09371890624
ashkan0333@gmail.com

نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و اضطراب با سلامت روان زنان متأهل

تعداد 95 صفحه فایل word

چکیده

نظم جویی شناختی هیجان عامل مهمی در سازگاری با رویدادهای تنیدگی زای زندگی محسوب می شود و استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان، تأثیر مهمی بر نحوه خروج افراد از شرایط استرس زا دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه استرس و اضطراب با سلامت روان زنان متأهل است. بدین منظور طی یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 150 نفر از زنان به شیوه تصادفی انتخاب شدند.در این پژوهش از 3 پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P- short)، پرسشنامه استرس و اضطراب(DASS-21)  و پرسشنامه سلامت عمومی  GHQ-28استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هردو متغیر استرس و نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی سلامت روان سهم دارند، ولی استرس سهم بسیار بیشتری در پیش بینی سلامت روان دارد (05/0p<،68/0 =b ) . به عبارتی نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین استرس و سلامت روان نقش واسطه ای دارد. همچنین متغیر اضطراب در پیش بینی سلامت روان سهم دارد (05/0p<،66/0 =b )، ولی نظم جویی شناختی هیجان سهمی در پیش بینی سلامت روان ندارد (05/0p>،06/0- =b ) . به عبارتی نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین اضطراب و سلامت روان نقش واسطه ای ندارد. بنابراین یافته های این پژوهش حاکی از نقش مهم و سازنده نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و سلامت روان زنان متأهل می باشد.

