هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود

تعداد 79 صفحه فایل word

چکیده:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود.

روش:بدین منظور تعداد 220 نفر از بیماران سرطانی  مراجعه کننده به بیمارستان، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،  دفترچه سوالات پژوهش شامل پرسشنامه ؛ دلبستگی به خدا(غباری و حدادی کوهسار،1390)،  تاب آوری(کانور و داویدسون،2003) وکنترل عواطف ویلیامز را تکمیل نمودند.

نتایج:نتایج پژوهش، حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و کنترل عواطف به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد، دلبستگی ایمن و اجتنابی به خدا 78 درصد از واریانس کنترل عواطف را تبیین نمودند.  همچنین نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد بین دلبستگی ایمن به خدا و کنترل عواطف (001/0>p، 61/0-r = )  رابطه منفی و معنی دار و بین دلبستگی دوسوگرا (05/0>p، 16/0r = )  و اجتنابی(001/0>p، 34/0r = )   به خدا و کنترل عواطف رابطه مثبتت و معنی داری وجود دارد. همچنین  نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام  که در آن مولفه های دلبستگی به خدا به عنوان متغیر مستقل و تاب آوری به عنوان متغیر وابسته وارد معادله شدند، نشان داد دلبستگی ایمن و اجتنابی  به خدا با هم  حدود77% متغیر تاب‌آوری را تبیین نمودند و مولفه دلبستگی اضطرابی  به خدا از معادله حذف شد.  نتایج ضرایب رگرسیون  نیز نشان داد؛ بین دلبستگی ایمن به خدا با تاب‌آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(001/0>p)

نتیجه گیری:به نظر می رسد دل سپردن به پایگاه و پناهگاه امن خداوندی در قالب دلبستگی ایمن به خدا نقش موثری در شکل گیری تاب آوری و کنترل عواطف بیماران سرطانی دارد.

کلید واژگان: دلبستگی به خدا، تاب آوری، کنترل عواطف، سرطان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

 فصل اول(مقدمه)…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲ -۶

۱-۱ بیان مسئله………….. ۹-۶

۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۱۰

۱-۳- اهداف پژوهش…. ۱۱

۱-۴- فرضیات پژوهش…. ۱۱

۱-۵-  متغیرهای پژوهش، تعریف علمی و عملیاتی آن. ۱۲-۱۱

 فصل دوم (پیشینه پژوهش)……………………………………………………………………………………………. ۳۳-۱۳                                                                                                                                       

۲-۱- بیماری سرطان و واکنش های روانشناختی ۱۳-۱۲

۲-۲- نظریه دلبستگی.. ۱۴-۱۳

۲-۳- دلبستگی یا وابستگی.. ۱۵

۲-۴- نظریه های دلبستگی.. ۲۰- ۱۵

۲-۴-۱- دلبستگی کودکی.. ۱۷- ۱۵ 

۲-۴-۲- دلبستگی بزرگسالی.. ۱۸- ۱۷

۲-۴-۳- دلبستگی به خدا ۲۰- ۱۸

۲-۵- مدل های دلبستگی به خدا ۲۲-۲۰

۲-۶- دلبستگی به خدا در اسلام و مسیحیت۲۴-۲۲

۲-۷- سنجش و اندازه گیری دلبستگی به خدا ۲۵-۲۴

۲-۸- تاب آوری… ۲۸- ۲۵ 

۲-۹- دیدگاه های تاب آوری.. ۳۰- ۲۸

۲-۱۰- تاب آوری و دلبستگی.. ۳۰

۲-۱۱- کنترل عواطف… ۳۱- ۳۰ 

۲-۱۲- دلبستگی به خدا،تاب آوری، کنترل عواطف و تحقیقات مرتبط.. ۳۳- ۳۱

 فصل سوم (روش پژوهش)……………………………………………………………………………………………. ۳۶-۳۴                                                                                                                                               ۳-۱- روش مطالعه. ۳۴

۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. ۳۴

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۳۵- ۳۴

۳-۴- روش اجرای پژوهش…. ۳۶

۳-۵- ملاحظات اخلاقی.. ۳۶

۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها… ۳۶ 

فصل چهارم (یافته های پژوهش)……………………………………………………………….. ۶۱-۳۷                                                                                                    ۴-۱-  یافته های توصیفی… ۳۷

۴-۲-یافته های استنباطی…. ۶۲- ۴۰

فصل پنجم( بحث و نتیجه گیری) ۶۷- ۶۲

۵-۱- بحث نتایج پژوهش…. ۶۶- ۶۲

۵-۲- نتیجه گیری پژوهش…. ۶۶

۵-۳- محدودیت های پژوهشی.. ۶۷

۴-۵- پیشنهادات پژوهشی.. ۶۷

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دلبستگی به خدا در تاب آوری وکنترل عواطف بیماران سرطانی بود”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...