هدف تبیین رابطه ویژگیهای شخصیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

تعداد 103 صفحه فایل word

 چکیده

تحقيق حاضر با هدف تبيين رابطه ويژگيهاي شخصيت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر انجام شده است . اين تحقيق از نوع همبستگي بوده است و جامعه ي آماري اين پژوهش دانش آموزان دختر(حدود200 نفر) پايه دوم و سوم رشته هاي علوم انساني و تجربي و رياضي دوره ي متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ارژن مي باشند كه طبق جدول مورگان تعداد 127 نفرانتخاب گرديد. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامهي ويژگيهاي شخصيت نئو (مک کری و کوستا1985)و سلامت روان عمومی( گلدبرگ و هیلر1979)و جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از معدل نيمسال اول سال تحصيلي 94-93 دانش آموزان استفاده گرديد .براي تعيين اعتبار و پايايي گويه هاي پرسشنامه ها نيز از روش آلفاي كرون باخ استفاده شده است .در سطح آمار توصيفي از آماره هايي نظير فراواني،درصد،ميانگين و انحراف معيار استفاده شده است.در سطح آمار استنباطي از  آزمون همبستگي پير سون و رگرسيون استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد كه بين ويژگيهاي شخصيتي ( برون گرايي ، توافق پذيري ، وظيفه شناسي) افراد با سلامت روان رابطه مستقیم و معنا دار و بين ويژگي روان نژندي با سلامت روان رابطه معکوس و معنا داري وجود دارد و همچنين بين ويژگيهاي برون گرايي و وظيفه شناسي با پيشرفت تحصيلي رابطه ي مستقيم ومعناداري وجود دارد.

واژه هاي كليدي:ويژگيهاي شخصيتي، سلامت روان ، پيشرفت تحصيلي ، آموزش و پرورش منطقه ي ارژن

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هدف تبیین رابطه ویژگیهای شخصیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...