نمودار توابع آگاهی و منحی ویژگی سوال برای جابجایی طبق نظریه سوال-پاسخ.. ۱۰۳

نمودار۴-۱۰ توابع آگاهی کل پرسشنامه رشد خودمختاری.. ۱۰۵

 

فهرست فرمول ها

فرمول۱-۲. ۵۳

فرمول۲-۲. ۵۴

فرمول۳-۲. ۵۵

فرمول۴-۲. ۵۵

فرمول۵-۲. ۵۶

فرمول۶-۲. ۵۶

فرمول۱-۳. ۶۸

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا با استفاده از مدل های چندارزشی IRT”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...