واژگاان کلیدی: نظم جویی شناختی هیجان، استرس، اضطراب، سلامت روان، زنان متأهل

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مسئله. ۳

۳-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش… ۴

۴-۱فرضیه های پژوهش… ۵

۵-۱ متغیر های پژوهش… ۵

۶-۱ هدف پژوهش… ۵

۷- ۱ سؤالات پژوهش… ۶

۸-۱ تعاریف مفهومی متغیرها ۶

۹-۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۶

فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ ادبیات پژوهش… ۸

۱-۱-۲ تعریف استرس… ۸

۲-۱-۱-۲ واکنش به فشار روانی( استرس) ۹

۱-۲-۱-۱-۲ واکنش جسمانی.. ۱۰

۲-۲-۱-۱-۲ واکنش شناختی.. ۱۰

۳-۲-۱-۱-۲ واکنش رفتاری.. ۱۱

۴-۲-۱-۱-۲ واکنش عاطفی – هیجانی.. ۱۱

۳-۱-۱-۲ نظریه های استرس و فشار روانی.. ۱۲

۱-۳-۱-۱-۲ نظریه های زیستی.. ۱۲

۲-۳-۱-۱ -۲ نظریه ضعف جسمانی.. ۱۲

۳-۳-۱-۱-۲ نظریه واکنش اختصاصی.. ۱۲

۴-۳-۱-۱ -۲ نظریه های روان کاوی.. ۱۳

۴-۱-۱-۲ اثرات جسمانی استرس… ۱۳

۵-۱-۱-۲ اثرات استرس بر کنشوری های فرد. ۱۴

۱-۲-۱-۲ تعریف اضطراب… ۱۴

۳-۲-۱-۲ انواع اضطراب از نظر ویژگی های فردی.. ۱۵

۴-۲-۱-۲ دیدگاه های نظری اضطراب… ۱۶

۱-۴-۲-۱-۲ دیدگاه فرهنگی- اجتماعی.. ۱۶

۲-۴-۲-۱ -۲ دیدگاه زیست شناختی.. ۱۶

۳-۴-۲-۱-۲ دیدگاه شناختی نگر. ۱۶

۴-۴-۲-۱-۲ دیدگاه رفتاری نگر. ۱۷

۵-۴-۲-۱ -۲ دیدگاه های انسانی نگر و هستی نگر. ۱۷

۶-۴-۲-۱-۲ دیدگاه روان پویایی.. ۱۷

۵-۲-۱ -۲ نشانه های اضطراب در سطوح مختلف… ۱۸

۲-۳-۱-۲ اهداف سلامت روان.. ۱۹

۳-۳-۱-۲ اصول سلامت روانی.. ۲۰

۴-۳-۱ -۲ مفهوم سلامت روان.. ۲۳

۵-۳-۱-۲ مفهوم سلامت روانی از دیدگاه های مختلف… ۲۴

۶-۳-۱-۲ خصوصیات افراد دارای سلامت روان.. ۲۵

۷-۳-۱ -۲ مفهوم سلامت روان در نظریات روان کاوی.. ۲۵

۱-۷-۳-۱-۲  نظریه زیگموند فروید.. ۲۵

۲-۷-۳-۱-۲ نظریه کارل یونگ… ۲۶

۸-۳-۱ -۲ مفهوم سلامت روان در نظریه های روانی- اجتماعی و زیستی – روانی.. ۲۷

۹-۳-۱-۲ مفهوم سلامت روان شناختی در نظریات گشتالتی.. ۳۰

۱-۴-۱ -۲ تنظیم شناختی هیجان.. ۳۱

۲-۴-۱-۲ تنظیم هیجان و سلامت… ۳۲

۳-۴-۱-۲ مفهوم واکنش هیجانی و تنظیم هیجانی.. ۳۳

۴-۴-۱-۲ هیجان و نظم جویی هیجان.. ۳۴

۵-۴-۱-۲ تفاوت های فردی در نظم جویی هیجان.. ۳۵

۶-۴-۱-۲ رویکردهای مداخله در مشکلات هیجانی از طریق آموزش نظم جویی هیجان   ۳۶

۷-۴-۱-۲ رابطه نظم جویی هیجان و آسیب روانی.. ۳۷

۸-۴-۱-۲ رابطه نظم جویی هیجان و استرس و اضطراب… ۳۸

۲-۲ پیشینه پژوهش… ۳۹

فصل سوم روش شناسی پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش… ۴۴

۲-۳ جامعه نمونه و روش نمونه گیری.. ۴۴

۳-۳ شیوه اجرای پژوهش… ۴۴

۴-۳ ابزار پژوهش… ۴۴

۵-۳ روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی.. ۴۷

۶-۳ پایایی و روایی مقیاس سلامت عمومی.. ۴۸

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل  داده ها ۴۹

فصل چهارم یافته ها

۱-۴ مقدمه. ۵۱

۲-۴  تحلیل توصیفی داده ها ۵۱

۳-۴  تحلیل استنباطی داده ها ۵۶

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه. ۶۱

۲-۵ بحث و تبیین یافته های پژوهشی.. ۶۲

۳-۵ محدودیت ها ۶۲

۴-۵ پیشنهاد پژوهشی.. ۶۲

۵-۵ پیشنهاد کاربردی.. ۶۳

منابع فارسی.. ۶۵

منابع انگلیسی.. ۶۸

پیوست… ۷۱

چکیده انگلیسی.. ۸۱

 

فهرست جداول

جدول ۱-۳همبستگی های بین زیر مقیاس ها و مقیاس کلی GHQ.. 47

جدول۲- ۳  نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی.. ۴۸

جدول ۱-۴ :  توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش… ۵۱

جدول ۱-۴ :  توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش… ۵۱

جدول۲-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش… ۵۲

جدول۲-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش… ۵۲

جدول ۳-۴:  توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش… ۵۳

جدول ۳-۴:  توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش… ۵۳

جدول  ۴-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش… ۵۴

جدول  ۴-۴ :  شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش… ۵۴

جدول ۸-۴ ماتریس همبستگی نظم جویی شناختی هیجان ، استرس و سلامت روان.. ۵۶

جدول ۹-۴  ضرایب ( شاخص ها ) رگرسیون براساس روش همزمان.. ۵۷

جدول ۱۰-۴ ماتریس همبستگی نظم جویی شناختی هیجان ، اضطراب و سلامت روان.. ۵۸

جدول ۱۱-۴  ضرایب ( شاخص ها ) رگرسیون براساس روش همزمان.. ۵۸

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ :  توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها ۵۲

نمودار ۱-۴ :  توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها ۵۲

نمودار ۲-۴ :  توزیع فراوانی تحصیلات درآزمودنی ها ۵۳

نمودار ۲-۴ :  توزیع فراوانی تحصیلات درآزمودنی ها ۵۳

نمودار ۳-۴ شیب خط رگرسیون.. ۵۷

نمودار ۴-۴ شیب خط رگرسیون.. ۵۹

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و اضطراب با سلامت روان زنان متأهل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...